По вопросам сотрудничества республики Узбекистан и Организации Объединенных Наций в сфере дошкольного образования

Направления: История
Тип источника: Конференция
inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
CC BY f
666-673
0
0
Поделиться
Эгамбердиева T., & Махмудов O. (2023). По вопросам сотрудничества республики Узбекистан и Организации Объединенных Наций в сфере дошкольного образования. Актуальные проблемы истории Узбекистана, 1(1), 666–673. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/history-of-uzbekistan/article/view/16555
Т Эгамбердиева, Ферганский государственный университет

профессор кафедры истории Узбекистана, кандидат исторических наук

О Махмудов, Ферганский государственный университет

аспирант II ступени

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В данной статье рассказывается об изменениях в сфере образования, что является важным направлением сотрудничества между Узбекистаном и ООН, работе по включению в дошкольное образование и его развитии, а также о 2-й Всемирной конференции в сотрудничестве с ООН


background image

Actual problems of the history of Uzbekistan / Актуальные проблемы истории Узбекистана

666

tadbirlari/qattiq-maishiy-chiqindilarni-boshqarish-tizimlari-dunyo-va-

ozbekistonda-qanday-tartibda/

15. (Электрон ресурс) Комилова М. Республика ҳудудининг 91 фоизи

санитар

тозалаш

хизматлари

билан

таъминланди

/

https://www.uza.uz/uz/posts/respublika-hududining-91-foizi-sanitar-tozalash-

xizmatlari-bilan-taminlandi_353697

Мурожаат этилган сана: 15.03.2022 йил.

16. 5 июнь – Бутунжаҳон атроф-муҳит куни ҳавонинг ифлосланишига

қарши кураш шиори остида нишонланмоқда // Экология хабарномаси 2019

йил 6 сон. – Б. 7.

17. (Электрон ресурс). Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат

қўмитасининг

ахбороти

эшитилди

/

https://parliament.gov.uz/uz/analytics/34497/?group=182

18. Шамсутдинова Ф. Цемент ишлаб чиқариш корхонаси ишчиларининг

оғиз бўшлиғи аъзолари ҳолати. Тиббиёт фанлари номзод дисс - Б. 77.

19. Газиназарова С., Ахмедов И., Мухамедгалиев Б., Хожиев А. Экологик

хавфсизлик – Тошкент: 2009. – Б. 45.

20. 2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф

муҳитни муҳофаза қилиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 30.10.2019 йилдаги

ПФ-5863-сон Фармони / https://lex.uz/docs/4574008

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA BIRLASHGAN MILLATLAR

TASHKILOTINING MAKTABGACHA TA’LIM SOHASIDAGI

HAMKORLIK MASALALARIGA DOIR

Egamberdiyeva T.A.

FarDU, O‘zbekiston tarixi kafedrasi professori, p.f.d

Maxmudov O‘.M.

FarDU, II bosqich magistranti

maxmudovoktamon0@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti

hamkorligining muhim yo‘nalishi bo‘lgan ta’lim sohasi o‘zgarishlar, maktabgacha ta’limga
qamrab olishdagi ishlar va uning taraqqiyoti, BMT bilan hamkorlikdagi Butunjahon 2-
konferensiyasi amaliy haqida so‘z yuritiladi.


background image

Actual problems of the history of Uzbekistan / Актуальные проблемы истории Узбекистана

667

Kalit so‘z va iboralar: Barqaror rivojlanish maqsadlari, rezolyutsiya, YUNESKO,

konferensiya, YUNISEF, Toshkent deklaratsiyasi, ta’lim sifati.

Аннотация:

В данной статье рассказывается об изменениях в сфере образования,

что является важным направлением сотрудничества между Узбекистаном и ООН,
работе по включению в дошкольное образование и его развитии, а также о 2-й
Всемирной конференции в сотрудничестве с ООН.

Ключевые слова и фразы: Цели устойчивого развития, резолюция, ЮНЕСКО,

конференция, ЮНИСЕФ, Ташкентская декларация, качество образования.

Annotation:

This article debates about changes in the field of education, which is an

important direction of cooperation between Uzbekistan and the United Nations, the work on
inclusion in nursery school education and its development, and the 2nd World Conference in
cooperation with the United Nations.

Key words and phrases: Sustainable development goals, resolution, UNESCO,

conference, UNICEF, Tashkent declaration, education quality.

O‘zbekiston Respublikasi istiqlolga erishgach, xalqaro maydonda teng

huquqli mamlakat sifatida tan olinishi, o‘zining dunyo davlatlari orasida siyosiy

o‘rnini egallashida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga istiqlolning dastlabki

davridayoq a’zolikka qabul qilinishi (1992-yil 2-mart) muhim qadam bo‘lib xizmat

qildi. Shu davrdan boshlab O‘zbekiston ushbu xalqaro tashkilot bilan ko‘plab

sohalarda uzluksiz hamkorlik qilib, barcha sohalardagi aloqalar mustahkamlanib

kelinmoqda. Shu o‘rinda, BMTning 2015 – 2030-yillarga mo‘ljallangan Barqaror

rivojlanish maqsadlari (Sustainable Development Goals) global dasturi

O‘zbekiston bilan aloqalarni yangi bosqichga chiqishiga asosiy omillardan biri

bo‘lib xizmat qilmoqda. Bu dastur turli sohalardagi dunyodagi davlatlar, jumladan

O‘zbekiston uchun ham amalga oshirish zarur bo‘lgan 17 ta asosiy maqsadlarni

nazarda tutib, O‘zbekiston hukumati 2018-yil oktabr oyida 16 ta milliy BRM, 125

ta vazifa va 206 ta ko‘rsatkichni ularni amalga oshirishni yengillashtirish uchun

ma’qullagan edi

[1: 1].

Bugungi kunda YUNESCO O‘zbekistonda va BMTning ta’lim sohasidagi

hamkorligining asosiy tayanchidir. Hozirgi kungacha BMTning “Ta’lim barcha

uchun” (2000-2015), Savodxonlik 10 yilligi (2002-2013), Barqaror taraqqiyot

ta’limi o‘n yilligi (2004 – 2015) kabi dasturlari bu sohadagi asosiy loyihalar

bo‘lgan bo‘lsa

[2: 149],

bugungi kunda Barqaror rivojlanish maqsadlarining 4-


background image

Actual problems of the history of Uzbekistan / Актуальные проблемы истории Узбекистана

668

maqsadi ya’ni Ta’lim sifati (Quality of education) yo‘nalishi bu sohadagi

ishlarning yo‘nalishlardan biridir .

Maktabgacha ta’lim sohasidagi diqqatga sazovor ishlardan biri O‘zbekiston

Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim

vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son

qarorini bajarish yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi

qarorining qabul qilinishidir

[3: 1]

. Unda vazirlik faoliyati va uning maqsad,

vazifalari nizomda belgilab berildi. Bu vazirlikning markaziy apparati, hududiy

bo‘linmalar maktabgacha ta’lim tashkilotlari, direktor va mutaxassislarini qayta

tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti, “Ilk Qadam” (IQ) jurnali

tahririyati, davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari, Axborot va pedagogika

texnologiyalari innovatsion markazi, Maktabgacha ta’limni rivojlantirish

jamg‘armasi,

Ixtisoslashtirilgan

loyiha-izlanish

instituti,

“Infratuzilmani

rivojlantirish bo‘yicha injiniring” kompaniyasi, Maktabgacha ta’lim vazirligining

pedagogika kollejlari uning tarkibiga kiritildi. Vazirlik tomonidan maktabgacha

ta’lim muassasalari (MTM)ning moddiy-texnik bazasini yaxshilash, bu yoshdagi

bolalarni bosqichma-bosqich MTMlarga qamrab olish, ularning sifatli ta’lim olishi

uchun shart-sharoitlarni yaratib berish, malakali pedagog kadrlar tayyorlash kabi

muhim vazifalarni o‘z zimmasiga olgan edi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2018-yil 28-fevral kuni “Davlat

maktabgacha ta’lim muassasalari xodimlarining ayrim toifalari mehnatiga haq

to‘lashni takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarorga imzo chekdi.

Hujjatga ko‘ra, 2018-yil 1-martdan boshlab – mudirlar, tarbiyachilar, metodistlar,

o‘qituvchilar, defektologlar, psixologlar, musiqa rahbarlari va tarbiyachining

yordamchilari mehnatida haq to‘lashning bazaviy tarif stavkalarini – 30 foizga;

2018-yil 1-sentyabrdan boshlab: tayyorgarlik (5 yoshdan 6-7 yoshgacha) guruhi

tarbiyachilari, oliy ma’lumotli o‘qituvchilar, defektologlar, psixologlar mehnatida

haq to‘lashning bazaviy tarif stavkalarini, ularning bazaviy tarif stavkalari

miqdorlarini umumta’lim maktablari boshlang‘ich sinflari o‘qituvchilarining


background image

Actual problems of the history of Uzbekistan / Актуальные проблемы истории Узбекистана

669

bazaviy tarif stavkalari miqdorlariga tenglashtirgan holda – 30 foizga; oliy yoki

o‘rta maxsus, kasb-hunar pedagogik ma’lumotli tarbiyachining o‘rinbosarlari

mehnatiga haq to‘lashning bazaviy tarif stavkalarini – 20 foizga; maktabgacha

ta’lim muassasalari mudirlari mehnatiga haq to’lashning bazaviy tarif stavkalarini

– 10 foizga tabaqalashtirib oshiriladigan bo‘ldi

[4: 1].

Ushbu amalga oshirilgan

chora tadbirlar natijasida 2017-yilda MTMda bolalar soni 732.9 mingni tashkil

etgan bo‘lsa 2021-yilga kelib bu ko‘rsatkich 1321.4 ming nafarni tashkil etdi ya’ni

deyarli ikki barobarga MTMlardagi bolalar soni oshdi

[5: 1].

Ushbu islohotlarda BMTning YUNESKO va YUNICEF tashkilotlarining

ham o‘z hissasi mavjudligini alohida ta’kidlash lozim. Chunki, 2018-yildan hozirgi

kunga qadar YUNICEF hukumatni erta yoshdagi taʼlimni qoʻllab-quvvatlash

uchun deyarli 2 million dollar sarmoya kiritdi

[6: 1].

Bundan tashqari, YUNICEF

2019-yil

14-dekabrda

Senat

tomonidan

ma’qullangan

O‘zbekiston

Respublikasining “Maktabgacha ta’lim to‘g‘risida”gi qonuniga o‘z hissasini

qo‘shdi.

2020-yil 3-fevralda Toshkentdagi Kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash va

ta’lim berish siyosatiga doir masalalar bo‘yicha IV Osiyo-Tinch okeani mintaqaviy

forumida 48 mamlakat vakillari ishtirok etgan. YUNESKO, YUNISEF, Yosh

bolalar masalalari bo‘yicha Osiyo-Tinch okeani mintaqaviy tarmog‘i (ARNEC)

forum tashkilotchilari edi.

Forumning asosiy maqsadlaridan biri — Osiyo-Tinch okeani mamlakatlari

siyosatchilari uchun maxsus maydon tashkil etish bo‘lib, unda siyosatchilar, ham

bolalar nuqtai nazaridan, ham maktabgacha ta’lim tashkilotlari nuqtai nazaridan

o‘z bilimi bilan o‘rtoqlashishlari hamda kichik yoshdagi bolalarning «ta’lim

olishga tayyorligi»ni oshirish uchun ilmiy-tadqiqot o‘tkazish, hamkorlik

munosabatlarini o‘rnatish, ilg‘or tajribani tarqatish, sohani rivojlantirish siyosatini

ishlab chiqish va salohiyatini oshirish strategiyasini muhokama qilingan edi

[7: 1].

Undan tashqari, 2021-yil iyul oyida O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha

ta’lim vaziri Agrippina Shin hamda YUNESKO Bosh direktorining ta’lim


background image

Actual problems of the history of Uzbekistan / Актуальные проблемы истории Узбекистана

670

bo‘yicha o‘rinbosari Stefaniya Djannini bilan uchrashib ta’lim sohasidagi

masalalar, Toshkent shahrida ilk yoshdagi bolalarga tarbiya va ta’lim berish

bo‘yicha II Butunjahon konferensiyasini o‘tkazish masalasi muhokama qilingan

edi. Shuning natijasi sifatida 2022-yil 15-noyabrda Toshkentda YUNESKO bilan

hamkorlikda kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta’lim berish bo‘yicha

o‘tkazilgan ikkinchi Butunjahon konferensiyasi o‘zaro hamkorlikni yanada

mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bu konferensiyaning O‘zbekistonda,

Toshkentda o‘tkazilishi kichik yoshdagi bolalarni ta’limga qamrab olish bo’yicha

qilingan so‘nggi yillardagi amaliy ishlarning ijobiy mahsuli va O‘zbekiston bunda

yetakchi davlatlar qatoridan muosib o‘rin olayotganligidan dalolat beradi. Misol

sifatida ko‘rsatish mumkinki, YUNESKO Bosh direktori Odri Azule

konferensiyada shunday dedi: “Oʻzbekistonda biz YUNESKOning 2022-yilni

taʼlim uchun saʼy-harakatlarni safarbar qilish yiliga aylantirish majburiyatidan

kelib chiqqan holda dunyoga kuchli xabar yuborish imkoniyatiga egamiz. Mana,

Toshkentda biz yashashni xohlaydigan – o‘z farzandlariga g‘amxo‘rlik qiladigan,

ularga rahbarlik qiladigan va ularga munosib barcha e’tiborni qaratadigan jamiyat

modelini aniqlashimiz kerak”. Bu fikrlar O‘zbekiston va BMT hamda uning asosiy

tarmoqlaridan

bo‘lmish

YUNESKO

bilan

hamkorlikning

naqadar

mustahkamlanganligini bildiradi.

Konferensiyada Shavkat Mirziyoyev nafaqat maktabgacha ta’lim balki

undan keyingi boshqichdagi ta’lim jarayonlariga ham O‘zbekistonning munosabati

nechog‘lik qat’iy va kuchli e’tborda ekanligini ta’kidlab quyidagi fikrlarni bildirdi.

“Biz yurtimizda Uchinchi renessans barpo etish masalasini strategik vazifa sifatida

oldimizga qo‘yib uni milliy go‘oya darajasiga ko‘tarmoqdamiz. Biz maktabgacha

va maktab ta’limi, oliy ta’lim tizimi hamda ilmiy madaniy muassalarni

kutilayotgan renessansning 4 uzviy halqasi deb bilamiz. Bog‘cha tarbiyachisi,

maktab muallimi, professor o‘qituvchilar va ilmiy ijodiy ziyolilarimiz esa yangi

uyg‘onish davrining 4 tayanch ustuni deb hisoblaymiz” – dedi edi O‘zbekiston

Respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyev.


background image

Actual problems of the history of Uzbekistan / Актуальные проблемы истории Узбекистана

671

Konferensiyada shuningdek, prezident so‘nggi yillarda maktabgacha ta’lim

sohasida amalga oshirilgan ishlarning natijasini bir qancha statistik ma’lumotlar

asosida ko‘rsatib o‘tib, bular shunchaki raqamlar bo lmay, buning zamirida ko‘plab

mehnat, mashaqqat va mablag‘ yotishiga ham urg‘u berdi. “So‘nggi yillarda

mamlakatimizda bog‘chalar soni 6 barobarga ko‘paydi. Olis va chekka hududlarda

minglab oilaviy bog‘chalar tashkil qilindi. Tarbiyachi va pedagoglar soni ham 3

barobarga o‘sib, 160 mingga yetdi. Shuningdek, pedagog kadrlarning malakasini

tizimli oshirib borish ishlari ham yo‘lga qo‘yildi. Ushbu choralar natijasida

bog‘chalarda ta’lim va tarbiya oladigan bolalar sonini 600 mingdan 2 millionga

yetkazilib, qamrov ko‘lami 70 foizga chiqdi” – deb ta’kidladi. Ushbu raqamlarning

maktabgacha ta’limga erta yoshda qamrab olishdagi qay darajada o‘sish ekanligini

ko‘rsatish uchun 2019-yildagi ba’zi raqamlarga qarab o‘tish kifoya. YUNISEF

dunyo bo‘yicha jami 175 mln, O‘zbekistonda esa 1600000 maktabgacha yoshdagi

bolalarning 70 foizi dastlabki ta’lim jarayoniga qamrab olinmaganligini hisobot

qilgan edi. Shundan so‘ng 2019-yil 16-dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev

“Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi 11 bob 58 moddadan iborat Qonunni

imzoladi

[8: 1].

Qonunda bu sohadagi kelgusida qilinishi kerak bo‘lgan ishlar

tizimi belgilab berildi. Unga ko‘ra 4 ta turdagi:

1.

Umumiy turdagi;

2.

Ko‘p tarmoqli ixtisoslashtirilgan;

3.

Inkluziv guruhlarga ega;

4.

Qo‘shma turdagi maktabgacha ta’lim tashkilotlari tashkil etilishi

belgilab berilgan edi.

Buning natijasida, xususiy MTMlar soni ham keskin oshib davlat tomonidan

imtiyozli subsidiyalar berila boshlandi va buning natijalari yuqoridagi konferensiya

hisobotida qayd etildi. Shuningdek kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta’lim

berish bo‘yicha o‘tkazilgan ushbu ikkinchi Butunjahon konferensiyasida Shavkat

Mirziyoyev;

-

Mazkur konferensiyani muntazam ravishda o‘tkazib turish;


background image

Actual problems of the history of Uzbekistan / Актуальные проблемы истории Узбекистана

672

-

Toshkentda YUNЕSKOning mintaqaviy markazini tashkil etish;

-

Kichik yoshdagi bolalar ta’limi bo‘yicha jahon tashkiloti bilan

qo‘shma loyiha va tadqiqotlarni olib borish, tarbiyaning yangicha uslublarini va

metodik qo‘llanmalarni tayyorlash uchun keng qamrovli dasturni ishlab chiqish;

-

Jahonda to‘plangan ilg‘or tajribalar, zamonaviy o‘qitish interaktiv

uslublari, amaliy bilim va ko‘nikmalari bilan o‘zaro almashish maqsadida

tarbiyachilar xalqaro hamjamiyati tashkil etish;

-

Mazkur

konferensiya

yakunlari

bo‘yicha

BMT

Bosh

Assambleyasining bolalar tarbiyasi masalalari umumbashariy taraqqiyotga

erishishning muhim omili ekanligi to‘g‘risida maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish

taklif va tashabbuslarini ilgari surdi.

Konferensiya yakunlari bo‘yicha “Toshkent deklaratsiyasi” qabul qilinib

150 mamlakat imzolash uchun tanlandi

[9: 1].

Ushbu deklaratsiyada maktabgacha

ta’lim sohasidagi 2030-yilgacha bo‘lgan davr uchun xalqaro miqyosda asosiy

tamoyillar belgilab berilgan. Hujjat konferensiya doirasidagi maslahatlashuv

jarayoni orqali tayyorlangan va imzolanganidan so‘ng BMT oltita rasmiy tiliga

tarjima qilinadi hamda YUNESKOga a’zo davlatlarga tarqatiladi. Unda o‘quv

dasturlari va pedagogika sifati va dolzarbligini oshirish, barcha bolalar uchun teng

va inklyuziv ta’lim xizmatlarini ta’minlash va favqulodda vaziyatlarda kichik

yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta’lim berishga kirish huquqlarini himoya qilish

va kafolatlash kabi tamoyillar qamrab olingan.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, O‘zbekiston va BMT o‘rtasidagi munosabat

so‘nggi yillarda barcha sohalarda ayniqsa ta’lim sohasida yanada rivojlanib

mustahkamlanib bormoqda. Bunda har ikki tomonning o‘zaro hamkorlikdagi

hamohang siyosati, o‘z maqsad va harakatlaridagi yakdillikning ko‘rinishi

bo‘lmish Barqaror rivojlanish maqsadlari dasturi va uning amaliyoti bo‘yicha

O‘zbekiston tomondan amalga oshirilayotgan ishlar muhim omil bo‘lib xizmat

qilmoqda. Kichik yoshdagi bolalarga ta’lim berish va sohaga zamonaviy

pedogogik texnologiyalarni jalb qilish orqali bolalarni aqliy va jismoniy


background image

Actual problems of the history of Uzbekistan / Актуальные проблемы истории Узбекистана

673

imkoniyatlarini oshirish har ikki tarafning diqqat markazidagi asosiy masala bo‘lib

kelmoqda. Shuningdek, O‘zbekiston va xorijiy davlatlar o‘rtasida tajriba, malaka

almashinishi hamda yanada rivojlantirishi borasida samarali ishlar amalga

oshirilmoqda. Huquqiy-me’yoriy hujjatlar qabul qilinib, asosiy konsepsiyalar

belgilab olindi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar:

1.

https://uzbekistan.un.org/uz/sdgs

2.

Egamberdiyeva T, Salmonov A, Siddiqov I. BMT va mustaqil O‘zbekiston:

hamkorlik asoslari, yo’nalishlari va istiqbollari (o‘quv uslubiy qo‘llanma) –

Farg‘ona, 2014.

3.

https://lex.uz/docs/-3422069

4.

https://xs.uz/uz/post

5.

stat.uz

6.

https://www.unicef.org/uzbekistan

7.

https://dunyo.info/uz/site

8.

https://lex.uz/docs/-4646908

9.

https://www.intellinews.com

ЎЗБЕКИСТОНДА ИСЛОМ ДИНИ ТАШКИЛОТЛАРИ

ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН

Жаҳонгиров Ю.С.

АДУ, Ўзбекистон тарихи кафедраси

таянч докторанти

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикаси мустақиллик йилларида

юртимиздаги исломий диний ташкилотларнинг аҳволи, Ўзбекистон мусулмонлари
идораси тасарруфидаги диний ташкилотлар масжид ва мадрасалар фаолияти умий
контексда таҳлил этилган. Республикада мусулмон ташкилотларининг ҳуқуқий
базасининг яратилиши, мавжуд исломий таълим муассасалари фаолиятига доир
маълумотлар умумлаштирилган.

Калит сўз ва иборалар: масжид, мадраса, Исломий таълим муассасалари,

мударрис, талаба,

“Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Қонун,

Ўзбекистон Мусулмонлари Идораси

Аннотация: В статье анализируется положение исламских религиозных

организаций в нашей стране за годы независимости Республики Узбекистан,
деятельность религиозных организаций, мечетей и медресе, находящихся в ведении
Управления мусульман Узбекистана. Обобщена информация о создании правовой базы

Библиографические ссылки

https://uzbekistan.un.org/uz/sdgs

Egamberdiyeva T, Salmonov A, Siddiqov I. BMT va mustaqil O‘zbekiston: hamkorlik asoslari, yo’nalishlari va istiqbollari (o‘quv uslubiy qo‘llanma) – Farg‘ona, 2014.

https://lex.uz/docs/-3422069

https://xs.uz/uz/post

stat.uz

https://www.unicef.org/uzbekistan

https://dunyo.info/uz/site

https://lex.uz/docs/-4646908

https://www.intellinews.com

Hepagreen - восстановление нормальной работы печени Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович MUVI24 - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека >METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана