Oshkent viloyati chavlisoy hududida tulipa mogoltavica popov&vved tarqalishi

CC BY f
243-246
20
4
Поделиться
Абдуллаев, Д., Джоракулов, Ж., & Тургунов, М. (2022). Oshkent viloyati chavlisoy hududida tulipa mogoltavica popov&vved tarqalishi. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 243–246. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5238
Жахонгир Джоракулов, Toshkent botanika bogʻi,Tabiiy flora oʻsimliklari introduksiyasi laboratoriyasi

kichik ilmiy xodimlari

Мирабдулла Тургунов, Toshkent botanika bogʻi,Tabiiy flora oʻsimliklari introduksiyasi laboratoriyasi

kichik ilmiy xodimlari

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Maqolada Tulipa mogoltavica turni G ‘arbiy chotqol rayonining chavlisoy hududida tarqalgan populyatsiyalari, 10 m2 hududdagi o’simliklar soni, generative va yuvenil о ’simliklarning о ’rtacha uchrash foizi hamda kamayish sabablari ко ’rsatib о ’tilgan.


background image

243

TOSHKENT VILOYATI CHAVLISOY HUDUDIDA

TULIPA MOGOLTAVICA

POPOV&VVED TARQALISHI

Abdullayev Davlatali Alijon oʻgʻli,

Jo‗raqulov Jahongir Jo‗raqul o‗g‗li,

Turgunov Mirabdulla Dehkanovich

O‘zR FA Botanika instituti huzuridagi akademik

F.N. Rusanov nomidagi Toshkent botanika bogʻi,

Tabiiy flora oʻsimliklari introduksiyasi laboratoriyasi

kichik ilmiy xodimlari

Annotatsiya:

Maqolada Tulipa mogoltavica turni G‗arbiy chotqol rayonining chavlisoy

hududida tarqalgan populyatsiyalari, 10 m

2

hududdagi o‘simliklar soni, generative va yuvenil

o‘simliklarning o‘rtacha uchrash foizi hamda kamayish sabablari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit soʻzlar:

Tulipa L., Tulipa mogoltavica, Tyan-Shan, Pomir-Oloy, Leiostemones,

Qizil kitob, flora.

O‗rta Osiyo lolalarning –

Tulipa L.

turkumining kelib chiqishi markazi va turkumlarning

turli tumanligi eng yuqori bo‗lgan xudud hisoblanadi. Bu yerda lolalar turlari hosil bo‗lishining
tarixiy tarkib topgan to‗rtta o‗choqlari mavjudligi aniqlangan. Ulardan biri O‗rta Osiyoning
cho‗llarida va yarim cho‗llarida, boshqasi baland tog‗larda joylashgan. Uchinchi o‗chog‗ deb
Pomir-Oloy tog‗lari tizimi topilgan. To‗rtinchisi esa G‗arbiy Tyan-Shanning adirlari va
tog‗lariga to‗g‗ri kelib o‗ziga xosligi bilan ajralib turadi [1]. O‗rta Osiyoda lolalarning 63 turi
o‗sadi. Bu turlar ichida Mo‗g‗ultog‗ lolasi (

Tulipa mogoltavica Popov&Vved)

aloxida etiborga

molik tur hisoblanadi.

Leiostemones kenja turkumiga mansub bu tur morfologik jihatdan

T. gregii

Regel ga juda

yaqin tur hisoblanadi. Greyg lolasidan farq qiluvchi belgilari nisbatan past bo‘yi, barglarining
to‘q yashil bo‘lishi va gullarining maydaroqligi hisoblanadi. Gultojbarglari qizil, chetlari biroz
sarg‘ish rangda. Mo‘g‘ultog‘ lolasining yana bir o‘ziga xos belgisi gultojbarglari asosida aniq
sariq xoshiya bo‘lishi ham keltirilgan. Lekin Mo‘g‘ultog‘ hududida uchraydigan formalar orasida
sariq xoshiyasiz vakillari ham ko‘plab topilgan. Adabiyotlarda faqat urug‘dan ko‘payadi,
vegetativ ko‘payish imkoniyati cheklangan deyilgan [2]. Tyan-Shan tog‘larining lyossimon
mayin tuproqli tog‘oldi, past va o‘rta tog‘ mintaqasining toshli yonbag‘rliklarida (Toshkent
Olatog‘i, Qurama tizmasi,) va Pomir-Oloyning (Mo‘g‘ultog‘) o‘rta tog‘ mintaqasida uchraydi.

Aprel-may oylarida gullaydi. Landshaft ko‘kalamzorlashtirishda qo‘llanilgan. Ochiq

grunt sharoiti uchun chidamli ob‘yekt hisoblanadi.

Xo‘jand, Dushanbe, Toshkent, Bishkek, Ashxabod, Olma-Ota, Kiyev va Sankt-

Peterburgda sinovdan o‘tkazilgan. Xorijiy adabiyotlarda Greyg lolasi bilan bir tur sifatida
qarashadi [3].

Lola turlarini o‗rganishga botanik olim, biologiya fanlari nomzodi A.I.Vvedenskiy [4]

ulkan hissa qo‗shgan. U lolalarni 12 ta yangi turini aniqlagan va

Tulipa L.

turkumining dunyoda

eng mashhur bo‗lgan tizimlaridan birini ishlab chiqqan [1]. Bundan tashqari O‗rta Osiyo
lolalarni o‗rganishda prof Z.P. Bachantseva [5], b.f.n A.X. Sharipov [6], akad. K.Sh.Tojiboyev
[7] kabi olimlar ulkan hissa qo‗shishgan.

Ayni paytda

Tulipa

turkumining O‘zbekiston florasida 34 turi ro‘yxatga olingan [8].

Tulipa mogoltavica

bo‗yi 10-30 sm. Piyozi tuxumsimon, diametri 5 sm gacha. Barglari 3-4 ta,

siyrak joylashgan, uzunligi 15 sm va eni 5-7 sm, ustki tomonida juda ko‗p to‗q qizil dog‗lari bor.
Guli bitta, uzunligi 3-5 sm, yorqin qizil, shaklan qizil lola guliga o‗xshaydi. Changchi ipi qora,
faqat changdoniga yaqin o‗tkir uchi qizil. Changdoni qora yoki qoramtir binafsharang. Ko‗sagi
uzunchoq uchburchaksimon, uzunligi 4,2 sm va eni 2,2 sm gacha bo‗ladi. Urug‗i qiyshiq
dumaloq uchburchaksimon, jigarrang, uzunligi 0,5sm va eni 0,3 sm gacha yetadi. Aprel-mayda
gullab, may-iyyunda mevalaydi. Tog‗larning quyi va o‗rta qismidagi toshli va soz tuproqli


background image

244

yonbag‗irlarda o‗sadi. Toshkent viloyati Qurama tizmasida bir necha papulyatsiyasi
uchraydi.[1]. Chotqol tizmasining janubiy-g‗arbiy qismida xam o‗sishi aniqlandi.

G‗arbiy Tyan-Shan okrug g`arbdan Toshkent-Mirzacho‗l okrugi bilan o‗ralgan,

shimoldan, sharqdan va janubdan uning chegarasi shartli ravishda O‗zbekistonning Qozog‗iston,
Qirg‗iziston va Tojikiston bilan bo‗lgan ma‗muriy chegarasiga to‗g`ri keladi. Bu chegara
shimoli-g‗arbda Qorjantog‗, shimolda Talas Olatovi, sharqda Pskom tog‗larining o‗ng

qismidan

janubda esa Qurama

, Mo‗g‗ultog‘ tog‗larining suvayirg‗ich qismlari orqali o‗tadi [10]. Qizil

tog‘ hududi Chavlisoy bo‘limi, G‘arbiy Tyan-Shan okrugining G‘arbiy Chotqol rayonida
joylashgan.

Afsuski, o‘tgan asr oxiriga kelib antropogen omillar ta‘sirining kuchayishi natijasida

ko‘plab turlar arealining qisqarib ketishi jiddiy muammolardan biriga aylanib qolmoqda. Buning
asosiy sabablari sifatida - lola piyozlari va gullagan o‘simliklarning betartib terib olinishi, tur
areallarida chorva mollarining boqilishi, atrof-muhit degradatsiyasini sanab o‘tishimiz mumkin.
O‘zbekiston Qizil kitobiga lola turkumining 19 turi kiritilgan. [9]. Floramizda tarqalgan lola
turkumiga mansub noyob o‘simliklarimizni saqlab qolish va muhofaza qilish maqsadida, ularni
populyatsiyalari keng tarqalgan hududlar nazorat ostiga olinmoqda. Tabiiy floraga ziyon
yetkazmagan xolatda o‘simliklar kolleksiyalarini yaratishda Botanika bog‘larida turli ilmiy
tadqiqotlar olib borilmoqda.

1-jadval

T. mogoltavica

turning tarqalish koordinatalari, populyatsiyadagi generativ va yuvenil

o‘simliklar miqdori

Umu

miy

soni

Generati

v

o‗simlikl

ar

soni

%

Yuvenil

o‗simliklar

soni

%

JPS kordinata

Dengiz

sathidan

balandlig

i

N

E

1

9

7

77,78

2

22,22

41,119475

69,703021

983

2

11

6

54,55

5

45,45

41,119743

69,703046

984

3

7

4

57,14

3

42,86

41,119955

69,703773

979

4

7

5

71,43

2

28,57

41,118702

69,702821

980

5

16

9

56,25

7

43,75

41,118479

69,702393

973

6

7

4

57,14

3

42,86

41,118639

69,702538

975

7

13

7

53,85

6

46,15

41,118925

69,702742

978

8

21

14

66,67

7

33,33

41,111808

69,714001

1092

9

17

12

70,59

5

29,41

41,111615

69,713159

1084

10

21

14

66,67

7

33,33

41,112349

69,714989

1098

M

12,9

8,2

63,2

4,7

36,8

m

1,77

1,23

5,33

0,65

7,03


Chotqol tizmasining janubiy-g‗arbiy qismidagi Qizil tog‗ hududi Chavlisoyning ikkala

tomonida Mo‗g‗ultog‗ lolasining tasmasimon populyatsiyasi aniqlandi. Bu hududning har 10 m

2

qismida lolalar o‗rtacha 12,9 ±1.77 miqdorda o‗sishi aniqlandi. Hududda mavjud lolalarning
63,2±5.33 % qismi generativ holatda, qolgan 36,8±7.03 % qismi esa yuvenil holatda ekanligi
aniqlandi. Bu holatning sababi sifatida hududda chorva mollari ko‘p miqdorda boqilishini
ko‘rsatishimiz mumkin.


background image

245

2-rasm.

T. mogoltavica

1-rasm.

T. mogoltavica

turning tarqalish Chavlisoy hududidagi populyatsiyalari

Olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko‘ra generativ o‘simliklar miqdori yuvenil

o‘simliklar miqdoridan deyarli ikki barobar ko‘p ekanligi aniqlandi. Buni izohlashda ikkita
sababni ko‘rsatib o‘tishimiz mumkin. Birinchidan, ilmiy adabiyotlarda turning asosan urug‘dan
ko‘payishi haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Ikkinchi sabab, chorva mollari ko‘p miqdorda
boqilishi yuvenil o‘simliklarning ko‘plab nobud bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda. Bu esa
populyatsiyaning ―qarishi‖ga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1.

Tojibaev K, Kadirov R (2010) Tulips of Uzbekistan. Tashkent: Sharq.

2.

Декоративные травянистые растения для открытого грунта. Том 2. 1977. Изд

«Наука», Ленингр. Отд., Л. 1-459(260-sahifa)

3.

(

https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:543007-1

).

4.

Vvedensky AI (1941) The genus

Tulipa

L. In: Flora Uzbekistanica. Tashkent, The

Publishing house of the Academy of Sciences UzSSR, 1: 502-520.


background image

246

5.

Botschantzeva ZP (1982) Tulips: taxonomy, morphology, cytology, phytogeography

and physiology. CRC Press, Rotterdam

6.

Sharipov AH, Pechenitsyn VP, Ashurmetov OA (2002) Wild tulips of Central Asia.

In: Tilip and Man. Almaty. Proceedings of the symposium: 37–42.

7.

Tojibaev K, Karimov F, Oh BU, Oh SH, Jang CG (2018) A checklist of the geophytes

of Fergana Valley, Middle Asia – Monocotyledonous plant and biogeographical analysis. Journal
of Asia-Pacific Biodiversity 11 (3): 431–441. https://doi.org/

10.1016/j.japb.2018.06.003

8.

Tojibaev K, Beshko N (2015) Reassessment of diversity and analysis of distribution in

Tulipa

(Liliaceae) in Uzbekistan. Nordic Journal of Botany 33 (3): 224–234.

https://doi.org/10.1111/njb.00616

9.

The Red data book. 2019

10.

http://www.hozir.org/buxoro-davlat-universiteti-ozbekiston-tabiiy-geografiyasi-

fani.html?page=139

.


MAHALLIY

BUGʻDOY NAV- NAMUNALARINING NONBOPLIK XUSUSIYATLARI

Alloberganova Z.B.,

Atajanov A.Y.,

Raximova M.X.

b.f.n.dotsent,

akademik litseyi biologiya fani o‘qituvchisi,

2- bosqich talabasi.

Urganch Davlat universiteti

Annotatsiya:

Ushbu maqolada Xorazm tuproq iqlim sharoitida ye

tishtirilgan mahalliy

bug‘doy nav namunalaridan

Qora - qiltiq navining nonboplik xossalari va nonning sifat

ko‘rsatkichlari aniqlanlab o‘rganilgan.

Kalit soʻzlar.

Termostat, achitqi, elastik, bijg‘ish,

kontinental,opara, nonboplik,

g‘ovaklik,

sahro,

raqobatbardosh.

Oxirgi paytda Respublikamiz aholisining yuqori sifatli un mahsulotlariga bo‘lgan talabi

ortib bormoqda. Buni qo‘shni Qozog‘iston, Rossiya mamlakatlaridan kiritilayotgan yuqori sifatli
un mahsulotlari salmog‘ining oshib borayotgani bilan ham ko‘rish mumkin. Mamlakatimiz
ichida ham shu mahsulotlarga raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish,
chiqarilayotgan un sifatini oshirish davr talabidir.

Bu borada Respublikamizning turli mintaqalarida g‘allachilik yo‘nalishida qator ilmiy

tadqiqot ishlari amalga oshiriloqda. Xorazm viloyati ham shular qatoriga kirib,

hududda

yetishtirilayotgan bug‘doy donlarining sifatini, texnologik va nonboplik xossalarini o‘rgangan
holda yuqori sifatga ega bo‘lgan navlardan un olish yo‘llarini takomillashtirish kabi masalarga
katta e‘tibor qaratilmoqda.

Xorazm vohasi respublikamizning shimolida joylashgan bo‘lib, o‘zining tuproq-iqlim

sharoitlariga ko‘ra O‘zbekistonning boshqa viloyatlaridan farqlanadi. Xorazm vohasi hududda
sahroning kontinental iqlimi hukm suradi, hammasi bo‘lib 100 mm atrofida yog‘in-yog‘ib, qishi
qattiq sovuq, qariyb qorsiz bo‘ladi.[5]

Anashunday o‘ziga xos iqlim sharoitli xududlarda bug‘doy yetishtirish va undan yuqori

hosil olish uchun ko‘p mehnat va xarajat talab qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bug‘doydan yuqori va sifatli don olish maqsadida

yetishtirishning kompleks agrotexnologiyalarni ishlab chiqish va yuqori hosilli navlarni tanlab
olish va ular ustidan tajribalar olib borish va ishlab chiqarishga joriy qilish muhim ahamiyat kasb
etadi.[1]

Библиографические ссылки

Tojibaev К, Kadirov R (2010) Tulips of Uzbekistan. Tashkent: Sharq.

Декоративные травянистые растения для открытого грунта. Том 2. 1977. Изд «Наука», Ленингр. Отд.. Л. 1 -459(260-sahifa)

(https://powo.science.kew.Org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:543007-l).

Vvedensky AI (1941) The genus Tulipa L. In: Flora Uzbekistanica. Tashkent, The Publishing house of the Academy of Sciences UzSSR, 1: 502-520.

Botschantzeva ZP (1982) Tulips: taxonomy, morphology, cytology, phytogeography and physiology. CRC Press. Rotterdam

Sharipov AH, Pechenitsyn VP. Ashurmetov OA (2002) Wild tulips of Central Asia. In: Tilip and Man. Almaty. Proceedings of the symposium: 37^42.

Tojibaev K, Karimov F, Oh BU, Oh SH, Jang CG (2018) A checklist of the geophytes of Fergana Valley, Middle Asia - Monocotyledonous plant and biogeographical analysis. Journal of Asia-Pacific Biodiversity 11 (3): 431—441. ]Mps-.lldoi.orgll0.1016/j.japb.2018.06.003

Tojibaev K, Besliko N (2015) Reassessment of diversity and analysis of distribution in Tulipa (Liliaceae) in Uzbekistan. Nordic Journal of Botany 33 (3): 224-234. h ttps://doi. org/10.1111/njb. 00616

The Red data book. 2019

http://www.hozir.org/buxoro-davlat-universiteti-ozbekiston-tabiiy-geografiyasi-fani.html?page=139.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов