Роль административной юстиции в административно-процессуальном праве Республики Узбекистан

CC BY f
93-97
5
0
Поделиться
Хакимов, Г. (2007). Роль административной юстиции в административно-процессуальном праве Республики Узбекистан. Обзор законодательства Узбекистана, (4), 93–97. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/uzbek_law_review/article/view/14734
Г Хакимов, Ташкентский государственный юридический университет

Исследователь

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В вводной части статьи автор характеризует понятия "административная юстиция" и "административный процесс". В основной части рассматриваются вопросы определения места административной юстиции в админи
стративно-процессуальном праве Республики Узбекистан. В заключении автор излагает свои выводы по рассмотренной проблеме.


background image

СУД

ТИЗИМИ

COURT SYSTEM

СУДЕБНАЯ

СИСТЕМА


2007

4

ЎЗБЕКИСТОН

ҚОНУНЧИЛИГИ

ТАҲЛИЛИ

UZBEK LAW REVIEW

ОБЗОР

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УЗБЕКИСТАНА

93

бўлади

.

Айрим

муаллифлар

1

ҳам

шу

фикрни

илгари

сурган

.

Аммо

шу

ўринда

масаланинг

яна

бир

жиҳатига

эътибор

қаратиш

лозимки

,

ушбу

қоиданинг

амалда

татбиқ

этилиши

бир

томондан

фуқароларнинг

ҳуқуқ

ва

қонуний

манфаатларини

таъминлашга

хизмат

қилса

,

бошқа

томондан

дастлабки

тергов

муддати

(3

ой

)

нинг

ўринсиз

чўзилишига

сабаб

бўлиши

мумкин

.

Шу

маъно

-

да

ушбу

салбий

ҳолатнинг

юзага

келишини

олдини

олиш

мақсадида

шикоятни

кўришнинг

қисқартирилган

муддатларини

(

фикримизча

,

фуқароларнинг

бундай

шикоятлари

судлар

томонидан

уч

кунлик

муддатда

,

агарда

қўшимча

ўрганишларни

талаб

этса

,

беш

кун

ичида

кўриб

чиқилиши

лозим

)

жорий

этиш

мақсадга

мувофиқ

деб

ўйлаймиз

.

Резюме

В

вводной

части

статьи

автор

характеризует

пода

-

чу

жалобы

на

досудебном

этапе

на

решения

прокуро

-

ра

,

следователя

и

дознавателя

.

В

основной

части

рассматриваются

виды

и

спосо

-

бы

подачи

жалобы

на

досудебном

этапе

в

разных

странах

.

В

заключении

автор

дает

свои

предложения

по

со

-

вершенствованию

уголовно

-

процессуального

законо

-

дательства

в

данной

области

.

Abstract

In the introductory part of the article the author charac-

terizes submission of the complaint at a pre-judicial stage
on decisions of the public prosecutor, the inspector and
the investigator.

In the basic part kinds and ways of submission of the

complaint at a pre-judicial stage in the different countries
are considered.

In the conclusion the author gives the offers on perfec-

tion of criminally-remedial legislation in the given area.

1

Миньковский

Г

.

М

.

Научно

-

практический

комментарий

к

УПК

РСФСР

.

М

., 1970.

С

.19;

Будников

В

.

Л

.

Обжалование

действий

и

решений

следователя

.

Волгоград

, 1990.

С

.51.

Ғ

.

Т

.

Ҳакимов

ТДЮИ

тадқиқотчиси

ЎЗБЕКИСТОН

РЕСПУБЛИКАСИДА

МАЪМУРИЙ

ЮСТИЦИЯНИНГ

МАЪМУРИЙ

-

ПРОЦЕССУАЛ

ҲУҚУҚДА

ТУТГАН

ЎРНИ

Ҳуқуқ

тармоғи

ва

унга

мувофиқ

бўлган

қонунчилик

-

нинг

тармоғи

мавжуд

бўлиши

учун

бошқа

ҳуқуқ

тармоқ

-

ларидан

мустақил

бўлган

ва

ихтисослашган

,

тартибга

солиш

предметига

,

мантиқий

тизимга

эга

бўлган

ҳуқуқий

нормалар

мажмуи

мавжуд

бўлиши

талаб

этилади

.

Маълумки

,

қонунчиликнинг

ҳар

қандай

тармоғини

муайян

турдаги

ижтимоий

муносабатларни

тартибга

солишга

қаратилган

ва

мазмунини

тегишли

ҳуқуқий

нормалар

ташкил

этадиган

,

ихтисослашган

ҳамда

нис

-

батан

мустақил

бўлган

норматив

-

ҳуқуқий

актларнинг

тизими

ташкил

этади

2

.

Ҳуқуқ

тармоғининг

ва

унга

мувофиқ

бўлган

қонун

-

чилик

тармоғининг

ҳуқуқий

белгиси

бўлиб

ушбу

тармоқ

ҳуқуқий

асосларини

бир

тизимга

келтирган

,

яъни

ко

-

декслаштирилган

норматив

ҳуқуқий

акт

ёки

ҳеч

бўлма

-

ганда

,

шундай

нормаларни

ўзида

жамлаган

ҳуқуқий

актларнинг

йиғиндиси

ҳисобланади

.

Ушбу

мезонлар

-

дан

келиб

чиқиб

шуни

айтиш

мумкинки

,

бугунги

кунда

мамлакатимизда

маъмурий

-

процессуал

ҳуқуқ

тармоғи

мустақил

ҳуқуқ

тармоғи

ҳамда

қонунчилик

тармоғи

си

-

фатида

шаклланганича

йўқ

.

Шуни

алоҳида

таъкидлаш

лозимки

, "

маъмурий

юс

-

тиция

"

ва

у

билан

боғлиқ

бўлган

"

маъмурий

процесс

"

тушунчасига

таъриф

беришда

олимлар

бир

тўхтамга

келганлари

йўқ

.

Айнан

"

маъмурий

процесс

"

тушунчаси

-

га

назарий

жиҳатдан

ойдинлик

киритиш

амалдаги

маъмурий

-

процессуал

фаолиятни

ҳамда

ушбу

фаоли

-

ят

устидан

суд

контролини

амалга

оширишни

янада

яққолроқ

тушуниш

имконини

беради

.

Маъмурий

процесс

юридик

процесснинг

алоҳида

тури

бўлиб

3

,

у

учун

масалан

,

Д

.

Н

.

Бахрахнинг

фикри

-

ча

,

қуйидаги

умумий

хусусиятлар

хосдир

:

1)

процесснинг

босқичма

-

босқич

давом

этиши

,

яъни

ўзаро

бир

-

бири

билан

боғлиқ

бўлган

,

кетма

-

кетликда

амалга

ошириладиган

қарорлар

қабул

қилиш

,

ҳужжат

-

лар

имзолаш

каби

ҳаракатлардан

иборат

тизимнинг

мавжудлиги

;

2)

фаолиятнинг

аниқ

мақсад

ва

тамойиллар

асоси

-

да

амалга

оширилиши

;

3)

процессуал

муносабатлар

субъектларининг

ҳуқуқий

мақоми

ва

уларнинг

доираси

;

4)

ҳуқуқий

масалаларни

ҳал

этиш

учун

тегишли

ҳо

-

кимий

актларни

қабул

қилиш

ва

уларни

тегишли

тар

-

тибда

расмийлаштириш

;

5)

процессуал

ҳаракатларни

муайян

муддатларда

2

Кононов

П

.

И

.

Современное

состояние

и

вопросы

кодифика

-

ции

административно

-

процессуального

законодательства

//

Журнал

российского

права

. 2001.

7.

С

.28.

3

Ҳуқуқий

тартибга

солишда

процесснинг

роли

ва

аҳамияти

тўғрисида

батафсилроқ

қаранг

:

Сорокин

В

.

Д

.

Правовое

регу

-

лирование

:

предмет

,

метод

,

процесс

//

Правоведение

. 2000.

4.

С

.44–45;

Теория

юридического

процесса

/

Под

ред

.

Гор

-

шенева

В

.

М

.

Харьков

, 1985.

С

.51–64;

Панова

И

.

В

.

Юридиче

-

ский

процесс

.

Саратов

, 1998.

С

.6–9;

Кононов

П

.

И

.

Админист

-

ративный

процесс

:

подходы

к

определению

понятия

и

струк

-

туры

//

Государство

и

право

. 2001.

6.

С

.17;

Якимов

А

.

Ю

.

Административно

-

юрисдикционное

производство

//

Государ

-

ство

и

право

. 1999.

3.

С

.6;

Воронков

А

.

В

.

Понятия

и

инсти

-

туты

административного

права

:

Учебное

пособие

.

СПб

., 2002.

С

. 160–174;

ва

б

.


background image

СУД

ТИЗИМИ

COURT SYSTEM

СУДЕБНАЯ

СИСТЕМА

2007

4

ЎЗБЕКИСТОН

ҚОНУНЧИЛИГИ

ТАҲЛИЛИ

UZBEK LAW REVIEW

ОБЗОР

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УЗБЕКИСТАНА

94

амалга

оширилиши

;

6)

процесс

билан

боғлиқ

бўлган

ишлар

,

алоҳида

масалаларнинг

тегишлилиги

;

7)

турли

далиллар

ва

улар

манбааларининг

мавжудлиги

;

8)

процессуал

нормаларга

қатъий

риоя

қилиш

ва

қарорларни

асосли

равишда

қабул

қилиш

;

9)

белгиланган

қоидаларни

бузганлик

учун

тегишли

санкцияларнинг

мавжудлиги

1

.

Бугунги

кунда

,

таъкидланганидек

,

маъмурий

про

-

цесс

тушунчасига

нисбатан

турли

илмий

қарашлар

мавжуд

.

Ушбу

масала

ҳам

назарий

,

ҳам

амалий

жиҳатдан

ўз

ечимини

топганича

йўқ

.

Назарий

жиҳатдан

олганда

,

маъмурий

-

процессуал

фаолиятни

ислоҳ

қи

-

лиш

юзасидан

конкрет

таклиф

ва

мулоҳазалар

йўқлиг

-

ини

эътиборга

олсак

,

амалий

жиҳатдан

бу

ҳолат

маъмурий

-

процессуал

фаолиятни

белгилаб

берувчи

ягона

норматив

актнинг

мавжуд

эмаслиги

билан

изоҳланади

.

Хусусан

,

бир

гуруҳ

олимлар

маъмурий

процессга

ваколатли

давлат

органлари

ва

мансабдор

шахсларнинг

маъмурий

ҳуқуқбузарликларни

кўриб

чиқишга

ва

маъмурий

низоларни

ҳал

қилишга

оид

бўлган

фаолияти

сифатидагина

қарайдилар

2

.

Маъмурий

процессга

нисбатан

фикр

билдирган

ик

-

кинчи

гуруҳ

олимларининг

фикрича

,

маъмурий

процесс

бу

судларнинг

фуқаролар

томонидан

давлат

орган

-

лари

ва

мансабдор

шахсларнинг

ноқонуний

актларига

(

хатти

-

ҳаракатлари

)

нисбатан

берилган

шикоятларни

кўриб

чиқиб

ҳал

қилишга

қаратилган

фаолиятидир

,

яъни

маъмурий

процесс

маъмурий

юстициядир

3

.

Учинчи

гуруҳга

мансуб

олимлар

маъмурий

процесс

сифатида

бошқарув

органларининг

давлат

бошқаруви

соҳасида

вужудга

келадиган

ҳар

қандай

масалаларни

ҳал

қилишга

қаратилган

фаолиятини

таъкидлайдилар

.

Бунга

кўра

маъмурий

процесс

маъмурий

ҳуқуқ

мод

-

дий

нормаларини

қўллаш

процессидир

4

.

Маъмурий

-

процессуал

ҳуқуқ

предмети

ва

тизими

борасидаги

бундай

ноаниқликлар

амалдаги

қонунчили

-

гимизда

ҳам

ўз

ифодасини

топмоқда

.

Хусусан

,

ҳуқуқий

фан

соҳасида

маъмурий

-

процессуал

ҳуқуқнинг

пред

-

метини

аниқлаш

борасида

ягона

ёндашувнинг

йўқлиги

маъмурий

-

процессуал

қонунчиликнинг

тизимини

шакл

-

лантиришга

имкон

бермаяпти

.

Бугунги

кунда

мамлака

-

тимизда

маъмурий

-

процессуал

нормаларни

бир

тизим

-

га

келтирувчи

ҳамда

маъмурий

-

процессуал

қонунчи

-

ликнинг

бутун

бир

ҳуқуқий

базасини

шакллантириш

учун

асос

бўлувчи

ягона

кодекслаштирилган

норматив

акт

мавжуд

эмас

.

Маъмурий

-

процессуал

нормаларнинг

ягона

тизимга

келтирилмаганлиги

уларни

маъмурий

ҳуқуқнинг

тегиш

-

ли

моддий

нормаларидан

ажратишнинг

имконини

бер

-

маяпти

.

Айнан

шунинг

учун

ҳам

маъмурий

ишларни

ҳал

этишга

қаратилган

маъмурий

-

процессуал

норма

-

ларнинг

кўпчилиги

давлат

органларининг

тизими

ва

1

Бахрах

Д

.

Н

.

Юридический

процесс

и

административное

судопроизводство

//

Журнал

российского

права

. 2000.

9.

С

.10.

2

Масалан

,

қаранг

:

Салищева

Н

.

Г

.

Административный

про

-

цесс

в

СССР

.

М

.:

Политиздат

, 1964.

С

.16;

Демин

А

.

А

.

Понятие

административного

процесса

и

кодификация

административ

-

но

-

процессуального

законодательства

//

Государство

и

право

.

2000.

11.

С

. 10–11.

3

Старилов

Ю

.

Н

.

Административная

юстиция

:

Проблемы

тео

-

рии

.

Воронеж

, 1998.

С

. 44–45.

4

Сорокин

В

.

Д

.

Административно

-

процессуальное

право

:

Учебник

.

СПб

., 2004.

С

.25;

Коренев

А

.

П

.

Административное

право

России

.

М

.:

Проспект

, 2000.

С

.239.

ваколатларини

аниқлаб

берувчи

моддий

маъмурий

-

ҳуқуқий

нормаларда

белгилаб

қўйилмоқда

.

Ушбу

ҳолат

айниқса

,

фаолиятни

лицензиялаш

,

давлат

рўйхатидан

ўтказиш

,

маъмурий

назорат

ва

маъмурий

жавобгар

-

ликка

тортишни

белгилаб

берувчи

ва

бошқа

норматив

-

ҳуқуқий

ҳужжатларда

яққол

кўзга

ташланади

.

Маъмурий

-

процессуал

ҳуқуқнинг

моҳияти

ҳамда

унинг

предмети

масаласига

аниқлик

киритилмас

экан

,

бизнинг

назаримизда

,

маъмурий

-

процессуал

нормалар

-

ни

маъмурий

-

моддий

нормалардан

ажратиб

бўлмайди

.

Айниқса

,

маъмурий

процесс

борасидаги

олимларнинг

турлича

қарашлари

маъмурий

-

процессуал

нормаларни

қабул

қилишда

чалкашликларни

келтириб

чиқариши

мумкин

.

Давлат

ҳокимиятининг

барча

органлари

,

давлат

ташкилот

ва

муассасалари

,

маҳаллий

органлар

томо

-

нидан

амалга

ошириладиган

ҳамма

ташкилий

-

бошқарув

фаолиятни

"

маъмурий

процесс

"

тушунчасига

киритиб

юбориш

юридик

процессларни

бир

-

биридан

ажратиб

олишни

боши

берк

кўчага

олиб

кириши

мум

-

кин

.

Бизнинг

фикримизча

,

маъмурий

процессни

юридик

процесснинг

алоҳида

тармоғи

сифатида

ажратиш

ма

-

саласини

давлатнинг

ҳуқуқни

қўллаш

ва

ушбу

фаоли

-

ятга

ваколатли

бўлган

органлар

ҳамда

ташкилотлар

-

нинг

даражасида

ҳал

этиш

лозим

.

Юридик

процессларни

бир

-

биридан

ажратиб

олиш

,

бизнинг

фикримизча

,

давлатнинг

турли

фаолиятидаги

мавжуд

аниқ

объектив

фарқлар

асосида

амалга

оши

-

рилиши

лозим

.

Бундай

аниқ

фарқлар

маҳаллий

орган

-

лар

,

қонунчилик

органлари

,

суд

органларининг

ички

ташкилий

-

бошқарув

фаолиятида

(

масалан

,

кадрларни

шакллантириш

,

давлат

хизматини

ўташ

,

иш

юритиш

ва

ҳ

.

к

.)

мавжуд

бўлмаса

-

да

,

улар

ушбу

органларнинг

ташқи

фаолиятида

,

масалан

,

вазифалари

,

ваколатла

-

ри

ҳамда

уларни

амалга

ошириш

шакл

ва

усулларида

мавжуддир

.

Айнан

мана

шундай

фарқлар

асосида

давлат

ва

унинг

органларининг

маъмурий

ва

суд

иш

-

лари

борасидаги

фаолиятини

ажратиб

олиш

мумкин

.

В

.

А

.

Гаген

таъкидлаганидек

,

маъмурий

юстиция

билан

маъмурий

органлар

фаолияти

бир

-

бири

билан

улар

-

нинг

органлари

ва

улар

томонидан

ишларни

ҳал

этиш

усулларига

кўра

фарқланиши

лозим

5

.

Ҳуқуқшунос

олима

И

.

В

.

Панованинг

фикрича

,

маъмурий

процесс

учта

шаклда

бўлиши

лозим

:

1)

маъмурий

ҳуқуқ

ижодкорлик

процесси

ижро

ҳо

-

кимиятининг

қонуности

актларини

чиқариш

фаолияти

;

2)

маъмурий

-

ҳуқуқий

тақсимлаш

процесси

давлат

бошқаруви

органларининг

вазифа

ва

мажбуриятларни

амалга

оширишга

қаратилган

фаолияти

;

3)

маъмурий

-

юрисдикциявий

процесс

маъмурий

процесснинг

тури

бўлиб

,

ижро

ҳокимияти

органлари

-

нинг

давлат

мажбурловини

қўллаш

(

маъмурий

,

инти

-

зомий

)

орқали

низоларни

ҳал

этиш

,

санкцияларни

қўллаш

ва

ҳуқуқий

муносабатларни

муҳофаза

қилишга

қаратилган

юрисдикциявий

ва

мажбурий

характердаги

маъмурий

процессуал

шаклда

амалга

ошириладиган

фаолияти

6

.

Н

.

Г

.

Салищеванинг

фикрича

,

маъмурий

процесс

давлат

ижро

ҳокимияти

органларининг

маъмурий

маж

-

бурлов

чораларини

қўллаш

ва

индивидуал

маъмурий

ишларни

ҳал

этиш

жараёнида

юзага

келадиган

маъмурий

низоларни

ҳал

этишга

қаратилган

фаолия

-

5

Гаген

В

.

А

.

Административная

юстиция

.

Ростов

н

/

Д

., 1916.

С

.6.

6

Панова

И

.

В

.

Юридический

процесс

.

Саратов

, 1998.

С

. 25.


background image

СУД

ТИЗИМИ

COURT SYSTEM

СУДЕБНАЯ

СИСТЕМА


2007

4

ЎЗБЕКИСТОН

ҚОНУНЧИЛИГИ

ТАҲЛИЛИ

UZBEK LAW REVIEW

ОБЗОР

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УЗБЕКИСТАНА

95

тининг

алоҳида

тури

бўлиб

ҳисобланади

1

.

Маъмурий

процесс

тушунчасига

аниқлик

киритиш

жараёнида

олимлар

давлат

органларининг

фаолияти

-

да

қонунийликни

таъминлаш

,

уларнинг

фуқаролар

би

-

лан

боғлиқ

фаолиятини

қонун

билан

тартибга

солиш

масаласига

эътибор

бериб

келишган

.

А

.

Е

.

Лунев

шун

-

дай

таъкидлаган

эди

: "

маъмурий

процесс

деганда

,

барча

давлат

бошқаруви

органларининг

ўз

ваколатла

-

рини

амалга

ошириш

,

бошқарув

жараёнида

юзага

ке

-

ладиган

барча

ишларни

ҳал

этиш

ва

маъмурий

ҳуқуқ

-

нинг

моддий

нормаларини

қўллашга

қаратилган

фао

-

лияти

тартибини

тушуниш

лозим

.

Ва

мана

шу

фаолият

маъмурий

процесс

тушунчасини

ифодалайди

"

2

.

Юқоридаги

фикрларни

умумлаштирган

ҳолда

шуни

айтиш

мумкинки

,

бизнинг

фикримизча

,

маъмурий

про

-

цесс

деганда

,

ижро

ҳокимияти

органлари

ва

давлат

бошқаруви

бошқа

ваколатли

субъектларининг

(

маъму

-

рий

органларнинг

)

турли

моддий

нормалар

асосида

вужудга

келадиган

индивидуал

ҳуқуқий

масалаларни

ўз

ваколатлари

доирасида

тартибга

солишга

(

ҳал

этиш

)

қаратилган

,

процессуал

нормалар

асосида

ва

маъмурий

тартибда

амалга

ошириладиган

ҳуқуқни

қўллаш

фаолиятини

тушуниш

лозим

.

Ҳамда

маъмурий

процесснинг

қуйидаги

белгилари

мавжуд

:

1.

Маъмурий

процесс

маъмурий

ҳуқуқ

тармоғига

кирувчи

мураккаб

тузилишга

эга

бўлган

ижтимоий

му

-

носабатларнинг

(

бошқарув

муносабатларининг

)

кенг

доирасини

қамраб

олади

.

2.

Маъмурий

процесс

ўзида

норматив

жиҳатдан

тартибга

солинган

фаолиятни

ифодалайди

.

Маъму

-

рий

-

процессуал

нормалар

қонунларда

ва

бошқа

нор

-

матив

ҳуқуқий

ҳужжатларда

мавжуд

бўлиб

,

ушбу

нор

-

малар

бошқарув

актларини

тайёрлаш

ва

қабул

қилиш

,

маъмурий

процесс

қатнашчиларининг

ҳуқуқ

ва

мажбу

-

риятларини

,

мансабдор

шахсларнинг

юрисдикциявий

ваколатларини

ва

бошқаларни

тартибга

солади

.

3.

Маъмурий

процесс

бошқарув

фаолиятини

амал

-

га

оширишга

қаратилган

ҳаракатларнинг

кетма

-

кетликдаги

тизимидир

.

У

маъмурий

ҳуқуқ

нормаларини

амалга

оширишнинг

процессуал

шаклини

ўзида

ифо

-

далайди

.

Маъмурий

процесс

доирасида

бошқа

ҳуқуқ

тармоқларининг

ҳам

нормалари

қўлланади

.

4.

Маъмурий

иш

юритишнинг

хилма

-

хиллиги

,

иш

-

ларнинг

турли

-

туман

мазмундалиги

ва

улар

кўплаб

маъмурий

-

процессуал

нормалар

билан

тартибга

соли

-

нишига

кўра

маъмурий

процесс

юридик

процесснинг

бошқа

турларидан

(

фуқаролик

,

жиноят

)

фарқ

қилади

.

Маъмурий

процесснинг

тизимини

шакллантиришда

,

яъни

унинг

турларини

аниқлаб

олишда

давлат

орган

-

ларининг

ҳуқуқни

қўллаш

фаолияти

мазмунидан

келиб

чиққан

ҳолда

ёндашиш

лозим

.

Адабиётларда

маъму

-

рий

процесснинг

икки

асосий

функцияси

кўрсатилади

3

:

а

)

жисмоний

ва

юридик

шахсларга

ўз

ҳуқуқ

ва

маж

-

буриятларини

амалга

ошириш

имконини

яратган

ҳолда

уларнинг

юриш

-

туришларини

тартибга

солиш

;

б

)

жисмоний

ва

юридик

шахсларнинг

субъектив

ҳуқуқларини

бошқа

шахсларнинг

тазъйиқидан

маъму

-

рий

-

ҳуқуқий

муҳофаза

қилиш

.

Санаб

ўтилган

маъмурий

органларнинг

функцияла

-

1

Салищева

Н

.

Г

.

Административный

процесс

в

СССР

.

М

.,

1964.

С

.16.

2

Лунев

А

.

Е

.

Вопросы

административного

процесса

//

Право

-

ведение

. 1962.

2.

С

. 43.

3

Зеленцов

А

.

Б

.

Административно

-

правовой

спор

(

теоретико

-

методологические

подходы

к

исследованию

) //

Правоведение

,

2000.

1.

С

.68.

ридан

келиб

ҳолда

бизнинг

фикримизча

,

маъмурий

процесснинг

қуйидаги

икки

турини

кўрсатиш

мумкин

:

маъмурий

-

процедура

ва

маъмурий

-

юрисдикциявий

процесс

.

Ўз

навбатида

айрим

муаллифларнинг

фикрига

кўра

,

маъмурий

-

процедура

процесси

индивидуал

иш

-

ларнинг

моҳияти

ва

уларни

ҳал

этиш

усулларига

кўра

қуйидаги

иш

юритув

турларидан

иборатдир

4

:

1.

Рўйхатга

олиш

.

Бунда

давлат

томонидан

жисмо

-

ний

ва

юридик

шахсларнинг

ҳуқуқий

мақоми

,

уларнинг

мулкий

ва

шахсий

номулкий

ҳуқуқларининг

вужудга

ке

-

лиши

,

ўзгариши

ва

тугатилиши

,

ушбу

ҳуқуқлардан

қо

-

нунга

мувофиқ

ҳолда

фойдаланиш

масалалари

,

шунин

-

гдек

бошқа

юридик

фактларни

(

масалан

,

фуқаролик

ҳолати

далолатномаларини

қайд

этиш

,

кўчмас

мулкка

,

турар

жойга

,

транспорт

воситаларига

бўлган

ҳуқуқни

рўйхатдан

ўтказиш

ва

ҳ

.

к

.)

тан

олиниб

,

тасдиқланади

.

2.

Рухсат

бериш

ва

лицензиялаш

.

Бунда

муайян

фаолият

тури

билан

шуғулланиш

учун

(

масалан

,

нота

-

риуслик

фаолиятини

амалга

ошириш

,

мамлакатдан

чиқиб

кетиш

ва

мамлакатга

кириш

учун

),

муайян

ҳара

-

катларни

амалга

ошириш

учун

ваколатли

органлар

томонидан

лицензия

ва

бошқа

турдаги

рухсатномалар

берилади

.

3.

Ҳуқуқни

таъминлаш

.

Бунда

юридик

ва

жисмоний

шахсларга

давлат

томонидан

уларнинг

субъектив

ҳуқуқ

-

лари

таъминланади

(

масалан

,

фуқароларга

пенсия

,

на

-

фақалар

тайинлаш

,

турли

имтиёзлар

бериш

ва

ҳ

.

к

.).

4.

Давлат

имтиҳон

-

танлови

.

Бунда

керакли

синов

-

лардан

ўтган

ва

имтиҳонларни

топширган

юридик

ва

жисмоний

шахслар

янги

ҳуқуқий

мақомга

эга

бўладилар

ёки

алоҳида

субъектив

ҳуқуқлар

қўлга

ки

-

ритадилар

(

масалан

,

олий

ўқув

юртига

имтиҳон

асоси

-

да

қабул

қилиниш

,

транспорт

воситаларини

бошқариш

ҳуқуқини

имтиҳон

асосида

қўлга

киритиш

,

диссерта

-

цияларни

ҳимоя

қилиш

,

давлат

хизматига

танлов

асо

-

сида

кириш

ва

ҳ

.

к

.).

5.

Давлат

экспериза

-

тасдиқлаш

фаолияти

.

Бунда

муайян

юридик

фактларни

тасдиқлаш

ёки

инкор

қилиш

мақсадида

юридик

ва

жисмоний

шахсларнинг

ташаб

-

бусига

биноан

турли

экспертизалар

,

тиббий

гувоҳлан

-

тиришлар

,

тадқиқотлар

ва

текширувлар

ўтказилади

(

тиббий

-

ижтимоий

экспертиза

,

маҳсулотни

сертифи

-

катлаш

,

руҳий

хасталикни

аниқлаш

ва

ҳ

.

к

.).

6.

Давлат

-

рағбатлантириш

фаолияти

.

Бунда

фуқаролар

ва

юридик

шахслар

давлат

ва

жамият

олдидаги

алоҳида

хизматлари

учун

давлат

номидан

мукофотланадилар

.

7.

Давлат

-

ижро

таъминоти

фаолияти

.

Бунда

вако

-

латли

маъмурий

органлар

томонидан

юридик

ва

жис

-

моний

шахсларнинг

ҳуқуқнинг

турли

соҳаларида

ву

-

жудга

келган

турли

вазифа

ва

мажбуриятларини

амал

-

га

оширишлари

таъминланади

(

масалан

,

фуқароларни

ҳарбий

хизматга

чақириш

,

солиқлар

ундириш

ва

ҳ

.

к

.).

Умумий

маъмурий

-

юрисдикциявий

процесс

тарки

-

бида

ҳам

икки

мустақил

маъмурий

процесс

турини

аж

-

ратиш

мумкин

:

маъмурий

-

мажбурлов

ва

маъмурий

-

муҳофаза

процесси

.

Маъмурий

-

мажбурлов

процесси

ўзида

давлат

ва

-

колатли

маъмурий

органларининг

жисмоний

ва

юридик

шахсларга

нисбатан

маъмурий

-

ҳуқуқий

чеклов

ва

мажбурлов

чораларини

қўллашни

ифодалайди

.

Маъмурий

процесснинг

ушбу

тури

таркибида

амал

-

даги

қонунчиликни

таҳлил

қилган

ҳолда

қуйидаги

дав

-

4

Кононов

П

.

И

.

Современное

состояние

и

вопросы

кодифика

-

ции

административно

-

процессуального

законодательства

//

Журнал

российского

права

. 2001.

7.

С

. 31.


background image

СУД

ТИЗИМИ

COURT SYSTEM

СУДЕБНАЯ

СИСТЕМА

2007

4

ЎЗБЕКИСТОН

ҚОНУНЧИЛИГИ

ТАҲЛИЛИ

UZBEK LAW REVIEW

ОБЗОР

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УЗБЕКИСТАНА

96

лат

иш

юритув

турларини

ажратиб

кўрсатиш

мумкин

1

:

а

)

маъмурий

назорат

фаолияти

бунда

муайян

жисмоний

ёки

юридик

шахсларга

нисбатан

қонун

бузи

-

лиш

ҳолатларини

аниқлаш

мақсадида

текширувлар

ўтказилади

,

ҳуқуқбузарларга

нисбатан

тегишли

маъмурий

мажбурлов

чоралари

қўлланилади

(

проку

-

рорлик

назорати

,

давлат

инспекцияларининг

,

ички

иш

-

лар

органларининг

,

солиқ

органларининг

,

Инсон

ҳуқуқ

-

лари

бўйича

вакилнинг

,

Ҳисоб

палатасининг

назорати

ва

ҳ

.

к

.);

б

)

маъмурий

-

суриштирув

фаолияти

ваколатли

маъмурий

органларнинг

юз

берган

ҳодисалар

,

фавқу

-

лодда

ҳолатларнинг

вужудга

келиш

сабабларини

,

уларни

бартараф

этиш

юзасидан

маъмурий

тартибда

амалга

оширадиган

суриштирув

фаолияти

(

ишлаб

чиқаришда

рўй

берган

авария

,

автоҳалокат

юзасидан

,

санитария

-

эпидемиология

суриштируви

ва

ҳ

.

к

.);

в

)

маъмурий

жавобгарлик

чораларини

қўллаш

фаолияти

ваколатли

маъмурий

органларнинг

(

судья

-

ларнинг

)

маъмурий

ҳуқуқбузарликлар

тўғрисидаги

иш

-

ларни

кўриб

чиқиш

бўйича

фаолияти

(

шунингдек

,

со

-

лиқ

,

бюджет

ва

божхона

қонунчилигини

бузганлик

учун

тегишли

жавобгарликка

тортиш

бўйича

иш

юритиш

);

г

)

ижро

фаолияти

ваколатли

маъмурий

органлар

-

нинг

(

суд

ижрочиларининг

)

тегишли

органлар

ҳамда

судларнинг

актларини

мажбурий

тартибда

ижро

этиш

бўйича

ваколати

.

Маъмурий

-

муҳофаза

процесси

бизнинг

фикримиз

-

ча

,

қуйидаги

иш

юритув

турларидан

иборат

бўлиши

лозим

:

а

)

шикоятларни

кўриб

чиқиш

бунда

тегишли

вако

-

латли

маъмурий

органлар

ёки

суд

органлари

фуқаро

-

лар

ва

юридик

шахсларнинг

маъмурий

органлар

(

ман

-

сабдор

шахслар

)

нинг

ноқонуний

хатти

-

ҳаракатлари

(

актлари

)

юзасидан

берган

шикоятларини

кўриб

чиқа

-

дилар

ва

тегишли

қарор

қабул

қиладилар

;

б

)

маъмурий

органлар

ўртасидаги

низоларни

ҳал

қилиш

ваколатли

маъмурий

органлар

ва

судлар

то

-

монидан

ижро

ҳокимияти

органлари

ўртасидаги

вако

-

латларга

оид

низоларни

ҳал

этиш

.

Ушбу

ҳолатда

маъмурий

процесснинг

маъмурий

-

муҳофаза

функцияси

(

жисмоний

ва

юридик

шахслар

-

нинг

шикоятларини

кўриб

чиқиш

ёки

маъмурий

орган

-

лар

ўртасидаги

низоларни

ҳал

этиш

)

агар

судлов

тар

-

тибида

амалга

оширилса

,

маъмурий

процесс

судлов

процессига

айланади

ва

маъмурий

юстиция

вужудга

келади

.

Шундан

келиб

чиқиб

,

маъмурий

суд

тартибида

кўриб

чиқиладиган

ишларнинг

қуйидаги

хусусиятлари

-

ни

ажратиб

кўрсатиш

мумкин

,

яъни

бу

ишлар

биринчи

-

дан

,

давлат

бошқаруви

соҳасида

вужудга

келадиган

маъмурий

ишлардир

;

иккинчидан

,

маъмурий

-

ҳуқуқий

муносабатлардан

келиб

чиқадиган

низолардир

;

учин

-

чидан

,

давлат

бошқарувида

фуқароларнинг

ҳуқуқ

ва

эркинликларини

ҳимоя

қилиш

бўйича

ишлардир

.

Шундай

қилиб

,

бизнинг

фикримизча

,

маъмурий

процесснинг

юқорида

кўриб

чиқилган

таркибий

тизи

-

мидан

келиб

чиққан

ҳолда

маъмурий

юстициянинг

маъмурий

процессда

тутган

ўрнини

маъмурий

процесс

қонунга

мувофиқ

ҳолда

амалга

оширилиши

юзасидан

суд

контроли

сифатида

баҳолаш

мумкин

.

Ижро

ҳокимиятини

амалга

ошириш

устидан

суд

контроли

(

ижро

ҳокимияти

органларининг

бошқарув

фаолияти

,

мансабдор

шахсларнинг

ҳамда

давлат

ва

1

Усанов

В

.

Е

.

Институт

административной

юстиции

в

системе

административного

права

:

Дис

….

канд

.

юрид

.

наук

.

М

., 1999.

С

.104.

маҳаллий

хизматчиларнинг

фаолияти

устидан

)

кўп

холларда

"

маъмурий

юстиция

", "

маъмурий

судлов

фаолияти

"

деб

юритилади

2

.

ХХ

аср

бошларида

маъмурий

юстицияни

жорий

этишнинг

икки

тизими

вужудга

келди

;

биринчи

тизим

-

нинг

моҳияти

шундаки

,

оммавий

ҳуқуққа

оид

барча

масалаларни

ҳал

этиш

умумий

судлар

ваколатига

ки

-

ритилган

эди

(

умумий

юстиция

тизими

).

Иккинчи

ти

-

зимга

кўра

оммавий

ҳуқуқ

масалалари

бошқарув

ор

-

ганлари

тизимида

ташкил

этилган

махсус

маъмурий

-

судлов

ҳайъатлари

(

маъмурий

судлар

)

томонидан

ҳал

этилади

(

махсус

маъмурий

судлар

тизими

).

Ва

ушбу

икки

тизим

асосида

кўп

давлатларда

маъмурий

судлар

ташкил

этилган

.

Масалан

,

Буюк

Британия

,

АҚШ

,

Авст

-

ралия

,

Янги

Зеландия

,

Ҳиндистон

,

Канада

,

Швейца

-

рия

,

Дания

,

Норвегия

,

Белгияда

маъмурий

судлов

иш

-

ларини

умумий

судлар

амалга

оширса

,

Франция

,

Ис

-

пания

,

Португалия

,

Германия

,

Италия

,

Австрия

,

Люк

-

сембург

,

Финляндия

,

Швеция

,

Греция

,

Болгария

,

Польша

,

Чехия

каби

давлатларда

махсус

маъмурий

судлар

ташкил

этилган

3

.

Юқоридаги

умумий

юстиция

тизимига

кирувчи

дав

-

латларда

маъмурий

-

ҳуқуқий

низолар

умумий

судлар

томонидан

ҳал

этилса

-

да

,

уларнинг

айримларида

уму

-

мий

судлар

билан

бирга

махсус

ташкил

этилган

маъмурий

низоларни

кўриб

чиқувчи

органлар

ҳам

мавжуд

.

Масалан

,

Буюк

Британия

,

АҚШ

,

Австралия

,

Янги

Зеландияда

маъмурий

трибуналлар

ҳам

ташкил

этилган

.

Яна

айрим

давлатларда

,

масалан

,

Нидерлан

-

дия

,

Швейцария

,

Руминия

,

Латвия

,

Ироқ

,

Хитойда

умумий

судларнинг

таркибида

маъмурий

палаталар

ҳам

мавжуд

.

Демак

,

маъмурий

юстицияни

махсус

маъмурий

судлар

ташкил

қилиш

орқали

ёки

махсус

маъмурий

"

квазисудлов

"

органлари

(

суд

органлари

тизимига

кир

-

маса

-

да

,

суднинг

айрим

функцияларини

амалга

оши

-

рувчи

органлар

)

ташкил

қилиш

орқали

амалга

жорий

этилади

.

Кўпгина

олимлар

(

А

.

И

.

Елистратов

,

М

.

Д

.

Загряцков

,

Н

.

Г

.

Салищева

кабилар

)

маъмурий

юстициянинг

асо

-

сий

хусусияти

фуқароларни

мансабдор

шахсларга

нисбатан

берилган

шикоятларини

махсус

суд

тартиби

-

да

кўриб

чиқилишида

,

деб

ҳисоблайдилар

.

Шунингдек

,

маъмурий

юстициянинг

контрол

қилиш

функцияси

ҳам

олимларнинг

назарида

унинг

муҳим

хусусияти

сифа

-

тида

ўрин

тутади

.

А

.

И

.

Елистратовнинг

фикрига

кўра

,

"

маъмурий

юстиция

-

бу

бошқарув

идоралари

фаолия

-

тини

суд

йўли

орқали

контрол

қилишдир

"

4

.

С

.

Д

.

Кня

-

зевнинг

фикрича

: "

Ҳеч

муболағасиз

айтиш

мумкинки

,

ижро

ҳокимиятининг

фаолияти

устидан

суд

контроли

бир

томондан

жисмоний

ва

юридик

шахсларнинг

дав

-

лат

органлари

тазйиқидан

муҳофаза

қилса

,

иккинчи

томондан

жамият

манфаатлари

йўлида

маъмурий

ор

-

ганларнинг

самарали

фаолиятини

таъминлашга

хиз

-

мат

қилади

"

5

.

Д

.

Н

.

Бахрах

маъмурий

юстицияни

тор

ва

кенг

маънода

тушуниш

лозим

,

деб

ҳисоблайди

.

Кенг

маънодаги

маъмурий

юстиция

бу

давлат

органлари

ва

2

Бахрах

Д

.

Н

.

Россинский

Б

.

В

.,

Старилов

Ю

.

Н

.

Администра

-

тивное

право

.

М

.:

Норма

, 2004.

С

.741.

3

Рязановский

В

.

А

Единство

процесса

.

М

., 1996.

С

. 37

4

Елистратов

И

.

А

.

Основные

начала

административного

пра

-

ва

.

М

., 1914.

С

. 301..

5

Князев

С

.

Д

.

Принципы

административного

права

Россий

-

ской

Федерации

:

отраслевой

формат

и

юридическое

значе

-

ние

//

Государство

и

право

. 2003.

10.

С

. 45.


background image

СУД

ТИЗИМИ

COURT SYSTEM

СУДЕБНАЯ

СИСТЕМА


2007

4

ЎЗБЕКИСТОН

ҚОНУНЧИЛИГИ

ТАҲЛИЛИ

UZBEK LAW REVIEW

ОБЗОР

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УЗБЕКИСТАНА

97

мансабдор

шахслар

фаолиятининг

қонунийлиги

юза

-

сидан

фуқароларнинг

мурожаатларини

кўриб

чиқишга

асосланган

судлов

фаолияти

бўлса

(

бундай

ишларга

бошқарув

органларига

берилган

ишга

тиклаш

тўғрисидаги

ариза

,

давлат

органлари

томонидан

етка

-

зилган

зарарни

ундириш

каби

ва

бошқа

даъво

тарти

-

бидаги

фуқаролик

ишлари

ҳам

киради

),

тор

маънодаги

маъмурий

юстиция

-

бу

давлат

органлари

ва

мансабдор

шахсларнинг

ноқонуний

актларига

нисбатан

фуқаро

-

лар

томонидан

берилган

шикоятларни

судлар

томони

-

дан

кўриб

чиқишдир

1

.

Бахрах

Россияда

маъмурий

юс

-

тиция

-

бу

фуқаролик

-

процессуал

норамаларга

асосла

-

ниб

маъмурий

ишлар

юзасидан

амалга

ошириладиган

судлов

фаолиятидир

,

деб

алоҳида

таъкидлайди

2

.

Маъмурий

юстицияга

турли

таърифлар

берилгани

-

га

қарамай

,

у

умумий

ўзига

хос

хусусиятларга

эгадир

:

биринчидан

,

маъмурий

юстиция

орқали

давлат

бошқарувида

мансабдор

шахсларнинг

фаолиятида

юридик

ва

жисмоний

шахсларнинг

ҳуқуқларини

бузиш

билан

боғлиқ

маъмурий

ҳуқуқий

низолар

ҳал

этилади

;

иккинчидан

,

маъмурий

юстициянинг

асосий

мақса

-

ди

фуқароларнинг

субъектив

оммавий

ҳуқуқларини

ҳимоя

қилишдан

иборат

;

учинчидан

,

маъмурий

юстиция

органлари

бошқа

барча

давлат

органларидан

,

шунингдек

умумий

юсти

-

ция

суд

органларидан

мустақил

иш

юритадилар

(

улар

шунингдек

,

ижро

ҳокимияти

устидан

ташқи

контролни

ҳам

амалга

оширадилар

);

тўртинчидан

,

махсус

"

маъмурий

юстиция

ҳуқуқий

муносабатлари

субъектлари

"

бўлади

;

бешинчидан

,

маъмурий

-

ҳуқуқий

низолар

ё

умумий

судлар

томонидан

ёки

махсус

маъмурий

судлар

томо

-

нидан

ҳал

этилади

;

олтинчидан

,

низолар

ўрнатилган

процессуал

қои

-

далар

асосида

ҳал

этилади

.

Берилган

шикоят

процес

-

сда

тарафларнинг

тенглиги

таъминланган

ҳолда

кўриб

чиқилади

;

еттинчидан

,

ишни

кўриб

чиққан

маъмурий

суд

ни

-

зонинг

предмети

бўлган

давлат

бошқарув

акти

ёки

мансабдор

шахснинг

хатти

-

ҳаракатини

ноқонуний

(

қо

-

нуний

),

асоссиз

(

асосли

)

деб

топиш

тўғрисида

қарор

қабул

қилади

3

.

Маъмурий

юстиция

тўғрисида

юқорида

келтирилган

фикрлардан

келиб

чиқиб

шуни

айтиш

мумкинки

,

маъмурий

юстиция

фуқароларнинг

уларнинг

ҳуқуқла

-

рини

бузувчи

давлат

органларининг

(

мансабдор

шахс

-

ларнинг

)

ноқонуний

актларини

бекор

қилиш

орқали

ҳимоя

қилувчи

махсус

маъмурий

судлар

фаолиятидир

.

Шунинг

учун

ҳам

,

айрим

муаллифлар

қуйидаги

иш

-

ларни

кўпинча

маъмурий

юстицияга

тааллуқли

деб

ҳисоблайдилар

.

Биринчидан

,

фуқароларнинг

маъмурий

органлар

(

мансабдор

шахслар

)

нинг

ноқонуний

хатти

-

ҳаракатлари

(

актлари

)

юзасидан

берган

шикоятлари

.

Бундай

шикоятлар

масалан

,

тегишли

маълумотларни

,

ҳужжатларни

беришни

,

ҳуқуқий

ҳаракатларни

рўйхатдан

ўтказишни

асоссиз

равишда

рад

этиш

,

сай

-

ловга

оид

ҳуқуқларни

бузиш

ёки

чеклаш

,

давлат

хиз

-

матига

киришга

тўсқинлик

қилиш

каби

ва

бошқа

ҳара

-

катлар

учун

берилиши

мумкин

.

1

Бахрах

Д

.

Н

.

Административное

право

:

Учебник

.

М

.,

Бек

,

1993.

С

.53.

2

Бахрах

Д

.

Н

.

Юридический

процесс

и

административное

производство

//

ЖРП

. 2000.

9.

С

. 14.

3

Старилов

Ю

.

Н

.

Административная

юстиция

:

Теория

,

исто

-

рия

,

перспективы

.

М

.:

Норма

, 2001.

Бунга

шунингдек

,

мансабдор

шахсларнинг

ва

фуқа

-

роларнинг

маъмурий

ҳуқуқбузарликларига

оид

ишлар

-

ни

ҳам

киритиш

мумкин

4

.

Иккинчидан

,

фуқаролар

,

юридик

шахслар

,

давлат

органлари

ва

мансабдор

шахслар

ўртасидаги

давлат

бошқаруви

актлари

юзасидан

келиб

чиққан

низолар

5

.

Учинчидан

,

соҳавий

низолар

.

Бунга

солиқ

,

бюджет

,

божхона

ва

санитария

-

эпидемиология

соҳаларидаги

барча

ҳуқуқбузарликлар

киради

.

Тўртинчидан

,

маъмурий

судловнинг

ваколатларига

шунингдек

,

ижро

ҳокимияти

органлари

тизимидаги

ва

-

колатларга

оид

низоларни

ҳам

киритиш

мумкин

.

Юқоридагилардан

кўриниб

турибдики

,

маъмурий

юстиция

томонидан

кўриб

чиқиладиган

масалалар

,

ишлар

доирасининг

кўлами

анча

кенг

.

Шунинг

учун

ҳам

,

юқорида

таъкидлаганимиздек

,

бугунги

кунда

мам

-

лакатимизда

маъмурий

ва

маъмурий

процессуал

қо

-

нунчиликнинг

тизимини

,

принципларини

белгилаб

бе

-

рувчи

ягона

концепцияни

ишлаб

чиқиш

долзарб

маса

-

ла

ҳисобланади

.

Ана

шундагина

мамлакатимизда

бошқарув

органлари

маъмурий

-

процессуал

фаолияти

-

нинг

ва

маъмурий

юстицияни

амалга

оширишнинг

му

-

каммал

ҳуқуқий

асоси

яратилган

бўлади

.

Бу

эса

би

-

ринчи

навбатда

,

фуқароларнинг

давлат

бошқарувида

-

ги

ҳуқуқ

ва

эркинликларини

ҳимоя

қилишда

,

қолаверса

,

давлат

бошқарув

органлари

фаолиятини

яхшилашда

катта

аҳамиятга

эгадир

.

Резюме

В

вводной

части

статьи

автор

характеризует

поня

-

тия

"

административная

юстиция

"

и

"

административный

процесс

".

В

основной

части

рассматриваются

вопросы

опре

-

деления

места

административной

юстиции

в

админи

-

стративно

-

процессуальном

праве

Республики

Узбеки

-

стан

.

В

заключении

автор

излагает

свои

выводы

по

рас

-

смотренной

проблеме

.

Abstract

In the introductory part of the article the author charac-

terizes concepts "administrative justice" and "administra-
tive process".

In the basic part questions of definition of a place of

administrative justice in administrative-procedural right
Republics Uzbekistan are considered.

In the conclusion the author states the conclusions on

the considered problem.


4

Тихомиров

Ю

.

А

.

Административное

судопроизводство

в

России

:

перспективы

развития

//

Российская

юстиция

. 1998.

8.

С

.33.

5

Радченко

В

.

Компетенция

административных

судов

нам

понятна

//

Российская

юстиция

. 2001.

6.

С

.15.

Библиографические ссылки

Миньковский Г.М. Научно-практический комментарий к УПК РСФСР. М., 1970. С.19; Будников В.Л. Обжалование действий и решений следователя. Волгоград. 1990. С.51.

Кононов П.И. Современное состояние и вопросы кодификации административно-процессуального законодательства // Журнал российского права. 2001. №7. С.28.

Хукукий тартибга солишда процесснинг роли ва ахамияти тугрисида батафсилрок каранг: Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс И Правоведение. 2000. №4 С.44-45; Теория юридического процесса / Под ред. Горшенева В.М. Харьков. 1985. С.51-64; Панова И.В. Юридический процесс. Саратов, 1998. С.6-9; Кононов П.И. Административный процесс: подходы к определению понятия и структуры Ч Государство и право. 2001. №6. С.17; Якимов А Ю. Административно-юрисдикционное производство И Государство и право. 1999. №3. С.6; Воронков А.В. Понятия и институты административного права: Учебное пособие СПб., 2002. С.160-174;ва б.

Бахрах Д.Н. Юридический процесс и административное судопроизводство И Журнал российского права. 2000. N«9. С.10.

Масалан, каранг Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР М.: Политиздат, 1964. С.16; Демин А.А Понятие административного процесса и кодификация административно-процессуального законодательства И Государство и право. 2000. №11. С. 10-11.

Старилов Ю.Н. Административная юстиция: Проблемы теории. Воронеж. 1998. С. 44-45.

Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право: Учебник. СПб.. 2004. С.25; Коренев А.П. Административное право России. М.: Проспект, 2000. С.239.

Гаген В.А. Административная юстиция. Ростов н/Д., 1916. С.6.

Панова И В. Юридический процесс. Саратов. 1998. С. 25.

Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. М., 1964. С.16.

Лунев А. Е. Вопросы административного процесса И Правоведение. 1962. N©2. С. 43.

Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор (теоретикометодологические подходы к исследованию) И Правоведение. 2000. М1.С.68.

Кононов П.И. Современное состояние и вопросы кодификации административно-процессуального законодательства И Журнал российского права. 2001. №7. С. 31.

Усанов В.Е. Институт административной юстиции в системе административного права: Дис.... канд юрид. наук М., 1999. С.104.

Бахрах Д.Н. Российский Б.В.. Старилов Ю.Н. Административное право. М.: Норма, 2004. С.741.

Рязановский В.А Единство процесса. М., 1996. С. 37

Елистратов И.А. Основные начала административного права. М.. 1914. С. 301..

Князев С. Д. Принципы административного права Российской Федерации: отраслевой формат и юридическое значение // Государство и право. 2003. №10. С. 45.

Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник. М., Бек, 1993 С.53.

Бахрах Д.Н. Юридический процесс и административное производство И ЖРП. 2000. №9. С. 14.

Старинов Ю Н. Административная юстиция: Теория, история. перспективы. М.: Норма. 2001.

Тихомиров Ю А. Административное судопроизводство в России: перспективы развития И Российская юстиция. 1998. №8. С.ЗЗ.

Радченко В Компетенция административных судов нам понятна// Российская юстиция. 2001. №6. С. 15.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу