Умумий юрак нуқсони билан касалланган болаларда стоматологик касалликларнинг умумий тавсифи

CC BY f
70-72
8
0
Поделиться
Мирсалихова, Ф., & Хамраева, Д. (2022). Умумий юрак нуқсони билан касалланган болаларда стоматологик касалликларнинг умумий тавсифи. Актуальные вопросы профилактики стоматологических заболеваний и детской стоматологии, 1(01), 70–72. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/dentistry-disease/article/view/15015
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Мавзунинг долзарблиги: Аҳолининг стоматологик соғлигини сақлаш ва мустаҳкамлаш тиббиётдаги стратегик йўналишлар сирасига киради.Ҳозирги даврдаги илмий тараққиётга қарамай,кариес интенсивлиги ва тарқалиши,шунингдек пародонт тўқималари касалликлари доимо юқори ўринда туради. Юрак-қон томир касалликлари муаммоси клиник шаклларнинг хилма-хиллиги, диагностика ва даволашнинг мураккаблиги, шунингдек, умумий юрак нуқсони (УЮН) шаклланишига мойиллиги туфайли педиатрия амалиётида энг муҳим муаммолардан бири ҳисобланади. Ҳозирги вақтда умумий юрак нуқсони болаликдаги ногиронлик ва ўлимнинг асосий сабабларидан биридир.


background image

70

LINE PRESS." STOMATOLOGIYA Учредители: Общество с ограниченной
ответственностью с участием иностранного капитала" E

-LINE PRESS" 1: 82-

85.

4.

Даминова

S.,

и

Маткулиева

S. «Clinical Course of Chronic Viral Hepatitis

C in Children». in Library, т

. 20,

вып

. 3,

октябрь

2020

г

.,

сс

. 1-6,

https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/14502.

5.

Худанов, Б. О., Ш. Б. Даминова, and А. Г. Шульге. "Изучение уровня

свободного иона фтора для определения кариеспрофилактической
эффективности/Материалы II Российского регионального конгресса
Международной ассоциации детских стоматологов IAPD (29

-

30 сентября

-1

октября 2014)." Материалы II Российского регионального конгресса
Международной ассоциации детских стоматологов (2014): 173

-177

УМУМИЙ ЮРАК НУҚСОНИ

БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА

СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ

Мирсалихова Ф.Л., Хамраева Д.Ш.

Тошкент Давлат стоматология институти,

Бухоро давлат тиббиёт институти

Мавзунинг долзарблиги: Аҳолининг стоматологик соғлигини сақлаш

ва

мустаҳкамлаш

тиббиётдаги

стратегик

йўналишлар

сирасига

киради.Ҳозирги

даврдаги

илмий

тараққиётга

қарамай,кариес

интенсивлиги

ва

тарқалиши,шунингдек

пародонт

тўқималари

касалликлари доимо юқори ўринда туради. Юрак

-

қон томир касалликлари

муаммоси

клиник

шаклларнинг

хилма

-

хиллиги,

диагностика

ва

даволашнинг мураккаблиги, шунингдек, умумий юрак нуқсони (УЮН)
шаклланишига мойиллиги туфайли педиатрия амалиётида энг муҳим
муаммолардан бири ҳисобланади. Ҳозирги вақтда умумий юрак нуқсони
болаликдаги ногиронлик ва ўлимнинг асосий сабабларидан биридир.

Мақсад: умумий юрак нуқсони билан касалланган болаларнинг

стоматологик ҳолатини баҳолаш ва клиник тавсифлаш

Материаллар ва услублар: Умумий юрак нуқсони касаллигига

чалинган, Бухоро вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази
кадиология бўлимида даволанишда бўлган ва Бухоро шаҳар ва туман
поликлиникаларида яшаш манзили бўйича “Д” ҳисобда бўлган, 2

-

11 ёшдаги

115 нафар бола текширилди. 2 ёшдан 3 ёшгача бўлган болаларга умумий
юрак нуқсони касаллиги хавфи юқори, деб ҳисобланган. Болаларнинг ёш
даражалари ЖССТ таснифига кўра тузилган (2.1 жадвал). 2 дан 3 ёшгача
бўлган ёш гуруҳини 23 нафар (20,0%), 4

-

5 ёш гуруҳини 25 нафар (21,7%)

бола ташкил қилди, 19 нафар бола 6

-

7 ёш (16,5%), 28 нафар бола 8

-

9 ёш

(24,3%) ва 20 нафар бола 10

-

11 ёш (17,4%) диапазонида бўлди. Бундан

ташқари антропометрик тадқиқот усуллари, клиник тадқиқот усуллари

,

функционал тестлар, лаборатор тадқиқот усуллари: умумий клиник


background image

71

усуллар,

инструментал

тадқиқот

усуллари.

Уларда

субъектив,объективтекширувлар билан бирга,стоматологик қўшимча
текширувлар (оғиз бўшлиғи гигиеник ҳолатини текшириш учун Green

-

Vermilion усули,милк ҳолатини баҳолаш учун PMA текшируви) ҳам олиб
борилди.

Натижалар ва мухокама: Ушбу текширувдаги бемор болалар 2 гуруҳга

бўлиб ўрганилди.1

-

гуруҳдаги болалар

-

21 нафар(45%). 2

-

гуруҳидаги

болалар

-

26 нафар(55%). Ташқи кўрувдан ўтказилганда аксарият

болаларда (асосан 2

-

гуруҳдаги) юзнинг пастки учинчи қисмида турли хил

ўзгаришлар, масалан иякнинг V симон торайиши ёки ўткирлашган ияк 25
нафар (53%)ида учради. Юмшоқ тўқима аномалиялари (тил ва лаб
юганчаларининг калталиги)8 та(17%) болада аниқланди. Текширилган
болаларнинг 28 нафар (60%) ида оғиз даҳлизига кириш қисмининг
торайиши аниқланди. Бундан ташқари тиш –жағ аномалиялари (алоҳида
тиш гуруҳларининг жойлашув аномалияси,патологик прикус) 33 нафар
(70%) ида кузатилди.

Тиш қаттиқ тўқималари касалликларидан кариес ва унинг

асоратлари билан касалланиш доимий ва аралаш прикусдаги ревматизм
билан касалланган болаларнинг ҳар икки гуруҳидан 45 нафар (96%)ида
аниқланди. Буларда кариес кечишининг ўзига хослиги шундан иборатки,
айрим тишнинг бир нечта юзаларида кариоз ковак борлиги аниқланди.
Бундан ташқари беморлар тишининг ҳар хил юзаларида кўплаб бўрсимон
доғлар кузатилди. Шу ўринда таъкидлаш керакки,ўткир ревматик иситма
билан касалланган болалар тиш эмалининг ялтироқлиги ва ранги ҳам
сезиларли даражада ўзгарганини кузатиш мумкин.

Хулоса: Ўтказилган текширувлар

шуни кўрсатадики, умумий юрак

нуқсони билан касалланган болалар ва ўсмирларда кариес ва унинг
асоратлари ўз тенгдошларига нисбатан кўп учрайди. Шуни эътиборга олиб,
бу гурухдаги беморларга стоматологик ёрдам кўрсатганда асосий
касаллиги ривожланишининг патологик механизмини ҳисобга олган ҳолда
комплекс ёндашув асосида амалга ошириш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1.

ЗНАЧЕНИЕ

КАЛЬЦИЙ

СОДЕРЖАЩИХ

ПРЕПАРАТОВ

В

ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ Мухамедова М.С.

2.

Юнусходжаева, М., and Л. Хасанова. "НАРУШЕНИЕ АГРЕГАЦИОННОЙ

ФУНКЦИИ ТРОМБОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИМ
ПАРОДОНТИТОМ В РАЗНЫХ СТЕПЕНЯХ ТЯЖЕСТИ." Медицина и инновации

1.3 (2021): 99-102.

3.

Исаходжаева, Хабиба. "Болаларда пренатал гипотрофиянинг

тишлар чиқиш муддатларига таъсири." i

n Library 22.1 (2022): 1-115.

4.

Даминова, Ш., С. Маткулиева, С. Назирова, и Н. Раззакова.

«Нарушения биологии полости рта у детей с гепатитом С». in Library, т. 21,


background image

72

вып.

2,

июнь

2021

г.,

сс.

47

-48,

https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/14501

5.

Юнусходжаева, М., and Л. Хасанова. "НАРУШЕНИЕ АГРЕГАЦИОННОЙ

ФУНКЦИИ ТРОМБОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИМ
ПАРОДОНТИТОМ В РАЗНЫХ СТЕПЕНЯХ ТЯЖЕСТИ." Медицина и инновации

1.3 (2021): 99-102

6.

Худанов, Б. О., Ш. Б. Даминова, and А. Г. Шульге. "Изучение уровня

свободного иона фтора для определения кариеспрофилактической
эффективности/Материалы II Российского регионального конгресса
Международной ассоциации детских стоматологов IAPD (29

-

30 сентября

-1

октября 2014)." Материалы II Российского регионального конгресса
Международной ассоциации детских стоматологов (2014): 173

-177

ЗНАЧЕНИЕ КАЛЬЦИЙ СОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ

КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ

Мухамедова М.С.

Ташкентский государственный стоматологический институт, Узбекистан

Актуальность.

Кальций ‐

один из основных составляющих, входящих

в состав кристаллов гидроксиапатитов, представляющий минеральную
основу твердых тканей зубов. Любые состояния, которые связаны с малым
поступлением Сa, ведут к обрaзованию неправильных по структуре и
свойствaм кристaллов гидроксиaпатитов, что пагубно отражается на
резистентности кaриеса зубов.

Кроме этого Са способствует нормализации

метаболических процессов в тканях пародонта, активирует процессы
ремоделирования и стимулирует восстановление. Поэтому необходимо
проведение лекaрственной эндогенной профилaктики с применением
препaрaтов Са в комплексе с витaминaми, поддерживающих его усвоение.

Цель исследования: изучение практической значимости препаратов,

содержащих кальций, в профилактике стоматологических заболеваний, а
именно «Кальций –

Д3 Никомед», как представителя комбинированных

препаратов кальция и препарата «Кальцемин», как представителя
поливитаминных

препаратов

(т.е.

сравнительный

анализ

этих

препаратов).

Материал и методы.

Нами было проведено исследование

у пациентов

разных возрастных категорий. Под нашим наблюдением находились 30
пациентов, которые составили 2 группы: 1 группа

-

пациенты

принимающие «Кальций –

Д3 Никомед», 2 группа

-

«Кальцемин».

Исследование было 5

-

ти этапным: начальный осмотр и 4 ежемесячных

осмотра. В конце исследования провели статическую обработку
полученных данных.

Библиографические ссылки

ЗНАЧЕНИЕ КАЛЬЦИЙ СОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ Мухамедова М.С.

Юнусходжаева, М., and Л. Хасанова. "НАРУШЕНИЕ АГРЕГАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ТРОМБОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИМ ПАРОДОНТИТОМ В РАЗНЫХ СТЕПЕНЯХ ТЯЖЕСТИ." Медицина и инновации 1.3 (2021): 99-102.

Исаходжаева, Хабиба. "Болаларда пренатал гипотрофиянинг тишлар чиқиш муддатларига таъсири." in Library 22.1 (2022): 1 115.

Даминова, Ш., С. Маткулиева, С. Назирова, и Н. Раззакова. «Нарушения биологии полости рта у детей с гепатитом С». in Library, т. 21, 72 вып. 2, июнь 2021 г., сс. 47-48, https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/14501

Юнусходжаева, М., and Л. Хасанова. "НАРУШЕНИЕ АГРЕГАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ТРОМБОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИМ ПАРОДОНТИТОМ В РАЗНЫХ СТЕПЕНЯХ ТЯЖЕСТИ." Медицина и инновации 1.3 (2021): 99-102

Худанов, Б. О., Ш. Б. Даминова, and А. Г. Шульге. "Изучение уровня свободного иона фтора для определения кариеспрофилактической эффективности/Материалы II Российского регионального конгресса Международной ассоциации детских стоматологов IAPD (29-30 сентября-1 октября 2014)." Материалы II Российского регионального конгресса Международной ассоциации детских стоматологов (2014): 173-177

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов