РОЛ ЭМБРИОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ТЕРАТОГЕНЕЗЕ АНОРЕКТАЛНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ

Тип источника: Журнал
ВАК
elibrary
inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
Отрасль знаний
f
04-07
20
Поделиться
Юлдашев , М. ., Toshboеv S. ., & Mirzakarimov , B. . (2022). РОЛ ЭМБРИОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ТЕРАТОГЕНЕЗЕ АНОРЕКТАЛНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ. Медицинская наука Узбекистана, (1), 04–07. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medical_scienceuz/article/view/8630
0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Аноректальные мальформации (АРМ) – это врожденные пороки, часто встречающиеся в практике детской хирургии. Хотя хирургические процедуры исправляют анатомические аномалии, послеоперационная функция кишечника не всегда удовлетворительна. Этиология AРМ остается неясной. В этом обзоре суммируется текущее понимание эмбриологических и генетических факторов, способствующих патогенезу АРМ, на основе опубликованных моделей животных, генетических исследований человека и эпидемиологических исследований. Учет этих факторов может быть полезен при управлении АРМ в будущем.


background image

ANOREKTAL MALFORMATSIYALAR TEROTOGENEZIDA

EMBRIOGENETIK OMILLARNING ROLI

Yuldashеv M.A.

1

, Toshboеv Sh.O.

2

, Mirzakarimov B.X.

3

1 Andijon davlat tibbiyot instituti, assistent, Andijan, Uzbekistan

2 Andijon davlat tibbiyot instituti, t.f.n .dotsent, Andijan, Uzbekistan

3 Andijon davlat tibbiyot instituti, t.f.n .dotsent, Andijan, Uzbekistan

Received:

16 july 2022

Accepted:

23 july 2022

Published:

30 july 2022

Annotatsiya:

Anorektal malformatsiya (ARM)- bu tug’ma nuqson bo’lib, bolalar jarrohligi amaliyotida tez-

tez uchraydigan patologiyadir. Jarrohlik muolajalari anatomik anormalliklarni tuzatsada, operatsiyadan keyingi ichak

funktsiyasi har doim ham qoniqarli emas. ARM etiologiyasi noaniqligicha qolmoqda. Bu sharhda embriologik xamda

genetik omillarni patogenezga mosligi, nashr etilgan epidemiologik izlanishlar, odam genetik izlanishlari hamda hayvonlar

modellari asosida mosligi umumlashtirilgan. Bu omillarni inobatga olinishi kelajakda ARM ni boshqarishda qo’l kelishi

mumkin.

Tadqiqotning asosiy maqsadlaridan biri bu

Anorektal malformatsiya (ARM) va anomaliyalarni

o`rganishda bu ularning etiologiyasini o`rganish

xisoblanadi. Chunki tug’ma anomaliyalarni

profilaktikasi hamda tug’ma malformatsiyani

rivojlanib ketmasligi uchun ularning kelib chiqish

sabablarini bilish katta ahamiyat kasb etadi.

Ammo bu yo`nalishda ko`pgina izlanishlar olib

borilganligiga qaramasdan bu savol xaligacha

ochiq qolmoqda.

Taxmin qilinishicha qolgan izolyatsiya

shaklli tug’ma malformatsiya kabi anorektal

malformatsiya multifaktorial tabiatga ega ya’ni,

ularni kelib chiqishida nasliy xamda boshqa

faktorlar ishtirok etadi. Embriologik hamda genetik

omillarni malformatsiyani kelib chiqishidagi roli

hamda ta’sir doirasi eksperemental xamda oilaviy

tekshirish usullari yo`llari bilan o`tkazilishi malum.

Bu xolatning birinchi ta’rifidan boshlab

[5] tasniflashning qayta ko`rib chiqish

bo`yicha ko`plab urinishlar [25], patogenezini

tushuntirish va birlashtirish bo`yicha ishlar [7-

9; 17; 10–12; 29; 13–15; 3; 18; 19; 16; 21–23]

hali ham muvaffaqiyatsiz bo`lib qolmoqda [24].

Garchi ularning patogenezi noaniq va bizning

bilimimizning ko`p jihatlari hali ham muhokama

qilinayotgan bo`lsada, genetik[1; 10; 19] va

nogenetik [20] yoki teratogen [14] omillarning

hissasi bor. Garchi anomaliyalarni izolyatsiya

qilish mumkin [24] ular odatda, yaxshi tanish

bo`lgan pattern va assotsoatsiyalarning (Triada,

VACTERL, OEIS) [24; 26] bir qismi bo`lishi ularni

kuchli unifikatsiyasi borligini - genetik va / yoki

atrof-muhit yangi - patogenetik omillar ko`rsatadi.

Kalit so`zlar:

anorektal malformatsiyalar, etiologiya, embriologiya, klaoka, genetik faktorlar.

Article

www.fdoctors.uz

published: 30 July 2022

2022 / Issue 01 / Article 01

4

Medical science of Uzbekistan

doi.org/10.56121/2181-3612-2022-1-04-07

Orqa ichakning normal embriologiyasi

xar doim baxslarga sabab bo`lgan, chunki

normal embrionlarda olib borilgan izlanishlar

natijasi nafaqat normal xolatdagi balki anomal

embriologiyalarni xam tushuntirishi kerak bo`lardi.

Normal embriologiyani tushuntirish xar doim

anomal rivojlanishni xisobga olgan xolda amalga

oshirilgan. Orqa ichakni ikki urogenital (ventral)

va anorektal (dorsal) qismlarga bo`linishini

tushinturuvchi ikkita teoriya mavjud:

1) kloakaning qavatlanish nazariyasi;

2) rektal migratsiya nazariyasi.

Ikkinchisi 1986 yilda Van Der Putte [31]

tomonidan o`zgartirilgan. Bu borada ya’ni normal

rivojlanishda urorektal parda normal kloaka

membrana bilan birlashi yoki birlashmasligi

bo`yicha qarama-qarshiliklar mavjud.

Embrionlarda juda erta bosqichlarda orqa ichak

oddiy strukturani tashkil etadi. Kranial, u uzluksiz

o`rta ichak bilan, kaudal bilan esa to`g’ri ichakda

ektoderma bilan aloqa qilib, «kloakal membran»

hosil qiladi. Rivojlanish davomida ichakning dum

qismi (kloaka) ikki aloxida organlar tizimiga -

siydik ajratish hamda anorektal traktlarga ajraladi.

Tourneux [30] va Retterer [24] larning

ishlaridan boshlab 19 asrda ushbu traktlarning

normal rivojlanishi kloakaning pardaga ya’ni

urorektal pardaga bo`linishi bilan bog’liq degan

tushuncha qabul qilingan. Ushbu nazariyaga

ko`ra, pardaning anormal rivojlanishi har doim

kloakaning anormal rivojlanishiga olib keladi.

Biroq olimlar orasida bu pardaning rivojlanishi va

tabiati haqida aniq bir fikr yo`q. Garchi Tourneux

[30] bu to`siq xuddi “Fransuz pardasi” kabi cranial


background image

published: 30 July 2022

Medical science of Uzbekistan

www.fdoctors.uz

2022 / Issue 01 / Article 01

5

qismdan kaudal qismga tushadi deb xisoblagan,

Retterer [22] taxmin qilishicha kloakaning

chiqish qismida yon burmalar paydo bo`ladi deb

xisoblagan.

Bu burmalar shunday birlashishi kerakki

kloakal membrananing cranial qismidan

boshlanib kaudal qismida tugab parda xosil qilish

kerak bo`ladi. Stefans F.D. [24] ikkala nazariyani

birlashtirib bu ARM ni xar xil shaklllarini

tushuntirgan. Uning ta’kidlashicha to`siqning

cranial qismi pastga qarab o`sishi kerak. 1986

yilda van der Putte [31] kloakal differensiallash

jarayonida urorektal to`siqni muhim rolini istisno

qilgan.

Chaqaloqlarda ARM morfologiyasini

o`rganishda BillA.H., JonsonR.J. [4] va keyinchalik

GansS.L. va Fridman N.B. [9] ARM ni ko`p

shakllarida teshik ektopik anal teshik xosil qiladi

deb xisoblashgan. Shu kuzatishlar asosida ular

quyidagi xulosaga kelishgan, ya’ni xaqiqatdan

xam to`g’ri ichak normal rivojlanish vaqtda yuqori

qismdan normal anal teshik tomon migratsiya

qiladi. Agar bu jarayonni ertaroq to`xtatib qo`yilsa

bu o`z navbatida anal teshigi ektopiyasiga

olib keladi. Garchi bu taxmin qulay ko`rinsada

xech qaysi izlanuvchilar migratsiyaning isbotini

ko`rsatib berisha olmagan.

1986 yilda van Der Putte [31] rectal yoki anal

migratsiya nazariyalarini modifikatsiyalashtirib,

cho`chqalarda normal va anomal embrionlarni

o`rganib dorsal kloakani siljishi bo`lishini taxmin

qilgan. Ushbu siljish dorsal kloakani pastga

tushishi orqali kelajakda anal teshigini xosil qiladi.

Yaqin vaqtgacha [29], orqa ichak

embriologiyasini anomal rivojlanishi faqat

taxminlarga asoslangan. Bu sohadagi

taraqqiyotga tegishli modellarning yetarli darajada

nuqsoni bor modellarda yetarlicha tadqiqotlar

o`tkazish imkoni yo`qligi bilan to`sqinlik qiladi.

1940 yilda oddiy uy sichqonchasi SD mutant Dunn

et al tomonidan tasvirlangan[8]. Bu sichqonlar

birinchi marta Danforth C.H tomonidan ixtiro

qilingan [6], sezilarli darajada kalta dumi borligi

bilan farq qiladi xamda «... Danforth dumi kalta

sichqonlar» sifatida xam tanilgan[10]. Biroq,

SD geni nafaqat skelet tizimiga balki anorektal

sohaga hamda ayirish tizimiga ham ta’sir

o`tkazib, anorektal va urogenital anomaliyalarni

spektrini chaqiradi. Anoreksiya spektri tahlil qilindi

[14]. SD Geterozigotali sichqonlar guruhidagi

patalogoanotomik xulosalar bundan oldingi

cho`chqa [31] va odamlarniki bilan bir xil edi [12;

24]

ARM ning yana bir genetik modeli Mo et

al va boshqalar tomonidan o`rnatilgan. [3]. Ular

mutant sichqonni sonic hedhegog (shh) signal

yo`lining turli defektlarini o`rganishdi. Uchta

mutant o`rganilgan: Shh-null-mutant sichqonlar

«qat’iy kloakalar nilan», mutant Gli2 sichqonlari

«klassik» shaklga ega ARM va Gli3 mutantlari

anal stenozlari bilan. Izlanishlar natijasida ular

Shh signallari orqa ichakninig rivojlanishida

muhim xisoblanadi degan xulosaga kelishdi.

Qizig’i shundaki, Mutant Gli2 sichqonlarining

morfologiyasi geterozigotali SD sichqonlar

embriologiyasi morfologiyasi bilan o`xshash,

Shh-null mutant sichqonlarning embriologiyasi

esa SD gomozigotali sichqonlar embriologiya

morfologiyasi bilan bir xil ekanligi aniqlandi.

Sog’ hamda nonormal rivojlanishga

aloqador odam embriologiyasi jihatlari

keng xujjatlashtirilgandir. Shuningdek,

rivojlanishning turli bosqichlari hamda orqa

ichak /anorektal ichak rivojlanishini uch o`lchovli

animatsiyalashgan imitatsiya resurslari ko`payib

bormoqda. Anorektal anatomiyaning tug’ma

abberatsiyasining tushuntiruvhchi dastlabki

nazariyalar [24], Taxminlarcha ikkita mustaqil

mexanizmlar entodermal kloakani oldingi

ayirish sinusiga va orqa tog’ri ichakga ajratadi,

birinchisi kraniokaudal va yana biri lateromedial.

Birinchi jarayon kloakani tepa qismidan allantois

ulangan qismidan va orqa ichakdan ajratib

Burma va burilishlar Myuller tepaligi darajasida

tugaydi. Ikkinchi jarayon bu nuqtadan kloakal

membranagacha yonga o`sish xisobiga davom

etadi. U yoki bu mexanizmlarning bo`lmasligi

nuqsonni darajasini aniqlaydi degan taxmilar

oldinga surilgan. To`g’ri ichakning anomaliyalari

kloakaning xazm qilish kanallari va siydik

ajratishga bo`linishidagi o`zgarishlar sabab

bo`ladi, anal deformatsiyalar esa anal chuqurchasi

va oraliq qismi deformatsiyalari sababli kelib

chiqadi [1; 18; 24]. Ayol jinsli embrionlarning

anomaliya patternlari xam Myuller kanalarining

bo`linmagan kloakalarga rivojlanayotgan

qoplamar bilan bog’liq. Shuning uchun dastlab

haqiqiy rektovezikal svish ayollarda paydo

bo`lishi mumkin emas deb xisoblangan, bu xolat

didelfik bachadon orqali nomyish qilib berilgan.

Xayvonlardagi oxirgi olib borilgan izlanishlar

hamda electron mikroskopiyani skanerlash

tizimini paydo bo`lishi orqa ichak anomaliyalarini

kelib chiqishidagi ko`p jarayonlarni tushuntirishga


background image

published: 30 July 2022

Medical science of Uzbekistan

www.fdoctors.uz

2022 / Issue 01 / Article 01

6

yordam berdi va bu narsa Kluth D [14] tomonidan

oldingi “Segmentatsiya nazariyasi”ga e’tiroziga

sabab bo`ldi. Taxmin bo`yicha xaqiqatdan xam

jarayonlar dastlabki bosqichlarda boshlansa xam

to`siq rivojlanishi aktiv emas passiv namoyon

bo`ladi. Kloakal membrana juda kalta / yetarlicha

dorsal emasligi dorsal kloakaning qisman

yo`qligiga olib keladi. Natijada doimiy bosim

xisobiga rektorouretral fistula / siydik yo`li sinusi

bilan orqa ichak yo`li xosil bo`ladi. Embrional

kloakaning boshqa anorektal rivojlanish

malformatsiyai bilan o`xshamasligi (xatto

ayolllar kloakasi bilan xam) bu soxsada xali ko`p

izlanishlar olib borilishi kerakligini ko`rsatadi.

Buning javoblari molekulyar biologiya, molekulyar

genetika epigenetika soxalarida yotishi mumkin.

Shunday qilib, anorektal malformatsiyaning

etiologiyasi noma’lumligicha qolmoqda, ammo,

aftidan,ham teratogen, ham genetik omillar

shuningdek, atrof-muhit omillari ishtirok etadi

va bizning tasavvurlarimmiz bu xaqida o`sib

boradi. Ko`p holatlar oraliq soha, orqa miya va

oshqozon ichak traktini yaxshi tanish bo`lgan

assotsiatsiyalari hamda patternlari bilan mos

keladi, asosan, mesodermal tuzilmalar bilan

mos keladi.Yaqinda xozirgacha aniq bo`lmagan

patogen omillarni ishtirokini guvohlik qiluvchi

yangi assotsiatsiyalar aniqlandi. ARP davolash

usullarini nafaqat to`g’ri tanlash bilan balki

davolashni yangi usullarini ochish bilan xam

uzviy bo`gliq.

Adabiyotlar ro`yxati:

1. Эпидемиологические и клинико-гене

-

тические характеристики пороков развития

аноректального отдела / Ю.В. Выдрыч, Н.С.

Демикова, Ю.Н. Филюшкин [и др.] // Экспери

-

ментальная и клиническая гастроэнтеро-ло

-

гия. – 2016. – № 5 (129). – С. 58–64.

2. A new rodent experimental model of

esophageal atresia and tracheoesophageal

fistula. Р. Preliminary report / J.A. Diez-Pardo,

Q. Baoquan, C. Navarro [et al.] // J Pediatr Surg.

– 1996. – № 31. – Р. 498–502.

3. Anorectal malformations caused by

defects in sonic hedgehog signaling / R. Mo,

J.H. Kim, J. Zhang [et al.] // Am J Pathol. –

2001. – № 159. – Р. 765–774.

4. Bill A.H., Johnson R.J. Failure of migration

of the rectal opening as the cause for most cases

of imperforate anus // Surg Gynecol Obstet. –

1958. – № 106. – Р. 643–651.

5. Costa J. Anorectal atresia with

rectovaginal fistula: case report and review of

literature // Pediatr Prat. – 1950. – № 21. – Р.

117–136.

6. Danforth C.H. Developmental anomalies

in a special strain of mice. // Am J Anat. – 1930. –

№ 45. – Р. 275–287.

7. Dujovny N., Quiros R.M., Saclarides T.J.

Anorectal anatomy and embryology // Surg Oncol

Clin N Am. – 2004. – № 13. – Р. 277–293.

8. Dunn L.C., Gluecksohn-Schoenheimer

S., Bryson V. A new mutation in the mouse

affecting spinal column and urogenital system //

J Hered. – 1940. – № 31. – Р. 343–348.

9. Gans S.L., Friedman N.B. Some new

concepts in the embryology, anatomy, physiology,

and surgical correction of imperforate anus //

West J Surg Obstet Gynecol. – 1961. – № 63. –

Р. 34–37.

10. Gluecksohn-Schoenheimer S. The

morphological manifestation of a dominant

mutation in mice affecting tail and urogenital

system // Genetics. – 1943. – № 28. – Р. 341–

348.

11. Gonzalez Utrilla J., Martinez Urrutia

M.J. Surgical treatment of anorectal atresia. New

contributions // Cir Pediatr. – 1988. – № 1. – Р.

66–68.

12. Gray S.W., Skandalakis J.E. Embryology

for Surgeons. Philadelphia, PA. – Р.W. B.

Saunders, 1972. – Р. 187–216.

13. Ikebukuro K.-I., Ohkawa H. Three-

dimensional analysis of anorectal embryology.

A new technique for microscopic study using

computer graphics // Pediatr Surg Int. – 1994. –

№ 9. – Р. 2–7.

14. Kluth D., Fiegel H.C., Metzger R.

Embryology of the hindgut // Semin Pediatr Surg.

– 2011. – № 20. – Р. 152–160.

15. Lambrecht W., Lierse W. The internal

sphincter in anorectal malformations. Р.

Investigations in newborn pigs // J Pediatr Surg.

– 1987. – № 22. – Р. 1160–1165.

16. Mechanisms for the development of

esophageal atresia / J. Orford, P. Manglick, D.T.

Cass [et al.] // J Pediatr Surg. – 2001. – № 36. –

Р. 985–994.

17. Midgut atresias result from abnormal

development of the notochord in an Adriamycin

rat model / J. Gillick, S. Giles, S. Bannigan [et al.]

// J Pediatr Surg. – 2002. – № 37. – Р. 719–722.

18. N’guessan G., Stephens F.D. Covered

anus with anocutaneous fistula. Р. the muscular


background image

published: 30 July 2022

Medical science of Uzbekistan

www.fdoctors.uz

2022 / Issue 01 / Article 01

7

sphincters // J Pediatr Surg. – 1986. – № 21. – Р.

33–35.

19. Nunn I.N., Stephens F.D. The triad

syndrome. Р. a composite anomaly of the

abdominal wall, urinary system and testes // J

Urol. – 1961. – № 86. – Р. 782–794.

20. Parental risk factors of anorectal

malformations. Р. analysis with a regional

population-based control group / N. Zwink, A.

Rissmann, S. Potzsch, H. Reutter [et al.] // Birth

Defects Res A Clin Mol Teratol. – 2016. – № 106

(2). – Р. 133–141.

21. Pinsky L. The syndromology of anorectal

malformation (atresia, stenosis, ectopia) // Am J

Med Genet. – 1978. – № 1. – Р. 461–474.

22. Retterer E. Sur 1’origin et de 1’evolution

de la region Ano-genitale des mammiferes // J

Anat Physiol. – 1890. – № 26. – Р. 126–210.

23. Smith E.D., Stephens F.D. High,

intermediate, and low anomalies in the male //

Birth Defects Orig Artic Ser. – 1988. – № 24. – Р.

17–72.

24. Stephens F.D. Embryology of the cloaca

and embryogenesis of anorectal malformations //

Birth Defects Orig Artic Ser. – 1988. – № 24.–

Р.177–209.

25. Stephens F.D.S, Smith E.D.

Classification, identification, and assessment

of surgical treatment of anorectal anomalies //

Pediatr Surg Int. – 1986. – № 1. – Р. 200–205.

26. Tarry W.F., Duckett J.W., Stephens

F.D. The Mayer-Rokitansky syndrome. Р.

pathogenesis, classification and management

// J Urol. – 1986. – № 136. – Р. 648–652.

27. Teratogenicity of Adriamycin and

daunomycin in the rat and rabbit / D.J. Thompson,

J.A. Molello, R.J. Strebing [et al.] // Teratology. –

1978. – № 17. – Р. 151–158.

28. The contribution of the Adriamycin-

induced rat model of the VATER association to

our understanding of congenital abnormalities

and their embryogenesis / S.W. Beasley, Pardo

J. Diez, B.Q. Qi [et al.] // Pediatr Surg Int. – 2000.

– № 16. – Р. 465–472.

29. The embryology of anorectal

malformations // Holschneider A.M., Hutson J.M.,

eds. Anorectal Malformations in Children / J.M.

Hutson, S.C.J. van der Putte, E. Penington [et

al.]. – Berlin, Heidelberg. – Р. Springer, 2006. – Р.

49–63.

30. Tourneux F. On the early development

of the cloaca, the genital tubercles and the anus

in sheep embryos, including some remarks on

the development of the prostatic glands // J Anat

Physiol. – 1888. – № 24. – Р. 503–517.

31. Van der Putte S.C.J. Normal and

abnormal development of the anorectum // J

Pediatr Surg. – 1986. – № 21.– Р. 434–440.

Библиографические ссылки

Эпидемиологические и клинико-генетические характеристики пороков развития аноректального отдела / Ю.В. Выдрыч, Н.С. Демикова, Ю.Н. Филюшкин [и др.] // Экспериментальная и клиническая гастроэнтеро-логия. – 2016. – № 5 (129). – С. 58–64.

A new rodent experimental model of esophageal atresia and tracheoesophageal fistula. Р. Preliminary report / J.A. Diez-Pardo, Q. Baoquan, C. Navarro [et al.] // J Pediatr Surg. – 1996. – № 31. – Р. 498–502.

Anorectal malformations caused by defects in sonic hedgehog signaling / R. Mo, J.H. Kim, J. Zhang [et al.] // Am J Pathol. – 2001. – № 159. – Р. 765–774.

Bill A.H., Johnson R.J. Failure of migration of the rectal opening as the cause for most cases of imperforate anus // Surg Gynecol Obstet. – 1958. – № 106. – Р. 643–651.

Costa J. Anorectal atresia with rectovaginal fistula: case report and review of literature // Pediatr Prat. – 1950. – № 21. – Р. 117–136.

Danforth C.H. Developmental anomalies in a special strain of mice. // Am J Anat. – 1930. – № 45. – Р. 275–287.

Dujovny N., Quiros R.M., Saclarides T.J. Anorectal anatomy and embryology // Surg Oncol Clin N Am. – 2004. – № 13. – Р. 277–293.

Dunn L.C., Gluecksohn-Schoenheimer S., Bryson V. A new mutation in the mouse affecting spinal column and urogenital system // J Hered. – 1940. – № 31. – Р. 343–348.

Gans S.L., Friedman N.B. Some new concepts in the embryology, anatomy, physiology, and surgical correction of imperforate anus // West J Surg Obstet Gynecol. – 1961. – № 63. – Р. 34–37.

Gluecksohn-Schoenheimer S. The morphological manifestation of a dominant mutation in mice affecting tail and urogenital system // Genetics. – 1943. – № 28. – Р. 341–348.

Gonzalez Utrilla J., Martinez Urrutia M.J. Surgical treatment of anorectal atresia. New contributions // Cir Pediatr. – 1988. – № 1. – Р. 66–68.

Gray S.W., Skandalakis J.E. Embryology for Surgeons. Philadelphia, PA. – Р.W. B. Saunders, 1972. – Р. 187–216.

Ikebukuro K.-I., Ohkawa H. Three-dimensional analysis of anorectal embryology. A new technique for microscopic study using computer graphics // Pediatr Surg Int. – 1994. – № 9. – Р. 2–7.

Kluth D., Fiegel H.C., Metzger R. Embryology of the hindgut // Semin Pediatr Surg. – 2011. – № 20. – Р. 152–160.

Lambrecht W., Lierse W. The internal sphincter in anorectal malformations. Р. Investigations in newborn pigs // J Pediatr Surg. – 1987. – № 22. – Р. 1160–1165.

Mechanisms for the development of esophageal atresia / J. Orford, P. Manglick, D.T. Cass [et al.] // J Pediatr Surg. – 2001. – № 36. – Р. 985–994.

Midgut atresias result from abnormal development of the notochord in an Adriamycin rat model / J. Gillick, S. Giles, S. Bannigan [et al.] // J Pediatr Surg. – 2002. – № 37. – Р. 719–722.

N'guessan G., Stephens F.D. Covered anus with anocutaneous fistula. Р. the muscular sphincters // J Pediatr Surg. – 1986. – № 21. – Р. 33–35.

Nunn I.N., Stephens F.D. The triad syndrome. Р. a composite anomaly of the abdominal wall, urinary system and testes // J Urol. – 1961. – № 86. – Р. 782–794.

Parental risk factors of anorectal malformations. Р. analysis with a regional population-based control group / N. Zwink, A. Rissmann, S. Potzsch, H. Reutter [et al.] // Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. – 2016. – № 106 (2). – Р. 133–141.

Pinsky L. The syndromology of anorectal malformation (atresia, stenosis, ectopia) // Am J Med Genet. – 1978. – № 1. – Р. 461–474.

Retterer E. Sur 1’origin et de 1’evolution de la region Ano-genitale des mammiferes // J Anat Physiol. – 1890. – № 26. – Р. 126–210.

Smith E.D., Stephens F.D. High, intermediate, and low anomalies in the male // Birth Defects Orig Artic Ser. – 1988. – № 24. – Р. 17–72.

Stephens F.D. Embryology of the cloaca and embryogenesis of anorectal malformations // Birth Defects Orig Artic Ser. – 1988. – № 24.– Р.177–209.

Stephens F.D.S, Smith E.D. Classification, identification, and assessment of surgical treatment of anorectal anomalies // Pediatr Surg Int. – 1986. – № 1. – Р. 200–205.

Tarry W.F., Duckett J.W., Stephens F.D. The Mayer-Rokitansky syndrome. Р. pathogenesis, classification and management // J Urol. – 1986. – № 136. – Р. 648–652.

Teratogenicity of Adriamycin and daunomycin in the rat and rabbit / D.J. Thompson, J.A. Molello, R.J. Strebing [et al.] // Teratology. – 1978. – № 17. – Р. 151–158.

The contribution of the Adriamycin-induced rat model of the VATER association to our understanding of congenital abnormalities and their embryogenesis / S.W. Beasley, Pardo J. Diez, B.Q. Qi [et al.] // Pediatr Surg Int. – 2000. – № 16. – Р. 465–472.

The embryology of anorectal malformations // Holschneider A.M., Hutson J.M., eds. Anorectal Malformations in Children / J.M. Hutson, S.C.J. van der Putte, E. Penington [et al.]. – Berlin, Heidelberg. – Р. Springer, 2006. – Р. 49–63.

Tourneux F. On the early development of the cloaca, the genital tubercles and the anus in sheep embryos, including some remarks on the development of the prostatic glands // J Anat Physiol. – 1888. – № 24. – Р. 503–517.

Van der Putte S.C.J. Normal and abnormal development of the anorectum // J Pediatr Surg. – 1986. – № 21.– Р. 434–440.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов