Психология управления: современные концепции психологии лидерства

CC BY f
428-430
26
6
Поделиться
Муротмусаев , К., & Тангрикулова, Р. (2022). Психология управления: современные концепции психологии лидерства. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 428–430. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5151
К Муротмусаев , Джизакский филиал Национального университета Узбекистана имени М.Улугбека

кафедра психологии, к.м.н. доцент

Р Тангрикулова, Джизакский филиал Национального университета Узбекистана имени М.Улугбека

 кафедра психологии, студентка 2 курса

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В статье предлагается общий обзор лидерству и мировой истории выдающихся личностей. Особенное внимание уделено тенденциям определяющим новые направления в современной психологии лидерства это появившимся гендерным и кросс-культурным исследованиям.

Похожие статьи


background image

328

I

x

p

x

p

2

2

1

1

, (2)

0

1

x

,

0

2

x

(3)

ko‘rinishda bo‘ladi.

Biz aniqlaganimizdek, optimal nuqtada byudjet cheklovi tenglik ko‘rinishida

bajarilishi kerak, binobarin, ikkala tovar o‘ta zarur bo‘lgani uchun (agar ulardan biri yo‘q
bo‘lsa, foydalilik nolga teng bo‘ladi) o‘zgaruvchilarning nomanfiyligi shartlari avtomatik
ravishda bajariladi. Demak, yechilayotgan matematik programmalash masalasi shartli
ekstremumni topishning klassik masalasiga aylanadi. Ekstremumning zaruriy shartlarini
yozib (ularga asosan tovarlar limit foydaliliklarining nisbatlari ularning bozor narxlari
nisbatlariga teng bo‘lishi kerak, byudjet cheklovi esa tenglik ko‘rinishida bajariladi),

2

1

1

2

p

p

x

x

,

I

x

p

x

p

2

2

1

1

tenglamalar sistemasini hosil qilamiz.

Bundagi birinchi shart qaralayotgan masalada ikkala tovarga sarflanadigan pul miqdorlari

bir xil, ya‘ni

1

1

2

2

p

x

p

x

bo‘lishi kerakligini anglatadi.

Bu foydalilik funksiyasida

1

x

va

2

x

o‘zgaruvchilarning «vaznlari» yoki daraja ko‘rsatkichlari tengligidan kelib chiqadi. Demak,

2

1

1

2

2

I

p

x

p

x

va talab funksiyalari

1

1

2

p

I

x

;

2

2

2

p

I

x

ko‘rinishni oladi.

Shunday qilib, har bir tovarga sarf-xarajat iste‘molchi umumiy daromadining yarmini

tashkil etadi va har bir tovarning zaruriy miqdorini topish uchun shu tovarga sarflanadigan
mablag‘ni uning narxiga bo‘lish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1.Шодиев Т.Ш. ва бошқалар. Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар. Ўқув

қўлланма. –Т.: ТДИУ, 2010. – 297 б.

2.Фомин Г.П.Математические методи и модели в коммерческой деятелности.

Учебник. –М.: ИНФРА-М, 2009. – 395 с.

3.Шапкин А.С. Математические методи и модели исследования операций.

Учебное пособие. –М.: Дашков и К., 2009. – 361 с.
4. Turakulov O. K., Halimov U. H. TENDENCIES FOR THE DEVELOPMENT OF
TECHNICAL EDUCATION FOR FUTURE ENGINEERS //Mental Enlightenment Scientific-
Methodological Journal. – 2022. – Т. 2022. – №. 2. – С. 307-316.

OPTIMAL BOSHQARUV MASALASINING UMUMIY QO‘YILISHI

Hamdamov Foziljon Rustamjon oʻgʻli

O‗zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

―Amaliy matematika‖ mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya:

Ishda optimal boshqaruv masalasining umumiy ko‘rinishida qo‘yilishi:

obyektning harakat dinamikasi, joiz boshqaruvlar sinfi, obyektning boshlang‘ich va so‘ngi
holati,sifat kriteyasi, tezkorlikni chiziqli masalasi o‘rganilgan.


background image

329

Kalit so‗zlar:

obyektning harakati, joiz boshqaruv,boshlang‘ich holati, chiziqli masala,

optimal boshqaruv.

1. Obyektning harakat dinamikasi.

Optimal boshqaruv masalasi uchun vaqt mobaynida

harakati oʻzgarib turuvchi obyektning mavjudligi xarakterlidir. Faraz qilaylik vaqtning har bir

t

momentida obyektning holati

1

( ),...,

( )

n

x t

x t

parametlarning tanlanishi bilan toʻla aniqlansin.

Bu parametlar qandaydir koordinatalar sistemasida obyektning holatining koordinatalari, tezlik

koordinatalari va hokazolar boʻlishi mumkin.

1

( )

( ( ),....

( ))

n

x t

x t

x t

vektorga obyektning

holat vektori

deyiladi. Obyekt harakatini boshqarish, yaniy obyektning holati qandaydir rullar

vositasida oʻzgartirilishi mumkin deb faraz qilamiz. Aytaylik rullarning holati vaqtning har bir

t

momentida

1

( ),...,

( )

m

u t

u

t

parametrlarni

tanlanishi

bilan

harakterlarsin.

1

( )

( ( ),...,

( ))

m

u t

u t

u

t

vektorga obyektning

boshqaruv vektori

yoki

boshqaruv

deyiladi.

Vaqtning berilgan

t

momentida obyektning holati

( )

u t

boshqaruv vaqtning

t

momentigacha

qanday qiymatlar qabul qilganligiga bogʻliq ammo, boshqaruvning kelgusi holatiga bogʻliq

emas. Obyektning

( )

x t

holat vektori

( )

u t

boshqaruvning qiymatiga bogʻliq tarzda turli hil

dinamik obyektlar qaraladi. Masalan, bu bogʻliqlikni

( , , )

x

f t x u

(1.1)

differensal tenglamalar sistemasi bilan yozish mumkin. Bu holda vaqtning har bir

t

momentida

)

(

t

u

boshqaruvning qiymatini bilgan holda

( , , ( ))

x

f t x u t

differensal tenglamani yechib, obyektning

( )

x t

trayyektoriyasini aniqlashimiz mumkin.

Qandaydir tarzda obyektning harakat dinamikasi berilgan, ya‘ni

)

(

t

u

boshqaruv

vektorining oʻzgarishiga bogʻliq ravishda

)

(

t

x

holat vektorning oʻzgarish qonuni berilgan deb

hisoblaymiz [1].

2

.

Joiz boshqaruvlar sinfi.

Muayyan (konkret) fizik obyektlar uchun

)

(

t

u

boshqaruv

ixtiyoriy boʻlmaydi. Bu boshqaruvga boshqaruvning fizik ma‘nosidan kelib chiqadigan

qandaydir cheklanishlar qoʻyiladi. Masalan, agar

)

(

1

t

u

divigatelning quvvati boʻlsa, u holda

vaqtning har bir momentida u

max

1

min

)

(

u

t

u

u

cheklanishlarni qanoatlantiradi. Bunda

)

(

1

t

u

min

u

va

max

u

chetki qiymatlarni ham qabul qilishi

mumkin. Odatda

)

(

t

u

vektor boshqaruv vaqtning har bir

t

momentida

U

t

u

)

(

(1.2)

cheklanishni qanoatlantiradi, bu erda

U

qandaydir berilgan toʻplam. Qonuniyatga koʻra

muayyan fizik obyektlarda

U

yopiq toʻplamdir. Bu yopiqlik boshqariladigan obyektning

holatini umuman klassik variatsion hisob usullari bilan tekshirishga imkoniyat bermaydi. (1.2)
koʻrinishdagi cheklanishlardan tashqari

)

(

t

u

boshqaruvning vaqtga bogʻliqligi boʻyicha

cheklanishlar qoʻyilishi mumkin. Masalan joiz boshqaruvning fizik ma‘nosidan bu boshqaruv
yoki silliq, yoki uzluksiz, yoki bolakli uzluksiz va hokazo boʻlishi mumkin. Qandaydir usulda

)

(

t

u

joiz boshqaruvlar sinfi

berilgan deb hisoblaymiz [2].


background image

330

3.Obyektning boshlangʻich va soʻnggi holati

. Faraz qilaylik vaqtning boshlangʻich

momenti

0

t

va obyektning

joiz boshlangʻich holatlarining

0

M

toʻplami

berilgan boʻlsin.

Bundan tashqari vaqtning qandaydir soʻnggi

1

t

momentida ob‘yekt qandaydir

joiz soʻnggi

holatlarining toʻplami

1

M

ga kelib tushsin.Agar

)

(

t

u

boshqaruvga mos obyektning

)

(

t

x

holati

1

1

0

0

)

(

,

)

(

M

t

x

M

t

x

(1.3)

shartlarni qanoatlantirsa, u holda

]

,

[

1

0

t

t

vaqt oraligida

)

(

t

u

joiz boshqaruv joiz boshlangʻich

holatlarining

0

M

toʻplamini joiz

soʻnggi holatlarining

1

M

toʻplamiga

olib oʻtadi deb

aytamiz.vaqtning har bir soʻnggi momenti

1

t

umuman aytganda maxkamlangan boʻlib,

)

(

t

x

vektorning soʻnggi

1

M

toʻplamga tushish shartidan aniqlanadi.Shunday qilib

1

0

,

M

M

joiz

toʻplamlar berilgan deb hisoblaymiz [3].

4.Sifat kriteriysi.

Boshqariladigan obyektni

0

M

toʻplamdan

1

M

toʻplamga turli hil

usullar bilan oʻtkazish mumkin boʻlishi mumkin. Amaliyotda bunday oʻtishlardan qandaydir
ma‘noda eng yaxshisini tanlash maqsadga muofiqdir. Odatda

]

,

[

1

0

t

t

kesmada aniqlangan har bir

)

(

t

u

joiz boshqaruvga mos obyektning

)

(

t

x

trayektoriyasiga

),

(

t

u

)

(

t

x

juftlikni baholovchi

J

soni, ya‘ni

))

(

),

(

(

t

x

t

u

J

funksional, yoki sifat kriteriysi beriladi.Masalan, bu funksional

1

0

))

(

),

(

,

(

))

(

),

(

(

0

t

t

ds

s

u

s

x

s

f

t

x

t

u

J

(1.4)

koʻrinishda boʻlishi mumkin.

Endi

optimal boshqaruv masalasi

ni ifodalashimiz mumkin. Bu masala obyektni

boshlangʻich holatlarning

0

M

toʻplamidan soʻnggi holatlarning

1

M

toʻplamiga tushuruvchi

shunday

)

(

t

u

boshqaruv va unga mos

)

(

t

x

traektoriyani topish lozimki, bunda

))

(

),

(

(

t

x

t

u

J

funksional oʻzining minimal qiymatiga erishsin, ya‘ni

))

(

),

(

(

min

))

(

),

(

(

t

x

t

u

J

t

x

t

u

J

tenglik bajarilsin. Bu yerda minimum obyektni boshlangʻich holatlarning

0

M

toʻplamidan

soʻnggi holatlarning

1

M

toʻplamiga oʻtkazuvchi barcha joiz

)

(

t

u

boshqaruv va unga mos

obyektning

)

(

t

x

trayektoriyalari boʻyocha olinadi.

Optimal boshqaruv masalalaridan misollar keltiramiz [4].

5.Tezkorlikning chiziqli masalasi.

Shunday qilib biz optimal boshqaruv masalasining

umumiy koʻrinishda qoʻyilishini va bu masalani echishda yuzaga keladigan ba‘zi asosiy
muamolarni qarab chqdik. Bu kitobda biz asosan optimal boshqaruv matematik nazariyasining
soddaroq masalasi boʻlgan chiziqli tezkorlik masalasini oʻrganamiz.
Bu obyektning harakat dinamikasi

,

u

Ax

x

(1.6)

Chiziqli differensial tenglamalar sistemasi bilan yoziladi, bu yerda

x

-obyektning

n

oʻlchamli

holat vektori,

u

-

n

oʻlchamli boshqaruv vektori boʻlib, boshqaruvqa

U

t

u

)

(

cheklanish

qoʻyilgan,

n

n

A

oʻlchamli oʻzgarmas matritsa. Qandaydir

)

(

t

u

joiz boshqaruvni va

obyektning

0

0

)

(

x

t

x

boshlangʻich holatini bilgan holda, obyektning

)

(

t

x

holat vektorini (1.6)

differensial tenglamalar sistemasining yagona yechimi sifatida hosil qilish mumkin. Joiz


background image

331

boshqaruvlar sinfi, keyinroq yordamchi matematik tushunchalar oʻrganilgandan keyin
aniqlanadi.

Oʻbektning boshlangʻich va soʻggi holatlari boʻlgan

0

M

va

1

M

toʻplamlar

n

oʻlchamli vektor

fazoning qandaydir boʻsh boʻlmagan kompakt qism toʻplamlari sifatida olinadi. Sifat kriteriysi

boʻlib,

0

M

toʻplamdan

1

M

toʻplamga

oʻtish

uchun

sarflangan vaqt, ya‘ni

0

1

))

(

),

(

(

t

t

t

x

t

u

J

boʻladi. Bunday sifat kriteriysi (1.4) sifat kriteriysidan integral ostidagi

funksiya

1

))

(

),

(

,

(

0

t

u

t

x

t

f

boʻlganda hosil boʻladi.

Shunday qilib, biz

chiziqli tezkorlik masalasi

ning qoʻyilishiga keldik. Bu masala obektni

boshlang`ich holatlarning

0

M

to`plamida holatlarning so`ngi

1

M

to`plamiga eng qisqa vaqt

ichida olib o`tuvchi

)

(

t

u

joiz boshqaruvni va unga mos (1.6) tenglamaning

)

(

t

x

yechimini

topishdan iborat.

Yuqorida keltirilgan 2-misol chiziqli tezkorlik masalasi bo`ladi.

Optimal boshqaruv nazariyasi bilan birinchi tanishish uchun chiziqli tezkorlik

masalasining tanlanilishi bejiz emas. Bu masala ko`proq ustunlikka ega.

Birinchidan, (1.6) chiziqli differensial tenglamalar uchun

)

(

t

x

trayektoriyani

)

(

t

u

boshqaruvga nisbatan oshkor ko`rinishda yozish mumkin. Bu esa optimal boshqaruv matematik
nazariya-sining asosiy masalalarini effektiv tekshirish imkoniyatini beradi.

Ikkinchidan, chiziqli tezkorlik masalasalalarida optimal boshqaruvning umumiy

masalasidagi barcha harakterli qiyinchiliklar yaqqol namayon bo`ladi [5].

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1.

Р. Рокафеллар

Выпуклый анализ. М.: Мир, 1973.

2.

А.Н. Колмогоров, C.В. Фомин

Элементы теории функций и функционального

анализа. М.: Наука, 1972.

3.

А.А. Ляпунов

О вполне аддитивных вектор-функциях I.// Изв. РАН. Сер.

«Математика». Т. 3, N 6, 1940, с.465-478.

4.

Д.Б. Силин

Субдифференциалы выпуклых функций и интегралы от многозначных

отображений.// Вестник МГУ. Вычисл. Мат. И кибернетика N1, 1984, c.55-59.

5.

В.И. Благодатских

Задача управляемости для линейных систем.

// Тр.МИАН РАН. 1977, Т. 143, с. 57-67.


ЧИЗИҚЛИ ТИЗИМНИ СИЛЛИҚМАС ТЕРМИНАЛ МЕЗОН БЎЙИЧА ОПТИМАЛ

БОШҚАРИШ МАСАЛАСИ

Жуманов Камол Сайфуллаевич

Ўзбекистон Миллий университетининг

Жиззах филиали магистранти

Аннотация:

Ишда чизиқли динамик бошқарув тизимини силлиқмас терминал

функционал бўйича оптималлаштириш масаласи қаралади. Шу масалада оптималлик
шартлари ўрганилган. Оптимал бошқарув учун зарурий ва етарли шартлар олинган.

Калит сўзлар:

бошқарув тизими, терминал функционал, оптимал бошқарув,

оптималлик шартлари.

Библиографические ссылки

Абашкина Е. Б., Косолапова Ю. И. О теориях лидерства в современной политической психологии // США: экономика, политика, идеология. 1993. № 4. С. 13-21.

Арутюнян Э. А. Микросреда и трансформация общественных ценностей в ценностную ориентацию личности. Ереван, 1979.

Беннис У.. Нанус Б. Лидеры: Стратегии принятия самостоятельных решений. Четыре правила для высокоэффективных людей. СПб.: Сильван, 1995..

Волков И. П. Стиль руководства при решении задач социального развития коллектива предприятия // Социальная психология и социальное планирование. Л., 1973.

Муротмусаев К.Б. Эркинбаева Х.Ш. Юлдашев Ш.Э. Бошкарув психологияси: рахбар ва лидер тамойиллари. International scientific journal «global science and innovations 2021: central asia» nur-sultan, kazakhstan, june 2021.

Murotmusaev K.B., Rizaeva Sh., Yuldashev Sh. Leadership As an Effective Means in Management Activities. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. Brussels, Belgium -2022. P 135-140.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов