Murakkab funksiyalardan olingan aniq integralni taqribiy hisoblash

CC BY f
132
11
Поделиться
Полатов, Б., Хуррамов, Ё., & Иброхимов, Д. (2022). Murakkab funksiyalardan olingan aniq integralni taqribiy hisoblash. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1). извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/396-399
Бахтиёр Полатов, O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Amaliy matematika kafedrasi katta oqituvchisi

Ёдгор Хуррамов, O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Amaliy matematika kafedrasi assistenti

Джавохир Иброхимов, O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Amaliy matematika kafedrasi assistenti

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Odatda, aniq integrallar Nyuton-Leybnis formulasi yordamida hisoblanadi. Bu formula boshlangich funksiyaga asoslanadi.Ammo boshlangich funksiyani topish masalasi doim osongina hal bolavermaydi. Agar integral ostidagi funksiya murakkab bolsa, tegishli aniq integralni taqribiy hisoblashga togri keladi.

Похожие статьи


background image

396

gruppasi uchun ham o‗rinli. Lazer nurining to‗lqin uzunligiga qarab namunani turli chuqurlikda
o‗rganish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‗yxati:

1.

I.H. Hutchinson, Principles of Plasma Diagnostics, Cambridge University Press,

Cambridge (2002).263

2.

R. Hippler, S. Pfau, M. Schmidt, K.H. Shoenbach (Eds.), Low Temperature Plasma

Physics: Fundamental Aspects and Applications, Wiley-VCH, Berlin (2001).

3.

F. Chen, Lecture Notes on Principles of Plasma Processing, Kluwer Academic/Plenum

Publishers, New York (2003).161.

4.

L. Martinu, O. Zabeida, J. Klemberg-Sapieha Plasma-Enhanced Chemical Vapor

Deposition of Functional Coatings Published (2010).407

5.

H. Aguas, R. Martins, E. Fortunato, Vacuum 56 (2000) 31.

6.

P. Spatenka, H. Suhr, Plasma Chem. Plasma Process. 13 (1993) 555.

7.

HAL Id: tel-01688695

https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01688695

Submitted on

19 Jan 2018. 43.


MURAKKAB FUNKSIYALARDAN OLINGAN ANIQ INTEGRALNI TAQRIBIY

HISOBLASH

Po‗latov Baxtiyor Sobirovich

O‗zMU Jizzax filiali ―Amaliy matematika‖ kafedrasi katta o‗qituvchisi

Xurramov Yodgor Safarali o‗g‗li

O‗zMU Jizzax filiali ―Amaliy matematika‖ kafedrasi assistenti

Ibrohimov Javohir Bahromovich

O‗zMU Jizzax filiali ―Amaliy matematika‖ kafedrasi assistenti

Annotatsiya. Odatda, aniq integrallar Nyuton-Leybnis formulasi yordamida hisoblanadi.

Bu formula boshlang‗ich funksiyaga asoslanadi.Ammo boshlang‗ich funksiyani topish masalasi
doim osongina hal bo‗lavermaydi. Agar integral ostidagi funksiya murakkab bo‗lsa, tegishli aniq
integralni taqribiy hisoblashga to‗g‗ri keladi.

Kalit so‗zlar: To‗g‗ri to‗rtburchaklar formulasi, trapesiyalar formulasi, Simpson

formulasi, integralni taqribiy hisoblash, taqribiy hisoblash xatoligi.

Faraz qilaylik,

)

(

x

f

funksiya

]

,

[

b

a

segmentda berilgan va uzluksiz bo‗lsin. Demak,

])

,

([

)

(

b

a

R

x

f

.

..

b

a

dx

x

f

)

(

integralni taqribiy hisoblash uchun quyidagi

)

(

)

(

1

1

2

1

n

k

k

b

a

x

f

n

a

b

dx

x

f

(1)

formulaga kelamiz.
(1) formula

to‗g‗ri to‗rtburchaklar formulasi

deyiladi.

Endi (1) taqribiy formulaning xatoligi quyidagi:


background image

397

))

,

(

(

)

(

24

)

(

2

3

b

a

f

n

a

b

R

n



formula bilan ifodalanadi.

.

)]

(

...

)

(

)

(

2

)

(

)

(

[

)

(

1

2

1

0

n

b

a

n

x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

n

a

b

dx

x

f

(2)

(2) formula

trapesiyalar formulasi

deyiladi.

Bu taqribiy formulaning xatoligi

)

(

,

x

f

R

n

funksiya

]

,

[

b

a

da uzluksiz

)

(

x

f



hosilaga

ega bo‗lishi shartida ,

 

))

,

(

(

12

)

(

2

3

b

a

f

n

a

b

R

n



bo‗ladi.

...

)

(

)

(

(

4

)

(

)

(

[

6

)

(

3

1

2

0

x

f

x

f

x

f

x

f

n

a

b

dx

x

f

n

b

a

))].

(

...

)

(

)

(

(

2

))

(

...

2

2

4

2

1

2

n

n

x

f

x

f

x

f

x

f

(

((

3

33

)

))

(

((3) formula Simpson formulasi deyiladi.

Bu taqribiy formulaning xatoligi

n

R



,

)

(

x

f

funksiya

]

,

[

b

a

da uzluksiz

)

(

)

(

x

f

iv

hosilaga ega bo‗lishi shartida,

))

,

(

(

)

(

2880

)

(

)

(

4

5

b

a

f

n

a

b

R

iv

n



bo‗ladi.

Quyidagi misolni ko‗rib chiqamiz

1

2

0

sin

x dx

т

integral to‗g‗ri to‗rtburchaklar, trapetsiyalar va Simpson formulalari yordamida taqribiy
hisoblansin.

]

1

,

0

[

segmentni 5 ta teng bo‗lakka bo‗lamiz. Bunda bo‗linish nuqtalari

0

,

1

,

8

,

0

,

6

,

0

,

4

,

0

,

2

,

0

,

0

5

4

3

2

1

0

x

x

x

x

x

x

bo‗lib, bu nuqtalarda

( )

2

sin

f x

x

=

funksiyaning qiymatlari quyidagicha bo‗ladi:

0

1

2

( )

0,00000,

( )

0,03999,

( )

0,15933,

f x

f x

f x

=

=

=

3

4

5

( )

0,35230,

( )

0,59723,

( )

0,84151.

f x

f x

f x

=

=

=

Har bir bo‗lakning o‗rtasini ifodalovchi nuqtalar

9

,

0

,

7

,

0

,

5

,

0

,

3

,

0

,

1

,

0

2

9

2

7

2

5

2

3

2

1

x

x

x

x

x

bo‗lib, bu nuqtalardagi funksiyaning qiymatlari quyidagicha bo‗ladi:


background image

398

1

3

5

2

2

2

7

9

5

5

(

)

0,01000,

(

)

0,08989,

(

)

0, 24742,

(

)

0, 47066,

(

)

0,72433.

f x

f x

f x

f x

f x

=

=

=

=

=

a) To‗g‗ri to‗rtburchaklar formulasi bo‗yicha

1

2

0

1

sin

(0,01000

0,08989

0, 24742

5

1

0, 47066

0,72433)

1,5423

0,30846

5

x dx

»

+

+

+

+

+

= Ч

»

т

bo‗lib,

003

,

0

300

1

25

12

1

n

R

bo‗ladi.

b) Trapesiyalar formulasi bo‗yicha

1

2

0

1 0

0,84151

sin

0,03999

0,15933

0,35230

0,59723

5

2

x dx

ж

ц

+

ч

з

»

+

+

+

+

=

ч

з

ч

зи

ш

т

1

1,569605

0,313921

5

=

Ч

=

bo‗lib,

006

,

0

150

1

25

6

1

n

R

bo‗ladi.

v) Simpson formulasi bo‗yicha

1

2

0

1

sin

[(0

0,84151)

4(0,01

0,08989

0, 24742

0, 47066

0,72433)

30

1

2(0,0399

0,15933

0,35230

0,59723)]

9,30823

0,310274

30

x dx

»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

Ч

»

т


bo‗lib,

5

4

10

7

,

0

5

2880

12



n

R

bo‗ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.

Xudoyberganov G,Vorisov A. K, Mansurov X. T, Shoimqulov B. A Matematik analizdan
ma‘ruzalar, I, II q. T. ―Voris-nashriyot‖, 2010.

2.

Садуллаев А., Мансуров Х.Т., Худойберганов Г., Ворисов А.К., Гуломов Р.
Математик анализ курсидан мисол ва масалалар тўплами, 1, 2 қ. Т. ―Ўқитувчи‖. 1993,
1995.

3.

Baxtiyor Sobirovich Po'latov, Bekzod Alimov, Abduraxim Nurulla o'g'li Fayzullayev,
Mamirboy Norbek o'g'li Qo'ng'irov ― Matematikada uchinchi shaxs yumori‖ Academic
research in educational sciences, 2021, (1).


background image

399

4.

Sharipova Sadoqat, Ravshan Do'stov and Bahtiyor Po'latov. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В
ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ." Журнал математики и информатики 2.1 (2022).

5.

Halimov O‗, Xurramov Y, Po‗latov B, TEXNIK MUHANDISLAR VA BO‗LAJAK
MUHANDIS TALABALARNING MATEMATIK KOMPETENTLIK DARAJASI //
ORIENSS. 2021. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/texnik-muhandislar-va-bo-
lajak-muhandis-talabalarning-matematik-kompetentlik-darajasi

(дата

обращения:

28.04.2022).// ORIENSS. 2021. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/texnik-
muhandislar-va-bo-lajak-muhandis-talabalarning-matematik-kompetentlik-darajasi

(дата

обращения: 28.04.2022).

6.

Xurramov Y. Bir zarrachali shredinger operatori xos qiymati uchun assimptotik formulalar
//Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

KO‗PHADNING KELTIRILMASLIK ALOMATI

Xurramov Yodgor Safarali o‗g‗li

O‗zMU Jizzax filiali

―Amaliy matematika‖ kafedrasi assistenti

Po‗latov Baxtiyor Sobirovich

O‗zMU Jizzax filiali

―Amaliy matematika‖ kafedrasi katta oʻqituvchisi

Ibrohimov Javohir Bahrom oʻgʻli,

O‗zMU Jizzax filiali

―Amaliy matematika‖ kafedrasi assistenti

Annotatsiya:

Ko‗phadlar nazariyasida ‗‗tub son‘‘ vazifasini o‗taydigan ko‗phadlar

keltirilmaydigan ko‗phadlar deyiladi. Quyida ko‗phadlarning keltirilmaslik alomatlari bilan
tanishamiz.

Kalit so‗zlar

: ko‗phad, koeffitsent, primitiv ko‗phad, keltirilmaydigan ko‗phad,

keltirilmaslik alomatlari.

Ko‗phadlar matematika va fanning boshqa ko‗plab sohalarida uchraydi. Ko‗phadlar

nazariyasida ko‗phadni ko‗phadlarni ko‗paytmasi sifatida ifodalash muhim ahamiyatga ega.
Arifmetikada sonni tub yoki tub emasligini aniqlashning bir necha usullari mavjud.
Arifmetikaning asosiy teoremasiga ko‗ra istalgan natural sonni tub sonlar ko‗paytmasi shaklida
tasvirlash mumkin. Ko‗phadlar nazariyasida ‗‗tub son‘‘ vazifasini o‗taydigan ko‗phadlarni
topish juda muhumdir va uni topishning usul yoki alomatlari mavjudmi degan savolga ijobiy
javob mavjud. Bunda ‗‗tub son‘‘ vazifasini keltirilmaydigan ko‗phad tushunchasi o‗taydi.
Quyida ko‗phadlarning keltirilmaslik [1,2,3] alomatlarini ko‗rib chiqamiz.
Bizga koeffitsentlari butun sonlardan iborat ko‗phad berilgan bo‗lsin. Bunday
ko‗phadlarning hammasi ratsional sonlar maydonidagi ko‗phadlar ekanligi ma‘lum. Shunday
qilib,

ko‗phadning koeffitsentlari butun sonlar deb faraz qilamiz. Barcha

koeffitsentlarining eng kata umumiy bo‗luvchisini bilan belgilaymiz. Agar ni qavsdan
tashqariga chiqarsak,

hosil bo‗ladi, bunda

ko‗phadning koeffitsentlari

dan iborat eng katta umumiy

bo‗luvchiga ega. Agar maydonda darajasi nolga teng bo‗lmagan

ko‗phadni shu

maydonda va darajalari

ning darajasidan kichik ikkita

va

ko‗phad ko‗paytmasi

sifatida ifodalash (ko‗paytmaga keltirish) mumkin bo‗lsa,

ni maydonda keltiriladigan

ko‗phad deyiladi. Bunday ko‗paytmasi sifatida ifodalash (ko‗paytmaga keltirish) mumkin

Библиографические ссылки

Xudoyberganov G,Vorisov А. К, Mansurov X. T, Shoimqulov В. A Matematik analizdan ma’ruzalar, I, II q. T. “Voris-nashriyot”, 2010.

Садуллаев А., Мансуров X.T., Худойберганов Г., Борисов А.К., Гуломов Р. Математик анализ курсидан мисол ва масалалар туплами, 1, 2 к. Т. “Укитувчи”. 1993, 1995.

Baxtiyor Sobirovich Po'latov, Bekzod Alimov, Abduraxim Nurulla o'g'li Fayzullayev, Mamirboy Norbek o'g'li Qo'ng'irov “ Matematikada uchinchi shaxs yumori” Academic research in educational sciences, 2021, (1).

Sharipova Sadoqat, Ravshan Do'stov and Bahtiyor Po'latov. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ." Журнал математики и информатики 2.1 (2022).

Halimov 0‘, Xurramov Y, PoTatov В, TEXNIK MUHANDISLAR VA BO‘LAJAK MUHANDIS TALABALARNING MATEMATIK KOMPETENTLIK DARAJASI // ORIENSS. 2021. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/texnik-muhandislar-va-bo-lajak-muhandis-talabalaming-matematik-kompetentlik-darajasi (дата обращения: 28.04.2022).// ORIENSS. 2021. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/texnik-muhandislar-va-bo-lajak-muhandis-talabalaming-matematik-kompetentlik-darajasi (дата обращения: 28.04.2022).

Xurramov Y. Bir zarrachali shredinger operatori xos qiymati uchun assimptotik formulalar //Журнал математики и информатики. - 2022. - Т. 2. - №. 1.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов