Maktab informatika va axborot texnologiyalari darslarini o‘qitishda trik studio dasturlash muhitidan foydalanish

CC BY f
229-231
177
36
Поделиться
Юсупов, Р., & Абдуганиев, Б. (2022). Maktab informatika va axborot texnologiyalari darslarini o‘qitishda trik studio dasturlash muhitidan foydalanish. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 229–231. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5180
Раббим Юсупов, Jizzax davlat pedagogika instituti

Informatika va uni о ‘qitish metodikasi kafedrasi mudiri

Бекзод Абдуганиев, Jizzax davlat pedagogika instituti

Informatika va uni о ‘qitish metodikasi kafedrasi о 'qituvchisi

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Maqolada maktab informatika va axborot texnologiyalari darsligi bo ‘yicha sinf va sinfdan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil etishda TRIK Studio dasturlash muhitidan foydalanish imkoniyatlari muhokama qilinadi. TRIK Studio muhitidan foydalanish orqali algoritmlash darslarini о ‘qitish bo ‘yicha tematik rejalashtirish taklif etiladi.

Похожие статьи


background image

229

MAKTAB INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI DARSLARINI

O‗QITISHDA TRIK STUDIO DASTURLASH MUHITIDAN FOYDALANISH

Yusupov Rabbim Mixliyevich

Jizzax davlat pedagogika instituti,

Informatika va uni o‗qitish metodikasi kafedrasi mudiri

Abdug‗aniyev Bekzod Burxon oʻg‗li,

Jizzax davlat pedagogika instituti,

Informatika va uni o‗qitish metodikasi kafedrasi o‗qituvchisi

Annotatsiya:

Maqolada maktab informatika va axborot texnologiyalari darsligi bo‗yicha

sinf va sinfdan tashqari mashg‗ulotlarni tashkil etishda TRIK Studio dasturlash muhitidan
foydalanish imkoniyatlari muhokama qilinadi. TRIK Studio muhitidan foydalanish orqali
algoritmlash darslarini o‗qitish bo‗yicha tematik rejalashtirish taklif etiladi.

Kalit so‗zlar:

robototexnika, informatika va axborot texnologiyalari, dasturlash,

algoritmlash, TRIK studio

.

So'nggi yillarda axborot texnologiyalari sohasida sodir bo'lgan o'zgarishlar yangi,

to'rtinchi sanoat inqilobining boshlanishini anglatuvchi yangi texnologik paradigmaning paydo
bo'lishi va keng tarqalishi haqida gapirishga imkon beradi.

To'rtinchi sanoat inqilobining ichki mafkuraviy bahorini konvergentsiya, xususan,

axborot va moddiy texnologiyalar deb ham atash mumkin. Tashqi tomondan, bu konvergentsiya,
birinchi navbatda, intellektual axborot tizimlarining (internet, virtual reallik, avtonom robotlar va
boshqalar) rivojlanishi bilan bog'liq bir qator texnologik va ijtimoiy hodisalarning paydo
bo'lishiga olib keldi [2]. Ushbu hodisalardan biri robototexnika bo'lib, uning ta'lim nuqtai
nazaridan imkoniyatlari hali to‗liq o'rganilmagan.

Maktab fanlarini o‗qitishda o‗quv robototexnikasidan foydalanish hozirgi kundagi

innovatsion vositalardan biri hisoblanadi [4]. Rivojlangan davlatlar umumta‘lim maktablarida
robototexnika alohida fan sifatida o‗qitiladi va ushbu sohani rivojlantirish bo‗yicha qator
musobaqalar o‗tkaziladi. Ayniqsa Yaponiya, AQSH, Germaniya, Janubiy Koreya va shunga
o‗xsash davlatlarda STEM fanlarni o‗qitishda o‗quv robototexnikasining didaktik
imkoniyatlaridan keng foydalaniladi [1]. Mamlakatimizda ushbu soha yaqinda kirib kelganligi
uchun o‗quv robototexnikasining imkoniyatlaridan to‗liq foydalanishning imkoniyati mavjud
emas. Shuning uchun hozirgi kunda vizual dasturlash muhitidan foydalanish rivojlangan va
rivojlanayotgan mamalakatlar maktablarida tobora ommalashib bormoqda, chunki vizual
dasturlash tillari va matnga asoslangan dasturlash tillariga qaraganda tushunishga osondir. Vizual
dasturlashda o‗quvchilar matn yozishga mo‗ljallangan dasturlash tillariga qaraganda kamroq
xatoga yo‗l qo‗yadilar hamda o‗quvchilar uchun o'zlashtirish osonroq. Bu maktabning quyi
sinflaridanoq STEM fanlarni o‗quv robototexnikasining visual dasturlash muhitidan foydalanib
o'rganishni boshlash imkonini beradi. O‗quv robototexnikalaridan foydalanish uchun juda ko'p
vizual dasturlash muhitlari mavjud: Robolab, NXT-G kabi oddiylardan Microsoft Robotics
Developer Studio, LabView, Simulink, Tinkercak kabi professionallargacha. Shunday vizual
dasturlash muhitidan yana biri robotlarni dasturlashga ixtisoslashtirilgan TRIK Studio vizual
dasturlash muhitidir. Ushbu dasturdan bepul foydalanish mumkin va u ochiq kodli kodga ega.
Ushbu vizual dasturning Windows va Linux uchun versiyalari ishlab chiqilgan.

TRIK Studio dasturlash muhiti LEGO MINDSTORMS NXT konstruksiya to‗plamlarini

qo‗llab-quvvatlovchi QReal:Robotsning keyingi ishlanmasi hisoblanadi. Eng muhim o'zgarish
TRIK konstruktorini to‗liq qo'llab-quvvatlashdir.

TRIK Studio dasturlash muhi bloklar va o'qlardan iborat bo'lib, ular birgalikda dasturni

boshqarish oqimini tavsiflaydi. Bajarish maxsus boshlang'ich blokdan boshlanadi va keyin o'qlar
bo'ylab o'tadi. Shart vilka (blokdan cho'zilgan ikkita strelka), cheksiz halqa orqa bog'lovchi
sifatida, arifmetik halqa orqa bog'lovchi va chiqish o'qi bilan bloklar to'plami sifatida chiziladi.


background image

230

Shunday qilib, dasturning boshqaruv oqimi yaratilayotgan diagramma orqali aniq tasvirlangan.
Chiziqli algoritmlarni, tarmoqlanuvchi algoritmlarni, shuningdek siklik algoritmlarning barcha
turlarini yaratish mumkin. Bu esa o‗quvchilarda algoritmlar bo‗yicha tushunchani yanada
aniqroq va soddaroq tushunishga imkon beradi [3].

Bundan tashqari o‗quvchilarning mas‘uliyat va moslashuvchanlik, muloqot, ijodkorlik va

qiziquvchanlik, tanqidiy va tizimli fikrlash, axborot va multimedia vositalari bilan ishlash
qobilyati, muammolarni qo‗yish va hal qilish kabi shaxsiy fazilatlarni rivojlantirishda muhim
ahamiyat kasb etadi.

Biz darsdan tashqari mashg'ulotlarning bir qismi sifatida ham o'quvchilar bilan

informatika kursida ham amalga oshirilishi mumkin bo'lgan darslar siklini taklif qilamiz (1-
jadval).

Jadvalda TRIK Studio dasturlash muhitidan foydalanishni hisobga olgan holda 9-sinf

informatika va axborot texnologiyalari darsligining algoritmlash asoslari qismi uchun
o‗qitiladigan darslar siklining taxminiy tematik rejasi taklif etiladi.

1-jadval

T/r Dars mavzusi

Mavzuning asosiy savollari (bo'lim)

O‗tiladigan
soatlar

1

Algoritm tushunchasi va
uning

xossalari.

Algoritm

turlari

va

tasvirlash usullari

Algoritm

haqida

tushuncha.

Algoritm

xususiyatlari. Robot tushunchasi, uning tarkibiy
qismlari

bilan

tanishish.

Avtomatik

qurilmalarning qo'llanilishi va funksionalligi

2

2

Chiziqli algoritmlar

TRIK Studio dasturlash muhiti bilan tanishish.
Ushbu ishlab chiqish muhitida algoritmlarni
yozish

vositalari.

Dvigatelni

ulash

va

boshqarish

1

3

Tarmoqlanuvchi
algoritmlar.
Takrorlanuvchi
algoritmlar.

Aralash

(kombinatsiyalashgan
algoritmlar)

Oldinga, orqaga harakat qilish. Burilishlar.
Sahnada marker bilan rasm chizish. Robot
rassomi.

Asosiy

algoritmlarni

amalga

oshiradigan dasturlarni yozish

3


Bundan tashqari TRIK studio dasturlash muhitining 9-sinf darsligining ―Dasturlash

asoslari bo‗limi‖ ning barcha darslarida qo‗llash imkoniyati mavjud. Taklif etilayotgan tematik
rejalashtirishdan sinfdan tashqari mashg'ulotlarda ham foydalanish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, TRIK Studio dastur muhitidan informatika va

axborot texnologiyalari fanini o‗qitishda va sinfdan tashqari mashg‗ulotlarni tashkil etishda
ushbu dasturdan samarali foydalanish mumkin.

Shunigdek TRIK Studio dasturlash muhitidan foydalanish quyidagilarga imkon beradi:
• robototexnika vositalari yo‗qligi yoki yetishmasligi sharoitida robototexnika hamda

informatika va axborot texnologiyalari fani bo‗yicha o‗qitishni tashkil etish;

• quyidagi tizimlardan birining ikki o‗lchovli robot modelini o‗rganish: LEGO NXT,

LEGO EV3, TRIK;

• o‗quvchilarni robot tizimlarining ishlash tamoyillari, datchiklar va dvigatellarni asosiy

modullarga ulash usullari bilan tanishtirish;

• maktab o‗quvchilarini robototexnika bo‗yicha musobaqa va olimpiadalarda

qatnashishga muvaffaqiyatli tayyorlash.


background image

231

Bizning fikrimizcha, TRIK Studio dasturlash muhiti umumta‘lim muassasalarida

informatika va axborot texnologiyalarini o‗qitishda asosiy o‗quv vosital;aridan biriga aylanish
imkoniyatiga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‗YXATI

1.

Бешенков С. А., Шутикова М. И., Филиппов В. И.

Опыт организации обучения с

использованием робототехнического оборудования в образовательных системах Европы,

США и России // Сибирский учитель. 2018. № 2 (117). С. 41–50.

https://elibrary.ru/item.asp?id=34883734

2.

Бешенков С. А., Шутикова М. И., Лабутин В. Б.,

Филиппов В. И., Миндзаева Э. В.

Конвергенция информатики

и технологии как платформа современной интеллектуальной

техносферы

//

Информатика

и

образование.

2018.

5.

С.

3–6.

https://elibrary.ru/item.asp?id=35143846

3.

Киселев М. М., Киселев М. М.

Робототехника в примерах и задачах. М.: СОЛОН-Пресс,

2017. 136 с.

4.

Литвинов Ю. В., Кириленко Я. А.

TRIK Studio: среда

обучения программированию с

применением роботов // V Всероссийская конференция «Современное технологическое
обучение: от компьютера к роботу» (сборник тезисов). 2015. С. 5–7.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Хасанова Гузалия Бахтияровна

ассистент кафедры Межфакультетские дисциплины Джизакского филиала

Национального университета Узбекистана

Коробкова Анастасия, Эшмухаммедов Уткир

студенты Джизакского филиала Казанского федерального университета

Аннотация:

В статье рассмотрен мировой опыт и рекомендации о необходимости

контроля за использованием компьютерных технологий у детей младшего и дошкольного
возраста. Перечислены плюсы и минусы влияния компьютерных игр на развитие детей
дошкольного и младшего школьного возраста, для обеспечения психологического
благополучия

детей

очень

важное

значение

имеет

гигиена

пользования

информационными технологиями.

Ключевые слова:

информационные технологии, образовательный процесс,

развитие речи, мышление, гигиена пользования

.

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без информационных технологий,

при обучении в школах раннего развития, а также общеобразовательных школах
внедрение информационных технологий способствуют обогащению, расширению,
индивидуализации и дифференциации учебных программ, которые отличаются с учетом
возрастных особенностей детей. Как показывает опыт зарубежных стран применение
информационных технологий в образовательной среде детей дошкольного и младшего
школьного возраста способствует развитию настойчивости и терпения, формирует
исследовательский настрой и стремление успешно решить познавательные задачи, тем
самым развивая когнитивную гибкость[2]. Использование в образовательном процессе
ИКТ помогает развивать у детей познавательные процессы - внимание, память, мелкую
моторику, способствует развитию речи и мышления. Наряду с этим воспитываются
волевые качества, такие как самостоятельность, собранность, сосредоточенность,
усидчивость, а так же приобщают ребенка к сопереживанию, помощи героям игр,
обогащая тем самым его отношение к окружающему миру[4].

Применение интерактивной доски, интерактивных столов, компьютера дают

возможность использования визуальнқх, слуховых кинестетических стилей обучения.
Недостаточная сформированность произвольного внимания в дошкольном возрасте

Библиографические ссылки

Бешенков С. А., Шутикова М. И., Филиппов В. И. Опыт организации обучения с использованием робототехнического оборудования в образовательных системах Европы, США и России // Сибирский учитель. 2018. № 2 (117). С. 41-50.

https:.' elibrai-y.ni item.asp?id=34883734

Бешенков С. А., Шутикова М. И., Лабутин В. Б., Филиппов В. И., Миндзаева Э. В. Конвергенция информатики и технологии как платформа современной интеллектуальной техносферы // Информатика и образование. 2018. № 5. С. 3-6.

https://elibrary.ru/item.asp?id=35143846

Киселев М. М., Киселев М. М. Робототехника в примерах и задачах. М.: СОЛОН-Пресс, 2017. 136 с.

Литвинов Ю. В., Кириленко Я. A. TRIK Studio: среда обучения программированию с применением роботов // V Всероссийская конференция «Современное технологическое обучение: от компьютера к роботу» (сборник тезисов). 2015. С. 5-7.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов