Differensial hisobning iqtisodda qollanilishi

CC BY f
359-361
150
36
Поделиться
Мухторов, Л., Мусурмонова, З., & Тойчибоева, О. (2022). Differensial hisobning iqtisodda qollanilishi. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 359–361. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5092
Лазизбек Мухторов, Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Amaliy matematika fakulteti yoʻnalishi talabasi

Зилола Мусурмонова, Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Amaliy matematika fakulteti yoʻnalishi talabasi

Озода Тойчибоева, Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Amaliy matematika fakulteti yoʻnalishi talabasi

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Iqtisodiy masalalarni differensial hisob va hosila yordamida hal qilish, uning qollanilish usullari, iqtisodiyotdagi ayrim masalalarni yechish yo‘llari misollar bilan ishlanilish usullari keltirilgan

Похожие статьи


background image

359

DIFFERENSIAL HISOBNING IQTISODDA QO‗LLANILISHI

Muxtorov Lazizbek Baxtiyor o‗g‘li

O‗zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

―Amaliy matematika‖ fakulteti yoʻnalishi talabasi

Musurmonova Zilola Zafar qizi

O‗zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

―Amaliy matematika‖ fakulteti yoʻnalishi talabasi

To‗ychiboyeva Ozoda Suxrob qizi

O‗zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

―Amaliy matematika‖ fakulteti yoʻnalishi talabasi

Annotatsiya:

Iqtisodiy masalalarni differensial hisob va hosila yordamida hal qilish,

uning qo‗llanilish usullari, iqtisodiyotdagi ayrim masalalarni yechish yo‘llari misollar bilan
ishlanilish usullari keltirilgan.

Kalit so‗zlar:

lotin, iqtisod, hosilalar, differensial hisoblash, mahsulot, hosilaning

iqtisodiy ma‘nosi.

XII asrda Isaak Nyuton tezlik va masofa o‗rtasida bog‗liqlik borligini isbotladi. U bu

haqiqatni tasdiqlovchi ma'lum bir formulani keltirib chiqardi:

Keyinchalik bu

formulani nafaqat matematikada, balki fizika, kimyo, biologiya, iqtisod kabi boshqa fanlarda
ham qo‗llash mumkinligi aniqlandi. Biz oxirgi intizom haqida batafsilroq gaplashmoqchimiz,
chunki bu bizning hayotimizning ajralmas qismidir. Avvalo, hosila tushunchasini ko‗rib
chiqaylik. Funksiyaning hosilasi - bu differensial hisoblashda funksiyaning ma'lum bir nuqtadagi
o‗zgarish tezligini tavsiflovchi tushuncha va matematika nafaqat aniq hisob-kitoblarni amalga
oshirishga, balki eng muhim iqtisodiy tadqiqotlar uchun shubhasiz xulosalar chiqarishga imkon
berganligi sababli, hosila bunda eng muhim rol o‗ynaydi. Uning yordami bilan barcha
davrlarning iqtisodchilari mamlakatdagi va dunyodagi vaziyatni tahlil qilish imkonini beradigan
eng murakkab muammolarni hal qildilar, bu ularning ishini sezilarli darajada osonlashtirdi.
Ushbu tezisda biz istalgan natijaga erishish uchun hosiladan qanday foydalanishni va nima
uchun iqtisodiyotni bu tushunchasiz tasavvur qilib bo‘lmasligini tushuntirib o‘tamiz[1-3].

Demak, iqtisodchi – berilgan ma‘lumotlarni tahlil qila oladigan, real hayotdagi barcha

qiyinchilik va xatolarga qaramay, ko‗zlangan maqsadga erisha oladigan insondir. Shu bilan
birga, iqtisodchi qiyinchiliklarni mohirlik bilan yengib o‗tadi, sanoatdagi muammolarni hal
qiladi va ular birgalikda iqtisodiyotdagi fundamental muammolarini ifodalaydi. Bunday
masalalarni yechishda asosiy ―yordamchilar‖dan biri differensial hisob bo‗lib, u o‗z navbatida
iqtisodchi va hosila o‗rtasida o‗ziga xos vositachi vazifasini bajaradi. Differensial hisob,
funksiyalarning hosilalari va differensiallarini va ularning funksiyalarni o‗rganishda
qo‗llanilishini o‗rganadigan matematikaning bo‗limi. Differensial hisoblash geometrik ma‘nosi


background image

360

1-rasmda tasvirlangan[5].

Differensial hisob-kitoblar tufayli taklif qilingan tushunchalarni ongli ravishda o‗rganish,

zamonaviy insonga yordam beradigan materialni o‗z vaqtida o‗zlashtirish mavjud. Keyinchalik,
fond bozoridagi derivativlar mavzusiga to‗xtalib o‗tmoqchimiz. Bu iqtisodiyotning muhim jihati
bo‗lib, u alohida tarmoqlarga ta'sir qiladi, shuningdek, ayniqsa inqiroz davrida katta daromad
olishga yordam beradi. Birja bozorlari bizning vaqtimizda ommalashib borayotganligi sababli,
tajribali treyderlar derivativlarga faol murojaat qila boshladilar. Bu atama ingliz tilidagi

derivate

so‗ziga asoslangan bo‗lib, so‗zma-so‗z "hosila funksiya" deb tarjima qilinadi. Quyida hosilaviy
qimmatli qog'ozlarga misollar keltirilgan[4]:

Forvard shartnomalari;

depozit kvitansiyalari;

Kredit hosilalari;

Variantlar;

Garanti va boshqalar.

Ular bozorga hech qanday to‗siqlarsiz va kichik miqdorlar bilan kirishga imkon beradi.

Bozorda pasayish yuz berganda, derivativlar bu vaziyatdan chiqishning eng yaxshi yo‗lidir.
Ushbu qimmatli qog'ozlardan foydalanganda investorlar tranzaktsiyaga mablag' sarflamasliklari
mumkin. Ammo, shu bilan birga, ushbu qimmatli qog'ozlardan foydalanish bilan bog'liq boshqa
muammolar ham mavjud, masalan, iqtisodiy xavflarning oshishi. Ko‗pgina investorlar faqat
aktsiya va obligatsiyalarga sarmoya kiritish haqida o‗ylashgani sababli, derivativlar bozorida
unchalik mashhur bo‗lmaydi.

Hosila bizning hayotimizning bir qismidir va shuning uchun u ko‗plab iqtisodiy

muammolarni hal qilish uchun ishlatilishi mumkin. Bir misolni ko‗rib chiqamiz:

A

korxonasi

X

birlik mahsulot ishlab chiqarsin;

K

- umumiy xarajatlar yoki ishlab chiqarish xarajatlari;

Xarajatlarning ishlab chiqarish hajmiga bog‗liqligini tavsiflovchi ishlab chiqarish

funksiyasi quyidagi ko‗rinishga ega:

K=f(x)

.

Hosilaning iqtisodiy ma‘nosini quyidagi misolda qaraymiz. Biror xil mahsulot ishlab

chiqarilganda ishlab chiqarish xarajatlari ishlab chiqarilgan mahsulotning miqdoriga bog‗liq.
Mahsulot miqdorini

x

bilan, ishlab chiqarish xarajatlarini у bilan belgilasak

y = f (x)

funksional

bog‗lanish kelib chiqadi. Mahsulot ishlab chiqarishni

x

ga ko‗paytirilsa

x +

x

mahsulotga mos

keluvchi xarajat

f(x +

x)

bo‗ladi. Demak, mahsulot miqdorining

x orttirmasiga, mahsulot

ishlab chiqarish harajatining orttirmasi

y = f (x +

x) − f (x)

mos keladi.

Ta‘rif

.

nisbatga mahsulot ishlab chiqarish xarajatining o‗rtacha orttirmasi

deyiladi.

ga ishlab chiqarish limitik xarajati deb ataladi. Yuqoridagiga

o‗xshash

(x)

bilan x mahsulotni sotishdan olingan jami savdo pul mablag‗i bo‗lsa, quyidagi

limit

ga savdo limitik pul mablag‗i deyiladi[6].

1-misol

. Mahsulot ishlab chiqarish xarajati va mahsulot hajmi x orasida bog‗lanish

3

da bo‗lsin. Ishlab chiqarish hajmi, 5 birlik va 10 birlik bo‗lganda limitik

xarajatni toping.

Yechish

. Masala shartiga asosan, x = 5, x =10. Funksional bog‗lanish hosilasi

2

bo‗lib,

2

=97.5,

bo‗ladi. Bularning iqtisodiy

ma‘nosi, mahsulot ishlab chiqarish hajmi 5 birlik bo‗lganda, mahsulot ishlab chiqarish xarajati
kelgusi mahsulotni ishlab chiqarishga o‗tishda 97,5 ni tashkil etadi; ishlab chiqarish hajmi 10
birlik bo‗lganda, esa u 90 ni tashkil etadi.

Ta‘rif

. Tovar va xizmatlarning ma‘lum turiga, iste‘molchining ma‘lum vaqtda,

narxlarning mavjud darajasida, sotib olishga qodir bo‗lgan ehtiyoji talab deyiladi. Talab


background image

361

miqdorining o‗zgarishiga bir qancha omillar ta‘sir qiladi. Ularning ichida eng ko‗p ta‘sir
qiladigan omil narx omilidir[7].

2-misol

. Biror mahsulotga talab va mahsulot narxi orasida bog‗lanish p = 20 − 3x

formula bilan ifodalansin, bunda x mahsulotga talab, p mahsulotning narxi. Mahsulotni sotishdan
olingan savdo puli 2 U = xp yoki U = x(20 −3x) = 20x −3x

2

bo‗ladi. Bundan hosila U

= 20 − 6x

bo‗ladi. x = 2 bo‗lsa, U

(2) = 8 . Buning ma‘nosi, talab 2 dan 3 birlikka ortsa, savdo puli 8

birlikka oshishini bildiradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, hosila juda ko‗p funksiyali bo‗lib, u ma'lumotlarni

hisoblash imkonini beradi, matematik tahlilning ajralmas qismi hisoblanadi, iqtisodiyotda hosila
tufayli fundamental qonunlar shakllanadi, masalan, talab va taklif qonuni. Hosila iqtisodiyot
nazariyasida muhim rol o‗ynaydi va shuning uchun iqtisodiyotning ko‗pgina qoidalari va usullari
shu matematik amallarning natijasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‗yxati:

1.

Zadorojniy V.G. Variantlarni tahlil qilish usullari // Alohida nashr, 2006 yil.

2.

Расулов Т.Ҳ., Расулов Х.Р. Ўзгариши чегараланган функциялар бўлимини

ўқитишга доир методик тавсиялар // Scientific progress. (2021) 2:1, 559-567 б.

3.

Умарова У.У. Роль современных интерактивных методов в изучении темы

«Множества и операции над ними» // Вестник науки и образования. 94:16 (2020), часть 2,
с. 21-24.

4.

Хайитова Х.Г. Использование эвристического метода при объяснении темы

«Непрерывные линейные операторы» по предмету «Функциональный анализ» // Вестник
науки и образования. 94:16 (2020), часть 2, С. 25-28.

5.

Курбонов Г.Г. Информационные технологии в преподавании аналитической

геометрии // Проблемы педагогики № 53:2 (2021), с. 20-23.

6.

Шарипова Р.Т., Умарова У.У., Шарипова М.Ш. Использование методов

«мозговой штурм» и «case study» при изучении темы «условная вероятность,
независимость событий» // Scientific progress. (2021) 2:1, с. 982-988.

7.

Тошева Н.А. Использование метода мозгового штурма на уроке комплексного

анализа и его преимущества // Проблемы педагогики № 2:2 (2021), с. 42-46.

KOSHI TENGSIZLIGI VA UNING QIZIQARLI MASALALARGA TADBIQLARI

Noriyeva Aziza Jasur qizi

O‗zMU Jizzax filiali ―Amaliy matematika‖ kafedrasi

o‗qituvchi-stajyori

Annotatsiya:

Maqolada musbat sonlar uchun Koshi tengsizligi va uning isboti hamda

Koshi tengsizligi yordamida yechiladigan qiziqarli geometrik masalalar, Koshi tengsizligi
yordamida isbotlanadigan ayrim tengsizliklar keltirilgan.

Kalit so‗zlar:

Koshi tengsizligi, Yensen tengsizligi, o‗rta arifmetik, o‗rta geometrik

miqdorlar.

Matematik analiz va kompleks o‗zgaruvchili funksiyalar nazariyasi fanlarining

asoschilaridan biri, buyuk matematik fransuz olimi Agyusten Lui Koshi tomonidan 1821-yilda
isbot etilgan quyidagi tengsizlikni keltiramiz:

Ixtiyoriy

sonlar uchun ushbu

(1)

Tengsizlik o‗rinli bo‗ladi, bu tengsizlikda tenglik faqat

Библиографические ссылки

Zadorojniy V.G. Variantlami tahlil qilish usullari // Alohida nashr, 2006 yil.

Расулов T.X,., Расулов X.P. Узгариши чсгараланган функциялар булимини укитишга дойр методик тавсиялар // Scientific progress. (2021) 2:1, 559-567 б.

Умарова У.У. Роль современных интерактивных методов в изучении темы «Множества и операции над ними» // Вестник науки и образования. 94:16 (2020), часть 2, с. 21-24.

Хайитова Х.Г. Использование эвристического метода при объяснении темы «Непрерывные линейные операторы» по предмету «Функциональный анализ» // Вестник науки и образования. 94:16 (2020), часть 2, С. 25-28.

Курбонов Г.Г. Информационные технологии в преподавании аналитической геометрии // Проблемы педагогики № 53:2 (2021), с. 20-23.

Шарипова Р.Т., Умарова У.У., Шарипова М.Ш. Использование методов «мозговой штурм» и «case study» при изучении темы «условная вероятность, независимость событий» // Scientific progress. (2021) 2:1, с. 982-988.

Тошева Н.А. Использование метода мозгового штурма на уроке комплексного анализа и его преимущества // Проблемы педагогики № 2:2 (2021), с. 42-46.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов