7-metoksikumarinning spektral-luminestsent xususiyatlariga konsentratsiyaning ta‘siri

CC BY f
387-390
48
9
Поделиться
Файзуллаев, О. (2022). 7-metoksikumarinning spektral-luminestsent xususiyatlariga konsentratsiyaning ta‘siri. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 387–390. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5118
Ориф Файзуллаев, Ozbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Biotexnologiya kafedrasi katta oqituvchisi

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Organilgan spektral-lyuminestsent qonuniyatlari tibbiy-biologik tadqiqotlarda fluorestsent zond va nishon uchun yangi istiqbolli oksikumarin boyoqlarini yaratishga imkon beradi. Olingan natijalar molekulalararo ta‘sirlar nazariyasini yanada rivojlantirish uchun ham qollanilishi mumkin.


background image

387

Parvoz uzoqligi (masofasi).

Kaptok parvozining uzoqligi

R

metr – bu koptokning yerga

tushgancha bosib o‘tgan gorizontal masofasi.

R

– bu

y=0

bo‘lgandagi

x

ning qiymati (3-rasm).

3-rasm


(3) tenglamaga

t=3,53

ni qo‘yish bilan

R

ni topishimiz mumkin:

x = 10t

. Parvoz uzoqligi

(masofasi)

10 х 3,53 = 35,3 мetr

ni tashkil qiladi.

Snaryad bilan bog‘liq masalalarni yechishda har bir yo‘nalishni alohida qaraladi yoki

ikkalasini birgalikda vektorlar sifatida yozish mumkin bo‗ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1.

Stephen Lee. An Introduction to Mathematics for Engineers. Hodder Education. Part

of Hachette Livre UK – 2014. P. 522.

2.

Аскаров, И. Б. (2017). Основные подходы и принципы подготовки будущих

педагогов профессионального обучения к исследовательской деятельности. Актуальные
научные исследования в современном мире, (2-6), 25-32.

3.

Xolbutayevich O. T. et al. Formation of informational educational environment

//Ilkogretim Online. – 2021. – Т. 20. – №. 4.

4.

Usmanov S. A. Features Implementing European Credit and Modular System at

Higher Education Institutions of Uzbekistan //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №.
1.

5.

Salahdin U., Kamoliddin Z. Conceptual aspects of the creation of competitive

education system in Uzbekistan //European science review. – 2016. – №. 11-12. – С. 117-119.

6.

Усманов С. А. Стратегии развития высшего инженерного образования в

Республике Узбекистан //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 107-109.

7.

Daniyarovna H. S., Istamovich K. D., Ilhom U. The Contents of Students‘

Independent Education and Methods of Implementation //Psychology and Education Journal. –
2021. – Т. 58. – №. 2. – С. 1445-1456.

8.

Усманов С. А., Халилов А. Х. Модернизация высшего инженерного образования

в Узбекистане в контексте глобализации и интеграции //Подготовка профессиональных
управленческих кадров: опыт, проблемы, инновационные образовательные технологии. –
2015. – С. 158-163.

9.

ENGITEC: achieved results, outcomes and recommendations. Monograph.

Dnipropetrovsk "Driant" - 2015. 76-83 p.

7-METOKSIKUMARINNING SPEKTRAL-LUMINESTSENT XUSUSIYATLARIGA

KONSENTRATSIYANING TA‘SIRI


background image

388

Fayzullayev Orif Turg‗un oʻg‗li

O‗zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

―Biotexnologiya‖ kafedrasi katta oʻqituvchisi

Annotatsiya:

O‗rganilgan

spektral-lyuminestsent

qonuniyatlari

tibbiy-biologik

tadqiqotlarda fluorestsent zond va nishon uchun yangi istiqbolli oksikumarin bo‗yoqlarini
yaratishga imkon beradi. Olingan natijalar molekulalararo ta‘sirlar nazariyasini yanada
rivojlantirish uchun ham qo‗llanilishi mumkin.

Kalit so‗zlar:

7-metoksikumarin, fluoressensiya, lyuminessensiya, etanol, DMFA, spirt,

xloroform.

Kumarin bo‗yoqlari to‗qimachilik sanoatida optik oqartiruvchi sifatida, lazerlarning faol

muhitida, tibbiyot va biologiyada oqsillar va nuklein kislatalarni o‗rganish uchun lyuminestsent
zond va nishon sifatida, teri kasalliklarini fototerapiya qilishda fotosembilizator sifatida,
shuningdek, ilm-fan va texnikaning boshqa bir qator sohalarida keng qo‗llaniladi. Shuning uchun
doimiy o‗zgaruvchan tuzilishga ega bo‗lgan kumarin bo‗yoqlarining yangi spektral-
lyuminestsent hamda fotoximyoviy xossalarini sintez va tadbiq qilish ham ilmiy, ham amaliy
qiziqish-uyg‗otadi.

Bo‗yoqlar odatda turli organik va noorganik erituvchilarda suyuq va qattiq eritmalar

shaklida qo‗llaniladi. Ushbu yechimlarning muhim xususiyati shundaki, ulardagi eritmaning
molekulalari boshqa molekulalar bilan o‗rab olingan va ular bilan o‗zaro aloqada bo‗lib, bu
o‗zaro ta‘sirlar hal qiluvchi tabiatiga, eritmaning kontsentratsiyasiga, haroratga va boshqa tashqi
omillarga bog‗liq. Bo‗yoqlarning spektral-lyuminestsent xususiyatlari bu omillarga juda sezgir.
Adabiy ma‘lumotlarning tahlili shuni ko‗rsatadiki, organik erituvchining tabiati, suv muhitining
pH qiymati va oksikumarin bo‗yoqlarida bu xususiyatlarga yorug‗lik nurlanishi, shuningdek
ularning molekulalarining o‗zaro ta‘sirlashuv jarayonlari ta‘sirini o‗rganishga bag‗ishlangan bir
nechta ishlar mavjud. Bularning barchasi ushbu maqolaning maqsad va vazifalarini belgilab
berdi.

Hisoblash usullari.

Spektral – lyuminestsent xususiyatlarni aniqlash usullari va kvanto-

kimyoviy hisoblashlar

Molyar yutish koeftsiyenti (ε) Buger – Lambert – Beer qonunidan topiladi.

0

Cd

I

I e

D

C d

Buyerda: I - eritmadan o‗tgan nurning intensivligi,

tadbiq qilinayotgan eritmaga tushuvchi

nur intensivligi, d – eritma solingan kuyeta qalinligi sm da, C – eritmaning konsentratsiyasi
(mol/l) da, D – eritmaning optik zichigi.

Ossilyator kuchi quyidagi formula orqali aniqlanadi.

2

1

)

(

10

32

,

4

9

v

v

c

d

F

f

Buyerda

2

1

( )

v

v

d

  

– ekstensiya koeftsyentining integral yutilishi va spektr chizig‘i ostidagi soha

yuzasini topish bilan aniqlanadi va bunga Simpson formulasi deyiladi [2]. F – tuzatuvchi
ko‗paytma hal qiluvchi ta‘sirni hisobga olib va muhitning sinish indekisiga bog‗liq holda birga
yaqin.

Molekulaning uyg‗ongan holatda yashash vaqti quyidagi formuladan topiladi.

d

q

cp

2

8

10

3,8


background image

389

Bunda

2

'

o r

– spektrning o‗rtacha tulqin soni sm

–1

da,

d

 

integral yutish koefftsiyenti, q –

holatning burillish darajasi birga yaqin son. Fluoressensiyaning kvant chiqishi (F

kv

) ni bilgan

holda fluoressensiyaning real yashash vaqti (

real

)ni topishimiz mumkun

real

fl

F

.

Fluoressensiyaning chiqish kattaligini o‗ganilayotgan chastota intervalida

( )

F

d

 

ni

standart aralashmaning fluoressensiyasini solishtirish orqali quyidagi formula bilan aniqlanadi.

2

2

( )

( )

ст

f

ст

F

d

D

n

B

B

n

D

F

d

 

 

Bu yerda D

st

va D – standart va tadbiq qilinayotgan eritmaning sindirish ko‗rsatgichi n

bo‗lgandagi optik zichliklari, F

st

–standart tanlangan eritmaning (n

st

) bo‗lgandagi fluoressensiya

chiqishi. Fluoressensiya spektrining maksimal

.

fl

maks

holatiga qarab tadbiq qilinayotgan

birikmaning standart sifatida tanlangan Antrasetaning benzoldagi (F

f

=0.22), keng to‗lqin

sohalarida

esa

luminaforning

tluoldagi

(F

f

=0.55)

eritmalaridan

foydalanildi

[3].

Fluoressensiyaning kvant chiqishi holati 5 – 7 % ni tashkil etadi.

Natija.

7-metoksikumarin bo‗yoqlarining suvda, DMFA, etanol va xloroformda yutilish va

fluoressensiya spektrlari kontsentratsion bog‗liqligi o‗rganildi. 1-rasmda 7-metoksikumarin
bo‗yoqlarining suvda (1,1'), DMFA (2,2'), xloroform (3,3') va etanol (4,4') da yutilish va
fluoressensiyaning spektrlari kontsentratsion bog‗liqligi berilgan[1]. Bundan ko‗rinib turibdiki,
keng konsentratsiyali intervalda (10

–6

’10

–3

M) yutilish va fluoressensiya spektrlari doimiy bo‗lib

qolmoqda.

1-rasm.

7-metoksikumarin

bo‗yoqning

-

C=10

-3

;

-C=10

-5

M)

suvda

(1,1'),

DMFA

(2,2'),

xloroform

(3,3')

va

etanol

(4,4')

yutilish va

fluoressensiya

spektrlari.

7-metoksikumarinning yutilish va fluoressensiya spektrlarining barqarorligi tanlangan

sharoitlarda monomer shaklida ekanligini ko‗rsatadi. Ular uchun asosiy spektral-lyuminestsent
xususiyatlari kvanto-kimyoviy usullarlar

bilan hisoblab chiqilgan[1]: yutilish maksimumi (

yut

maks

),

lyuminestsentsiya maksimumi (

.

fl

maks

), ekstinktsiya koeffisiyenti (ε), ossilator kuchi (f

e

), kvant


background image

390

chikishi (F

f

), uyg‘ongan holatda yashash vaqti (τ), sof elektron o‗tish chastotasi (ν

0–0

) va Stoks

siljishi (SS) (1-jadval).

1-jadvalda keltirilgan natijalar bo‗yoqning pasport xususiyatlari bo‗lib xizmat qiladi va

muayyan muammolarni hal qilishda ushbu bo‗yoqlardan foydalanish mumkin[1].

1-jadval

Turli erituvchilarda 7-metoksikumarinning spektral-lyuminestsensiya xususiyatlari

Bo‘yok

Erituvchi

ε

,

l/(mol×s

m)

yut

maks

,

nm

fl

maks

,

nm

'

uyg

,

nm

SS

,

sm

-1

f

τ,

ns

ν

0-0

,

sm

-1

f

Ф

%

7-

metoksikuma

rin

DMFA

Xloroform

Suv

Etanol

14100
15400
14800
15000

323
324
322
326

398
392
398
392

320
320
320
320

583

4

535

3

593

0

516

4

0,32
0,37
0,64
0,44

5,14
4,61
2,64
3,98

28571
28571
28011
28328

2
2

14
10


Turli tabiatli erituvchilarda 7-metoksikumarinning yutilish va fluoressensiya spektrlari

o‗rganildi. Olingan eksperimental natijalarga asoslanib, bo‗yoqlarning asosiy spektral-
luminessent xususiyatlari hisoblandi: ekstensiya koefsiyenti (ε), ossilyator kuchi (f

e

),

nurlanishning uyg‗ongan holatda yashash vaqti (τ), sof elektron o‗tishlar chastotasi (ν

0-0

) va

Stoks siljish kattaligi (SS). Oksikumarin konsentratsiyasining oshishi deyarli yutilish va
fluoressent spektrlariga ta‗sir qilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‗yxati:

1.

Сольватохромия и сольватофлуорохромия в растворах 7-гидроксикумарина.

Файзуллаев О.Т. Polish journal of science 38, 2021;

2.

Мельников Б.Н., Виноградова Г.И. Применение красителей. – М.: Химия, 1986. –

240 с.;

3.

Christie R.M., Morgan K.M., Islam M.S.. Molecular design and synthesis of N-

arylsulfonated coumarin fluorescent dyes and their application to textiles // Dyes and Pigments.
2008. – V. 76, №3, – P. 741-747.

ORGANIK KIMYO KURSINING ―UGLEVODORODLAR‖ BO‗LIMINI O‗QITISHDA

KOMPYUTER DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Qodamboyev Pirnazar Qodambayevich

Aniq va tabiiy fanlarni oʻqitish metodikasi (kimyo) mutaxassisligi magistranti,

Urganch davlat universiteti.

Eshchanov Erkabay Uskinovich

Kimyo kafedrasi mudiri, p.f.n. dotsent, Urganch davlat universiteti.

Usmanov Rasul Muratbayevich

Kimyo kafedrasi dotsenti, t.f.f.d. (PhD), Urganch davlat universiteti.

Ataniyazov Otaniyoz Nurullayevich

Kimyo kafedrasi o‗qituvchisi, Urganch davlat universiteti.

Annotatsiya:

Mаzkur maqolada yangi zаmоn ruhigа mоs usullаrdаn biri kеltirilgаn. Bu

usulning оrgаnik kimyoni tushunishdа, аyniqsа, kеng e‘tirоf etilgаn rеаksiya mехаnizmlаrini
tаsаvvur qilishdа аhаmiyati kаttа.

Библиографические ссылки

Сольватохромия и сольватофлуорохромия в растворах 7-гидроксикумарина. Файзуллаев О.Т. Polish journal of science 38, 2021;

Мельников Б.Н., Виноградова Г.И. Применение красителей. - М.: Химия, 1986. -240 с.;

Christie R.M., Morgan К.М., Islam M.S.. Molecular design and synthesis of N-arylsulfbnated coumarin fluorescent dyes and their application to textiles // Dyes and Pigments. 2008. - V. 76, №3, - P. 741-747.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов