Перевод текста на русский язык: Методы сбора доказательств в исследовании: анализ и выводы.

CC BY f
48-63
0
0
Поделиться
Баракаев, Л. (2024). Перевод текста на русский язык: Методы сбора доказательств в исследовании: анализ и выводы. Современные тенденции в развитии науки: перспективы и практика, 1(1), 48–63. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/trends-development-science/article/view/29316
Лазизжон Баракаев, Правоохранительная академия Республики Узбекистан
доктор философии (PhD) в области юридических наук
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В статье рассматривается понятие специальных познаний, а также анализируются мнения юристов о ревизии и ведомственной проверке. Объясняются компоненты ревизии на основе концепции экспертизы, финансовой и налоговой проверки, а также выездной и камеральной налоговой проверки.


background image

"

Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика

"

48

ТАФТИШ ДАЛИЛЛАРНИ ТЎПЛАШ УСУЛИНИНГ ЖИҲАТЛАРИ:

ТАҲЛИЛ ВА МУЛОҲАЗАЛАР

Лазизжон Баракаев,

юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), Ўзбекистон Республикаси

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси

Аннотация.

ушбу мақолада муаллиф томонидан махсус билим

тушунчаси изоҳланган,

тафтишга оид ҳуқуқшунос олимлар фикрлари

таҳлил қилинган, ўзга идоравий текширув, экспертиза, молия ва солиқ

текширувлари, сайёр солиқ текшируви, камерал солиқ текшируви, тафтиш

тушунчасидан келиб чиққан ҳолда унинг компонентлари ҳақида фикрлар

баён этилган.

Калит сўзлар:

тафтиш, ўзга идоравий текширув, экспертиза, молия

ва солиқ текшируви, сайёр солиқ текшируви, камерал солиқ текшируви.

Аннотация

.

В статье рассматривается понятие специальных

познаний, а также анализируются мнения юристов о ревизии и
ведомственной проверке. Объясняются компоненты ревизии на основе

концепции экспертизы, финансовой и налоговой проверки, а также выездной

и камеральной налоговой проверки.

Ключевые слова:

ревизия, межведомственная проверка, экспертиза,

финансовая и налоговая проверка, выездная налоговая проверка,

камеральная налоговая проверка.

Annotation.

The article describes the concept of special knowledge, analyzes

the opinions of lawyers about audits and departmental audits, explains the

components of audits based on the concept of examination, financial, tax audit, on-
site tax audit, desk tax audit.

Keywords:

revision, interdepartmental examination, expertise, financial and

tax audit, on-site tax audit, desk tax audit.

Тафтиш

махсус

билимлардан

фойдаланишнинг

процессуал

шаклларидан бири саналади ҳамда иш, ҳодиса ва бошқа ҳолатлар юзасидан

ёки ҳақиқий аҳволни аниқлаш мақсадида ўтказиладиган текширувдир.

Махсус билим тушунчасини изоҳлаш орқали тафтиш тергов

ҳаракатининг табиатини тушуниш мумкин бўлади. Махсус билимлар

тафтиш ва экспертиза тушунчаларини изоҳлашда асосий компонент
ҳисобланади.


background image

«Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика»

49

И.Р.

Астановнинг фикрича, “махсус билим –

бу жиноят ишини

қўзғатиш, дастлабки тергов ва суд муҳокамаси мақсадлари учун

қўлланиладиган ва жиноятга алоқадор фактик маълумотлар, далилларни

замонавий тадқиқот усуллари орқали топиш, тўплаш, баҳолашни амалга

оширишда фойдаланиладиган фан, техника, касб

-

ҳунар соҳасидаги тор

соҳадаги профессионал билимдир”. Ушбу тушунчада терговга қадар

текширув институти инобатга олинмаган ва изоҳланмаган бўлса

-

да,

таъриф махсус билим тушунчасини тўлиқ қамраб олган.

Л.В.

Лазареванинг фикрича эса “махсус билим жиноятни ва

жиноятчини аниқлашда, уни тергов қилишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи

органлар томонидан қўлланадиган восита ва усулларнинг энг маҳсулдори”.

Ушбу тушунчада ўзга идоравий текширув, суриштирув, терговга қадар

текширув тушунчалари ва моҳияти инобатга олинган ҳисобланади.

Айрим олимлар

эса махсус билим –

жиноят иши юзасидан ҳақиқатни

аниқлашга қаратилган ваколатли органлар (суриштирувчи, терговчи,

прокурор, судья) фаолияти учун қўлланадиган, уларнинг билим ва

кўникмаларидан ташқари бўлган тор мутахассисликлар фаолиятидир, дейди.

Ушбу ҳолатда таржимон ҳам тор мутахассислик фаолияти ҳисобланади, аммо

бу тушунча махсус билим тушунчасини қамраб ололмайди.

Айрим олимлар гуруҳи жиноятни аниқлашда ва тергов жараёнларини

олиб боришда кундан кунга махсус билимлар имкониятларидан

фойдаланиш ҳолатлари ва миқдори кўпайиб бормоқда, ушбу билимларсиз

адолатни таъминлашни тасаввур қилиш қийин деб ҳисоблайди.

Б.М.

Бишманов эса махсус билим тушунчасини қўллашга қарши

чиқади, унинг назариясида махсус билим тушунчаси мавжуд эмас, ушбу

тушунчалар махсус ҳуқуқий

соҳаларда қўлланилиб келади, дейди.

Айрим олимлар эса, махсус билим –

махсус билим эгалари томонидан

назарий ва амалий тайёргарлиги маҳсули бўлган билимлари

йиғиндисидир, дейди.

Фикримизча, юқоридаги махсус билимга оид тушунчаларнинг энг

муҳим жиҳатларини олган ҳолда ушбу тушунчага қуйидаги муаллифлик

таърифини берамиз: “Махсус билим –

фактик маълумотларни аниқлаш,

далилларни замонавий тадқиқот усуллари орқали топиш, тўплаш ва

баҳолашни амалга оширишда фойдаланиладиган ҳамда терговга қадар

текширув, суриштирув, дастлабки тергов ҳамда суд муҳокамасининг

мақсадларига эришиш учун қўлланиладиган, фан, техника, касб

-

ҳунарга

доир тор соҳада, яъни тафтиш қилиш ва экспертизалар ўтказиш ҳамда

эксперт, мутахассислар кўникмаларидан фойдаланишга қаратилган

билимдир”.

Махсус билимлардан фойдаланиш жиноятларни тергов қилиш

жараёнида қўлланиладиган энг муҳим институт саналади. Ушбу

тушунчанинг бир неча хил шакллари мавжуд бўлиб, уларни изоҳлашда

олимларнинг турли хил қарашлари мавжуд. Қуйида уларни изоҳлаб чиқсак.


background image

"

Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика

"

50

Ғ

.

Абдумажидов махсус билимлардан фойдаланиш шаклларини:

тафтиш, ўзга идоравий текширув, экспертиза ўтказишни талаб

қилмайдиган ҳолатлар; тафтиш ўтказувчи мутахассис фаолияти билан

боғлиқ тартиб; экспертиза тадқиқотлари орқали амалга ошириладиган

фаолият; махсус билим эгалари кўрсатмаларидан иборат бўлишини

изоҳлаган. Ушбу таснифга тўлиқ қўшилиб бўлмайди, чунки биринчи

шаклдаги тафтиш ва тафтиш ўтказувчи мутахассис фаолияти билан боғлиқ

бир шаклни ташкил қилади.

Б.А.

Мўминовнинг фикрича, “иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларда

қўлланиладиган

махсус

иқтисодий

билимлардан

фойдаланиш

нопроцессуал шаклларига тезкор

-

қидирув, молия, банк, саноат ва ишлаб

чиқариш, тадбиркорлик, жиноят ишига боғлиқ бўлмаган, молиявий

назорат, идоравий тафтиш, жамоатчилик назорати давомида аниқланган

ҳолатлардан жиноят иши юзасидан тергов давомида фойдаланиш учун

махсус иқтисодий билимлардан фойдаланиш, инвентаризация, назорат

ўлчови, назорат тартибида сотиб олиш каби ҳужжатли ва фактик назорат

усуллари киради”. Фикримизча, ушбу тасниф ҳам тўлиқ эмас, чунки унда

аудиторлик текшируви, солиқ текширувлари шакллари киритилмаган.

Е.А.

Зайцева ва Д.П.

Чипуралар махсус билимлардан фойдаланиш

шаклларини қуйидагича таснифлаган: ҳуқуқий тартибга солинишига кўра

процессуал ва нопроцессуал; махсус билимлардан фойдаланувчи

иштирокчиларга кўра терговчи, эксперт, мутахассис; махсус билимлар

қўлланиш шаклига кўра экспертиза, мутахассислар фаолияти, тафтиш;

фаолият мазмунига кўра: молиявий, иқтисодий, солиқ, бухгалтерия, кредит

соҳалари.

Таржимоннинг, холиснинг, экспертнинг ва мутахассиснинг ишда

иштирок этишига монелик қиладиган ҳолатларга оид Жиноят

-

процессуал

кодекси

78-

моддасида маълумотлари

жиноят ишининг қўзғатилишига асос

бўлган тафтиш, ўзга идоравий текширув ўтказган шахс ушбу жиноят ишида
эксперт ёки мутахассис бўлиб қатнашиши мумкин эмаслиги баён қилинган.

Шундан хулоса қилиш мумкинки, текширувларнинг жиноят процессуал

қонунчиликда тафтиш ёхуд ўзга идоравий текширув каби турлари мавжуд

бўлиб, улар ўртасида фарқ нимадан иборат эканлиги қонунчиликда

изоҳланмаган.

ЖПКнинг экспертиза тайинлашнинг асосларига бағишланган

172-

моддасида тафтиш далолатномаси, мутахассислар маслаҳати ёки

идоравий текширув хулосасининг олинганлиги экспертиза ўтказиш шарт

эмас дегани эмас. Чунки ўзга идоравий текширув, экспертиза ва тафтиш

алоҳида институтлар ҳисобланади. Ушбу тушунчаларни таҳлил қилиш
натижасида олимлар ва амалиётчилар томонидан турлича талқинлар

юзага келган.


background image

«Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика»

51

Ҳозирда

иқтисодиёт соҳасидаги текширишларнинг турли туман

хиллари мавжуд бўлиб, уларга тафтишни, молия ва солиқ текширувларини,

бошқа идоравий текширишларни мисол қилсак бўлади. Б.А.Норматовнинг

фикрича, “Солиқ текшируви деганда, солиқ органларининг ваколатли

ходими томонидан солиқ тўловчиларнинг (солиқ агенти) солиқ ва

йиғимларни бюджетга ўз вақтида ва тўлиқ тўлашини таъминлашга

қаратилган солиқ назорати тадбирлари йиғиндиси тушунилади”.

Масалан, Вазирлар Маҳкамасининг “Солиқ хавфини бошқариш, солиқ

хавфи мавжуд солиқ тўловчиларни (солиқ агентларини) аниқлаш ва солиқ
текширувларини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисида”ги қарорида солиқ

текширувларнинг солиқ аудити, сайёр солиқ текшируви, камерал солиқ

текшируви каби турлари мавжудлиги изоҳланган. Унга кўра, “камерал

текширув –

текширувдан олдинги таҳлил натижаларида аниқланган

тафовутлар

бўйича

аниқлаштирилган

солиқ

ҳисоботи

ёхуд

асослантиришлар тақдим этилмаганда, солиқ хавфини бошқариш тизими

асосида аниқланган солиқ тўғрисидаги қонунчилик бузилиши содир

этилганлиги хавфи мавжудлигида, солиқ тўловчи томонидан тақдим

этилган солиқ ҳисоботида тафовутлар ёки хатолар аниқланганда

ўтказиладиган текширувдир”.

Сайёр солиқ текшируви –

ҳисобга олиш ҳужжатлари, товар

-

моддий

қимматликлар ва пул маблағлари ҳаракати, шунингдек, солиқ тўловчи

фаолияти билан боғлиқ бошқа ахборотнинг таҳлили ўтказилувчи қонуний

жараён.

Солиқ аудити –

ўрганилаётган молиявий ҳисоботни шунингдек унга

боғлиқ

молиявий

ахборотларнинг

асосли,

ишончлилигини

ва

бухгалтерияга оид қонунларга мослигини аниқлашдир.

Бироқ, адабиётларда тўғри таъкидланганидек, солиқ (ҳужжатли)

текширувлари, идоравий текширувлар жиноят

-

процессуал қонунчилик

орқали тартибга солинмаган.

Ҳуқуқни

муҳофаза қилиш органлари тафтишларни ўтказиш

тартибини ва унинг оқибатини аниқ билса

-

да, қонунда ушбу тартиблар

аниқ акс этган бўлса

-

да, бошқа идоравий текширувлар масаласи

очиқлигича қолган.

Текширувлар жиноятларни аниқлаш ва тергов қилишда, шу

жумладан иқтисодий фаолият соҳасида тез

-

тез қўлланилиш ҳолатлари

кузатилса

-

да, уларнинг жиноят процессида маълумот тўплашдаги роли

ҳали аниқ белгиланмаган. Рус олими Н.Г.

Беловнинг фикрича, “текширув ва

иқтисодий назоратнинг бошқа усулларидан фарқли ўлароқ, тафтиш аниқ

ҳуқуқий мақомга эга бўлиб, у тафтиш ўтказиш муддатларини, мансабдор
шахсларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини, рўйхатдан ўтказиш тартибини ва

натижаларни қонунчилик ўзида акс эттирган”.


background image

"

Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика

"

52

Бироқ, қуйидаги асослар бўйича муаллифнинг фикри билан тўлиқ

қўшилиб бўлмайди:

биринчидан,

тафтиш текширув каби, уни ўтказиш муддати,

натижаларни қайта ишлаш тартиби, мансабдор шахсларнинг ҳуқуқлари ва

мажбуриятларга эга эканлигини ҳисобга олмайди, яъни ҳамма

элементларни мужассам этмайди.

иккинчидан,

бошқа идоравий текширувнинг оқибати жиноят

-

процессуал қонунчиликда акс эттирилган ҳисобланади. Масалан, тафтиш

ва ўзга идоравий текширув материаллари жиноят ишини қўзғатишга асос
вазифасини ўташи мумкинлиги ифодаланган, муаллиф фикрида эса ушбу

ҳолат тафтишни изоҳлаш билан чекланган.

учинчидан,

тафтиш натижаси ҳисобланган далолатнома далил тури

сифатида Жиноят

-

процессуал кодексида акс эттирилмаган ҳисобланади.

Демакки, ушбу тушунчада айрим камчиликлар мавжуд.

Қонун

чиқарувчи жиноят ишини қўзғатиш қарорини қабул қилишда

тафтиш ва текширувлар натижасига таянгани сабабли, муаллиф томонидан

билдирилган қоидалар амалдаги қонунчилик меъёрларига зиддир.

Ҳуқуқбузарликларга

йўл қўйган мансабдор шахслар ноқонуний

фаолият изларини яширишга уринаётганлигини ҳисобга олиб,

тафтишчининг асосий вазифаси уларни бухгалтерия ҳисоби, молиявий

фаолиятни текширишдан иборат бўлади.

Тафтиш ноқонуний ҳаракатлар содир қилинганлиги фактларини

аниқлаш ёки тасдиқлаш, шунингдек, уларни амалга ошириш пайтини ёки

ҳуқуқбузарнинг ортиқча товар

-

моддий бойликларни кейинчалик

ўзлаштириш мақсадида кўпайтириш имкониятига эга бўлган даврни

белгилаш учун корхонанинг (муассаса, ташкилот) молиявий, иқтисодий ва

бошқа фаолиятини текширишга имкон яратади.

Шундай қилиб, терговчининг қарори ёки суднинг ажримига асосан

ўтказилган тафтиш далилларни тўплаш усули сифатида жиноят ишини
исботлашга кўмак беради.

Юқоридагиларга асосланган ҳолда тафтиш тушунчасини изоҳлаш

муҳим. Ушбу изоҳлар тафтишнинг мезонларини, чегарасини, бошқа

далилларни тўплаш усулларидан фарқли жиҳатларини изоҳлашга ёрдам

беради.

Махсус билимлар, экспертиза, тафтиш институтлари

бўйича тадқиқот

олиб борган ҳуқуқшунос олим И.Р.

Астановнинг фикрича, “тафтиш

далилларни тўплаш усулларидан бири саналиб, махсус билимларга таянган

ҳолда жиноят ишига оид маълумотларни текширилаётган юридик шахслар

ва якка тартибдаги тадбиркорларнинг бухгалтерия, молия, статистика,
банк ҳужжатларини ва бошқа ҳужжатларини ўрганиш, таққослаш усули

билан олишини назарда тутади”.


background image

«Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика»

53

Фикримизча, ушбу тушунчада жиноят

-

процесси босқичлари инобатга

олинмаган бўлиб, уларни ҳам изоҳлаганда тушунча янада кенг изоҳланган

бўларди.

Б.А.

Мўминовнинг фикрича, “тафтиш суриштирувчи, терговчи,

прокурор қарори ва суднинг ажрими асосида, махсус иқтисодий

билимларга эга бўлган мутахассис томонидан, ҳужжатли ва фактик назорат

усулларини қўллаб, хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий

-

хўжалик

фаолиятини текширишдир”. Ушбу тушунчада ҳам фикримизча процессуал

босқичлар инобатга олинмаган, далолатнома берилиши изоҳланмаган.

Тафтиш тушунчасини айрим олимлар “бухгалтерия тафтиши” деб ҳам

аташади. Ушбу “бухгалтерия тафтиши” атамасининг қўлланилиши

мантиқсиз эканлигини тан олиш керак, чунки уни бухгалтерия ҳисоби

соҳасида махсус билимларга эга бўлган шахс(лар) амалга оширади”

*

.

Бухгалтерия тафтиши тушунчасининг қўлланилишининг нотўғри

эканлигига биз ҳам қўшиламиз.

Н.Б.

Сущенко, М.Г.

Ромаховларнинг фикрича, ҳужжатли тафтиш

тушунчаси

қўлланилишининг

нотўғрилиги

тафтиш

жараёнида

назоратнинг бошқа усулларидан ҳам фойдаланиш мумкин.

А.Г.

Соловьёв фикрича, иқтисодий назорат усулларидан фойдаланиб

корхона, муассаса, ташкилот жиноят аломатлари ҳаракатларида

мавжудлиги юзасидан текшириладиган бўлса, уни ҳужжатли тафтиш деб

эмас, балки “тафтиш” деб аташ керак, чунки ҳужжатли тафтишнинг

вазифаси унинг фақат ҳужжатларни ўрганишга асосланганлигини

кўрсатади.

Биз юқоридаги олимлар фикрларига қўшиламиз.

И.С.

Мацкевичюс, В.И.

Лакис, Е.А.

Касюклар фикрича, тафтиш

текширилаётган ташкилот фаолиятидаги иқтисодий самарадорликни,

сақланиш ҳолатини аниқлашга қаратилган корхоналар (бирлашмалар),

муассасалар ва ташкилотларнинг ишлаб чиқариш ва молиявий

-

хўжалик

фаолиятига ўзаро боғлиқ текширувлар мажмуасидир.

Дарҳақиқат, тафтишда қўлланиладиган ҳужжатли ва фактик назорат

усуллари, агар керак бўлса, жиноятларни аниқлаш ва тергов қилишда

мустақил текшириш ҳаракатлари сифатида ишлатилиши мумкин. Унинг

концепциясини шакллантиришда тафтиш корхонанинг ишлаб чиқариш ва

молиявий

-

хўжалик фаолиятининг текшируви эканлигини кўрсатиш

мақсадга мувофиқдир. С.М.

Астапкина, Л.П.

Дубровицкалар

бу фикрларни

тафтиш ўтказиш усуллари бўлган ҳужжатли ва фактик текширувлар ҳақида

бўлиши керак, деб ҳисоблайди.

*

Исключение составляют случаи проведения комплексной ревизии, когда к её производству привлекаются,

помимо ревизоров, и иные специалисты, сведущие в той или иной области знания.


background image

"

Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика

"

54

Кўриниб турибдики, ҳар қандай текширувнинг, шу жумладан

тафтишнинг мақсади текширилаётган ташкилот фаолиятидаги нафақат

салбий, балки ижобий томонларини аниқлаш, шунингдек унинг фаолияти

тўғрисида объектив ва тўлиқ маълумот олишдан

иборатдир. Текширилаётган

ташкилотнинг ижобий жиҳатларини ўрганиш, фикримизча, тафтишнинг эмас,

балки аудит текширувининг мақсади ҳисобланади.

Р.А.

Баширов, Н.В.

Башироваларнинг таъкидлашича, “тафтиш ўтказиш

давомида фаолиятнинг қонунийлиги, тўғрилиги ва

мақсадга мувофиқлигини

текшириш учун корхона, ташкилот, муассасанинг молиявий

-

хўжалик

фаолиятини чуқур ва тўлиқ текшириш амалга оширилади”.

“Молиявий назоратнинг бошқа усуллари билан таққослаганда, тафтиш

натижасида, агар унинг барча соҳаларини қамраб оладиган тўлиқ тафтиш

ўтказилса, текширилаётган шахснинг молиявий

-

хўжалик фаолияти тўғрисида

тўлиқ маълумот олиш мумкинлигини инкор этиб бўлмайди”.

Аммо, тафтиш маълум бир аниқ даврни ва маълум бир йўналишларни

текшириши мумкин, шу сабабли тафтишда фақатгина тўлиқ текшириш

ўтказилишига оид тушунчалар хато ҳисобланади.

В.В.

Степанов ва Л.Г.

Шапироларнинг фикрича, “тафтишнинг ҳар

томонлама ва чуқур

моҳиятига ишора қилувчи муаллифларнинг позицияси

нотўғри, чунки бу ҳаракатлар унинг сифатини баҳолашига боғлиқдир”.

Ушбу тушунчага қўшилиш мумкин. Чунки, тафтиш тайинловчи ушбу

жараёнларда жиноят аломати мавжуд деб ҳисоблаган маълум бир

йўналишни текширишни мақсад қилиб қўйган бўлиши мумкин.

Р.А.

Баширов, Н.В.

Башировалар тафтишни молиявий

-

иқтисодий

фаолиятни ўрганиш сифатида таърифлаганлар.

В.И.

Галушкиннинг фикрича, молиявий

-

иқтисодий фаолият тафтиш

атамасининг ўрнига молиявий

-

хўжалик фаолияти тафтиши атамасини

ишлатиш тўғрироқ бўлар эди.

Адабиётларда таъкидланишича, жиноят иши билан боғлиқ бўлмаган

ҳолда ўтказилган тафтиш маъмурий

-

ҳуқуқий нормалар билан тартибга

солинадиган ва тафтишчилар эгаллаган махсус билимлардан фойдаланиш

билан боғлиқ текширувдир”. Ушбу ҳолатларда тафтиш эмас, ўзга идоравий

текширув тушунчаси ишлатилгани мақсадга мувофиқ бўларди.

Текширув ўтказиш атамасининг семантик маъносидан келиб

чиқадиган бўлсак, тафтиш унинг бир туридир. Бошқа муаллифлар эса

тафтиш ва ҳужжатли текширишларни бир бирига яқин, аммо мақсадлари

жиҳатдан бошқа бошқа текшириш усулларидир, деб ҳисоблайди.

Жиноят

-

процессида қўлланиладиган тафтиш, текширишнинг ўзига

хос хусусияти шундаки, улар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари номидан
жиноят ишини қўзғатиш ёки рад этиш тўғрисида қарор қабул қилиш учун

зарур бўлган маълумотларни аниқлаш ҳамда жиноят ишига оид

далилларни тўплашдир.


background image

«Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика»

55

Миллий қонунчиликда ҳам тафтиш тушунчасига оид элементлар

изоҳланган бўлиб, “Ўзбекистон Республикаси Жиноят

-

процессуал

кодексининг 187

1

-

моддасига кўра, тафтиш юридик шахслар ва якка

тартибдаги тадбиркорларни тафтиш қилиш иш учун аҳамиятли бўлган

ҳолатлар ҳақидаги маълумотларни текширилаётган субъектларнинг

бухгалтерия, молия, статистика, банк ҳужжатларини ва бошқа

ҳужжатларини ўрганиш ҳамда таққослаб

кўриш йўли билан олиш мумкин

бўлган ҳолларда тайинланадиган далилларни тўплаш усулидир”.

ЖПКнинг ушбу моддасидаги тафтишнинг муҳим компонентлари

қуйидагилар: субъектлар доирасига кўра: тадбиркорлар ва юридик

шахслар; тафтиш объектига кўра: молия, бухгалтерия, банк, статистика

ҳужжатларини ва бошқа турдаги ҳужжатлар; фаолиятга кўра:

ҳужжатларини таққослаб кўриш ва ўрганиш.

Фикримизча, ушбу асослар тафтишнинг ҳамма хусусиятларини

қамраб олмаган. Масалан, тафтишда инвентарлар, маълум бир номоддий

нарсага бўлган ҳуқуқ масалалари ҳам текширилиши мумкин. Бундан

ташқари, солиқ соҳаси ҳам тафтиш предметига киради, у ҳам тафтиш

тушунчасида қамраб олинмаган.

Жиноят

-

процессуал кодексининг 187

1

-

моддаси 2

-

қисмига кўра,

“тадбиркорлик субъектини тафтиш қилиш фақат унинг қонунчиликни

бузганлиги фактлари бўйича қўзғатилган жиноят иши доирасида амалга

оширилади. Бунда тафтишга тадбиркорлик субъектининг фақат қўзғатилган

жиноят иши билан боғлиқ фаолияти қамраб олиниши мумкин”.

Бу қоидадан икки муҳим элементни англаш мумкин:

биринчидан,

тадбиркорлик субъектини тафтиш қилиш бошқа

юридик шахсдан фарқли ўлароқ фақат қўзғатилган жиноят иши юзасидан

бўлади. Жиноят иши қўзғатилмаган ҳолда эса тафтиш тергов ҳаракатидан

фойдаланиб бўлмайди.

иккинчидан,

жиноят иши доирасида, у билан боғлиқ фаолиятгина

тафтиш қилинади. Юридик шахсда эса ушбу ҳолатда қандай ҳаракат қилиш

лозимлиги бўйича қонунчиликда маълумот мавжуд эмас.

Юқорида келтириб ўтилган ҳолатлар ва қонунчилик ҳужжатлари

таҳлилидан келиб чиқиб, фикримизча, тафтиш тушунчасига қуйидагича

таъриф бериш мақсадга мувофиқ:

“Тафтиш

жиноят процессуал босқичларда терговга қадар

текширувни амалга оширувчи орган мансабдор шахси, суриштирувчи,

терговчи қарори, судья ажрими асосида текширилаётган субъектларнинг

молия, солиқ, бухгалтерия, статистика, банк, валюта ҳужжатларини ва

бошқа ҳужжатларини, ахборот ва материалларни, моддий ва номоддий
мулкий объектларни ўрганиш ҳамда таққослаб кўриш ҳамда молиявий

-

хўжалик

фаолиятини текширишга қаратилган далилларни тўплаш

усулидир”.


background image

"

Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика

"

56

Фикримизча, ушбу тафтиш тушунчасидан келиб чиққан ҳолда

унинг компонентлари қуйидагилар:

текширилувчи шахслар доирасига кўра:

тадбиркорлар ва юридик

шахслар;

босқичларда ўтказилишига кўра:

терговга қадар текшириш, тергов

ва суд босқичлари;

тайинлаш ҳужжатларига кўра:

қарор

ёки ажрим;

тайинлаш ваколатига эга субъектларга кўра:

терговга қадар

текширувни амалга оширувчи орган мансабдор шахси, суриштирувчи,
терговчи, прокурор ёки судья;

объектига кўра:

солиқ, молия, бухгалтерия, банк, статистика, валюта

ҳужжатлари ва бошқа ҳужжатлар, ахборот ва материаллар, моддий ва

номоддий мулкий объектлар ҳамда молиявий

-

хўжалик фаолияти;

фаолият турига кўра:

таққослаб кўриш ва ўрганиш.

Демак, ушбу шакллантирилган тушунча 6 та муҳим компонентдан

иборат саналади.

В.В.

Степанов ва Л.Г.

Шапироларнинг фикрича: “тафтиш –

суриштирувчи,

терговчи

ва

прокурорнинг

талабига

биноан

текширилаётган субъектнинг молиявий, иқтисодий ва бошқа фаолиятини

баҳолаш учун зарур бўлган маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш”. Ушбу

тушунчада баҳолаш жараёни, терговга қадар текширув органи, солиқ,

бухгалтерия соҳалари қамраб олинмаган.

Мазкур муаллифлар, объектни ўрганиш доирасига кўра, тафтишни

тор ва кенг маъноларга ажратадилар. Тор

маънода, бу “тафтишнинг умумий

мақсадига эришиш учун муайян муаммоларни ҳал қилишни ўз ичига олади

ҳамда у юқори даражадаги текшириш элементи ҳисобланади, яъни

тафтишни ва ёрдамчи, яъни алоҳида текшириш ҳаракатларини (ташкилий,

техник) қамраб олади”.

Текширув тафтишдан фарқли равишда текширилувчи жараёнларни

ҳажми чекланганлиги ҳамда хўжалик фаолияти жараёнларидаги

фактларни тўғрилигини аниқлашга қаратилган бўлади.

Тафтиш ва текширувлар бошқача фарқланиши ҳам мумкин.

Биринчисининг предмети текширилаётган ташкилотнинг бухгалтерия ва

бошқа ҳужжатларидир. Текшириш турига қараб, у ёки бу тадқиқот мавзуси

мавжуд.

Агар тафтиш давомида молиявий

-

хўжалик фаолияти текширилаётган

бўлса,

у

ҳолда

тафтиш

давомида

кўрсатилганидан

ташқари,

текширилаётган ташкилотнинг бошқа

фаолияти ҳам текширилиши

мумкин.

Шунга кўра, бу текшириш ҳаракатлари турли вазифаларга эга бўлиши

мумкин. Тафтиш қилиш ва текшириш ўртасидаги фарқ уларни ишлаб

чиқаришда қўлланиладиган усулларга қараб ҳам амалга оширилиши


background image

«Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика»

57

мумкин. Биринчисида, ҳужжатли ва

(ёки) ҳақиқий назорат усуллари

қўлланилади. Текширишни ўтказишда қўлланиладиган усуллар унинг

турига боғлиқ.

Шундай қилиб, ҳужжатли текширувни ўтказишда ҳужжатларни

ўрганиш билан боғлиқ усуллар (ҳужжатли назорат усуллари) қўлланилади.

Баъзи муаллифларнинг таъкидлашича, “текширув –

бу корхона

фаолиятининг иқтисодий назоратнинг муайян усулларидан фойдаланган

ҳолда ўрганишдир. Ўрганиш ҳажми бўйича текширув тафтишга қараганда

анча тор”. Бу фикрга қўшиламиз, чунки текшириш мавжуд муаммоли
ҳолатни аниқлашга қаратилса, тафтишда муайян муддатдаги тўлиқ

жараёнларда жиноят аломатлари мавжудлиги текширилади.

А.

Борисовнинг

таъкидлашича,

“текширилаётган

масалалар

доирасига қараб тафтиш ва текширишда, назорат тадбирлари

имкониятлари ҳар хил бўлади, тафтишда бу имкониятлар кенгроқ,

идоравий текширишда камроқ бўлади”. Бу фикрга қўшилган ҳолда тафтиш

жиноят аломатларини аниқлашга қаратилса, текшириш асосан

фаолиятдаги

камчиликлар,

муаммоли

ҳолатларни

аниқлашга

қаратилганлиги билан фарқланади.

Айрим

муаллифлар

қуйидагича

фикрларни

баён

этади:

“текширишнинг муҳим хусусиятлари ва тафтишлар бир

-

бирига яқин, аммо

умуман бир хил эмас. Умумий маънода “текшириш” атамаси тафтишни ҳам

ўз ичига олади.

“Илмий интизом сифатида иқтисодий назоратнинг контцептуал

аппаратида текшириш ва қайта кўриб чиқиш уларнинг ҳар бирига хос

бўлган ўзига хос таркибга эга бўлган алоҳида тоифалардир. Текшириш бу

иқтисодий назоратни амалга оширишнинг бир усули бўлиб, унда муайян

назорат объектларининг ҳақиқий комбинациясининг умумий тасвири

аниқланади, бунинг асосида тасдиқланган масалаларнинг моҳияти

тўғрисида профессионал фикр ишлаб чиқилади”.

Дарҳақиқат, тафтиш усуллари бўлган ва мустақил равишда

қўлланиладиган ҳужжатли ва фактик текширувлар давомида турли хил

бузилишлар ва номувофиқликлар аниқланиши мумкин.

“Тафтиш ва текшириш каби назорат шакллари ўртасидаги асосий

фарқ –

бу тадбирнинг мақсадидадир”. Бу фикрга тўлиқ қўшилиб бўлмайди,

текшириш масаласида фикрларга тўлиқ қўшилган ҳолда тафтишда

фикримизча, молия

-

хўжалик фаолиятнинг самарадорлиги эмас, балки

жиноят аломатлари мавжудлиги текширилиши назарда тутилиши керак.

Ш.И.

Алибековнинг таъкидлашича, “текширишга расмий, тор

ҳужжатли ёндашув деб қараш ҳар доим ҳам ҳақиқатни ўрнатишга ҳисса
қўшавермайди. Текширувлар давомида ҳужжатли текширишнинг таҳлил

ва экспертиза билан тўғри комбинацияси муҳим аҳамиятга эга”.


background image

"

Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика

"

58

Аммо, тафтиш самарадорлиги нафақат ҳужжатли назоратни муаллиф

кўрсатган усуллар билан бирлаштирганда, балки ҳақиқий назоратнинг

бошқа усулларидан фойдаланганда ҳам ошади.

Баъзи муаллифлар, ҳақиқий

назорат усуллари тафтиш пайтида ҳам,

текширишда ҳам тенг равишда қўлланилади, деган фикрда. Уларнинг

фикрича, ушбу усуллардан фойдаланиш даражаси тафтиш ва текширишни

фарқлаш учун мезон бўла олмайди”.

Бироқ, уларнинг фақат текширувлар пайтида ҳақиқий назорат

усулларидан фойдаланиш мумкинлиги ҳақидаги позициясига рози

бўлишимиз мумкин.

Солиқ текшируви бунинг тасдиғи эканлиги билан позицияни асослаш

ишончсиз кўринади. Шундай қилиб, тафтиш ва ҳужжатли текширув

ўртасидаги асосий фарқ шундаки, биринчисини ишлаб чиқариш жараёнида

ҳужжатли ва ҳақиқий назорат усулларидан фойдаланиш мумкин, ҳужжатли

текширув эса ҳужжатларни ўрганишга асосланган.

Шу муносабат билан, “ҳужжатларга асосланган “текшириш”

“ҳужжатли” деб номланишини таъкидлаган Ф.Ф.

Бутинецнинг нуқтаи

назарини келтириш ўринлидир. Агар тафтиш фақат ҳужжатларни

текширишга асосланган бўлса, у билан ҳужжатли текшириш ўртасида

сезиларли фарқ бўлмайди.

Амалиётчилар, қайси текширувни тайинлашни ҳал қилишда муайян

қийинчиликларга дуч келади: ҳужжатли текширишми ёки тафтишними.

Буни терговчилар билан бўлган суҳбатлар тасдиқлайди, бу уларнинг

аксарияти бухгалтерия ҳисоби соҳасидаги мутахассис бўлмаган ҳолда,

фактик маълумотларни ўрнатишнинг ушбу усуллари ўртасида сезиларли

фарқларни кўрмайдилар ёки таклиф қилинган ёки мезонлар барча

ҳолатларда фарқлашга имкон бермайди.

Терговчиларнинг 90% ва тафтишчиларнинг 30% тафтиш ва

ҳужжатли текшириш ўртасидаги фарқни билмайди. Худди шу миқдордаги

терговчилар ушбу тушунчалар қонуний

равишда ажратилмаганлигини

таъкидлайдилар

*

.

Юқоридаги фикрларни таҳлил қилган ҳолда қуйидаги

хулосаларга келиш мумкин: текшириш тафтиш ва ўзга идоравий

текширувни ўз ичига олувчи кенг тушунча саналади.

Ўзга идоравий текширувда ташкилот, корхона, муассасанинг

молия

-

хўжалик

фаолиятини

амалга

оширишда

қонунчилик

ҳужжатларига қай даражада риоя этилганлиги, самарадорлиги ҳамда

камчиликлари текширилса, тафтишда молия

-

хўжалик фаолиятининг

ёки айрим алоҳида операцияларнинг мақсадга мувофиқлиги ҳамда

жиноят

аломатлари мавжуд ёки мавжуд эмаслиги нуқтаи назаридан

текширилади.

*

Терговчилар ва мутахассислар ўртасида ўтказилган сўровнома. 2023 йил.


background image

«Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика»

59

Тафтиш жараёнидаги қоидабузилишларни аниқлашга қаратилган

вазифаларни амалга ошириш учун қуйидаги ҳаракатларни амалга ошириш

лозим ҳисобланади: тўғри ҳаракатлар –

қонун талабларига асосланган

ҳолда амалга оширилган ҳаракатлар; нотўғри, ноқонуний ҳаракатлар

(қоидабузарликлар) –

белгиланган қоидаларга зид амалга оширилган

ҳаракатлар; аниқланмаган ҳаракатлар –

норматив актлар билан аниқ

тартибга солинмаган ҳаракатлар.

Фикримизча,

юқоридаги тафтишга берилган таърифлар ва унинг

объектини ўрганиш орқали тафтишнинг асосий вазифаси ташкилот,
корхона, муассасанинг хўжалик

-

молиявий фаолиятини, яъни қуйидаги

келтирилганларни тафтиш қилишдан иборат:

ташкилотнинг фаолияти таъсис ҳужжатларидаги ҳолатларга мос

келиш ёки келмаслигини аниқлаш;

смета ҳисобларини асосланганлиги, тўғрилиги;

харажатлар сметаларини ижроси;

давлат бюджети маблағлари ва бошқа жамғармалардан тўғри

фойдаланганлиги;

моддий бойликлар, қимматликлар ва пул маблағларининг тўғри

сақланиб келинаётганлиги;

бюджетдан ташқари маблағларнинг тўғри шаклланганлиги ва

сарфланганлиги;

молия интизомига риоя қилинганлиги, бухгалтерия ҳисобини тўғри

юритилганлиги, ҳисоботларни тўғри олиб борилганлиги;

пул воситалари ва қимматбаҳо қоғозлар, кредит билан боғлиқ

операцияларнинг асосли олиб борилганлиги;

бюджет ва бюджетдан ташқари бўлган ҳисобларни тўғри ва ўз

вақтида олиб борилганлиги;

асосий воситалар ҳамда номоддий активлар билан боғлиқ

операцияларнинг

юритилганлиги;

инвестициялар

билан

боғлиқ

операцияларнинг юритилганлиги;

ойлик иш ҳақларини тўланганлиги ва бошқа жисмоний шахслар

билан боғлиқ ҳисобларни юритилганлиги;

кундалик фаолият билан боғлиқ харажатларнинг асосли

сарфланганлиги ва капитал кўринишидаги маблағни сарфланганлиги;

молия ресурсларининг шаклланганлиги ва уларнинг тақсимланиши

тўғрилиги.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1.

qomus.info/encyclopedia/cat-t/taftish-uz.

2.

И.Р.Астанов Жиноят ишлари бўйича махсус билимлардан

фойдаланишнинг процессуал ва криминалистик жиҳатлари

. DSc

докторлик

тадқиқот

иши. Тошкент. 2018 й. ИИВ Академияси.

38 б.


background image

"

Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика

"

60

3.

Лазарева Л.В. Концептуальные основы использования специальных

знаний в Российском уголовном судопроизводстве. док. дисс. –

Владимир,

2011.

С. 12.

4.

Махов В.Н. Использование специальных знаний сведущих лиц при

расследовании преступлений. –

М.: Изд

-

во РУДН, 2000

.

С. 46.

5.

Гарисов С.М. Зайцева

Е

.

А. Использование специальных познаний в

судебном производстве по уголовным делам: Монография. Волгоград:

ВАМВД России, 2010. –

196 с.

6.

Бишманов Б.М. Эксперт и специалист в уголовном судопроизводстве.

М.:

Моск. психолого

-

социальный институт, 2003. –

С

. 17.

7.

Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. 2

-

е изд., доп. –

М.:

Мегатрон XXI, 2000. –

С.

19.

8.

Криминалистика. Ғ.А. Абдумаджидов таҳрири остида. Дарслик. –

Т,

2007.

796 б.

9.

Б.А.Мўминов Судга қадар иш юритувида махсус иқтисодий

билимлардан фойдаланиш. –

Тошкент, Монография. 11 –

б.

10.

Зайцева Е.А., Чипура Д.П.

Использование специальных

экономических знаний в досудебном производстве по уголовным делам.

Волгоград. Монография

. 2007

148 с

.

11.

https://lex.uz/acts/111460

12.

Б.А

.

Норматов Ўзбекистон Республикасида солиқ текширувларини

ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш

. 12.00.02

Конституциявий

ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. молия ва божхона ҳуқуқи

йўналишидаги юридик

фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати

.

Тошкент. ТДЮУ. 2020 й. 18 б.

13.

https://lex.uz/docs/5206072

14.

С.A.Назаров

«Ўзбекистонда

солиқ

текширувларини

такомиллаштириш» номли

08.00.07

Молия, пул муомаласи ва кредит

(иқтисодиёт фанлари) йўналишидаги диссертация, мавзуси рўйхатга

олинган

рақам:

В2022.3.PhD/Iqt2441.

Фалсафа

доктори

(PhD)

диссертацияси. 2023 йил.

15.

А.Н. Тўраев Аудиторлик текширувини ўтказиш бўйича

компиляция хизматларининг моҳияти. “Талқин ва тадқиқотлар”

республика илмий

-

услубий журнали №7. 252 б.

16.

Белинский В.В. Организационно

-

правовые формы использования

специальных знаний в процессе расследования преступлений //

Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений: межвуз.

сб. научи, трудов. –

Вып. 7 / Сибирский юридический институт МВД России;

отв. ред. С.Д. Назаров, В.Е. Корноухов. —

Красноярск: Сибирский

юридический институт МВД России, 2005. —

С. 293.

17.

Степанов В., Шапиро Л. Документальные проверки и ревизии как

средства собирания информации в уголовном судопроизводстве //

Уголовное право. –

2006.

№ 4. –

С. 82.


background image

«Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика»

61

18.

Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве: учебник. –

4-

е изд., перераб. и доп. –

М.: Финансы и статистика, 2005. –

С. 96.

19.

Мысловский Е.Н. Ревизия как источник доказательства в уголовном

процессе Российской Федерации: учебно

-

методическое пособие для

следователей. –

Чебоксары, 1999. –

С. 23. Тимченко В.А. Организация

назначения документальных ревизий и судебно

-

бухгалтерских экспертиз //

Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики.

Сборник научных статей по материалам Всероссийского научно

-

практического семинара 15

-

18 декабря 1998 г.

-

Саратов, 1999. –

С. 206.

20.

И.Р.Астанов Жиноят ишлари бўйича махсус билимлардан

фойдаланишнинг процессуал ва криминалистик жиҳатлари. DSc докторлик

тадқиқот иши. Тошкент. 2018 й. ИИВ Академияси. 49 б.

21.

Б.А.Мўминов “Судга қадар иш юритувида махсус иқтисодий

билимлардан фойдаланишни такомиллаштириш”. DSc докторлик тадқиқот

иши. Тошкент. 2018 й. ИИВ Академияси. 151

-

б.

22.

Исключение составляют случаи проведения комплексной

ревизии, когда к её производству привлекаются, помимо ревизоров, и иные

специалисты, сведущие в той или иной области знания.

23.

Сущенко Н.Б., Ромахова М.Г. Судебная (правовая) бухгалтерия:

учебно

-

методическое пособие. –

Саратов: Издательство ГОУ ВПО

«Саратовская государственная академия права», 2005. –

С. 52.

24.

Соловьёв А.Г. Ревизия ремонтно

-

строительных организаций. –

М.:

Финансы и статистика, 1990. –

С. 6.

25.

Мацкевичюс К. С., Лакис В. И. Ревизия в системе экономического

контроля. –

М.: Финансы и статистика, 1988. –

244 с.; Касюк Е.А. внутренний

контроль: анализ существующих подходов к классификации его видов и

форм, их развитие. Вестник омского университета

.

2017 № 1 (57). 86 с.

26.

Астапкина С.М., Дубровицкая Л.П. Расследование хищений

государственного

и

общественного

имущества,

совершённых

должностными лицами: учебное пособие. –

М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992.

С. 53. Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А.

Кузнецов. –

Спб.: Норинт, 1998. –

С. 976, 1251.

27.

См.: Баширов Р.А., Баширова Н.В. Судебная бухгалтерия: учебное

пособие. –

Ростов

-

на

-

Дону: Феникс; Краснодар: Краснодарская академия МВД

России, 2004. –

С. 184. С.К. Егорова также полагает, что ревизия представляет

собой всестороннюю и глубокую документальную и фактическую проверку ...

См.: Егорова С.К. Контроль и ревизия в бытовом обслуживании: учебное

пособие. –

М.: Финансы и статистика, 1990. –

С. 13

-14.

28.

Трофимов О.Г. О некоторых вопросах организации использования

специальных знаний в расследовании И Проблемы организации

расследования преступлений: материалы Всероссийской научно

-

практической конференции. —

Краснодар. «Кубанский государственный

аграрный университет», 2006. –

С. 211

.


background image

"

Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика

"

62

29.

Степанов В., Шапиро Л. Документальные проверки и ревизии как

средства собирания информации в уголовном судопроизводстве. –

С. 86.

30.

Баширов Р.А., Баширова Н.В. судебная бухгалтерия. –

Ростов

-

на

-

Дону: издательство «Феникс»; Краснодар: Краснодарская академия МВД

России. 2004.

С.34.

31.

Галушкин В.И. Правовые и криминалистические аспекты

использования ревизий и иных проверок при выявлении

и расследовании

преступлений в сфере экономической

деятельности. Саратов 2009.

32.

Сергеев Л.А. Ревизия при расследовании преступлений. –

С. 54.

33.

Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь.

-5-

е изд.,

стереотип. –

М.: Русский язык, 1998. –

С. 589.

34.

Степанов В.В., Шапиро Л.Г. Использование ревизии и

документальной проверки при расследовании

35.

преступных уклонений от уплаты налогов // Вестник Саратовской

государственной академии права. –

1999.

№4. –

С. 17;

36.

Юрин В.М., Юрина Л.Г., Никитин С.В. Проведение ревизии по

требованию следователя И Вопросы, криминалистики и судебной

экспертизы: материалы чтений, посвящённых памяти профессора Е.И.

Зуева / под.ред. В.Н. Хрусталева. –

Саратов: СЮИ МВД России, 2005. –

С. 107.

37.

https://lex.uz/acts/111460

38.

Степанов В., Шапиро Л. Документальные проверки и ревизии как

средства собирания информации в уголовном судопроизводстве. //

Уголовное право. 2006. № 4.

С. 85

;

Шапиро Л.Г. Использование

специальных познаний при расследовании преступных уклонений от

уплаты налогов: монография / под ред. В.В. Степанова. –

Саратов: СГАП,

2001.

С. 76.

39.

См.: Степанов В., Шапнро Л. Документальные проверки и ревизии

как средства собирания информации в уголовном судопроизводстве. –

С. 83.

40.

Л.М. Аснин и И.Я. Кононова Аснин Л.М., Кононова И.Я. Контроль и

ревизия в организациях: учебное пособие. –

Ростов н / Д: Феникс, 2004. –

С. 65.

41.

Гайдуцкий П.И., Саблук П.Т., Шатковская Л.С. Контроль и ревизия

деятельности межхозяйственных предприятий и организаций. –

М.:

Агропромиздат, 1986. –

С. 6.

;

Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль:

учебник. —

4-

е изд, перераб. и доп. –

М.: Финансы и статистика, 1988. –

С. 50.

42.

Борисов А. Судебно

-

экономическая экспертиза, ревизия,

документальная проверка в условиях действия УПК РФ // Право и

экономика. –

2002.

№ 11. –

С. 35. Г.М. Яшин утверждает то же, но с той лишь

разницей, что говорит о документальной проверке. См.: Яшин Г.М. Отличия

ревизии финансово

-

хозяйственной деятельности от документальной

проверки // Безопасность бизнеса. –

2005.

№ 3.

43.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27394/948928

bbae708eb8999c76044265a3b759cfaeef.


background image

«Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика»

63

44.

Белов Н. Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве: учебник. –

М.,

2005.

С. 94

-95.

45.

Галушкин В

.

И

.

Правовые и криминалистические аспекты

использования ревизий и иных проверок при выявлении и расследовании

преступлений в сфере экономической деятельности: диссертация ...

кандидата юридических наук: 12.00.09 / Галушкин Виталий Иванович

.

Саратов, 2009.

15

с.

46.

Борисов А. Судебно

-

экономическая экспертиза, ревизия,

документальная проверка в условиях действия УПК РФ.

С. 36.

47.

Алибеков Ш.И. Источники информации при аудиторской проверке

и ревизии по поручению правоохранительных органов // Финансы. –

2004.

№ 4. –

С. 65.

48.

Борисов А. Судебно

-

экономическая экспертиза, ревизия и

документальная проверка в условиях действия УПК / А.Борисов // Право и

экономика. –

2002.

№ 11. –

С. 35.

49.

Бутынец Ф.Ф. Организация и проведение ревизий в

сельскохозяйственных предприятиях. –

М.: Статистика, 1976.

-

С. 9.

50.

В.Г. Волков отмечает, что «по имеющимся документам проводится

документальная ревизия (проверка) производственной и финансово

-

хозяйственной деятельности организаций». Волков В.Г. Расследование

преднамеренного банкротства

И

Российский следователь. –

2005.

№ 9. –

С. 5.

51.

Салихов З

.

А.

Методология, методика и организация

контрольно

-

ревизионной работы

.

Автореферат

.

диссертации на соискание ученой

степени

доктора экономических наук

.

Москва

. 2005

. 11 С.

Библиографические ссылки

qomus.info/encyclopedia/cat-t/taftish-uz.

И.Р.Астанов Жиноят ишлари бўйича махсус билимлардан фойдаланишнинг процессуал ва криминалистик жиҳатлари. DSc докторлик тадқиқот иши. Тошкент. 2018 й. ИИВ Академияси. 38 б.

Лазарева Л.В. Концептуальные основы использования специальных знаний в Российском уголовном судопроизводстве, док. дисс. - Владимир, 2011.-С. 12.

Махов В.Н. Использование специальных знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. - М.: Изд-во РУДН, 2000. - С. 46.

Гарисов С.М. Зайцева Е.А. Использование специальных познаний в судебном производстве по уголовным делам: Монография. Волгоград: ВАМВД России, 2010. - 196 с.

Бишманов Б.М. Эксперт и специалист в уголовном судопроизводстве. - М.: Моск, психолого-социальный институт, 2003. - С. 17.

Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., доп. - М.: Мегатрон XXI, 2000. - С. 19.

Криминалистика. Ғ.А. Абдумаджидов таҳрири остида. Дарслик. - Т, 2007.-796 6.

Б.А.Мўминов Судга қадар иш юритувида махсус иқтисодий билимлардан фойдаланиш. - Тошкент, Монография. 11-6.

Зайцева Е.А., Чипура Д.П. Использование специальных экономических знаний в досудебном производстве по уголовным делам. Волгоград. Монография. 2007 - 148 с.

https://lex.uz/acts/111460

Б.А.Норматов Ўзбекистон Республикасида солиқтекширувларини хуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш. 12.00.02 - Конституциявий хуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. молия ва божхона хуқуқи йўналишидаги юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. -Тошкент. ТДЮУ. 2020 й. 18 б.

https://lex.uz/docs/5206072

С.А.Назаров «Ўзбекистонда солиқ текширувларини такомиллаштириш» номли 08.00.07 - Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари) йўналишидаги диссертация, мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2022.3.PhD/lqt2441. Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. 2023 йил.

А.Н. Тўраев Аудиторлик текширувини ўтказиш бўйича компиляция хизматларининг моҳияти. "Талқин ва тадқиқотлар" республика илмий-услубий журнали №7. 252 б.

Белинский В.В. Организационно-правовые формы использования специальных знаний в процессе расследования преступлений // Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений: межвуз. сб. научи, трудов. - Вып. 7 / Сибирский юридический институт МВД России; отв. ред. С.Д. Назаров, В.Е. Корноухов. — Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2005. — С. 293.

Степанов В., Шапиро Л. Документальные проверки и ревизии как средства собирания информации в уголовном судопроизводстве // Уголовное право. - 2006. - № 4. - С. 82.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов