Umumiy oʻrta ta‘lim maktab oʻquvchilarida funksional matematik savodxonlikni rivojlantirish zarurati haqida

CC BY f
336-338
55
21
Поделиться
Парманов, А. (2022). Umumiy oʻrta ta‘lim maktab oʻquvchilarida funksional matematik savodxonlikni rivojlantirish zarurati haqida. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 336–338. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5084
А Парманов, Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Amaliy matematika kafedrasi mudiri, (PhD)

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktab o‘quvchilarida funksional matematik savodxonlikni rivojlantirish zarurati haqida bo‘lib, funksional savodxonlik, funksional matematik savodxonlik va ularni o‘quvchilarda rivojlantirish bosqichlari yoritilgan

Похожие статьи


background image

336

bu erda

to‘plam

nuqtaning - atrofi bo‘lib quyidagicha aniqlangan

- funksiyani to‘plamdagi funksiyaning uzluksizlik moduli deyiladi.

- funksiyani esa

to‘plamning chegarasidagi funksiyaning uzluksizlik moduli

deyiladi.

Xuddi shunday tushunchalarni lokal uzluksizlik moduli uchun ham kiritish mumkin,

ya‘ni

funksiyani to‘plamdagi funksiyaning lokal uzluksizlik moduli deyiladi.

– funksiyani esa

to‘plamning chegarasidagi funksiyaning local uzluksizlik

moduli deyiladi. Ko‘rinib turibdiki har qanday uchun

Agar - chegaralangan to‘plam va

bo‘lsa, u holda

Ma‘lumki,

funksiya uchun

xarakteristika, umuman olganda uzluksizlik

moduli bo‘la olmaydi va hech qanday uzluksizlik moduliga ekvivalent emas. Shuning uchun
S.B.Stechkinning berilgan xossalar bo‘yicha eng yaxshi mojornta konstruksiyasini qo‘llaymiz:

Ko‘rinib turibdiki

bundan tashqari, agar

lar uchun

aniqlansa, u holda

larda

tenglik o‘rinli bo‘ladi.

Bu kabi masalalarni A.O.Musayev(

) qaragan.

Foydalanilgan aдабиѐтлар roʻyxati:

4.

Vallee Poussin Ch., de la. Lecons sur l‘approximation des functions d‘une variable

reelie. Paris, 1919.

5.

Никольский С.М., Ряды Фурье функций с данным модулем непрерыности, ДАН

52 (1946), 191-194 стр.

6.

Mусаев A.O. О некоторых вопросах локализованной аппроксимации в

комплексной плоскости., канд.диссю. г.Баку, 1987 г.

7.

Musayev A.O. Локал узлуксизлик модули ва унинг баъзи хоссалари. Сборник

научных трудов Республиканской научно – технической конференции. ―Проблемы
внедрения инновационных, проектов и технологий в производство‖ 15-16 мая 2009 г.
Джизак ,2009 г. 244-246 с


UMUMIY OʻRTA TA‘LIM MAKTAB OʻQUVCHILARIDA FUNKSIONAL

MATEMATIK SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH ZARURATI HAQIDA


background image

337

A.A.Parmanov

Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

―Amaliy matematika‖ kafedrasi mudiri, (PhD)

Annotasiya:

Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktab o‘quvchilarida funksional

matematik savodxonlikni rivojlantirish zarurati haqida bo‘lib, funksional savodxonlik,
funksional matematik savodxonlik va ularni o‘quvchilarda rivojlantirish bosqichlari yoritilgan.

Kalit soʻzlar:

funksional savodxonlik, matematik savodxonlik, funksional matematik

savodxonlik.

―Funksional savodxonlik‖ tushunchasi ilk bor o‗tgan asrning 60-yillari oxirida

YuNESKO hujjatlarida paydo bo‗lgan va keyinchalik tadqiqotchilarning kundalik hayotiga kirib
kelgan. Keng ma'noda funksional savodxonlik ta'lim va ko'p qirrali inson faoliyati o'rtasidagi
bog'liqlikni o'zida mujassamlashtirgan shaxsning ijtimoiy yo'naltirilganligi usuli sifatida ishlaydi.

S.A.Tangyanning fikricha funksional savodxonlik – aholi va umuman davlat farovonligi

bilan bog‗liq ijtimoiy-iqtisodiy hodisadir. Bu tushuncha 20-asrning oʻrtalaridan boshlab xalqaro
tashkilotlar eʼtiboriga tushdi. 1990 yilni YUNESKO tomonidan ―Xalqaro savodxonlik yili‖ deb
eʼlon qilindi, BMT 2003-2012 yillarni bu tushunchani keng talqin qilishda ―Savodxonlik oʻn
yilligi‖ deb eʼlon qildi[1].

20-asrda savodxonlikni shakllantirish muammosi nafaqat bolalar, balki har qanday

mamlakatning yoshi katta aholisi uchun ham dolzarb ekanligi ayon bo'ldi, shuning uchun ilmiy
tadqiqotlarda ushbu kontseptsiyaning mazmuni faollik jihatini qamrab olgan holda kengayib
bormoqda. Funksional savodxonlik fenomenining paydo bo'lishi odamning savodxonlikning
tarkibiy qismlari: bilim, ko'nikma, faoliyat usullari, xulq-atvor va dunyoqarash sifatlarini
o'zlashtirish vaqtini sezilarli darajada kengaytirdi. Funksional savodxonlikning namoyon bo'lish
sohalari faoliyatining barcha turlarini (kognitiv, ijtimoiy, kommunikativ, o'z-o'zini bilish va
o'zini o'zi belgilash) qamrab oladi, bunda shaxs faoliyat sub'ekti sifatida qaraladi. Funksional
savodxonlik insonning butun hayoti davomida shakllanadi, chunki inson faoliyatining barcha
sohalarida yangi bilimlar, tushunchalar, qoidalar va me'yorlarni o'zlashtirish zarurligini
ta'minlaydigan o'zgarishlar ro'y beradi (O.E.Lebedev, S.A.Tangyan, B.S.Gershunskiy,
V.A.Ermolenko, S.A.Krupnik, V.V.Matskevich, AM Novikov, LM Perminova)[2].

Hozirgi tez o‗zgarayotgan va axborot asri bo‘lgan dunyoda funksional savodxonlik

odamlarning ijtimoiy, madaniy, siyosiy va iqtisodiy faoliyatda faol ishtirok etishi hamda
muntazam ta‘lim olishiga yordam beruvchi asosiy omillardan biriga aylanib bormoqda.

Demak, funksional savodxonlik - bu insonning tashqi muhit bilan munosabatlarga

kirishish va unga imkon qadar tezroq moslashish hamda sharoitga moslashib ishlash
qobiliyatidir. Shaxsning o'qish, tushunish, oddiy, qisqa matnlarni tuzish va oddiy arifmetik
amallarni bajarish qobiliyati sifatida elementar savodxonlikdan farqli o'laroq, funksional
savodxonlik ijtimoiy munosabatlar tizimida shaxsning normal ishlashini ta'minlaydigan bilim,
ko'nikma va malakalarning asosini tashkil etadi.

A.A.Leontiev funksional savodxon shaxsga quyidagicha ta‘rif beradi: "Funksional

savodxon shaxs - bu inson faoliyati, muloqot va ijtimoiy munosabatlarning turli sohalarida
hayotiy vazifalarning eng keng doirasini hal qilish uchun hayot davomida doimiy ravishda
olingan barcha bilim, ko'nikma va ko'nikmalardan foydalana oladigan shaxsdir".

Faoliyat yondashuvi nuqtai nazaridan funksional savodxonlik muammosi faoliyat

muammosi, savodsizlikni bartaraf etishni tezlashtirish mexanizmlari va usullarini izlash
muammosi sifatida qaraladi.

Har qanday fanni o'qitishning maqsadli vazifalaridan biri maktab o'quvchilarida o'quv

faoliyatini mustaqil ravishda amalga oshirish ko'nikmalarini shakllantirish lozim. Boshlang‘ich
sinf o‘quvchilarida funksional savodxonlik yoshi katta insonlar va o‘qituvchisi bilan
hamkorlikda bevosita va bosqichma-bosqich shakllanadi. O'rta sinflarda bolalarning mustaqil
fikrlashini shakllantirish va mustaqil shaxs sifatida shakllanishiga o'qituvchining bilvosita yo'l-


background image

338

yo'riqlari va bolalarning kichik guruhlardagi o'quv hamkorligini tashkil etish, guruhni
o'qituvchiga savollar berishda tashabbus ko'rsatishga undash orqali ta'minlanadi. Yuqori sinfda
o‘quvchi o'quv faoliyatini imkon qadar mustaqil ravishda amalga oshirishga qodir bo'ladi, agar
kerak bo'lsa, u o'z tengdoshlari va o'qituvchi bilan o'zini rivojlantirish, individual ta'lim
tashabbusini ko'rsatish, o'qituvchining pozitsiyasini egallash uchun o'zaro munosabatlarni qurishi
mumkin[3].

Turli ta‘lim bosqichlarida matematik ta‘limning yuqori darajasining asosini kengroq

ma‘noda yosh avlodning matematik savodxonligi tashkil etadi. Shu bois maktab o‗quvchilarini
matematika savodxonligi bilan ta‘minlash maktabdagi matematika ta‘limining sifat omilini
ta‘minlashning ustuvor yo‗nalishi hisoblanadi. Kengroq ma'noda matematik savodxonlik
tushunchasi 20-asr oxirida o‘quvchilar yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA)
tadqiqotlarida shakllana boshladi. Ushbu tadqiqotlarda matematik savodxonlik "o'rta maktab
bitiruvchilarining hayotiy muammolarni hal qilishga tayyorligi, ularni hal qilish uchun ma'lum
matematik bilimlardan foydalanish kerakligi" tushunilgan.

―Savodxonlik‖ atamasining o‗zi bu tadqiqotda o‗ziga xos mazmunga ega. Bu yerda

savodxonlik deganda bu bilimlarni maktab o‗quv dasturi talablari doirasida o‗zlashtirish emas,
balki matematik bilim va ko‗nikmalardan funksional foydalana olish tushuniladi va bu
qobiliyatni "funksional matematik savodxonlik" deb atash mumkin.

Hozirgi kunda maktab o‘quvchilarining funksional matematik savodxonligini oshirish

orqali ularda faqat matematik bilim va qonuniyatlarni o‘rganibgina qolmasdan balki, o‘rganilgan
bilimlarini kundalik hayotda duch keladigan muammolarni matematik yo‘l bilan hal qilishi, o‗zi
yashayotgan dunyoda matematikaning o‗rnini aniqlash va tushunish, asosli matematik
mulohazalarni ifodalash va matematikadan kundalik hayotda foydalanish qobiliyati shakllanadi.
Funksional matematik savodxonlikning muhim tarkibiy qismi matematikadan turli vaziyatlarda
foydalanish hisoblanadi. Ya‘ni o‗quvchilarda matematika kundalik ehtiyojlardan yiroq, degan
taassurot qolmasligi uchun matematik sezgi va bilimlardan turli vaziyatlarda foydalanish kerak.
Agar matematikani o'qitish faol bilimli fuqaroni tayyorlash bo'lsa, u atrof-muhitning ifloslanishi,
transport oqimlari, atmosfera ifloslanishi va boshqalar kabi zamonaviy hodisalar bilan
kurashishga tayyor bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Кагазбаева А.К. Методика конструирования тестовых заданий по математике в

контексте с международными исследованиями PISA. Методическое пособие. -Актобе:
ред.-изд.отдел филиала АО НЦПК «Ӛрлеу», 2015-120 с.

2. Ковалева Г.С., Красновский Э. А., Краснокупитская Л. П., Краснянская К. А.

Международная программа PISA. Примеры заданий по чтению, матнматике и
естествознанию. Центр оценки качества образования ИОСО РАО. Москва- 2000 г, 99 ст.

3. Parmanov A.A. Matematika fanidan PISA xalqaro tadqiqotlari natijadorligini

oshirishda malaka oshirish kurslarining o‘rni. Innovative approach to the system of teacher
training: international experience and future strategies. Guliston. 2022 yil.


S.N. BERNSHTEYNNING LOKAL TENGSIZLIGI

Musayev Abdumannon Ochilovich

Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

―Amaliy matematika‖ kafedrasi dotsenti

Annotatsiya:

Ushbu maqolada S.N. Bernshteyn tengsizliginig biror tayin nuqta

atrofidagi lokal analogi isbotlangan.

Библиографические ссылки

Кагазбаева А.К. Методика конструирования тестовых заданий по математике в контексте с международными исследованиями PISA. Методическое пособие. -Актобе: ред.-изд.отдел филиала АО НЦПК «Орлеу», 2015-120 с.

Ковалева Г.С., Красновский Э. А., Краснокупитская Л. П., Краснянская К. А. Международная программа P1SA. Примеры заданий по чтению, матнматике и естествознанию. Центр оценки качества образования ИОСО РАО. Москва- 2000 г, 99 ст.

Pannanov A.A. Matcmatika fanidan PISA xalqaro tadqiqotlari natijadorligini oshirishda malaka oshirish kurslarining o’mi. Innovative approach to the system of teacher training: international experience and future strategics. Guliston. 2022 yil.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов