O‘qituvchining kasbiy kompitentligini shakllantirish zaruriyati

CC BY f
84-91
0
0
Поделиться
Абдуллаева, И. (2023). O‘qituvchining kasbiy kompitentligini shakllantirish zaruriyati. Узбекистан – стратегия 2030 с точки зрения молодых ученых: экономика, политика и право, 1(1), 84–91. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/strategy-2030-young-scientists/article/view/28695
Ирода Абдуллаева, Университет Мировой Экономики и Дипломатии
магистр 1 курса
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Mazkur maqolada o‘qituvchining kasbiy kompitentligini shakllantirish zaruriyati, yoshlarga bilim beruvchi, ularga axloqiy sifatlarni singdiruvchi pedagogning o’zi qanday kasbiy va tarbiyaviy kompetentlikka, pedagogik mahoratga ega bo’lishi kerakligi, ularni egallash usullari, yo’nalishlari va vositalari haqida fikr-mulohazalar berilgan.


background image

131

O‘QITUVCHINING KASBIY KOMPITENTLIGINI SHAKLLANTIRISH

ZARURIYATI

Abdullayeva Iroda "Alfraganus”

universiteti 1-kurs magistri E-mail:

jamshid yusubov@mail.ru

Annotatsiya.

Mazkur maqolada o‘qituvchining kasbiy kompitentligini

shakllantirish zaruriyati, yoshlarga bilim beruvchi, ularga axloqiy sifatlarni

singdiruvchi pedagogning o’zi qanday kasbiy va tarbiyaviy kompetentlikka,

pedagogik mahoratga ega bo’lishi kerakligi, ularni egallash usullari, yo’nalishlari

va vositalari haqida fikr-mulohazalar berilgan.

Kalit so‘zlar:

Kompetensiya, kompetentlik, o'qituvchi, pedagog, tarbiya.

Hozirgi kunda mustaqil davlatimizning yagona maqsadi insonparvar,

demokratik-huquqiy jamiyatni barpo etish, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy hamda

madaniy-ma’naviy rivojlanishning yuqori bosqichlariga ko’tarilish, jahon

hamjamiyati safidan munosib o’rin egallash bo‘lib, ushbu maqsadlarga

erishishda ijobiy natijalarga ega bo’lish, eng avvalo, yosh avlodga ilmiy bilimlar

asoslarini puxta o’rgatish, ularda keng dunyoqarash hamda teran tafakkurni hosil

qilish, ma’naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish borasidagi ta’limiy va tarbiyaviy

ishlarni samarali tashkil etishga bog’liqdir. Zero, O’zbekiston Respublikasi

Prezidenti Shavkat Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston - maktab ostonasidan, ta’lim-

tarbiya tizimidan boshlanadi”[2], degan g‘oya asosida keng ko‘lamli islohotlarni

amalga oshiramiz deb ta’kidladilar. Demak, zamonaviy jamiyat ta’lim tizimi oldiga

yuqori malakali, intiluvchan, raqobatbardosh, tashabbuskor, ma’naviy va

jismoniy sog‘lom shaxslarni tarbiyalab berish talabini qo‘ymoqda.

“O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish

konsepsiyasi”da ta’limning sifati va mazmunini xalqaro talablar darajasiga

ko‘tarish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Bugungi kun o‘quvchi- yoshlarni

zamonaviy bilim va tajribalar, milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida

mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, keng dunyoqarash egalari sifatida


background image

132

shakllantirishda o‘qituvchilar o‘ziga xos qobiliyat va kasbiy kompetentlik egasi

bo‘lishini taqozo etmoqda. O‘qituvchining kasbiy standarti tarkibida pedagogik

kompetentlik muhim o‘rin tutadi. Bugungi kunda - mamlakatimizda uzluksiz ta’lim

islohoti jadallik bilan olib borilayotgan paytda pedagogik kompetentlik muhim

omil sifatida qaralmoqda.

Kompetentli pedagog - u kim? Uning shakllanish jarayoni qanday kechadi

kabi savollar tug’iladi. Shu nuqtai nazardan “kompetentlik” va “kompetensiya”

tushunchalar mazmun mohiyatini aniqlashimiz muhimdir. Har qanday o‘qituvchi

ham “kompetentlik” nimani anglatishini va u “kompetensiya”dan nimasi bilan farq

qilishini bilavermaydi.

“Kompetensiya”- lotincha so‘z bo‘lib, o‘zbek tilidagi lug‘aviy ma’nosi “inson

yaxshi biladigan”, “tajribaga ega bo‘lgan” kabi ma’nolarni bildiradi. Demak, biror

bir sohada kompetentli inson shu soha haqida asosli fikr yuritish va samarali

faoliyat olib borish uchun zarur bo‘lgan bilim va qobiliyatga ega hisoblanadi.

“Kompetentlik” tushunchasi pedagogning ma’lumoti, ko‘nikmasi, qobiliyati

va tajribasini o‘z ichiga oladi. Boshqacha aytganda, uning ma’lum bir ish turini

bajarish qobiliyati hisoblanadi. Aslida, ikkala atama o‘xshashdir. Kompetensiya

bilimlarning umumiyligi va ularning odamlarda mavjudligini anglatsa,

kompetentlik - bu bilimlarni ish jarayonida ishlatish darajasini anglatadi.

Aleks Mur ko‘pqirrali qobiliyat tushunchasiga asos soldi. Ya’ni ko‘pqirrali

qobiliyatlilik tushunchasi kompetentlik tushunchasiga mos kelib, uning fikricha “...

ko‘p qirrali qobiliyatlar deganda, turli xil insonlar turli xil uslublar orqali yoki bir

inson turli xil narsalarni turli xilda o‘rganilishi tushuniladi”.[4]

Kompetentlik nafaqat bilimlarning mavjudligini, balki shu bilan birga ularni

qo‘llash qobiliyatini ham taqozo etadi

G.V.Nikitinaning fikricha, kompetentliklar tasnifida bir nechta asoslar

mavjud:

- insonning umumiy kompetentligi

(matematik, kommunikativ,

informatsion, ijtimoiy, axloqiy va hokazo);

- faoliyat turlari bo‘yicha kompetentlik (mehnat, o‘quv, o‘yin, kasbiy);


background image

133

- faoliyat yo‘nalgan obyektlar bo‘yicha kompetentlik (inson-

texnika,tabiat);

- ijtimoiy hayot sohalari bo‘yicha kompetentlik (maishiy, fuqaroviy,

madaniy);

- ijtimoiy bilimlar bo‘yicha kompetentlik (matematikada, gumanitar

fanlarda);

- ishlab chiqarish tarmoqlari bo‘yicha kompetentlik (transport, aloqa,

mudofaa);

- qobiliyatlar

bo‘yicha

kompetentlik

(pedagogik,

psixologik,

ijodiy,texnik).[5]

Zero, yuqorida qayd etilgan kompetentlik yo‘nalishlari shaxs

umummadaniy kompetentligining tarkibiy qismlari hisoblanadi. Shuningdek,

shaxs kompetentligi mazmuniga ko‘ra 3 turga bo‘linadi.

Standart kompetensiya -

ushbu faoliyatga oid doimiy va odatiy vazifalarni bajarish

qobiliyati.

Asosiy kompetensiya -

ushbu faoliyatga oid innovatsion vazifalarni

bajarish

qobiliyati.

Yetakchi kompetensiya

- kasb faoliyatining yangi turlarini yarata olish

qobiliyati.

O‘qituvchining kasbiy kompetentligini shakllantirish pedagoglarni

tayyorlashdagi murakkab muammolar qatorida o‘ziga xos o‘rin tutadi. Ayniqsa

ta’limni modernizatsiyalash bilan bog‘liq islohotlarning joriy bosqichida kasbiy

pedagogik faoliyatga moslashish muammosi yanada yaqqol namoyon

bo‘lmoqda. Bo‘lajak o‘qituvchilarni amaliy, psixologik, metodik, tadqiqotchilik

turlari bilan bir qatorda o‘qituvchining kasbiy kompetentligini shakllantirish bilan

boyib bormoqda. Kasbiy kompetentlik tashhisi kasbiy shakllanishning mohiyatli

xarakteristikalariga diagnostik, kommunikativlik, boshqaruv va proektiv o‘quvlar

guruhlarini kiritish lozim. Pedagogning bilish faoliyati ko‘p jihatdan

o‘rganilayotgan narsalarning murakkabligi, dinamikasi, nostandartligi, ijtimoiy

hodisalarni ajratib turadigan chegaralarning ta’siri, ularni izlash, noaniqlik bilan


background image

134

belgilanadi, bu esa kuzatuvchanlik, suhbatdoshning ichki dunyosini

modellashtirish malakasini nazarda tutadi. Mazkur holda o‘z-o‘zini tartibga solish

xususiyatlari o‘z bilim va malakalarini doimo takomillashtirish zarurati, boshqa

odamlarga qaratilgan o‘z hatti-harakatini qat’iy muvofiqlashtirish uquvi bilan

tavsiflanadi.

Rivojlangan kompetensiyalar darhol seziladi, chunki professional

pedagog o‘z ko‘nikmalarini rivojlantirishga harakat qiladi, muayyan maqsad va

natijalarga erishishga intiladi, ishchan qadriyatlar ishlab chiharadi va bular

odatda ish jarayonining standartiga mos keladi. Kompetentlik esa biroz

murakkab mazmunga ega, sababi, nafaqat bilimlarning mavjudligini, balki shu

bilan birga ularni qo‘llash qobiliyatini ham taqozo etadi. Kompetentlik faqat keng

qamrovli baholash va kuzatish paytida aniqlanishi mumkin.

Pedagogning kasbiy tarbiyalanganlik layoqatliligini tadqiq qilishga

bag‘ishlangan asarlarda uning quyidagi turlari bilan farq qilinadi:

- maxsus tarbiyalanganlik layoqatliligi;

- kasbiy faoliyatini etarlicha yuqori darajada egallaganlik, o‘zining kelgusi

kasbiy rivojlanishini loyihalash qobiliyati;

- ijtimoiy tarbiyalanganlik layoqatliligi;

- birgalikdagi kasbiy faoliyatni, hamkorlikni va shuningdek, mazkur

kitobda qabul qilingan kasbiy muloqat uslublarini egallaganlik, o‘z kasbiy kasbi

natijalari uchun ijtimoiy mas’ullik.

Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy kompetentligi, irodaviy sifatlar, intellektual

salohiyat, hissiy sifatlar, amaliy ko‘nikmalar, o‘z-o‘zini boshqara olish

layoqatlarining o‘zaro bog‘liqligi va shaxsning ijtimoiy-madaniy faollik darajasini

aks ettiruvchi individual sifatlar asosida shakllantiriladi. Yevropa davlatlarida

shakllangan an’anaga muvofiq kasbiy malaka mutaxassisning kompetentligi, uni

shakllantirishga qaratilgan ta’lim tizimi esa - bilim, ko‘nikma va malakalar darajasi

bilan o‘lchanadi. Bu masalaga Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning “Yangi

O’zbekiston strategiyasi” nomli kitabida ham to’xtalib o’tgan: “Ta’lim sohasining

yana bir eng asosiy vazifasibugungi kun uchun zarur bo’lgan yangi avlodni, ilm-


background image

135

fan va o’z ixtisosligi asoslarini puxta egallagan, bilimli yoshlarni tarbiyalashdan

iboratligi shubhasiz”[1]

«O‘qituvchining kasbiy kompetentligi» tushunchasiga berilgan ta’rif va

tavsiflarni umumlashtirib, uni quyidagicha talqin etish mumkin: O‘qituvchining

kasbiy kompetentligi - pedagog faoliyatida kasbiy kompetentlik muhim

jihatlaridan biri bo‘lib, pedagogning faqatgina kasb va kasbiy faoliyatni amalga

oshirish bilan bog‘liq barcha ehtiyoj, qobiliyat, mahorat, bilish va qiziqishlarini

ifodalaydi. Buning uchun u:

- ijodiy izlanishlar jarayonini boshqarishga moyil bo‘lishi;

- ijodiy izlanishlarning samaradorligi o‘qituvchining pedagogik,

psixologik va nazariy tayyorgarligiga bog‘liq bo‘lishini esda tutishi lozim.

“Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da yuqori malakali o‘qituvchi -

mutaxassislar tayyorlash masalasi alohida ta’kidlab o‘tilgan:

“Mazkur

dasturning maqsadi ta’lim sohasini tubdan isloh qilish, uni o‘tmishdan qolgan

mafkuraviy qarashlar va sarqitlardan to‘la xalos etish, rivojlangan demokratik

davlatlar darajasida, yuksak ma’naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori

malakali kadrlar tayyorlash Milliy tizimini yaratishdir”[3].

Pedagog kasbiy kompetentligi yo’nalishlari

Pedagogik-psixologik

tayyorgarlik

bo‘yicha:

ta’lim-tarbiya

jarayonida qo‘llaniladigan o‘qitish shakllarining pedagogik-psixologik asoslari;

psixodiagnostika usullaridan foydalanish; o‘qitish shakllarida o‘qitish metodlari va

vositalaridan o‘rinli foydalana olish; ta’lim mazmuni, metodlari, vositalari va

shakllarining uyg‘unligi, uzviyligini ta’minlay olish; pedagogik va axborot

texnologiyalarini qo‘llashning nazariy asoslarini bilish.

Mashg‘ulotlarni

tashkil

qilish

va

o‘tkazish

mahorati

bo‘yicha:

seminar, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlariga qo‘yiladigan didaktik

talablarni; didaktik maqsadlar asosida mashg‘ulotning har bir bosqichi uchun

reproduktiv o‘quv topshiriqlarini ishlab chiqish; fanlararo, mavzulararo

bog‘lanishni amalga oshirish.

Ta’lim

jarayonida

tarbiyalashning

didaktik

omillari


background image

136

bo‘yicha:

ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tashkil etishda ilmiy-nazariy, ma’naviy-

ma’rifiy, madaniy qadriyatlardan samarali foydalanish malakasiga ega bo‘lish,

o‘qitish jarayonida talabalar ongiga milliy g‘oyani singdirishning mazmuni,

vositalari, metodlari va shakllarini bilishi; talabalarni jamoaga birlashtirish,

ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, turli tadbirlar o’tkazish,pedagogik

etika me’yorlarini amalda qo‘llash.

Mustaqil va ijodiy ishlarni tashkil etish bo‘yicha

:

talabalarda mustaqil

va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini tarkib toptirishning ijtimoiy - pedagogik zarurati va

nazariy asoslarini o’zlashtirish; iqtidorli talabalarni aniqlash diagnostikasi,

mustaqil ishlarning tashkiliy va o‘quv - metodik ta’minotini yaratish yo‘llarini bilish,

o‘quv materiali mazmuni asosida vosita, metod va shakllarini samarali tanlash va

uyg‘unlashtira olish.

Talabalar o‘zlashtirishi monitoringini amalga oshirishga tayyorlik

bo‘yicha:

talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning zamonaviy usullari;

reyting tizimi, nazorat turlari uchun differensiallashtirilgan topshiriqlarini tuza

olish; bilish faoliyatidagi tipik kamchiliklar va xatoliklarni aniqlashni o‘rganish.

O‘zini-o‘zi kasbiy rivojlantirishga tayyorgarlik bo‘yicha:

ta’lim

beradigan fanlari turkumini ilmiy-nazariy jihatdan o‘zlashtirish, ularning

rivojlanish tarixi, fanda erishilgan yutuqlar, muammolar, ilmiy-tadqiqot va

izlanishlar natijalaridan xabardor bo‘lish; darsliklar, o‘quv qo‘llanmalari, o‘quv -

metodik adabiyotlarni tahlil qilish, ulardan ta’lim-tarbiya jarayonida samarali va

o‘rnida foydalanish.

Mutaxassislik bilim, ko‘nikma va malakalari

bo‘yicha:

fanning

maqsadi, vazifalari, predmeti va obyekti, asosiy metodlari; fanga qo‘yiladigan

asosiy talablar; umumiy yuklama hajmi va uning taqsimoti; fan bo‘yicha

tayyorgarlik ko‘rayotgan bo‘lajak mutaxassisga qo‘yiladigan umumiy malaka

talablari; ilmiy-metodik ishlarni amalga oshirish, kasbiy faoliyat jarayonini tashkil

etish va boshqarish; fan taraqqiyotining axborot va kommunikatsiya

texnologiyalariga bog‘liqligi; foydalaniladigan asosiy adabiyotlar; fan bo‘yicha

kasbiy kompetentlik darajasi; fanning o‘quv rejasidagi boshqa fanlar bilan


background image

137

bog’liqligining ta’minlanganligi; fanning taraqqiy etish muammolari va

yechimlarini tahlil qilish[6].

Demak, yoshlarga ta’lim-tarbiya berish jarayonini sifat darajasiga

ko’tarishda pedagogning kasbiy, tarbiyaviy, mafkuraviy kompitentligining o’rni

beqiyosdir.

Shunday ekan, bo‘lajak o‘qituvchini tayyorlashda muhim pedagogik shart-

sharoitlar sifatida quyidagilarni e’tirof etish mumkin:

- zamonaviy talablarga javob bera oladigan me’yoriy va o‘quv-metodik

hujjatlar (davlat ta’lim standarti, namunaviy o‘quv rejalari, ishchi o‘quv rejalari,

namunaviy o‘quv dasturlari, ishchi dasturlari, darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar,

metodik tavsiyanomalar, qo‘shimcha maxsus adabiyotlar, ko‘rsatmali vositalar,

dars ishlanmalari, loyihalar va boshqalar)ning mavjudligi;

- ilmiy pedagogik xodimlar (professor, dotsent, o‘qituvchi, o‘quv ustalari,

texnik xodimlar)ning bilim, ko‘nikma va malakalarining yuksakligi, kasbiy

kompetentlik darajasining yetarlicha shakllanganligi hamda ilmiy salohiyatga ega

bo‘lishi;

- o‘quv jarayonining moddiy-texnik (o‘quv binolari, o‘quv auditoriyalari,

o‘quv ustaxonalari, amaliy-laboratoriya jihozlari), axborot texnologiyalari (radio,

televidenie,

kompg‘yuter,

nusxa

ko‘chirish

qurilmalari,

laboratoriya

asbobuskunalari, audio, video, multimediya, trenajyorlar, kinoproektorlar,

diaproektorlar, videoproektorlar, texnik vositalar majmuining mavjudligi va

hokazolar) jihatdan yetarlicha ta’minlanganligi;

- ijtimoiy va o‘quv-texnologik jihatdan qulay muhit yaratilganligi;

- tashkiliy hamda o‘quv-amaliy faoliyatning izchil, uzluksiz hamda tizimli

yo‘lga qo‘yilganligi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O’zbekiston strategiyasi. -Toshkent:

O’zbekiston, 2021. 230-bet.

2. O‘zbekiston

Respublikasi

Prezidenti

Sh.M.Mirziyoyevning


background image

138

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 28 yilligi

munosabati bilan tantanali bayramdagi nutqi. www.prezident.uz

3. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi I bob 1.3.bandi.-Qonun hujjatlari

ma’lumotlari milliy bazasi, 05.01.2018

y.,(

03/18/456/0512-son)

http://lex. uz/docs/48401

4. Teaching and learning: Pedagogy, Curriculum And Culture. Alex

Moore. P.146

5.

www.natlib.uz

6.

www.ZiyoNet.uz

7. кызы МУСТАФАЕВА, Наджиба Ильгар. "К 70-ЛЕТИЮ

ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА." Московский журнал

международного права 106.1 (2018): 35-43.

8. Khamdamova, Shirin. "НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕСТНЫХ КЕНГАШЕЙ КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ." Theoretical & Applied Science 4 (2020): 73-

76.

9. Исраилова,

Зарина.

"Обзор

развития

избирательного

законодательства Республики Узбекистан." in Library 22.4 (2022): 1127-

1130.

Библиографические ссылки

Mirziyoyev Sh.M. Yangi O’zbekiston strategiyasi. -Toshkent: O’zbekiston, 2021. 230-bet.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 28 yilligi munosabati bilan tantanali bayramdagi nutqi. www.prezident.uz

Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi I bob 1.3.bandi.-Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 05.01.2018 y.,( 03/18/456/0512-son) http://lex. uz/docs/48401

Teaching and learning: Pedagogy, Curriculum And Culture. Alex Moore. P.146

www.natlib.uz

www.ZiyoNet.uz

кызы МУСТАФАЕВА, Наджиба Ильгар. "К 70-ЛЕТИЮ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА."Московский журнал международного права 106.1 (2018): 35-43.

Khamdamova, Shirin. "НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ КЕНГАШЕЙ КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ." Theoretical & Applied Science 4 (2020): 73-76.

Исраилова, Зарина. "Обзор развития избирательного законодательства Республики Узбекистан." in Library 22.4 (2022): 1127-1130.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов