Usage of literary stylistic devices in works by Thomas More

CC BY f
81-83
1
Поделиться
Аззамова, Н. (2022). Usage of literary stylistic devices in works by Thomas More. Анализ актуальных проблем, инноваций, традиций, решений и художественной литературы в преподавании иностранных языков, 1(01), 81–83. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/analysis-problem/article/view/12849
Нигора Аззамова, Самаркандский государственный институт иностранных языков

преподаватель

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

It is a strange and widely held belief that literature, like all art, is merely a game of imagination, enjoyable enough, like a new novel, but lacking in serious or practical value. The opposite could not be further from the truth. Literature protects a people's values, and ideas—love, religion, duty,
friendship, freedom, and reverence—are the most valuable aspects of human life. The Greeks were a magnificent people, but we retain only a few ideals from their enormous achievements, ideals of beauty in perishable stone and ideals of truth in imperishable prose and poetry. The Greeks, Hebrews, and Romans were defined by their ideas, which were maintained in their writings, and which dictated their value to future generations


background image

81

Ўзбек халқ мақоллари ичида миллий қадриятларимизни ифода этувчи оила ва қариндош –

уруғ ҳақидаги мақоллар ҳам талайгина. Буларга кўплаб мисол-лар келтириб ўтиш мумкин.

Яхши

э

рга

берсанг қизни, силай-силай султон қилур, ёмон эрга берсанг қизни, ура-ура ултон қилур; Чиққан қиз –
чиғириқдан нари; болалик уй бозор – боласиз уй мозор

кабиларни мисол келтириш мумкин. Юқорида

санаб ўтилган мақолларнинг ҳар бири алоҳида аҳамиятга эга, ҳар бири ўз ўрнида долзарб
ҳисобланади. Aммо буларнинг ичида мени эътиборимни тортгани ва долзарб деб ҳисоблаганим бу

чиққан қиз – чиғириқдан нари

мақолидир. Хўш нега бундай? Aввало бу мақолнинг қай ўринда

ишлатилишига эътибор қаратишимиз лозим. Ҳозирги кунда, нафақат ҳозирги кунда балки барча
замонларда ҳам оила қурган икки ёш жуфтлик ўр-тасида турли хил баҳс-мунозаралар бўлиб турган.
Бу нарса қайсидир маънода турмушнинг ажралмас бир бўлагидир. Кўпинча гувоҳи бўламизки
шундай пайтларда қизлар ўз ота уйларига кетиб қоладилар, ёки кетиб қолиш билан қўрқитишга
уринадилар. Шундай пайтларда кўпинча ота-оналаримиз ёш-ларнинг турмушини сақлаб қолиш учун
айнан шу мақолни ишлатадилар ва унга амал қиладилар. Қизларига энди у бошқа оила аъзоси
эканлигини тушунтириб, турмуш ўртоғи билан ҳар қандай холатда ҳам ярашиш лозим-лигини
уқтирадилар. Оиланинг сирини ота уйига олиб келмаслиги шартлиги уқтирилади. Бир сўз билан
айтганда қондош бўлсаларда энди бошқа-бошқа оила аъзолари эканлиги,

эр хотиннинг уруши – дока

рўмолнинг қуриши

эканлиги тушунтилади. Aлбатта, гуруч курмаксиз бўлмаганлиги каби шу каби

вазиятларда фақат қизини ёнини олиб, дарров ажримгача олиб борадиган ота-оналар ҳам йўқ
эмаслар. Улар айни вазиятда билишмайдики, фарзандларининг келажагига жиддий зарба
беришаётганганликларини. Aйнан шу каби иллатлар ажрашган оилалар ва етим болалар сонининг
ошишига катта таъсир кўрсатади.

АДАБИЁТЛАР:

1.

Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. - Т.:

“Ўзбекистон”, 2016. –59 б.

2.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони/Халқ сўзи, 2017 йил. 8
февраль. –№28 (6722).

3.

Абдуазизов А.А. О составных частях когнитивной лингвистики//Преподование языка и

литературы. – Т.: 2007.-№3. –Б.34

4.

Абдуазизов А.А. Тилшунослик назариясига кириш. – Т.: Шарқ, 2010. –176б.

5.

Абу Наср Фаробий.Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент. : А. Қодирий номидаги халқ мероси

нашриёти, 1993 ........ б.

6.

Аскольдов С.А. Концепт и слово/Русская словестность. От теории словестности к

структуре текста. М.: Академия, 1997.

7.

Айназаров Г.Б. Симметричные двухкомпонентные фразеологизмы в каракалпакском

языке. Нукус.: 2000.

8.

Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс//Теория метафоры:Сборник под ред. Н.Д.

Арутюновой и М.А. Журинской. –М.: Прогресс, 1990. –С 5-15.
9.

HASANOVA, N., ABDUAZIZOV, B., & KHUJAKULOV, R. The Main Differences Between Teaching

Approaches, Methods, Procedures, Techniques, Styles And Strategies.

JournalNX

,

7

(02), 371-375.

10.

Obloqulovna,

M.

S.

(2022).

PIRLS-MATNNI

O’QISH VA TUSHUNISH DARAJASINI

BAHОLASH.

PEDAGOGS jurnali

,

4

(1), 209-212.

11.

Obloqulovna, M. S. (2022). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA TASHKIL

ETILADIGAN TA’LIM-TARBIYA JARAYONLARI.

PEDAGOGS jurnali

,

4

(1), 213-216.

12.

Obloqulovna, M. S., & Baxtigul, A. (2022). OLIY TA’LIM TIZIMINI KOMPLEKS RIVOJLANTIRISH

VA

SIFAT

DARAJASINI

OSHIRISHDA

INNOVATSION

LOYIHALARNING

TADBIQ

ETILISHI.

PEDAGOGS jurnali

,

4

(1), 205-208.

13.

Shamsiddinovna, K. H., & Shovqiyevna, K. N. (2022). LINGUAPRAGMATIC STRUCTURE OF

COMMAND SPEECHES (on the example of English and Uzbek languages).

INTERNATIONAL JOURNAL OF

SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429

,

11

(01), 171-

173.


USAGE OF LITERARY STYLISTIC DEVICES IN WORKS BY THOMAS MORE

Azzamova Nigora Rajabboyevna

SamSIFL, teacher


background image

82

Abstract:

It is a strange and widely held belief that literature, like all art, is merely a game of

imagination, enjoyable enough, like a new novel, but lacking in serious or practical value. The opposite
could not be further from the truth. Literature protects a people's values, and ideas—love, religion, duty,
friendship, freedom, and reverence—are the most valuable aspects of human life. The Greeks were a
magnificent people, but we retain only a few ideals from their enormous achievements, ideals of beauty in
perishable stone and ideals of truth in imperishable prose and poetry. The Greeks, Hebrews, and Romans
were defined by their ideas, which were maintained in their writings, and which dictated their value to future
generations.

Key words:

generic stylistics, extra-linguistic reality, phenomena, deviant

1)

Stylistic analysis is called stylistics by the author, or generic stylistics, if the goal is to reveal the writer's

intention. The study of non-textual reality is usually the starting point for stylistic analysis (extra-linguistic
reality). That is, the writer's personal, social, economic, and political variables impacted his beliefs and the
characteristics of his creative work in a direct or indirect way.
A number of schools and trends exemplify generic analytics, including:
logical analytics and psychological analytics are two types of analytics.
2)

If the reader's comprehension of the words of imaginative literature is the focus of stylistic analysis, the

term "stylistics by the reader" or "stylistics of perception" is used. This type is also represented by a number
of trends – the linguistics by L.V Shcherba, M. Riffater and the stylistics of decoding elaborated by I.V.
Arnold.

In information theory, the author's style is known as the stylistics of encode – the language is

considered as the code to shape the information into the message and the supplier of information, and the
author is the encoder (addresser). In this situation, the audience takes on the role of decoder of the
information included in the message, and the issue is one of sufficient receipt of the message without any
information loss or deformation, which is related to decoding stylistics.

According to Alex Murkowski (Ukrainian linguist) in the most general way the object of style may

be defined.

The language system's communicative and nominative resources, as well as the rules of language

selection and use for communicating information, thoughts, feelings, and emotions, with the goal of
obtaining certain pragmatic consequences in many fields of human verbal communication.

As a result, we can define stylistics as two functional styles of language (f.s.) on the one hand, and

expressive means and style devices on the other.

It is general knowledge that a language's richness and emotive dynamic energy are inextricably

linked to the subjective ability to use the potential of linguistic units. Like any other language, English has its
own style characteristics and stylistic devices that are frequently used to fulfill various objectives in
communication.

Representatives of the psychological Prague school of linguists (атeус, аек, авранек) and others

emphasized on the importance of proper functioning as a linguistic component. As a result, they provided the
groundwork for functional stylistics, which is now a recognized scientific discipline.

The literary standard of the English language, like that of any other language, is not a homogeneous

phenomena in terms of functional stylistics. The standards of English literary language have broken down
over time into various sub-systems, each with its own set of characteristics. On the phonetic, morphological,
syntactical, and lexico-semantic levels, various types of actual human verbal communication find immediate
language representation. Functional levels of language are the sub-sequences indicated above.

We'll stick to I.R. Galperin's definition of functional style, which Kukharenko has acknowledged.
A number of functional styles can be recognized within the English literary language. The scientific

prose style, the publicistic style, the newspaper style, and the belles-lettres style all belong to them (or
belletristic style).
Each of the enumerated styles has two manifestations (written and oral): an article and a lecture are two
instances of the scientific style.
All of the above-mentioned styles are styled out within the literary type of language. News broadcasts on
radio and television, newspaper information, newspaper material, essays and publications – all of the above-
mentioned styles are styled out within the literary type of language. Their operation is characterized by the
speaker's deliberate approach to the selection of language means appropriate for specific communicative
contexts, as well as the latter's official, formal, and preplanned nature.
According to Fowler, different fields yield different language, most notably in terms of vocabulary Linguist
David Crystal points out that Halliday's 'tenor' is approximately comparable to'style,' which linguists utilize
to prevent ambiguity. The third category, mode, is what Halliday refers to as the situation's symbolic


background image

83

organization. Downes recognizes two unique characteristics under the concept of mode, claiming that it not
only indicates the relationship to the medium (written, spoken, etc.) but also the text's genre. [Downes, 316,
1998] Genre, according to Halliday, is "pre-coded language," or "language that has not simply been used
before "However, it also describes the text's genre”. Genre, according to Halliday, is pre-coded language,
that is, language that has not only been used before, but also predetermines the choice of textual
interpretations. According to linguist William Downes, the most important feature of register, no matter how
unusual or different, is that it is evident and immediate recognisable.

Crystal observes in The Cambridge Encyclopedia of Language that most stylistic analysis has

attempted to deal with the complicated and "valued" language within literature, i.e. "literary stylistics." He
goes on to add that the scope of such investigations is sometimes reduced to focus on the more remarkable
characteristics of literary language, such as its ‘deviant' and abnormal features, rather than the larger
structures present in entire texts or discourses. The condensed language of poetry, for example, is more likely
to expose the stylistic secrets of its composition than the language of plays and novels.

List of used literature

1.

Chomsky N. A minimalist program for linguistic theory // The view from building 20. / Hale K.,

S. L. Keyser (Eds). – Cambridge (Mass.), 1993. –

384 p.

2.

Christophersen P. The Articles. – London: Longman, 1999. –370 p.

3.

Crystal D. Prosodic Systems and Intonation in English. –Cambridge: Cambridge University

Press, 1999. – 469 p.

4.

Crystal D., Davy D. Advanced Conversational English. –London: Longman, 1999a. – 398 p.

5.

Demers, Richard A., Farmer, Ann K. A Linguistics Workbook. – Cambridge (Mass.); London:

The MIT press, cop. 1986. – VII, 275 p.

6.

Dik S.C. Predication and expression: the problem and the theoretical framework // Predication

and expression in functional grammar. –London, 2001. –P. 1-5.

7.

Fagan S. The Syntax and Semantics of Middle Constructions. – Cambridge: Cambridge

University Press, 1992. – 426 p.

8.

HASANOVA, N., ABDUAZIZOV, B., & KHUJAKULOV, R. The Main Differences Between

Teaching Approaches, Methods, Procedures, Techniques, Styles And Strategies.

JournalNX

,

7

(02), 371-375.

9.

Obloqulovna, M. S. (2022). PIRLS-MATNNI O’QISH VA TUSHUNISH DARAJASINI

BAHОLASH.

PEDAGOGS jurnali

,

4

(1), 209-212.

10.

Obloqulovna, M. S. (2022). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA TASHKIL

ETILADIGAN TA’LIM-TARBIYA JARAYONLARI.

PEDAGOGS jurnali

,

4

(1), 213-216.

11.

Obloqulovna, M. S., & Baxtigul, A. (2022). OLIY TA’LIM TIZIMINI KOMPLEKS

RIVOJLANTIRISH VA SIFAT DARAJASINI OSHIRISHDA INNOVATSION LOYIHALARNING
TADBIQ ETILISHI.

PEDAGOGS jurnali

,

4

(1), 205-208.

12.

Shamsiddinovna, K. H., & Shovqiyevna, K. N. (2022). LINGUAPRAGMATIC

STRUCTURE OF COMMAND SPEECHES (on the example of English and Uzbek
languages).

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH

ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429

,

11

(01), 171-173.

МИҚДОР ФЕЪЛ БИРЛИКЛАРИНИНГ АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАСИ

Жўраев Ботур Илхомович

Самарқанд давлат чет тиллар институти

Аннотация.

Мазкур мақолада инглиз ва ўзбек тилларида миқдор феъл бирликларининг

таркибий ва семантик хусусиятлари, уларнинг итератив маъноларига бағишланган. Миқдор феъл
бирликларининг лексемасида мавжуд бўлган маълум вақт жараёнида ягона субъектнинг бир хил,
тўхтовсиз, бир-бирига ўхшаш кичик ҳаракатларнинг амалга оширилишини аниқлашга қаратилган.
Тадқиқотчи ўз ишида амалий мисоллар таҳлилини келтириб, улар бўйича хулоса қилган.

Калит сўзлар

: миқдорий аспектуаллик; итеративлик; ҳаракат; семельфактив феъллар;

функционал-семантик майдон.

Миқдорий аспектуаллик саналадиган такрорий, кўп карралик ёки бир карралик ҳаракат

ҳодисаларнинг итератив маъноларни билдиради. Шулардан бири семельфактив феълларнинг вақт

Библиографические ссылки

Chomsky N. A minimalist program for linguistic theory // The view from building 20. / Hale K., S. L. Keyser (Eds). - Cambridge (Mass.), 1993. - 384 p.

Christophersen P. The Articles. - London: Longman, 1999. -370 p.

Crystal D. Prosodic Systems and Intonation in English. -Cambridge: Cambridge University Press, 1999. - 469 p.

Crystal D., Davy D. Advanced Conversational English. -London: Longman, 1999a. - 398 p.

Demers, Richard A., Farmer, Ann K. A Linguistics Workbook. - Cambridge (Mass.); London: The MIT press, cop. 1986. - VII, 275 p.

Dik S.C. Predication and expression: the problem and the theoretical framework // Predication and expression in functional grammar. -London, 2001. -P. 1-5.

Fagan S. The Syntax and Semantics of Middle Constructions. - Cambridge: Cambridge University Press, 1992. - 426 p.

HASANOVA, N., ABDUAZIZOV, B., & KHUJAKULOV, R. The Main Differences Between Teaching Approaches, Methods, Procedures, Techniques, Styles And Strategies. JournalNX, 7(02), 371-375.

Obloqulovna, M. S. (2022). PIRLS-MATNNI O’QISH VA TUSHUNISH DARAJASINI BAHOLASH. PEDAGOGSjurnali, 4(1), 209-212.

Obloqulovna, M. S. (2022). MAKTABGACHA TA’LIM TASHK1LOTLAR1DA TASHKIL ETILADIGAN TA’LIM-TARBIYA JARAYONLARI. PEDAGOGSjurnali, 4(1), 213-216.

Obloqulovna, M. S., & Baxtigul, A. (2022). OLIY TA’LIM TIZ1MINI KOMPLEKS RIVOJLANT1RISH VA SIFAT DARAJASINI OSHIR1SHDA INNOVATSION LOYIHALARNING TADBIQ ETILISHI. PEDAGOGSjurnali, 4(1), 205-208.

Shamsiddinovna, К. H., & Shovqiyevna, K. N. (2022). LINGUAPRAGMATIC STRUCTURE OF COMMAND SPEECHES (on the example of English and Uzbek

languages). INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429,1 /(01), 171-173.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов