Gidropereeterifikasiya jarayoni asosida margarin sanoati yog‘ini olib uni margarin ishlab chiqarishda qoʻllash tadqiqoti

CC BY f
286-289
45
6
Поделиться
Уринова, Ш., Ачилова, С., Собирова, Н., & Рахимов, Д. (2022). Gidropereeterifikasiya jarayoni asosida margarin sanoati yog‘ini olib uni margarin ishlab chiqarishda qoʻllash tadqiqoti. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 286–289. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5338
Шахноза Уринова, Urganch davlat universteti Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasi

o'qituvchi

Санобар Ачилова, Urganch davlat universiteti Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasi

katta o‘qituvchisi

Нодира Собирова, Toshkent kimyoviy texnologiyasi instituti Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi kafedrasi

v.b. dotsent

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ushbu maqolada asosan tadqiqot natijasida olingan gidropereeterifikatning margarin uchun xom-ashyo sifatida mos keluvchi ko‘rsatkichlarini aniqlangan Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki olingan yog‘ning erish harorati, qattiqligi katalizator aktivligiga, jarayon haroratiga bog‘liqligi aniqlangan.


background image

286

o‗simliklarning 577 turi mavjud. Shulardan hozirgi vaqtda 250 turi ilmiy tabobatda ishlatilmoqda
[5-6].

Dorivor o‗simliklarning organizmga ta‘siri ularning tarkibidagi birikmalarning miqdoriga

bog‗liq. Bu birikmalar o‗simlikning har xil qismlarida turli miqdorda to‗planadi. Dori
tayyorlashga o‗simlikning kerakli qismlari turli muddatlarda yig‗iladi. Masalan, po‗stloq, kurtak
erta bahorda, barg o‗simlik gullashi oldidan yoki gullaganda, gullari to‗la ochilganda, meva va
urug‗lari pishganda, yer osti organlari (ildizi, ildizpoyasi va piyozi) erta bahorda yoki kech kuzda
olinadi.

Dorivor o‗simliklarning ta‘sir etuvchi moddasi-alkoloidlar, turli glikozidlar

(antroglikozidlar, yurakka ta‘sir etuvchi glikozidlar, saponinlar va b.), flavonoidlar, kumarinlar,
oshlovchi va boshqa shilliq moddalar. Efir moylari, vitaminlar, smolalar va boshqa birikmalar
bo‗lishi mumkin. Ko‗p o‗simliklardan mikroorganizm va viruslarni yo‗qotadigan antibiotiklar va
fitonsidlarga boy preparatlar tayyorlanadi. Odatda bir guruhga xos o‗zaro yaqin kimyoviy
birikmalar bir oila yoki turkumga mansublarda uchraydi, shu bilan birga ba‘zi kimyoviy
birikmalar bir-biriga yaqin bo‗lmagan, turli oilaga mansub o‗simliklar tarkibida ham bo‗lishi
mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. To‗xtayev B., Axmedov E., Yodgorov Z. Dorivor o‗simliklar: introduksiya va

plantasiyalar tashkil etish. O‗zbekiston Milliy universitetining 100 yilligi va biologiya fanlari
doktori, professor K.S. Safarovning ilmiy va pedagogik faoliyatiga bag‗ishlangan ―O‗simliklar
introduksiyasi: yutuqlari va istiqbollari‖ mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman Materiallari.
Toshkent, 2018.

2. М.Д. Тургунов, В.П. Печеницын, Н.Ю. Бешко, Д.А. Абдуллаев, Уралов А.И.

Биологические особенности редких видов семейства Iridaceae Juss. флоры Узбекистана в
условиях ex situ Acta Biologica Sibirica, 2019, 5(2), P.17-22.

3. Ibragimov A.Yu. Shifobaxsh ne‘matlar. – Toshkent: Navro‗z nashriyoti, 2016.
4. To‗xtayev B.Yo., Mahkamov T.X., To‗laganov A.A. Dorivor va ozuqabop o‗simliklar

plantasiyalarini tashkil etish va xom-ashyosini tayyorlash bo‗yicha yo‗riqnoma. – Toshkent,
2015.

5. Уралов А.И., Печеницын В.П.

Зависимость семенной продуктивности

луковичных видов Allium L. от количества листьев на генеративном

побеге

.

Доклады АН РУз. 2015. 74-77 с.

6. Ҳожиматов Қ., Оллоѐров М. Ўзбекистоннинг шифобахш ўсимликлари ва уларни

муҳофаза этиш. – Т.: Фан нашриѐти, 1988.


GIDROPEREETERIFIKASIYA JARAYONI ASOSIDA MARGARIN SANOATI

YOG‘INI OLIB UNI MARGARIN ISHLAB CHIQARISHDA QOʻLLASH TADQIQOTI

Oʻrinova Shaxnoza

1

, Achilova Sanobar

2

,

Sobirova Nodira

3

,

Raximov Dilshod

4

1

Urganch davlat universteti ―Oziq –ovqat texnologiyasi‖

kafedrasi oʻqituvchisi

2

Urganch davlat universiteti ―Oziq –ovqat texnologiyasi‖ kafedrasi

katta o‘qituvchisi

3

Toshkent kimyoviy texnologiyasi instituti

―Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi‖ kafedrasi v.b. dotsent

Annotatsiya:

Ushbu

maqolada

asosan

tadqiqot

natijasida

olingan

gidropereeterifikatning margarin uchun xom-ashyo sifatida mos keluvchi ko‘rsatkichlarini


background image

287

aniqlangan Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki olingan yog‘ning erish harorati, qattiqligi
katalizator aktivligiga, jarayon haroratiga bog‘liqligi aniqlangan.

Kalit

soʻzlar:

gidropereetirifikat,

margarine,

erish

harorati,

katalizator,

gidrogenizatsiya, tran izomerlanish.

Dunyo miqyosida trans izomerlardan holi yog‘lar ishlab chiqarish uchun gidrogenlangan
yog‘larni, suyuq o‘simlik yoki hayvon yog‘lari bilan kimyoviy pereeterifikasiyalash yo‘li bilan
margarin xom ashyosi hisoblangan yog‘larni olish birmuncha yo‘lga qo‘yilgan.
Pereeterifikasiya jarayonida asosan C

2

H

5

ONa, CH

3

ONa va ishqoriy metallardan

foydalaniladi[1]. Yevropa davlatlarida bu turdagi yog‘larni ishlab chiqarishda fermentativ
pereeterifikasiya jarayonidan ko‘proq foydalaniladi, chunki jarayon umuman bezarar bo‘lib,
kimyoviy katalizatorlardan holi bo‘lgan biologik katalizatorlardan ya‘ni asiltransferaza, lipaza
fermentlaridan foydalaniladi. Asosan respublikamizda trans izomerlar miqdori kam bo‘lgan
salomaslar ishlab chiqarishlishi bir muncha kam va yetishmaydi desa ham bo‘ladi. Respublikada
keng hajmli margarin ishlab chiqaruvchi korxonalar deyarli hammasi quyidagi pereeterifikat,
salomas va sut yog‘i o‘rinbosarlarini xorijdan valyuta hisobiga olib kelishadi. Quyida: Cargill
36, Cargill 39, Efko 36, AIDA 39 yog‘lari shular jumlasidandir. Margarin ishlab chiqarish
bo‘yicha respublikamizning Toshkent shahrida QK MChJ ―Milk Euro Food‖, ―GOOD FOOD
GROUP‖ MChJ, ―CHROMOS PRODUCTION‖ XK korxonalarida yiliga 50000 tonnadan ortiq
xorijdan valyuta hisobiga keltirilgan yog‘lar ishlatiladi.[2] Bu hajmni qisman bo‘lsada
qisqartirishga biz gidropereeterifikasiya jarayonini qo‘llab, erish haroratlari margarin sanoati
yog‘lariga yaqin bo‘lgan yog‘larni olish tadqiqotini taklif qildik.
Tadqiqot olib borish uchun quyidagi xom ashyolardan foydalanildi: Gollandiyadan
keltirilgan tarkibida 25% nikel metalini ushlagan Nisosel-820 katalizatorining bir marta ishlatilib
aktivligi 30% ga tushgan katalizator; erish harorati 26OC bo‘lgan mol yog‘i; yod soni 112%
bo‘lgan paxta moyi va quruq vodorod gazi olindi. Gidropereeterifikat quyidagi texnologiya
asosida olindi: oldin 50:50 nisbatda paxta moyi va mol yog‘i tanlab olinib, mol yog‘i eritilgan
holatda paxta moyi bilan aralashtirib hajmi 1l bo‘lgan vodorod bprbotajli konussimon avtoklavga
solindi va tashqi kamerasiga nixrom tola orqali elektr toki yordamida qizdirilib aralashma
harorati 1800C gacha qizdirilib, ishlab chiqqan nisosel-820 katalizatori kukun holatgacha
maydalanib avtoklav mahsus joyidan berildi. Gidropereeterifikasiya uchun olingan yog‘lar
aralashma og‘irligi 400 gr ga keltirilib olindi va 30% aktivlikli katalizatorni aralashma massasiga
nisbatan 0,2% miqdorda hisoblab avtoklavga vodorod berishni boshladik. Ma‘lum vaqt
oralig‘ida harorat oshishini kuzatdik va jarayon ekzotermik bo‘lgani uchun qizdirishni 1850C da
to‘htatganimizdan keyin harorat 205oC gacha bir necha bor ko‘tarildi. Avtoklavda jarayon 1
soat olib borildi va har 20 minutda namuna olib turdik va erish harorati 36oC ga yetganda
jarayonni to‘xtatdik. Olingan gidropereeterifikatni 90OC termostatli mufel isitgichida filtr
qog‘oz orqali filtrlab, sovitilgan holatdagi oq rangli salomas gidropereeterifikatni oldik va uni
margarin resepturasida qo‘llab margarin mahsulotida sinab ko‘rdik.
Tadqiqotlarni olingan gidropereeterifikatning margarin uchun xom-ashyo sifatida mos
keluvchi ko‘rsatkichlarini aniqlashdan boshladik. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki olingan
yog‘ning erish harorati, qattiqligi katalizator aktivligiga, jarayon haroratiga bog‘liqligi ma‘lum
bo‘ldi. Margarin emulsiyasi konsistentligi gidropereeterifikatning nisbatan pastroq haroratda
to‘yintirilishini talab qilar ekan. U holda ishlatilgan katalizatorimiz aktivligi nisbatan ko‘proq
bo‘lishi zarur ekan. Natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1- jadval

Mol yogʻi va paxta moyining gidropereeterifikatlari

Jarayon va mahsulot ko‘rsatkichlari

Аralashma 50:50

1-namuna

2-namuna

Harorat,

o

C

Katalizator aktivligi,
Salomas erish harorati,

O

C

Salomas qattiqligi, g/sm

180-190

30
33

130

160-170

50
36

160-240


background image

288

Salomas kislota soni, mg КОН

0,5

0,3

1-jadvaldan ko‘rinadiki, 1-namunada harorat yuqori bo‘lganda katalizator miqdori 2-
namuna bilan teng bo‘lsada aktivligi kam bo‘lgani uchun erish harorati va qattiqligi nisbatan
kamroq bo‘lib 33 va 130 g/sm ni tashkil qildi, 2-namunada harorat bir muncha kamroq bo‘lib
katalizator aktivligi 50 bo‘lganda erish harorati 36

0

C ni tashkil qilib, qattiqligi 160-240 g/sm

orasida bo‘ldi. 2-namuna ko‘rsatkichlari margarin mahsuloti talabiga javob beradi. 1-chi va 2-chi
namunada olingan gidropereeterifikatlarni 82% va 72% li margarin resepturasida qo‘llab,
margarin mahsulotini oldik va quyida reseptni 2-jadvalda keltiramiz.

2- jadval

Margarin resepturalari

Margarinning komponentlari, %

Retsepturalar

1

2

3

Gidropereeterifikat yog‘, Т

er.h

36

0

С

35,2

31,2

31,2

Gidropereeterifikat yog‘, Т

er.h

33

0

С

28,4

20,4

20,4

Kungaboqar moyi

8,0

0,0

8,5

Paxta moyi

10,249

20,099

10,099

Salomas, Т

er.h

46,9

0

С

0,0

0,0

1,5

Bo‘yoq

0,001

0,001

0,001

Аromatizator

0,09

0,09

0,09

Emulgator

0,2

0,2

0,2

Fosfatid konsentrati

0,2

0,3

0,3

konservant (kaliy sorbat)

0,05

0,05

0,05

Tuz

0,4

0,4

0,4

Shaker

0,4

0,4

0,4

Limon kislotasi

0,02

0,03

0,03

Suv

16,79

26,83

26,83

Jami

100

100

100

Umumiy yog‘dorlik miqdori

82,25

72,2

72,2

Margarin mahsulotini ishlab chiqarish tajribasidan ma‘lumki, yog‘li asosning 20

o

C dagi

qattiqlikda trigliseridlar miqdori 16-21% orasida bo‘lishi zarur.[3] Gidropereeterifikatning 36

o

C

erish haroratidagi qattiqligi 160-240 g/sm bo‘lganda margarinning dilatometrik tahlilining qattiq
trigliserid miqdori tarkibi 20% da 29% va 38% orasida bo‘lishi aks etgan egri chiziqlar bilan 1-
rasmda keltirilgan.


background image

289

1-rasm. Gidropereeterifikatlarning asosiy hossalari

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1.

Hodjaev S.F., Abdurahimov S.A., Akramova R.R., Hamidova M.O. [The study of

quality indicators of the fat base of margarine when replacing traditional cottonseed oil with
safflower].

Universum: Khimiyaibiologiya

, 2018, vol.2, no.10, pp.15-18.(In Russ.) Available

at:

http://7universum.com/ru/nature/archive/item/ 6421;

2.

Ruzibayev A.T., Salijanova Sh.D., Rakhimov D.P. Cottonseed oil as a valuable raw

material to obtain trans-free margarine.

Journal of Critical Reviews

,2020, vol.7, no.9, pp.572-

577.

doi.:10.31838/jcr.07.09.114;

3.

Handa. C. Performance and fatty acid profiling of interesterified trans free bakery

shortening in short dough biscuit/C. Handa. S. Goomer. A. Sidahu.

International Journal of

Food Science & Technology

.2010.Vol. 45, no. 5, pp.1002-1008.


O‗ZBEKISTONDA UCHRAYDIGAN

INULA

L. TURKUMI TURLARINING

TARQALISHI

Qarshiboyev Zufar Zafar o‗g‗li

O‗zbekiston Milliy universitetining Jizzax filliali

―Biotexnologiya‖ yoʻnalishi talabasi

O‗ralov Abdumannon Iskandarovich

O‗zbekiston Milliy universitetining Jizzax filliali

―Biotexnologiya‖ kafedrasi katta o‗qituvchisi

Annotatsiya:

Hozirgi vaqtda respublikamizda 112 tur dorivor o‗simliklar rasmiy

tabobatda foydalanishga ruxsat berilgan bo‗lib, shu dorivor o‗simliklarning 80 % ni tabiiy holda
o‗suvchi o‗simliklar tashkil etadi. Ana shunday dorivor o‗simliklarni o‗zida mujassam etgan
istiqbolli vakillari (Asteraceae) murakkabguldoshlar oilasiga mansub Inula L. turkumi
vakillarining O‘zbekiston hududida tarqalishi o‘rganildi.

Kalit soʻzlar:

Dorivor, inula, andiz, Toshkent, Samarqand, turkum.


O‗zbekiston (Eron-Turon) florasi shifobaxsh o‗simliklarning xilma-xilligi bo‗yicha yer

yuzidagi floristik hududlar qatorida Sharqiy Osiyo (Tibet) florasidan keyin ikkinchi o‗rinni
egallaydi [1,2] Tabobatda ishlatiladigan dori vositalarning 70-80 % o‗simliklardan olinadi.
O‗zbekiston tabiiy va geografik jihatdan dorivor o‗simliklarga boy hududdir. Bu hududda tabiiy

Библиографические ссылки

Hodjaev S.F., Abdurahimov S.A., Akramova R.R., Hamidova M.O. [The study of quality indicators of the fat base of margarine when replacing traditional cottonseed oil with safflower]. Universum: Khimiyaibiologiya, 2018, vol.2, no. 10, pp. 15-18.(In Russ.) Available at:http://7universum.com/ru/nature/archive/item/ 6421;

Ruzibayev A.T., Salijanova Sh.D., Rakhimov D.P. Cottonseed oil as a valuable raw material to obtain trans-free margarine. Journal of Critical Reviews,2020, vol.7, no.9, pp.572-577. doi.:10.31838/jcr.07.09.114;

Handa. C. Performance and fatty acid profiling of interesterified trans free bakery shortening in short dough biscuit/C. Handa. S. Goomer. A. Sidahu. International Journal of Food Science & Technology.2010.Vol. 45, no. 5, pp. 1002-1008.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов