Юқори иссиқликка чидамли керамик плиталар учун оловбардош материаллар

CC BY f
380-382
23
8
Поделиться
Мустафоев, А. (2022). Юқори иссиқликка чидамли керамик плиталар учун оловбардош материаллар. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 380–382. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5113
А Мустафоев, Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиали

Биотехнология кафедраси ўқитувчиси

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Бу мақолада иссиқликка чидамли керамик плиталарнинг хусусиятлари ва катта Қуѐш энергиясидан фойдаланган ҳолда юқори ҳароратга чидамли керамик плиталар тайѐрлаш имкониятлари келтирилган.


background image

380

Материалнинг

номи

Материалнинг

таркиби

Мате

ри

алн

ин

г эр

иш

те

м

пе

ра

тура

си

0

С

Мате

ри

алн

ин

г т

ерм

ал

ай

ла

ни

шла

р с

он

и

Мате

ри

алн

ин

г 1

кг т

ан

на

рхи

ўм

)

Пли

та

ни

т

ай

ѐрла

шда

ги

эн

ерги

я с

арфи

(

кВ

т*с

оа

т)

1

Карбид

кремний

SiC

2730

250

4547

12

2

Серпентин

3MgO 2SiO

2

·2H

2

O

650

350

1000

2,5

3

Серпентин

+60% AlO

60%(3MgO

2SiO

2

·2H

2

O)

+{40%(3MgO

2SiO2·2H

2

O) +60%(

Al2O3)}

2000

400

1500

3

Фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати:

1.

Каримов А.А., Мустафоев А.И. Технология керамики для материалов элек-

тронной промышленности: монография. Ташкент: Типография ТИИИМСХ, 2020. 128 с.

2.

Kamanov B.M., Mamatkosimov M.A., Mustafoev A.I. localization of imported ceramic

tiles // Journal of Irrigation and melioration №3 .2020. – Tashkent, - Pp. 28-32. (05.00.00, №4)

3.

Мустафоев А.И., Маматкосимов М.А., Сувонова Л., Каманов Б.М., Джалилов М.

Влияние нагрева на фазовые превращения в геомодификаторе трения на основе слоистого
серпентина // «AGRO ILM» журнали. №4.2020. – Тошкент, - С.97-99. (05.00.00, №4)

4.

Каманов Б.М., Маматкосимов М.А., Мустафоев А.И. Юқори ҳароратга чидамли

оловбардош плитани ишлаб чиқариш // "Irrigatsiya va melioratsiya" jurnali №4(18).2019. –
Тошкент, - С. 63-66. (05.00.00, №4)


ЮҚОРИ ИССИҚЛИККА ЧИДАМЛИ КЕРАМИК ПЛИТАЛАР УЧУН

ОЛОВБАРДОШ МАТЕРИАЛЛАР

А.И. Мустафоев

ЎзМУ Жиззах филиали ―Биотехнология‖ кафедраси ўқитувчиси

Аннотация:

Бу мақолада иссиқликка чидамли керамик плиталарнинг хусусиятлари

ва катта Қуѐш энергиясидан фойдаланган ҳолда юқори ҳароратга чидамли керамик
плиталар тайѐрлаш имкониятлари келтирилган.

Калит сўзлар:

қуѐш энергияси, керамик плита, юқори ҳароратли иссиқлик манбаи.

Бугунги кунда интенсив ривожланиб бораѐтган керамика соҳасида бир қанча

ютуқларга эришиш баробарида юқори ҳароратга чидамли оловбардош керамик
плиталарга эҳтиѐж тобора ортиб бормоқда. Керамик плиталарнинг бир қанча турлари
мавжуд бўлиб, Ўзбекистон шароитида юқори ҳароратга чидамли оловбардош чинни буюм
тайѐрлаш плитаси кўплаб ишлатилади. Чинни буюм тайѐрлаш плитаси чинни
маҳсулотларини синтез қилиш давомийлигида юқори ҳароратли печларда бир неча сутка
давомида ушлаб турилади. Чинни маҳсулотларининг сифат даражаси унга хизмат
қилаѐтган плитага боғлиқ. Республикамизда фаолият юритаѐтган чинни буюм тайѐрлаш


background image

381

ташкилотлари карбид кремний асосидаги керамик плиталардан чинни маҳсулотларини
синтез қилишда фойдаланиб келишмоқда. Юқори ҳароратга чидамли оловбардош керамик
плиталарнинг ўзига хос хусусияти уларнинг иссиқликка бардошлигидир.

Керамик плиталарнинг материали, ҳароратга бардошлилиги температура бўйича

ўзгариб боради ва бу ҳолат иситиш печи температуравий кўрсаткичлари ва бир жинсли
температуравий

майдон

шакллантириш

имкониятларини

белгилаб

беради.

Материалларнинг хоссалари уларнинг таркиби ва тузилишига боғлиқ бўлиб, бу
материалшуносликнинг замонавий назарий тамойилларининг асосидир. Кўпгина
материалларнинг таркиби бир нечта компонентларни ўз ичига олади ва уларнинг ҳар
бирининг миқдорий таркиби исталган техник ѐки иқтисодий самарага эришиш учун
ўзгартирилиши мумкин. [1].

Энергия тежовчи технологиялар, шунингдек, муқобил энергия манбаларидан

фойдаланиш нуқтаи назаридан қуѐш энергиясини конверсиялаш масалалари энг долзарб
бўлиб қолмоқда. Бундай трансформациянинг самарадорлигини ошириш тамойиллари
самарали қуѐш станцияларини яратиш ва улардан фойдаланиш соҳасидаги ютуқларга
асосланади. Таҳлил шуни кўрсатадики, қуѐш энергиясидан фойдаланишнинг юқори
самарали усулларидан бири, бу қуѐш радиациясини ойнани концентрациялаш тизимлари
ѐрдамида консентрациялашдир. Юқори зичликдаги ѐруғлик оқимлари материалларни
юқори ҳароратгача қиздириш имконини беради. [2].

Ўзбекистонда қуѐш энергиясидан фойдаланиш соҳасидаги ишлар бир қатор илмий-

тадқиқот институтлари ва лабораторияларда, олий ўқув юртларида олиб борилмоқда,
Иссиқлик қуввати 1000 кВт бўлган йирик бойитиш фабрикалари Одеилло (Франция) ва
Паркентдаги (Ўзбекистон) қуѐш станцияларидир (1-2-расм). 800 Вт/м

2

табиий қуѐш

нурланиши билан КҚП қуѐш нурларини нуқта марказида (Ø80 см) 1000 Вт/см

2

гача

жамлай олади, бу эса ҳаводаги барча юқори ҳароратли материаллар билан ишлаш
имконини беради. Гелиостатларни бошқаришнинг автоматлаштирилган тизими оқим
зичлигини созлаш ва фокусда бир хил нурланишни олиш имконини беради. Бундай ҳолда,
эритиш печига мужассамлашган қуѐш нурлари оқимини кетма-кет ѐки бир вақтнинг ўзида
киритиш мумкин. КҚП нинг техник параметрлари турли хил композициялар, микро
тузилмалар ва натижада турли хил хусусиятларга эга бўлган материалларни синтез қилиш
ва эритиш учун жуда етарли.[3].

КҚП нинг марказлаштирилган зонасида эритиш мосламалари ўрнатилади -

"чўмичли" ва "айланувчи" турдаги печлар. Чўмичли печи эритилган материалнинг бир
хиллигига эришиш учун, эритиш жараѐнида доимий аралаштириш билан, кичик
қисмларда эритиш учун мўлжалланган. Печ аралашмани қайнатишга, шиша массасини
аниқлаштиришга ва кейин эритманинг бутун қисмини бир вақтнинг ўзида ишлаб
чиқаришни амалга оширишга имкон беради.

1-расм. 1 МВт (КҚП) қувватли катта қуѐш
печи.

2-расм. Катта қуѐш печининг асосий
компонентлари – гелиостат майдони,
минора, бойитиш фабрикаси.


background image

382

"Айланувчи" турдаги печда заряд сирт устида қайнатилади ва эритиш жараѐнида

шиша массаси фокусли ҳудуднинг иссиқ зонасида тиниқланади. "Айланувчи" турдаги печ
жуда оддий ва ишлаш учун қулай бўлиб, ҳозирги вақтда юқори ҳароратли материалларни
эритиш учун БСП нинг асосий ускунаси ҳисобланади.[4].

Катта қуѐш печида ишлаган, сўнгги йилларда керакли хусусиятларга эга (юқори

иссиқлик барқарорлиги, паст иссиқлик кенгайиш коеффициенти, паст электр
ўтказувчанлиги ва бошқалар) бир неча ўнлаб оксидли материаллар синтез қилинди ва
ўрганилди. Бу эҳтиѐж нафақат Ўзбекистон Республикаси, балки бутун Марказий Осиѐда
миллий иқтисодиѐтнинг турли тармоқларида жуда юқори.

Фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати:

1.

Каримов А.А., Мустафоев А.И. Технология керамики для материалов элек-

тронной промышленности: монография. Ташкент: Типография ТИИИМСХ, 2020. 128 с.

2.

Kamanov B.M., Mamatkosimov M.A., Mustafoev A.I. localization of imported ceramic

tiles // Journal of Irrigation and melioration №3 .2020. – Tashkent, - Pp. 28-32. (05.00.00, №4)

3.

Мустафоев А.И., Маматкосимов М.А., Сувонова Л., Каманов Б.М., Джалилов М.

Влияние нагрева на фазовые превращения в геомодификаторе трения на основе слоистого
серпентина // «AGRO ILM» журнали. №4.2020. – Тошкент, - С.97-99. (05.00.00, №4)

4.

Каманов Б.М., Маматкосимов М.А., Мустафоев А.И. Юқори ҳароратга чидамли

оловбардош плитани ишлаб чиқариш // "Irrigatsiya va melioratsiya" jurnali №4(18).2019. –
Тошкент, - С. 63-66. (05.00.00, №4).


ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ КАК СРЕДА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЗВУКОВЫХ ВОЛН

Т.З. Насиров

кандидат физико-математических наук,

Университет геологических наук, Ташкент

И.Н. Абсаттаров

Ташкентский государственный технический

университет, Ташкент

Аннотация:

Представлен анализ результатов экспериментов, проведенных по

изучению передачи акустических волн на расстояние через лазерный луч. Показано, что

акустические волны можно передать с помощью лазерных лучей даже через атмосферу
на сравнительно небольшие расстояния без особых искажений.

Ключевые слова

: акустические волны, лазер, передача и прием звука.

С бурным развитием лазерных технологий появляются также и новые возможности

по их практическому применению. Например, в работе [1] был предложен и
экспериментально реализован метод измерения акустического импеданса для оценки
пористости углепластиков, основанный на лазерном термооптическом возбуждении
продольных акустических волн. В данной работе акустический импеданс исследуемого
образца измеряется по величине первообразной ультразвукового импульса, отраженного
от границы раздела иммерсионная жидкость-образец. Был предложен метод расчета
пористости углепластика по измеренной величине акустического импеданса. Авторы
исследовали образцы углепластиков с тремя различными схемами укладки углеродных
волокон.

В работе [2] была экспериментально исследована дифракция рентгеновского

излучения от отражающих атомных плоскостей монокристалла кварца с АТ-срезом в
геометрии Лауэ при наличии объемных акустических волн, где были рассмотрены

Библиографические ссылки

Каримов А.А., Мустафоев А.И. Технология керамики для материалов электронной промышленности: монография. Ташкент: Типография ТИИИМСХ, 2020. 128 с.

Kamanov В.М., Mamatkosimov М.А., Mustafoev A.I. localization of imported ceramic tiles // Journal of Irrigation and melioration №3 .2020. - Tashkent, - Pp. 28-32. (05.00.00, №4)

Мустафоев А.И., Маматкосимов M.A., Сувонова Л., Каманов Б.М., Джалилов М. Влияние нагрева на фазовые превращения в геомодификаторе трения на основе слоистого серпентина // «AGRO ILM» журнали. №4.2020. - Тошкент, - С.97-99. (05.00.00, №4)

Каманов Б.М., Маматкосимов М.А., Мустафоев А.И. Юкори хароратга чидамли оловбардош плитани ишлаб чикариш // "Irrigatsiya va melioratsiya" jumali №4(18).2019. -Тошкент, - С. 63-66. (05.00.00, №4).

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов