Maktab o‘quvchilari uchun moljallangan android ilovaning bikoniyatlari

CC BY f
188-191
24
4
Поделиться
Мингбоев, У., Джумаев, С., & Синдоров, А. (2022). Maktab o‘quvchilari uchun moljallangan android ilovaning bikoniyatlari. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 188–191. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5139
Улугбек Мингбоев, О 'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali

dotsenti, PhD

Синдор Джумаев, Tashkent Axborot Texnalogiyalari Universiteti Samarqandfiliali

katta o'qituvchisi

Абдурасул Синдоров, О ‘zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali

magistranti

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ushbu tezisda maktab boshlang'ich sinf o'qiivchilari uchun matematika fanidan о ’rganilgan mavzularni mustahkamlashga mo ‘Ijallangan Math Quiz Game mobil ilovasi imkoniyatlari va muhimligi keltirlgan.

Похожие статьи


background image

188

rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o‘rta ta‘limga tayyorlashga qaratilgan ta‘lim
turidir‖[3], - deyilgan.

Bugun biz axborot texnologiyalari rivojlangan, axborotlar ko‗lami benihoyat ko‗payib

ketgan asrda yashayapmiz. Ushbu asrda pedagoglar oldida turgan eng muhim vazifalardan biri
maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, o‗quv tizimini yangidan isloh qilish, zamonaviy
texnologiyalar asosida ishlab chiqish, ularni amaliyotga keng jalb qilish, rivojlangan davlatlar
o‗quv tizimidagi yangiliklar hamda yutuqlarni o‗rganish, bilimlarni ilg‗or pedagogik va axborot-
kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda yetkazib berishi hozirgi kunning muhim
talablaridan biri hisoblanadi.

Maktabgacha talim yoshidagi bolalarning rivojlanishi, ta‗lim – tarbiyasi mazmuni va

sifatiga qo‗yiladigan talablarni belgilash, ta‗lim–tarbiya jarayonida innovatsion va axborot-
kommunikatsiya texnologiyalarini ahamiyati Maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning Davlat
standartining eng muhim vazifalaridandir. Bu kabi vazifalardan kelib chiqqan holda ta‗lim –
tarbiya jarayoniga eng zamonaviy, bola yoshiga mos vositalarni tanlash pedagog xodimlardan
bilim va tajriba talab qiladi. Bolaning ta‗lim olishi va rivojlanishida esa pedagoglarning ro‗li
muhim ahamiyatga ega. Chunki maktabgacha ta‗lim tashkilotlarida tarbiyachi - o‗rgatuvchi,
bolalar esa qabul qiluvchi hisoblanadi. Bu kabi vazifalarni amalga oshirishda maktabgacha
ta‗lim tashkiloti tajribali pedagoglaridan mashg‗ulotlar jarayonida innovatsion va axborot-
kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli foydalana olishi, bilimga ega bo‘lishni talab qiladi.
Hozirgi kunda ta'lim–tarbiya tizimini takomillashtirish bevosita zamonaviy innovatsion va
axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni amaliyotga samarali joriy etish darajasi bilan
bog`liqligini inkor etib bo‗lmaydi. Pedagogik texnologiya ta‗lim-tarbiya jarayoniga o‗ziga xos
bo‗lgan innovatsion yondashuvdir.

Innovatsion va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini maktabgacha ta‘lim

tashkilotlaridagi mashg‘ulotlar jarayonidagi ahamiyati foydalanishning metodik ta‘minotini
yaratish, kompyuterli ta‘limiy va rivojlantiruvchi o‘yinlarning kompyuter dasturlarini ishlab
chiqish va shu asosda tarbiyalanuvchilarning boshlang‘ich kompyuter savodxonligini
shakllantirish maqolaning ilmiy mohiyatini ifodalaydi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta‘lim mashg‘ulotlari jarayoniga Innovatsion va

axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali bolalarni ta‘lim-tarbiya jarayoniga
qiziqtirish, har tomonlama intellektual, ma‘naviy-axloqiy, jismoniy rivojlangan, kompyuter
savodxonligiga ega, raqobatbardosh, bilimli, salohiyatli, kelajagimiz davomchilarini
tarbiyalshdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.

O‗zbekiston Respublikasi Prezidentining ―O‗zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim

vazirligi faoliyatini tashkil etish to‗g‗risida‖gi

Qarori.

2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son.[1]

2.

O‗zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ―Maktabgacha ta‘lim tizimiga ilg‗or

axborot va pedagogika texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to‗g‗risida‖gi Qarori. 2019
yil 11 iyundagi 487-son.[2]

3.

O‗zbekiston Respublikasining ―Ta‘lim to‘g‘risida‖gi Qonuni. 2020 yil 23 sentabrdagi

O‗RQ-637-son. [3]

4.

Mirazimova Muxabbat (2021). Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida mashg‘ulotlarni tashkil

etishda faollik markazlarinining mazmuni.
https://presedu.jspi.uz/index.php/presedu/authorDashboard/submission/3523

5.

Mirazimova Muxabbat. (2022). Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari faoliyatlar jarayonida

rivojlantiruvchi muhitning ahamiyati.
https://presedu.jspi.uz/index.php/presedu/authorDashboard/submission/4727

MAKTAB O‗QUVCHILARI UCHUN MO‗LJALLANGAN ANDROID ILOVANING

IMKONIYATLARI

Mingboyev Ulug'bek Xo'jayevich


background image

189

O‗zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali dotsenti, PhD

Djumayev Sindor Ne'matovich

Toshkent Axborot Texnalogiyalari Universiteti Samarqand filiali katta o‗qituvchisi

Sindorov Abdurasul O'rolbek o'g'li

O‗zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali magistranti

Annotatsiya:

Ushbu tezisda maktab boshlang‗ich sinf o‗quvchilari uchun matematika

fanidan o‗rganilgan mavzularni mustahkamlashga mo‗ljallangan Math Quiz Game mobil ilovasi
imkoniyatlari va muhimligi keltirlgan

.

Kalit so‗zlar:

Android, mobil ilova, matematika, operatsion tizim.

Hozirgi kunda Android bozori ancha rivojlanib bormoqda. Mobil ilovalar bozirini

kengayib borishi hayotimizni turli sohalari qatori ta‘lim tizimida ham bizning yaqin
ko‗makchimizga aylanib qolmoqda. Ta‘lim tizimida foydalaniladigan mobil ilovalrning ko‗payib
borayotgani o‗qituvchilar uchun ham o‗quvchilar uchun ham mustaqil o‗rganish manbalarini
ko‗payishiga va mavzularni o‗zlashtirishni sifati oshishiga sabab bo‗lmoqda.[1]

Ushbu tezisda biz boshlang‗ich sinf o‗quvchilari uchun mo‗ljallangan Matematika fanini

mustaqil o‗zlashtirishda foydlaniladigan

Math Quiz Game

ilovasini imkoniyatlari tavsifini

keltiramiz[2]:

1-rasm. Ilovani tanlash oynasi

Math Quiz Game

ilovasini tanlab ishga tushirganimizda quyidagi rasmda keltirlgan ilova bosh

oynasini ko‗rishimiz mumkin.


background image

190

2-rasm. Math Qiuz Game bosh oynasi

Mobil ilovaning imkoniyatidan foydalanish uchun bosh oynadan

BOSHLASH

tugmasini

tanlaymiz. Natijada quyidagi oyna hosil bo‗ladi(17-rasm).

3-rasm. Savollar oynasi

Ko‗rib turganimizdek bu oynada Matematika fanidan qo‗shish arifmetik amalini bajarishga doir
savollar va javob variantlari keltirilgan. Keltirlgan javob variantlaridan birini tanlasak navbatdagi
savol chiqib keladi[3].


background image

191

4-rasm. Savollar oynasi

Bizga keltirilgan oyna boshlang‗ich sinflarga mo‗ljallangan bo‗lib unda jami 19 ta savol berildi.
Ajratilgan vaqt esa 25 sekundni tashkil qildi. Biz 17/19 ko‗rsatgich qayd etdik.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.

Голощапов А.Л. Google Android. Программирование для мобильных устройств

(Профессиональное программирование). Санк-Петербург:
«БХВ - Петербург», 2011. – 438 с.
2.

2.https://scholar.google.com.do/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=zCFguOEA

AAAJ&citation_for_view=zCFguOEAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

3.

Djumayev S. N., Narzullayeva N.U., Axrorova F. Ingliz tilini mustaqil o‗rganuvchilar

uchun my e-book android ilovasi. ―Zamonaviy axborot, kommunikatsiya texnologiyalari va at-
ta‘lim tatbiqi muammolari‖ mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani ma‘ruzalar to‗plami.
Samarqand 2021-yil, 24-25 noyabr.

INFORMATIKA FANINI O‘QITISHDA MASOFAVIY TA‘LIM TIZIMIDAN

FOYDALANISHNING QULAYLIKLARI

Mustafoyev Ahror

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali magistranti

Annotatsiya:

Bugungi

kundagi

zamonaviy ta‗lim texnologiyalari kompyuter

texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan. Ayniqsa, so‘nggi yillardagi karantin cheklovlari
vaqtida masofaviy ta‗limga ehtiyojning sezilarli darajada ortishi bilan kompyuter
texnologiyalarining ta‗lim jarayonidagi o‘rni yanada ortdi. Bu esa bevosita informatika fanining
o‘rganilish jarayoniga o‘z ta‘sirini ko‘rsatdi hamda ushbu fan resurslari boyishiga olib keldi. Bu
maqolada informatikani o‘qitishda masofaviy ta‘lim tizimidan foydalanishning qulayliklari va
samarasi xususida so‘z boradi.

Kalit so'zlar:

masofaviy o‗qitish, masofaviy o‗qish, platforma

.

Bugungi kunga kelib ilm-fan, texnika, qolaversa, yer yuzidagi barcha sohalar shu

darajada jadal rivojlandiki, butun insoniyat aql bovar qilmas yutuqlarga erishib, og‗iri yengil,
uzog‗i yaqin, ishlab chiqarish samaradorligi keskin ortib ketgan davrga to‗g‗ri kelmoqda.[1]
Ayniqsa, informatika va axborot texnologiyalari sohasidagi rivojlanishni, qisqa muddat ichida

Библиографические ссылки

Голощапов А.Л. Google Android. Программирование для мобильных устройств (Профессиональное программирование). Санк-Петербург: «БХВ - Петербург», 2011. - 438 с.

2.https://scholar.google.com.do/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=zCFguOEA AAAJ&citation_for_view=zCFguOEAAAAJ:u-x6o8ySGOsC

Djumayev S. N., Narzullayeva N.U., Axrorova F. Ingliz tilini mustaqil o‘rganuvchilar uchun my e-book android ilovasi. “Zamonaviy axborot, kommunikatsiya texnologiyalari va at-ta’lim tatbiqi muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani ma’ruzalar to'plami. Samarqand 2021-yil, 24-25 noyabr.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов