ASSESMENT OF YOUTH REPRODUCTIVE HEALTH SERVICE PREFERENCES, ARAB BORDADE HEALTH CENTER GUMBI BORDERED WOREDA WEST HARARGHE, OROMIA REGION, ETHIOPIA

CC BY f
5-20
27
6
To share
Jegnaw Zenebe Gizaw, ., Salah, ., & Amanuel, . (2022). ASSESMENT OF YOUTH REPRODUCTIVE HEALTH SERVICE PREFERENCES, ARAB BORDADE HEALTH CENTER GUMBI BORDERED WOREDA WEST HARARGHE, OROMIA REGION, ETHIOPIA. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 4(05), 5–20. https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume04Issue05-02
0
Citations
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Abstract

Introduction; Worldwide, young women and men suffer a disproportionate share of reproductive health problems, such as unplanned pregnancies, sexually transmitted diseases, including HIV/AIDS, and other serious reproductive health problems. Youth Reproductive Health Service is a special gift from the youth age group, young people all over the world are in need of much better education and health care related to reproduction.

Methodology; This cross-sectional community based descriptive study was conducted in West Hararghe, Gumbi Bordade woreda Arba Bordade Health Center, with the main objectives of assessing youth reproductive health service preferences and utilization. Based on probability proportionate to the population size of kebele, the lottery method was used to identify the study population by interviewing 239 youth selected by systematic sampling using per-structured questionnaires

Result-. A total of 239 youth aged 15-24, 221 responded to the structured questionnaire, out of which 114 (51.6%) were male, with a male to female ratio of 1.14:1. Among the study participants, 140 (63.3%) were aged 15-19, and 38 (17.2%) were married. In the assessment of utilization and preference of the health institution, 96(43.4%) of the respondents preferred to be served in governmental health institution and 69 (31.2%) of the youth indicated the need to rearrange in the existing health institution having separate youth health institution, and 93(42.1%) of the them preferred to be served by young and of the same sex.

Conclusions: -A high figure of the youth not served in the existing health institution for their reproductive health needs, even those who used to be served, they claimed that the existing health institutions were inconvenient and unattractive. Almost   half   of   the   respondents   preferred   the   need   for   rearrangement   of   youth reproductive health institutions separately, and also to be served by young and the same sex health providers. Family health service, sexual education, partner relation guidance, information and education on STD/HIV AIDS and to having an information center were preferred by almost by all respondents.


background image

Иқтисодиёт ва таълим / 2021 йил, 3-сон

202

13.

Бюджет

РУз

с

официального

сайта

Министерства

финансов

РУз.

URL:

https://www.mf.uz/ru/?option=com_content&view=article&id=580

14.

Статистические данные. Госкомстат РУз URL:

https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/social-protection.

(Дата обращения 30.04.2021).

15.

Касымова Д.М. Молодёжь на рынке труда Узбекистана. Журнал: Экономика образования, Март-апрель.

№ 2(75). Москва 2013. C. 88-89.

16.

Наука и инновационная деятельность в Узбекистане 2015-2019. Госкомстат РУз. Ташкент 2020. С.94.

17.

Beard, D., & Surendran, K. (2008). Integrating Soft Skills Assessment through University, College, and

Programmatic Efforts at an AACSB Accredited Institution. Journal of Information Systems Educaton, 19(2), 229–241.

18.

Новый кроссплатформенный проект РБК, который рассказывает о тенденциях в бизнесе. 27.08.2020.

URL:

https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5ee87fee9a794772d1f904bf. (Дата обращения 04.05.2021).

19.

Lazarus, A. (2013). Soften up: the importance of soft skills for job success. Physican Executive. 39 (5), 40-45.

20.

Ybarra, O., Kross, E., & Sanchez-Burks, J. (2014). The “big idea” that is yet to be: Toward a more motivated,

contextual, and dynamic model of emotional intelligence. Academy of Management Perspectives, 28, 93-107.
doi:10.5465/amp.2012.0106

21.

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990).Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, p. 185–211.

22.

BBC news. URL:

https://www.bbc.com/russian/features-40716336. (Дата обращения 04.05.2021).

23.

Sternberg, R. J. (1986). Critical thinking: Its nature, measurement, and improvement National Institute of

Education. Retrieved from http://eric.ed.gov/PDFS/ED272882.pdf. P. 3.

To’ychiyeva Odina Nabiyevna -

Farg’ona politexnika instituti,

Katta o’qituvchi, “Iqisodiyot” kafedrasi

ZAMONAVIY BIZNES - TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Annotatsiya:

Maqolada kichik biznesning xususiyatlari, iqtisodiyotni rivojlantirishda kichik biznes va tadbirkorlikning

roli va ahamiyati, kishilarda tadbirkorlik sohasidagi bilimlarni shaklantirishda biznes ta’limini o’rni va uni rivojlantirishning
zarurligi, iqtisodiy fanlarni o’qitishga qo’yiladigan talablar yoritilgan bo’lib, biznes ta’lim tizimining mazmun hamda shaklini
takomillashtirish va ularni bugungi kun talabiga moslashtirishni bo’yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so’zlar:

biznes, ishbilarmonlik, tadbirkorlik, biznes ta’lim, iqtisodiy bilim, raqobat.

Туйчиева Одина Набиевна -

Ферганский политехнический институт,

Старший преподаватель кафедры «Экономика»

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕС - ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация:

В статье описаны цели и роль малого бизнеса и предпринимательства в развитии экономики,

необходимость совершенствования бизнес-образования в формировании знаний в области предпринимательства,
требования к преподаванию экономических дисциплин в целях повышения эффективности бизнес-образования,
разработаны предложения по совершенствованию содержания и формы современного бизнес-образования с целью их
адаптации к современным требованиям.

Ключевые слова:

бизнес, предпринимательство, бизнес-образование, экономические знания, конкуренция.

Tuychieva Odina Nabievna -

Fergana Polytechnic Institute,

Senior lecturer of the Department of Economics

ISSUES OF DEVELOPMENT OF MODERN BUSINESS - EDUCATION

Annotation:

The article describes the purpose and role of small business and entrepreneurship in the development of the

economy, the need for the improvement of business education in the formation of knowledge in the field of entrepreneurship, the
requirements for the teaching of economic disciplines in order to enhance business education, developed proposals to improve
the content and form of modern business education in order to adapt them to current requirements.

Key words:

business, entrepreneurship, business education, economic knowledge, competition.

Kirish.

O’zbekistonda amalga oshirilayotgan

iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichi kichik biz-

nes va tadbirkorlikni rivojlantirish, unga keng iqti-

sodiy erkinliklar berish bilan tavsiflanadi. Tadbir-

korlikni keng rivojlantirish va bu soha uchun yangi

sharoitlar yaratishga barcha imkoniyatlarimizni

safarbar etish muhim masalalardan biri bo’lib qola-

di. Mamlakatda kichik va o‘rta biznesni rivojlanti-

rishning aniq yondashuvlarini belgilab olish, tadbir-

korlikni moliyaviy va nomoliyaviy qo‘llab-quvvat-

ТАЪЛИМ


background image

Иқтисодиёт ва таълим / 2021 йил, 3-сон

203

lashning maqsadga yo‘naltirilgan, ayniqsa, aholini
tadbirkorlikka o‘qitish va kasbga o‘rgatish ishlarini

tashkil etishda kamchiliklar kuzatilayotganligi ham

qo’yilgan masalaning dolzarbligini belgilaydi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili.

Iqtisodiy bilimdon-

likni os hirishning zarurligi va iqtisodiy bilimlarning

jamiyat rivojidagi ahamiyatini yoritish masalalari

juda ko’p olimlar tomonidan tadqiq etilib kelingan.

Xususan, A.Avloniy, A.Fitrat kabi ma’rifatparvar

olimlarning o’z davrida o’zbek millatining iqtisodiy

savodxonligini oshirish bilan yoshlarni tijorat va

savdo ishlariga yo’naltirish lozimligi borasidagi

fikrlari bugun ham o’z dolzarbligi bilan ahamiyatga

molikdir. Shuningdek, iqtisodiy bilmlarning zarurli-

gi haqidagi masalalar yetuk olimlar Q. Muftaydinov,

Q.Yo’doshevning ilmiy tadqiqot ishlarida o’z aksini

topgan. Xususan, olimlarning “Iqtisodiyot va iqtiso-

diyot ilmi bir-biriga uzviy bog’liq bulgan tushuncha-

lardir. Zero shu narsa tarixiy haqiqatki, qayerda

iqtisodiyot rivoj topgan bo’lsa, o’sha yerda iqtisod

ilmi ham kamol topadi, chunonchi iqtisod ilmining

rivoji iqtisodiyot taraqqiyotiga turtki beradi” [5]

degan fikrlari diqqatga sazovordir. Iqtisodiy bilim-

larning zaruriyligi va ulardan jamiyat manfaatlari

yo’lida foydalanishga qaratilgan masalalar olimlari-

miz Sh.Shodmonov, U.G’ofurov asarlarida ham o’z

aksini topgan. Shuningdek, boshqa iqtisodchi olim-
lar I.Ismanov, G.Davlyatovalar tomonidan iqtisodiy

bilimlarning o’zlashtirilishi jamiyat rivojlantirish-

ning asosi ekanligi, ya’ni “zamonaviy ishlab chiqa-

rishni tashkil etish qoidalarini va shakllarini ham-

da usullarini mukammal o’zlashtirgan, har qanday

iqtisodiy jarayonlarga to’g’ri baho beradigan, iqtiso-

diyot oldida turgan muammolar yechimini hal qila

oladigan, mutaxassisgina mamlakat iqtisodiyotini

rivojlantirishni ta’minlaydi” deb ta’kidlangan [2].

Asosiy qism.

Bozor iqtisodiyotining eng mu-

him xususiyatlaridan biri, shubhasiz, uning ijtimoiy

ishlab chiqarishni demokratlashuvini, aholi bandli-
gini ta’minlash, biznes va tadbirkorlikka keng yo’l

ochish bo’lib hisoblanadi.

“Biznes” atamasi ingliz tilidagi “bisiness”

so’zidan olingan bo’lib, “ish” ma’nosini anglatadi.

Biznes bilan shug’ullanuvchi kishilarni “biznesmen”,

ya’ni –“ishbilarmonlar” deb yuritiladi.

Agar biznesning asosiy sharti biron bir foydali

ish qilish bo’lsa, biznesning o’zi bozor iqtisodiyo-

tining asoslaridan biridir.

Insonni biznesmen bo’lishiga majbur qilib

bo’lmaydi, faqatgina uning o’z g’oya va kashfiyotla-

rini ishga solish uchun sharoit yaratish mumkin

xolos. Lekin biznes bilan shug’ullanishdan avval

quyidagi uchta muhim tamoyillar (qoidalar)ga rioya

qilish zarur:

1.

Biznes qonunlari va qoidalarini yaxshi

bilish.

2.

Zaruriy boshlang’ich kapitalga ega bo’lish.

3.

Majburiyatlarni o’z vaqtida va to’liq hajm-

da bajarish.

Shuni yodda tutish kerakki, biznes har doim

muvaffaqiyatli va nafli emas, balki ma’lum tavakkal-

chilik (risk) hamdir. Biznes bu – keskin raqobat, ku-

rash va o’z o’rniga ega bo’lish ishtiyoqi, katta sport

va doimiy trening hamda ijodda bo’lganidek, o’z

qobiliyati va iste’dodini namoyish qilishdir.

Biznes va tadbirkorlik sohasi ko’pincha

“kichik iqtisodiyot” deb ham yuritiladi.

Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish

O’zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islo-

hotlarning eng muhim yo’nalishlaridan biridir.

Bandlik muammosini hal etish, bozorning mo’l-ko’l-

ligini ta’minlash hamda iqtisodiyotning raqobatbar-

doshligini oshirishdagi imkoniyatlarini inobatga

olib, mamlakatimizda kichik biznes va tadbirkor-

likning rivojlanishiga alohida e’tibor berilmoqda.

Jumladan, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlanti-

rishda o’ziga xos quyidagi xususiyatlar e’tiborga

olinmoqda:

bozordagi talabga tez moslasha borib,

sifatli mahsulot ishlab chiqarishi;

nisbatan qisqa muddatlarda aholi ehtiyoji

uchun zarur bo’lgan tovar va xizmatlarga bo’lgan

talabini qondira olishi;

dastlabki sarmoya hajmining nisbatan

kamligi;

yangi ish o’rinlarini barpo etish va bandlik

muammosini hal etishga ko’maklashish imkoniyati;

biznes egasi (tadbirkorlik)ning tadbirkor-

lik faoliyatini amalga oshirishdagi bevosita ishtiroki

va boshqalar.

Kichik tadbirkorlik mamlakat iqtisodiyoti-

ning rivojlanishiga sezilarli darajada ta’sir ko’rsata

oladi. U iste’mol talabining o’zgarishlariga tez

moslashadi, iqtisodiy vaziyatning tebranishlariga

muvofiq tarzda o’z faoliyatini va ixtisosini tez

hamda nisbatan asoratsiz o’zgartira oladi. Bundan
tashqari kichik tadbirkorlik iqtisodiyotdagi tarkibiy

o’zgarishlarni amalga oshirishni tezlashtiradi [8].

Alohida shaxs uchun esa kichik biznes bilan

shug’ullanish band bo’lish va daromad olishga, ishi

va shaxsiy hayotini yaxshiroq birlashtirishga, o’z

qobiliyati va iste’dodini namoyon qilishga imkon

yaratadi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivoj-

lantirishni rag’batlantirish bo’yicha ko’rilgan chora-

tadbirlar natijasida 2021-yilning yanvar-mart oyla-

rida yalpi ichki mahsulotdagi kichik biznes va tad-

birkorlikning ulushi 45,0 %ni, sanoat ishlab chiqari-

shining umumiy hajmida 22,2 %ni tashkil etdi[9].

Kichik tadbirkorlik subyektlarining soni har

1000 aholiga 16,1 birlikni tashkil qildi. 2021 yilning

dastlabki uch oyi davomida 26,8 mingta yangi ki-

chik korxona va mikrofirmalar tashkil qilindi, Bu

o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 15,0 foizga ko‘p

ТАЪЛИМ


background image

Иқтисодиёт ва таълим / 2021 йил, 3-сон

204

demakdir. Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha eng
ko‘p kichik korxona va mikrofirmalar savdoda 9093

ta, sanoatda 5602 ta, qishloq, o‘rmon va baliqchilik

xo‘jaligida 4540 ta, qurilishda 1847 ta, axborot va

aloqada 700 ta tashkil etilgan[7].

Shuningdek, hozirda mamlakatimizda kichik

tadbirkorlikni rivojlantirish borasida quyidagi aniq

ishlar amalga oshirilmoqda:

­

ulgurji va chakana savdo tizimi isloh qilin-

moqda;

­

kichik tadbirkorlik korxonalariga infratu-

zilma bo’linmalari tomonidan xizmat ko’rsatishning

samarali tizimi yaratilmoqda;

­

kichik tadbirkorlik sub’ektlarining qonuniy

huquqlari va manfaatlarini muhofaza qilish hamda

tadbirkorlik erkinligini kafolatlash tizimi shakllan-

moqda;

­

tadbirkorlarni davlat ro’yhatiga olish va hi-

sobga qo’yishning yengillashtirilgan tartibi joriy

etildi;

­

statistika va soliq hisobotining qisqartiril-

gan shakli kiritildi;

­

kichik tadbirkorlik sub’ektlarining tashqi

iqtisodiy faoliyati erkinlashtirilmoqda;

­

ish boshlovchi tadbirkorlar uchun dastlab-

ki sarmoyani shakllantirish va boshqa shakllardagi

yangi moliyaviy qo’llab-quvvatlash tizimi joriy
etildi.

­

“Har bir oila – tadbirkor” dasturi doirasida

o’z biznesini biznes muhitini yanada yaxshilash bo-

rasidagi ishlar faol davom ettirilmoqda;

­

yangi qabul qilingan Soliq kodeksiga mu-

vofiq soliq turlari 13 tadan 9 taga kamaytirildi,

soliqlarni to’lash muddatini uzaytirish yoki bo’lib-

bo’lib to’lashga ruxsat berish bo’yicha yengillash-

tirilgan mexanizmlar kiritildi;

­

tadbirkorlarga ichki bozorda sotgan mah-

suloti bo’yicha qo’shilgan qiymat solig’ining bir qis-

mini qaytarish tartibi joriy etildi;

­

Jahon bankining “Biznes yuritish” reytingida

eng yaxshi 50 ta mamlakat qatoriga kirish bo’yicha

barcha tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlarni qabul

qilindi.

Kichik biznes sohasida raqobat muhitini

shakllanishi va rivojlanishi, tadbirkorlarda biznes

yuritish bo’yicha malaka va tushunchalarni rivojlan-

tirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Bu esa iqtiso-

diy bilimlarni o’rganishni taqozo etadi.

Iqtisodiy bilimlarni o’rganish zaruriyati nafa-

qat raqobat muxitini shakllanganligi va biznesni

yuritish uchun balki iqtisodiy resurslarning chek-

langanligi tufayli ham muhimdir[10]. Yer osti va

usti boyliklarining kamayib, yer yuzida aholi soni-

ning ko’payib borayotganligi, kishilarning yashashi

va kamol topishi uchun zarur bo’lgan taqchil re-

surslardan samarali va unumli foydalanish juda

ham ahamiyatli bo’lib qolmoqda. O’z-o’zidan savol

tug’iladi, taqchil resurslarni nima hisobidan to’ldi-
rish mumkin? Mavjudlaridan qanday qilib samarali

foydalanish mumkin? Bu kabi savollarga javob be-

rish uchun ilm-fan taraqqiyotini rivojlantirish zaru-

riyati kelib chiqadi.

Hozirgi zamonda iqtisodiyotni bir so’z bilan

bilimlar iqtisodiyoti deb ham atash mumkin. 20-asr-

ning yetuk mutaffakkirlaridan biri A.Fitrat ham

iqtisodiy bilimlarning zarurligi, yoshlarni iqtisod

ilmini egallashga, ularni tijorat va savdo ishlariga

o’qitish lozimligi haqidagi ilg’or fikrlarni bergan.

Xususan, u vatandoshlariga murojaat qilib “Sizlar

o’z farzandlaringizni tijorat maktablariga yuborib,

savdo ishiga o’qitingiz, chunki begonalar (xorijiy

savdogarlar) tijorat ilmidan xabardor. Siz esa bexa-

barsiz” [3] deb ta’kidlagan edi.

Yuqoridagi iqtisodiy fikrlardan ko’rinib turib-

diki, 20-asrning yetakchi olimlari ham vatanimiz

ozodligi va mustaqilligining moddiy va ma’naviy

asoslarini yaratish, ana shu asosda millatning o’z

mustaqilligi uchun kurashini ilmiy darajaga ko’ta-

rish maqsadlarini ko’zlaganlar.

Ayniqsa, hozirgi davrda iqtisodiy bilimlar

kishilarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish

zarurligi bilan ham muhimdir. Chunki jamiyat ta-

raqqiyoti tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanti-

rishga bevosita bog’liqdir. Iqtisodiy bilimlar kishi-
larda tadbirkorlik, omilkorlik fazilatlarini shakllan-

tiradi. Ulardagi yalqovlik, loqaydlik kabi illatlarni

siqib chiqaradi. Iqtisodiy bilimlarning rivojlanishi

kishilarda mulkni tasarruf qilish va undan samarali

foydalanish bo’yicha yangidan-yangi g’oyalarni

hamda takliflarni shakllanishiga imkoniyat yaratadi.

Natijada, xususiylashtirish hamda mulkni davlat ta-

sarrufidan chiqarish, mayda va qo’shma korxonalar

tashkil etish asosida sohibkorlikka keng yo’l ochila-

di. Bozor iqtisodiyotining ko’p mulkchilikka yo’nal-

tirilganligi mulkdorlarni bozorga mahsulot va xiz-

matlarni olib chiqishlari erkin tarzda amalga oshiri-
lishini nazarda tutadigan bo’lsak yuqoridagi muam-

mo yanada jiddiylashadi.

Shuning uchun ushbu jarayonda ishtirok

etuvchilarni zamonaviy biznes yuritish tartib qoida-

lari va malakalari bilan qurollantirish zaruriyati

kelib chiqadi. Bu esa ta’lim tizimining mazmun va

shaklini takomillashtirish va ularni bugungi kun

talabiga moslashtirishni taqozo etadi.

2019-yilning oktyabr oyida O’zbekiston Res-

publikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 5847- sonli

Farmoni bilan qabul qilingan “O‘zbekiston Respubli-

kasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish

konsepsiyasi”da ham ishlab chiqarish, fan va ta’lim

uyg’unligini ta’minlashni ko’zda tutilgan. Xususan,

zamonaviy sharoitda biznesni yuritishni ta’lim

jarayoni bilan uyg’unlashtirish hozirgi davrning eng

dolzarb masalalaridan biri sifatida qayd etilgan[1].

ТАЪЛИМ


background image

Иқтисодиёт ва таълим / 2021 йил, 3-сон

205

Xulosa.

Zamonaviy sharoitlarda iqtisodiy

bilimlarni berishni chuqurlashtirish masalasi eng

muhim, dolzarb masalalardan biriga aylandi. Chunki

rivojlangan davlatlarning iqtisodiy rivojlanish dara-

jasiga yetish uchun biz iqtisodiyotning rivojlanishini

ta’minlovchi shaxslar, kadrlarga ega bo’lishimiz

zarur. Iqtisod ilmidan boxabar bo’lgan kishilargina

har doim qiladigan sarf-xarajatlarining samarasini

oldindan hisob-kitob qiladilar, tadbirkorlik asosida

ish yuritadilar, biznesni to’g’ri tanlaydilar, qachon,

qaerda, nima va qancha ishlab chiqarishni yaxshi

biladilar. Pirovard natijada kelajak taraqqiyoti, ja-

miyat barqarorligi va oila farovonligi ta’minlanadi.

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda izox-

lash mumkinki, ta’lim yo’nalishlarining o’quv rejala-

riga biznesni tashkil etish va yuritish bo’yicha fan-

larning kiritilishi talabalarda biror-bir faoliyatni

amalga oshirish ko’nikmalarini shakllantirishga sa-

bab bo’ladi. Xususan, “Iqtisodiyot” va “BX va A”,

”Menejment” ta’lim yo’nalishlarining o’quv rejalari-

ga “Marketing”, “Biznesni rejalashtirish”, “Kichik

biznes va tadbirkorlik” fanlarining kiritilishi tala-

balarda biznesni tashkil etish va yuritish bo’yicha

amaliy ko’nikmalarni shakllantirish imkoniyatini

yaratmoqda. Shuningdek, noiqtisodiy ta’lim yo’na-

lishlariga “Xorijiy investitsiyalar”, “Soliq va soliqqa

tortish” kabi fanlarining kiritilishi esa talabalarda
iqtisodiyot to’g’risidagi bilimlarni o’zlashtirish va

ularni qo’llash imkoniyatini shakllantirmoqda.

Talabalarda eng zamonaviy bilim va ko’nikmalarni

shakllantirish uchun ta’lim sifatini oshirish maqsa-

dida dars mashg’ulotlarini takomillashtirish eng

ustuvor vazifalardan biridir. Ayniqsa, amaliy dars

mashg’ulotlarida ishbilarmonlar o’yinlaridan, keys-

stadi, biznes vaziyat tahlili kabilardan foydalanish

talabalarda biznesni yuritish bo’yicha ko’nikmalarni

tez shakllanishiga sabab bo’lmoqda. Zamonaviy biz-

nes-ta’limni rivojlantirish uchun quyidagilar taklif

qilinadi:

-

o’quv jarayoniga yetakchi mutaxassislarni

ma’ruza o’qish va seminarlar tashkil etish uchun

jalb etish;

-

ingliz tilini chuqur o’rganish, uni xalqaro

biznes sohasining asosiy muloqot tili ekanligiga

e’tibor qaratish;

-

talabalarga mamlakat iqtisodiyotida yuz

berayotgan o’zgarishlarni muntazam yetkazish;

-

kichik biznesni yuritishda muvaffaqqiyat-

larga erishgan tadbirkorlarning ish faoliyatini o’rga-

nish, tahlil qilish, tanqidiy va ijodiy yondoshishga

qaratilgan seminarlarni tashkil etish.

-

ajdodlarimizning tadbirkorlik va ishblar-

monlikka oid tarixiy manbalarni o’rganish va ularni

ommalashtirish;

-

o’quv jarayonini 4+2 shaklida, ya’ni 4 kun

nazariy va 2 kun amaliyotda shug’ullanishini yo’lga

qo’yish orqali biznesga oid bilimlarini rivolantirish;

-

biznesni yuritishga oid va investitsion qa-

rorlarni qabul qilish malakasini shakllantirishga

yo’naltirilgan amaliy mashqlar to’plamidan foydala-

nishga ustuvorlik berish;

-

biznes fanlarni o’qitishda nazariy mashg’u-

lotlar bilan amaliy mashg’ulotlar nisbatini 30:70

nisbatga keltirish;

-

hukumat darajasida amaliyotga oid ma’lu-

motlar bazasini aynan o’quv yurtlari uchun yara-

tish;

-

biznes fanlari o’qituvchilarining malaka da-

rajasi, pedagogik mahoratini baholash asosida ular-
ni sertifikatsiyalash jarayonini tashkil etish ma’su-

liyatini institut ilmiy kengashiga berish;

-

biznes fan o’qituvchilarini ishga qabul qi-

lishda ularning amaliyot tajribasini asosiy mezon

sifatida belgilanishini yo’lga qo’yish;

-

biznes fan o’qituvchilarini yetakchi biznes

tuzilmalarida stajirovkasini tashkil etish.

Shuningdek, biznesni yuritishga oid viktori-

nalarni tashkil etilishi ham talabalarda tadbirkorlik

faoliyatini yuritish bo’yicha ko’nikmalarni kengayi-

shiga olib kelmoqda. Tadbirkorlik ko’lamining ken-

gayishi esa mamlakat iqtisodiyotining mustahkam-
lanishiga, xalqning turmush darajasining oshishini

ta’minlaydi.

Manba va foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoevning 5847- sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi oliy

ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”. 08.10.2019 y

2. Ismanov I., Davlyatova G ”Biznesni rejalashtirish” Darslik. – F.: Classik,2020,-437 б.

3. Fitrat A. Tanlangan asarlar. 1- jild. ˗ T.: Ma’naviyat, 2000. -168 б.

4. Shodmonov Sh., G’afurov U. “Iqtisodiyot nazariyasi” Darslik. – T.: TDIU, 2009,- 529 b.

5. Yo’doshev Q., Muftaydinov Q., Mamatqulov Sh. “Iqtisodiyot asoslari”, Oquv qo’llanma. T.: Sharq, 2002,-272b

6. Tuychieva, O. N. (2020). On the problem of training competitive personnel for the digital economy. ISJ Theoretical & Applied

Science, 05 (85), 701-707. Soi: http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-127

7. O’zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlik. O’zbekiston Respublikasi Davlat solq qo’mitasi axborot –tahliliy byuleteni

(2021-yil yanvar-mart)

8.

Sevarakhon Abdullaeva.

Improving of organizational mechanism of leasing

. //

Scientific Bulletin of Namangan State

University – 2019. Doi

https://uzjournals.edu.uz/cgi/viewcontent.cgi?article=1669&context=namdu

9. Abdullaeva Sevarakhon KHasanovna /

Issues of Ensuring Economic Stability in the Textile Industries

. //

JournalNX – 2020.

VOLUME 6, ISSUE 12

Doi

https://media.neliti.com/media/publications/335549-issues-of-ensuring-economic-stability-in-de5aaaf9.pdf

10.

GM Davlyatova, CX Abdullaeva. (2019)

Systemic principles and regularities of commercial enterprise as a socio-economic

system

. //

Journal of Economy and Business., (6-1). p.95. Doi https:// dx.doi.org /10.24411 /2411-0450-2019-10827.

https://cyberleninka.ru/article/n/18235040

ТАЪЛИМ

References

UNICEF, youth health for a challenge, note book on programming for young people's health and development, 1997.

Institute of Development Research, lecture papers on population and development, 1991 Addis Ababa.

United Nations Economic and Social Council, Situation of the sexual and Reproductive Health of young people in the Asian and Pacific region, Item 5, June 2001, Bangkok.

United Nations Economic and Social Council, situation of the sexual and reproductive health of young people in the Asian and Pacific region, Item 4, June 2001.

Family Health International, adolescent Reproductive health, network, spring 1997, Vol 17, No. 3

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов