Xulqi ogishgan osmir oquvchilarda agressiv xatti-harakatlarning namoyon bolishi

CC BY f
483-485
76
17
Поделиться
Шарафитдинов, А., & Эшкулова, Н. (2022). Xulqi ogishgan osmir oquvchilarda agressiv xatti-harakatlarning namoyon bolishi . Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 483–485. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5202
Абдулла Шарафитдинов, O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

 psixologiya kafedrasi stajyor oqituvchisi 

Наргиза Эшкулова, O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

psixologiya yonalishi talabasi 

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ushbu maqolada osmirlarda agressiv xulq-atvor shakllanishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari tahlil etilgan. Bunda ijtimoiy muhit, oila, ular o‘qiyotgan jamoa, sinfning roli korsatib otilgan. Osmirlarning jismoniy ruhiy-psixologik kamol topishida yosh davri bilan bogliq psixologik rivojlanishning o‘ziga xos xususiyatlariga e‘tibor qaratilgan.

Похожие статьи


background image

483

kompitensiyalar, uzluksiz o‘z ustida ishlash, malakasini oshirib borish talab etiladi.
Psixologik xizmat mahsuldorligi sharoitlarini uch guruhga ajratish mumkin. Ular: a)bola uchun qulay
iqlim yaratish ;
b)bolaning qiziqishlari va qobiliyatlarini rivojlantirish;
v)har bir yosh davrining xususiyatlarini hisobga olish [4]. Shularga asoslangan holda maktabgacha ta‘lim
tashkilotida psixolog o‘z faokliyatini tashkil etishi samarali natija beradi.
Maktabgacha ta‘lim tashkilotlardagi pedagogik Kengashlarda, ota-onalar yig‘ilishlarida, ―Ochiq
eshiklar kuni‖da, turli yig‘inlar va tadbirlarda psixolog faoliyati sezilarli darajada bo‘lishi ham ota-onalar,
pedagog va tarbiyachilarning psixologik savodxonligini oshishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1.

Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz.

Toshkent. ―O‘zbekiston‖ nashriyoti. 2017 yil. 263-bet.

2.

I.A.Karimov . Yuksak ma'naviyat engilmas kuch. T.: ―Ma‘naviyat‖, 2008 yil, 53-bet.

3.

Nazarova F.T."Maktabgacha ta‘lim muassasalarida psixologik xizmatni yuritishga doir me‘yoriy

hujjatlar" metodik qo‘llanmasi. Toshkent. ―Tafakkur‖ nashriyoti. 2009- yil. 4-bet.

4.

Nishanova Z.T., Alimova G.K.Psixologik xizmat .Psixokorreksiya.T.:―Ijod

press‖nashriyoti. 2019-yil. 103-bet.

XULQI OG‗ISHGAN O‗SMIR O‗QUVCHILARDA

AGRESSIV XATTI-HARAKATLARNING NAMOYON BO‗LISHI

Sharafitdinov Abdulla XXX

O‗zMU Jizzax filiali psixologiya kafedrasi stajyor o‗qituvchisi

Eshqulova Nargiza Ximmataliyevna

O‗zMU Jizzax filiali psixologiya yo‗nalishi talabasi

Annotatsiya:

Ushbu maqolada o‗smirlarda agressiv xulq-atvor shakllanishining ijtimoiy-

psixologik xususiyatlari tahlil etilgan. Bunda ijtimoiy muhit, oila, ular o‘qiyotgan jamoa,
sinfning ro‗li ko‗rsatib o‗tilgan. O‗smirlarning jismoniy ruhiy-psixologik kamol topishida yosh
davri bilan bog‗liq psixologik rivojlanishning o‘ziga xos xususiyatlariga e‘tibor qaratilgan.

Kalit soʻzlar:

O‗smir yoshi, agressivlik, xarakter xususiyat, emotsional qabul qilmaslik,

adaptatsiya, imitatsiya, emansipatsiya reaksiyasi.

Shaxsning shakllanishida o‗smirlik yoshi, ya‘ni uning ijtimoiy, biologik va psixologik

rivojlanishida murakkab davr hisoblanadi. Hayot yo‗lining mana shu muhim qismida o‗smir
shaxsining axloqiy sifatlari shakllanib boradi. Xuddi shu davrda o‗smirlar aqliy kamoloti bilan
birgalikda, ularning xarakter xususiyatlari ham shakllanadi. O‗smir xarakter xususiyatlari
shakllanishiga asosiy ta‘sir etuvchi omillar qatoriga asosan biologik, ijtimoiy va psixologik ta‘sir
vositalarini kiritamiz. Darhaqiqat, o‗smir shaxsining shakllanishida yuqorida keltirilgan ta‘sir
vositalarining o‗rni muhimdir.

Bu davrda o‗smir organizmida biologik, fiziologik qayta qurilish davri kechishi natijasida

ularda agressiv xulq motivlari namoyon bo‗ladi. O‗smirlik davrida barcha organizmlarning bir-
biriga nomutanosib tarzda rivojlanishi va jinsiy rivojlanish jarayonida gormonal maqomning
o‗zgarishi yuz beradi. Bir tomondan bu o‗smir organizmidagi barcha o‗zgarishlar gipotalamus va
endokrin bezlarning rag‗batlantiruvchi va nazorat qiluvchi ta‘siri ostida kechadi. Ayrim
gormonlarning ortiqcha ishlab chiqarilishi natijasida o‗smir xatti-harakatida agressivlik holatlari
kelib chiqadi.[1-2]

Tadqiqotchilar fikricha, shaxsning agressiv xatti-harakatlari shakllanishida hal qiluvchi

rolni bevosita ijtimoiy muhit o‗ynaydi. Ijtimoiy muhitning asosi bo‗lgan oila, o‗smir xulqi
shakllanishiga katta ta‘sir o‗tkazadi. An‘anaviy tarzda tarbiya asosiy instituti oila hisoblanadi.


background image

484

O‗smir oilada olgan tarbiyaning keyin bir umrga saqlanib qoladi. Oilaning tarbiya instituti
sifatida muhimligi shundaki, o‗smir unda hayotining ko‗p qismini o‗tkazadi va shaxsga ta‘sir
etuvchi muddati bo‗yicha birorta ham tarbiya institutlari oilaga teng kela olmaydi.[3-4]

Bola tarbiyasida oilaning roli haqida E.Fromm: "Oila — o‗ziga xos jamiyatning

"psixologik vositachisi", shuning uchun oilada adaptatsiya jarayonida bola keyinchalik jamiyatda
adaptatsiya va turli ijtimoiy muammolarni yechish asosi bo‗lib qoladigan xarakterni
shakllantiradi"- degan edi.

Darhaqiqat, bola oilada qaysidir xarakter xislatlarini o‗zida mujassamlashtirishi bilan

ijtimoiy muhitga ham uni nomoyon qiladi. Agressiyaning oilada nomoyon bo‗lish shakllari
turlicha. Bu bevosita ijtimoiy yoki jinsiy zo‗ravonlik, sovuqqonlik, salbiy baholar, shaxsni ruhan
ezish, bolani emotsional qabul qilmaslik bo‗lishi mumkin. Oila a‘zolari agressiv xatti-harakatni
o‗zlari namoyish etishlari mumkin.[5]

Bolaning agressiv xatti-xarakatlari paydo bo‗lishiga turli oilaviy omillar tasir etishi

mumkin. Masalan, oilaviy bilishning past darajasi, to‗qnashuv, bola va ota-ona o‗rtasidagi yetarli
bo‗lmagan yaqinlik, bolalar o‗rtasidagi salbiy munosabatlar, oila tarbiyasining noadekvat usuli.
Masalan o‗ta qattiq jazo qo‗llaydigan, o‗ta qattiq nazorat qiluvchi ota-onalar yoki aksincha,
bolalar mashg‗ulotlarini nazorat qilmaydigan ota-onalar farzandida uchraydigan agressiya bilan
ko‗proq duch kelishadi.[6]

Tadqiqotchilarning fikriga ko‗ra, bolalarning agressiv xatti-harakatiga tasir etuvchi

xususiyatlardan biri – bu frustratsiyani ko‗tara olmaslik qobiliyatidir. Malumki, frustratsiya
extiyojlarini qondirishda yoki maqsadga erishish yo‗lida paydo bo‗lgan to‗siqlar tufayli kelib
chiqqan holatdir. Xuddi shu paytda o‗smir o‗quvchi shaxsida ham ota-ona va yaqinlari uni
tushinmasligi va aksincha unga nisbatan qattiqqo‗lligi natijasida agressiv xatti-harakatlar
nomoyon bo‗lishini kuzatishimiz mumkin.[7]

Demak, bolaning agressiv xulqi shakllanishida asosan ota-ona tasiri kuzatiladi va oila

tarbiyasidagi quyidagi omillar katta rol o‗ynaydi:

1.

bola harakatidan qoniqmagan ota – ona reaksiyasi;

2.

bolalar va ota-onalar o‗rtasidagi munosabatning xarakteri;

3.

oila garmoniya va disgarmoniyasi darajasi;

4.

aka-uka, opa-singillar o‗rtasidagi munosabatlar xarakteri;

5.

ota yoki ona yoki ikkovlari bilan bo‗lgan yomon munosabat;

6.

bolalar o‗zlarini hech narsaga arzimaydi deb hisoblashganini sezishsa yoki o‗z his

tuyg‗ulariga nisbatan beparvolikni sezishsa;

Shuningdek, o‗smir yoshidagi o‗quvchi ota-onalarining qo‗llab quvvatlamasligini va

ularning qiziqishlariga beparvoligini sezsa, quyidagi vaziyatlar vujudga kelishi mumkin:

1.

jinoyatchilik faoliyatiga kirib ketishi;

2.

boshqa o‗quvchilarga qarshi chiqishi;

3.

o‗z ota-onasiga nisbatan o‗zlarini agressiv holda tutishlari mumkin.

O‗smir yoshidagi agressiv xulqli o‗quvchilar nisbatan kam o‗rganilgan. O‗z vaqtida

L.S.Vigotskiy tarbiyasi qiyinlik muammosini tadqiq qilishda yetilishning fiziologik holatiga
alohida e‘tibor berish lozimligini takidlagan edi.

Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifani bajarish maqsadga muvofiq.

1. O‗smirning maktabga moslasha olishligiga halaqit beruvchi asosiy xulq atvor
buzilishlarini klinik-psixologik tavsifini yaratish.
2. Xulq-atvor buzilishlarining potologik va nopotologik shakllarining defferensiyasini
amalga oshirish.
3. Xulq-atvor buzilishlarining biologik omillar bilan bog‗liqligini aniqlash.
4. Mikromuhit omil (tarbiya sharoitlari va muhit) larning aloqadorligini o‗rganish.[8-9]

Emansipatsiya reaksiyasi

.

Bu o‗smirning kattalar qaramog‗idan nazoratidan va homiyligidan ozodlikka intilish

uchun harakat qilishida nomoyon bo‗ladi. Reaksiya kattalar tomonidan belgilangan tartib, qoida,
qonun, va umuman joriy qilingan standart va qadriyatga qarshi yo‗naltiriladi. Ozod bo‗lish


background image

485

extiyoji mustaqil hayotga intilish bilan bog‗liq bo‗lib, bu reaksiya o‗g‗il bolalarda qizlarga
nisbatan kuchliroq ifodalanadi. Psixopatiya sharoitlarida emansipatsiya reaksiyasi ashaddiy
ko‗rinishga ega bo‗lib, o‗smirning uydan qochib ketishida ro‗yobga chiqadi.

Qiziqish -xobbi reaksiyasi.

O‗smirlik davri uchun qiziqish xobbi o‗ziga xos xususiyatni mujassamlashtirgan. Xuddi

bola uchun o‗yin zarur xususiyatga ega bo‗lganidek, o‗smirning shaxs sifatida shakllanishi
uchun qiziqish ham shunday muhim ahamiyat kasb etadi. Qiziqish psixologik hodisalarning
alohida kategoriyasini tashkil etib, u bir tomondan mayl, boshqa tomondan ishtiyoq va havasning
o‗rtasida joylashadi. Qiziqishlarni muayyan tizimga joylashtirish juda murakkabdir.

Salbiy imitatsiya (taqlid) reaksiyasi.

Bu mustaqillik uchun kurashishning bir ko‗rinishi sifatida emansipatsiya reaksiyasi

shakllanishining davomidir. Oila a‘zolarining nomaqbul xatti – harakatlariga nisbatan qarama -
qarshi munosabat tarzidagi xulq atvor ifodalanishi. [10-11]

Xulosa qilib aytish mumkinki, xulqi og‗ishgan o‗quvchilarda uchraydigan agressiv xatti-

harakatlar asosini avalo oila muhiti tashkil qilishi va oiladaga o‗zaro bir birini psixologik
tomondan tushinmasligi natijasidir. O‗smirlik keskin o‗zgarishlar davriligini hisobga olgan
holda, ularga alohida etiborni qaratish maqsadga muvofiqdir. Aks holda esa, yuqoridagi salbiy
xususiyatlar o‗smir yoshidagi o‗quvchi xarakterini, uning xatti-harakatini tubdan o‗zgartirib
yuboradi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1.

G.Q.To‗laganova, ―Tarbiyasi qiyin o‗smirlar‖ Toshkent; 2005.

2.

Sharofitdinov, A. (2022). OILADA SIBLING MAQOMI MUNOSABATLARINING

PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.

Журнал Педагогики и психологии в современном

образовании

,

2

(3).

3.

Sharofitdinov, A. (2022). DESTRUKTIV XULQ-ATVOR PAYDO BO‗LISHI VA

SHAKLLANISHINING IJTIMOIY PSIXOLOGIK OMILLARI.

Журнал Педагогики и

психологии в современном образовании

,

2

(3).

4.

Abdulla, S. (2022, March). THE ROLE OF FAMILY IN THE FORMATION OF

LEARNING MOTIVATION FOR ADOLESCENTS. In

Conference Zone

(pp. 286-288).

5.

Sharofitdinov, A. (2022). O ‗SMIRLARDA O ‗QUV MOTIVATSIYASINI

SHAKLLANTIRISHDA OILANING O‗RNI.

Журнал Педагогики и психологии в

современном образовании

,

2

(6), 82-87.

6.

Sharofitdinov, A. (2022). BOSHQARUV JARAYONIDA QAROR QABUL

QILISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.

Журнал Педагогики и психологии в

современном образовании

,

2

(6).

7.

Sharofitdinov, A. (2022). O‗SMIRLARDA JINOYATCHILIK XULQINING KELIB

CHIQISHI.

Журнал Педагогики и психологии в современном образовании

,

2

(6), 78-81.

8.

XXX, Sharafitdinov Abdulla. "The role of family in the formation of learning

motivation for adolescents."

Texas Journal of Multidisciplinary Studies

6 (2022): 285-287.

9.

Sharaffitdinov, A., & Yusupov, U. (2022). The opportunities of educating morality for

children through samples of folklore.

Eurasian Scientific Herald

,

5

, 65-68.

10.

Abdulla, S., & Zulxaydar o‗g‗li, Q. M. (2022). Psychological Characteristics of

DecisionMaking in Management.

Global Scientific Review

,

1

, 14-18.

11.

Sharofitdinov, A., & Umidjon, Y. (2022). SHAXSIY KAMOLOTDA ART-

TERAPEVTIK

MASHQLAR.

Журнал Педагогики и психологии в современном

образовании

,

2

(3).

PSIXOLOGIYADA TUSH KO‗RISH TILSIMLARI

Shovxiyev Luqmoniddin Boynazar o‗g‗li

O‗zMU Jizzax filiali psixologiya kafedrasi stajyor o‗qituvchisi

Библиографические ссылки

G.Q.To'laganova, “Tarbiyasi qiyin o‘smirlar” Toshkent; 2005.

Sharofitdinov, A. (2022). OILADA SIBLING MAQOMI MUNOSABATLARINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(3).

Sharofitdinov, А. (2022). DESTRUKTIV XULQ-ATVOR PAYDO BO'LISHI VA SHAKLLANISHINING IJTIMOIY PSIXOLOGIK OMILLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(3).

Abdulla, S. (2022, March). THE ROLE OF FAMILY IN THE FORMATION OF LEARNING MOTIVATION FOR ADOLESCENTS. In Conference Zone (pp. 286-288).

Sharofitdinov, A. (2022). О ‘SMIRLARDA О ‘QUV MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA OILANING O'RNL Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6), 82-87.

Sharofitdinov, А. (2022). BOSHQARUV JARAYONIDA QAROR QABUL QILISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6).

Sharofitdinov, А. (2022). 0‘SMIRLARDA JINOYATCHILIK XULQINING KELIB CHIQISHI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6), 78-81.

XXX, Sharafitdinov Abdulla. "The role of family in the formation of learning motivation for adolescents." Texas Journal of Multidisciplinary Studies 6 (2022): 285-287.

Sharaffitdinov, A., & Yusupov, U. (2022). The opportunities of educating morality for children through samples of folklore. Eurasian Scientific Herald, 5, 65-68.

Abdulla, S., & Zulxaydar o‘g‘li, Q. M. (2022). Psychological Characteristics of DecisionMaking in Management. Global Scientific Review, 1, 14-18.

Sharofitdinov, A., & Umidjon, Y. (2022). SHAXSIY KAMOLOTDA ART-TERAPEVTIK MASHQLAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(3).

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов