Kophadning keltirilmaslik alomati

CC BY f
399-401
136
13
Поделиться
Хуррамов, Ё., Полатов, Б., & Иброхимов, Д. (2022). Kophadning keltirilmaslik alomati. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 399–401. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5123
Ёдгор Хуррамов, O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Amaliy matematika kafedrasi assistenti

Бахтиёр Полатов, O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Amaliy matematika kafedrasi katta oʻqituvchisi

Джавохир Иброхимов, O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Amaliy matematika kafedrasi assistenti

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Kophadlar nazariyasida tub son vazifasini taydigan kophadlar keltirilmaydigan kophadlar deyiladi. Quyida kophadlarning keltirilmaslik alomatlari bilan tanishamiz


background image

399

4.

Sharipova Sadoqat, Ravshan Do'stov and Bahtiyor Po'latov. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В
ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ." Журнал математики и информатики 2.1 (2022).

5.

Halimov O‗, Xurramov Y, Po‗latov B, TEXNIK MUHANDISLAR VA BO‗LAJAK
MUHANDIS TALABALARNING MATEMATIK KOMPETENTLIK DARAJASI //
ORIENSS. 2021. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/texnik-muhandislar-va-bo-
lajak-muhandis-talabalarning-matematik-kompetentlik-darajasi

(дата

обращения:

28.04.2022).// ORIENSS. 2021. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/texnik-
muhandislar-va-bo-lajak-muhandis-talabalarning-matematik-kompetentlik-darajasi

(дата

обращения: 28.04.2022).

6.

Xurramov Y. Bir zarrachali shredinger operatori xos qiymati uchun assimptotik formulalar
//Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

KO‗PHADNING KELTIRILMASLIK ALOMATI

Xurramov Yodgor Safarali o‗g‗li

O‗zMU Jizzax filiali

―Amaliy matematika‖ kafedrasi assistenti

Po‗latov Baxtiyor Sobirovich

O‗zMU Jizzax filiali

―Amaliy matematika‖ kafedrasi katta oʻqituvchisi

Ibrohimov Javohir Bahrom oʻgʻli,

O‗zMU Jizzax filiali

―Amaliy matematika‖ kafedrasi assistenti

Annotatsiya:

Ko‗phadlar nazariyasida ‗‗tub son‘‘ vazifasini o‗taydigan ko‗phadlar

keltirilmaydigan ko‗phadlar deyiladi. Quyida ko‗phadlarning keltirilmaslik alomatlari bilan
tanishamiz.

Kalit so‗zlar

: ko‗phad, koeffitsent, primitiv ko‗phad, keltirilmaydigan ko‗phad,

keltirilmaslik alomatlari.

Ko‗phadlar matematika va fanning boshqa ko‗plab sohalarida uchraydi. Ko‗phadlar

nazariyasida ko‗phadni ko‗phadlarni ko‗paytmasi sifatida ifodalash muhim ahamiyatga ega.
Arifmetikada sonni tub yoki tub emasligini aniqlashning bir necha usullari mavjud.
Arifmetikaning asosiy teoremasiga ko‗ra istalgan natural sonni tub sonlar ko‗paytmasi shaklida
tasvirlash mumkin. Ko‗phadlar nazariyasida ‗‗tub son‘‘ vazifasini o‗taydigan ko‗phadlarni
topish juda muhumdir va uni topishning usul yoki alomatlari mavjudmi degan savolga ijobiy
javob mavjud. Bunda ‗‗tub son‘‘ vazifasini keltirilmaydigan ko‗phad tushunchasi o‗taydi.
Quyida ko‗phadlarning keltirilmaslik [1,2,3] alomatlarini ko‗rib chiqamiz.
Bizga koeffitsentlari butun sonlardan iborat ko‗phad berilgan bo‗lsin. Bunday
ko‗phadlarning hammasi ratsional sonlar maydonidagi ko‗phadlar ekanligi ma‘lum. Shunday
qilib,

ko‗phadning koeffitsentlari butun sonlar deb faraz qilamiz. Barcha

koeffitsentlarining eng kata umumiy bo‗luvchisini bilan belgilaymiz. Agar ni qavsdan
tashqariga chiqarsak,

hosil bo‗ladi, bunda

ko‗phadning koeffitsentlari

dan iborat eng katta umumiy

bo‗luvchiga ega. Agar maydonda darajasi nolga teng bo‗lmagan

ko‗phadni shu

maydonda va darajalari

ning darajasidan kichik ikkita

va

ko‗phad ko‗paytmasi

sifatida ifodalash (ko‗paytmaga keltirish) mumkin bo‗lsa,

ni maydonda keltiriladigan

ko‗phad deyiladi. Bunday ko‗paytmasi sifatida ifodalash (ko‗paytmaga keltirish) mumkin


background image

400

bo‗lmasa, u maydonda keltirilmaydigan ko‗phad deyiladi. Har qanday sonlar maydonida
birinchi darajali istalgan ko‗phad shu maydonda keltirilmaydigan ko‗phaddir.

Ta‘rif.

Agar

ko‗phad koeffitsentlarining eng kata umumiy bo‗luvchisi ga teng bo‗lsa,

primitiv ko‗phad deyiladi.

Primitiv ko‗phadlarga doir Gauss isbot qilgan 2 ta lemma quydagicha.

1-lemma

. Ikkita primitiv ko‗phadning ko‗paytmasi yana primitiv ko‗phaddir.

2-lemma

. Agar butun koeffitsentli

ko‗phad ratsional sonlar maydonida keltiriladigan

bo‗lsa, uni butun koeffitsentli ko‗phadlar ko‗paytmasiga yoyish mumkin.
Ko‗phadlarning keltirilmaydigan ko‗phad bo‗lishining yetarli shartini ifodalovchi bir
nechta alomatlari (mezonlari) mavjud. Bularga

Eyzenshteyn,

Artur Kon va Oskar Perronlarning

keltirilmaslik alomatlari aytish mumkin.

1846-yilda Theodor Schönemann

Crelle's Journal

jurnalida birinchi bo‗lib

ko‗phadning

keltirilmaslik alomati haqidagi maqolasini nashr ettirdi.

Keyinchalik, Eyzenshteyn 1850-yilda Crelle's Journal-da uning biroz boshqacha versiyasini
nashr etdi.

Teorema.

(

Eyzenshteynning

keltirilmaslik alomati).

Agar butun koeffitsentli

ko‗phadning

bosh koeffitsentidan boshqa hamma koeffitsentidan tub songa bo‗linsa va

ozod had

ga bo‗lingan holda

ga bo‗linmasa,

ratsional sonlar maydonida

keltirilmaydigan ko‗phad bo‗ladi.
Masalan: 1)

keltirilmaydigan ko‗phad, chunki bosh

koeffitsentidan boshqa hamma koeffitsentlar tub son ga bo‗linadi, ammo ozod had

ga

bo‗linmaydi.
2)

i.

3)

(Cyclotomic polynomials)

ii.

bunda

tub son.

Bu ko‗phadga keltirilmaslik alomatini bevosita tadbiq etib olmaymiz, chunki uning
koeffitsentlari hech qanday tub song bo‗linmaydi.

dan iborat almashtirish

yordamida

ni shaklan o‗zgartiramiz:

Yangi ko‗phadning bosh koeffitsentidan boshqa hamma koeffitsentilari ga bo‗linib, ozod had

ga bo‘linmaydi. Demak

keltirilmaydigan ko‗phad. Shu sababli

ham

keltirilmaydi, chunki aks holda

tenglikdan

yoki

hosil bo‗ladi, bu esa

ning keltirilishini ko‗rsatadi.

Natija

.

Ratsional sonlar maydonida istalgan darajali keltirilmaydigan ko‗phad mavjud.

Haqiqatdan,

ko‗rinishidagi ko‗phad ning hech qanday qiymatida ham keltirilmaydi.

Teorema.

( Perron

ning

keltirilmaslik alomati

1

).

Agar butun koeffitsentli

ko‗phad quydagi ikkita shart:


background image

401

a)

b)

dan birini qanoatlantirsa

butun sonlar maydonida keltirilmaydigan ko‗phad bo‗ladi.

1

Ushbu mezon birinchi marta

Oskar Perron

tomonidan 1907-yilda

Journal für die reine und

angewandte Mathematik jurnalida

nashr etilgan [2].

Teorema.

( Kon

ning

keltirilmaslik alomati).[2]

Agar

tub soni

lik asosga ko‗ra

kabi ifodalansa, u holda

butun koeffitsentli ko‗phad butun sonlar maydonida keltirilmaydigan ko‗phad bo‗ladi.

Teoremani boshqa asoslarga quyidagicha umumlashtirish mumkin:
Faraz qilaylik

natural son va

qandaydir ko‗phad bo‗lsin. Agar

tub son bo ‗lsa, u holda

ko ‗phad

da

keltirilmaydigan ko‗phad bo‗ladi.

F

F

F

o

o

o

y

y

y

d

d

d

a

a

a

l

l

l

a

a

a

n

n

n

i

i

i

l

l

l

g

g

g

a

a

a

n

n

n

a

a

a

d

d

d

a

a

a

b

b

b

i

i

i

y

y

y

o

o

o

t

t

t

l

l

l

a

a

a

r

r

r

r

r

r

o

o

o

ʻ

ʻ

ʻ

y

y

y

x

x

x

a

a

a

t

t

t

i

i

i

:

:

:

1.

Cox, David A. (2011), "Why Eisenstein proved the Eisenstein criterion and why

Schönemann

discovered

it

first", American

Mathematical

Monthly, 118 (1): CiteSeerX 10.1.1.398.3440

2.

Perron,

Oskar (1907). "Neue

kriterien für die irreduzibilität algebraischer

gleichungen" . Matematik jurnali . Valter de Gruyter. 132 : 288–307.

3.

www.wikipedia.org

4.

Po'latov B., Xurramov Y., Yusupova M. MATEMATIKA FANINI OʻRGATISHDA

TARIXIY MATERIALLARDAN FOYDALANISH //Журнал математики и информатики. –
2022. – Т. 2. – №.

5.

Y.Xurramov

Mathematical competence degree of technical engineers and future

engineering students

. Global Congress on Contemporary Sciences & Advancements June 25th,

2021.

6.

Sharipova Sadoqat, Ravshan Do'stov and Bahtiyor Po'latov. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ." Журнал математики и информатики 2.1
(2022).

7.

Baxtiyor Sobirovich Po'latov, Bekzod Alimov, Abduraxim Nurulla o'g'li Fayzullayev,

Mamirboy Norbek o'g'li Qo'ng'irov ― Matematikada uchinchi shaxs yumori‖ Academic research
in educational sciences, 2021, (1).

MATEMATIKA DARSLARIDA MUAMMOLI O‗QITISH TEXNOLOGIYASIDAN

FOYDALANISH

Po‗latov Baxtiyor Sobirovich

O‗zMU Jizzax filiali ―Amaliy matematika‖ kafedrasi katta o‗qituvchisi

Xurramov Yodgor Safarali o‗g‗li

O‗zMU Jizzax filiali ―Amaliy matematika‖ kafedrasi assistenti

Ibrohimov Javohir Bahromovich

O‗zMU Jizzax filiali ―Amaliy matematika‖ kafedrasi assistenti

Annotatasiya:

Ushbu ishda matematika darslarida o‗rganilayotgan mavzu materiali

bilan muammoli vaziyat hosil bo‗lganda, muammoli o‗qitish texnologiyasidan foydalanib
muammoni yechish usullari keltirilgan.

Kalit so‗zlar:

ketma-ketlik, yuqori limit, quyi limit, supremum, infimum.

Библиографические ссылки

Cox, David А. (2011), "Why Eisenstein proved the Eisenstein criterion and why

Schonemann discovered it first", American Mathematical

Monthly, 118(1): CiteSeerX 10.1.1.398.3440

Perron, Oskar (1907).Neue kriterien fiir die irreduzibilitat algebraischer gleichungen".Matematik jumali. Valter de Gruyter.132:288-307.

www.wikipedia.org

Po'latov B„ Xurramov Y„ Yusupova M. MATEMATIKA FANINI O’RGATISHDA TARIXIY MATERIALLARDAN FOYDALANISH //Журнал математики и информатики. -2022. - Т. 2. - №.

Y.Xurramov Mathematical competence degree of technical engineers and future engineering students. Global Congress on Contemporary Sciences & Advancements June 25th, 2021.

Sharipova Sadoqat, Ravshan Do'stov and Bahtiyor Po'latov. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ." Журнал математики и информатики 2.1 (2022).

Baxtiyor Sobirovich Po'latov, Bekzod Alimov, Abduraxim Nurulla o'g'li Fayzullayev, Mamirboy Norbek o'g'li Qo'ng'irov “ Matematikada uchinchi shaxs yumori” Academic research in educational sciences, 2021, (1).

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов