Ingliz tili o'qitishda innovatsion usullar

CC BY f
204-205
26
1
Поделиться
Кулибоев, С., & Эшпулатов, М. (2022). Ingliz tili o’qitishda innovatsion usullar. Анализ актуальных проблем, инноваций, традиций, решений и художественной литературы в преподавании иностранных языков, 1(01), 204–205. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/analysis-problem/article/view/12920
Мехриддин Эшпулатов, Самаркандский государственный институт иностранных языков

Научный руководитель

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ushbu maqolada ingliz tili darslarida yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish muammosi ochib berilgan


background image

204

8.

Sarimsakova, D. (2019). Communicative competence as a result of EF teaching and learning ISJ

Theoretical & Applied Science, 12 (80), 166-169 https://dx. doi. org/10.15863. In TAS (Vol. 80).
9.

Sarimsakova, D. M. (2020). SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE AND COMMON REFERENCE

LEVELS OF THE CEFR. In МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА. ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ,
ИННОВАЦИИ (pp. 4-6).
10.

Sarimsakova, D. (2017). Station Rotation. English Teaching Professional, 109.


INGLIZ TILI O'QITISHDA INNOVATSION USULLAR

Kuliboev Sanjarbek Baxriddinovich,

Eshpo'latov Mehriddin Mansur o’g’li
Ilmiy Rahbar: Mamayoqubova Shahlo

SamDCHTI

Annotatsiya:

ushbu maqolada ingliz tili darslarida yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish

muammosi ochib berilgan.

Kalit so'zlar:

axborot texnologiyalari, o'qitish, ingliz tili, o'quv jarayoni.

Zamonamizning yangi tendentsiyalari bizni ularga maktab ta'limini modernizatsiya qilish bilan javob

berishga majbur qiladi. Ushbu tendentsiyalar ta'limga yangi talablarni keltirib chiqaradi, uning asosiy
maqsadi - yuksak axloqiy, mas'uliyatli, ijodiy, tashabbuskor, barkamol fuqaroni shakllantirish va
rivojlantirishni ta'lim, ijtimoiy va pedagogik qo'llab-quvvatlashdir. Ta'lim jarayonining samaradorligi
axborot-ta'lim muhiti - ta'lim muassasasining asosiy ta'lim dasturini amalga oshirish uchun shart-sharoitlarni
ta'minlaydigan axborot-ta'lim resurslari va vositalari tizimi bilan ta'minlanishi kerak.

Chet tili o'qituvchisi bolalarga nutq faoliyati usullarini o'rgatadi, shuning uchun biz chet tillarini

o'qitishning asosiy maqsadlaridan biri sifatida kommunikativ kompetentsiya haqida gapiramiz.
O`quvchilarda nutqiy faoliyatning u yoki bu shaklida zaruriy ko`nikma va malakalarni, shuningdek, dastur
va standartda belgilangan darajada til kompetensiyasini shakllantirish uchun har bir talaba faol og`zaki
amaliyotni o`tkazish zarur. Til muhitidan tashqarida kommunikativ kompetentsiyani shakllantirish uchun
darsni kommunikativ vazifalarni hal qilishga imkon beradigan shartli kommunikativ yoki kommunikativ
mashqlar bilan to'ldirish etarli emas.

Ta'limning zamonaviy innovatsion shakllari yuqori kommunikativ qobiliyat va o'quvchilarning o'quv

faoliyatiga faol jalb etilishi, nutq va tinglash bilim, ko'nikma va qobiliyatlari salohiyatini faollashtirish,
maktab o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini samarali rivojlantirish bilan tavsiflanadi. Bu

zamonaviy ijtimoiy sharoitlarga moslashishga yordam beradi, chunki jamiyat zamonaviy dunyoga tezda
yo'naltirilgan, mustaqil va faol, o'z faoliyatida muvaffaqiyatga erishadigan odamlarga muhtoj. Ijodkorlik har
qanday innovatsion faoliyatning asosini tashkil etadi. Ijodiy faoliyat shaxsning hissiy va intellektual
sohalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bu zamonaviy ta’lim jarayonining asosiy vazifalaridan biridir.
Maktabdagi ta'lim faoliyati ushbu muammoni hal qilishni ta'minlaydigan aniq texnologiyalardan
foydalanishni talab qiladi. Ushbu texnologiyalar ta'limning innovatsion shakllarini o'z ichiga oladi: rolli
o'yin, loyiha usuli, dramatizatsiya, AKT, Skype texnologiyalari. Asosiy vazifa talabalarning faol kognitiv
faoliyatini rag'batlantirish usullarini tanlash, innovatsion faoliyatning har bir ishtirokchisining ijodiy
salohiyatini ro'yobga chiqarishdir. O'qituvchining maqsadi - ta'limning innovatsion shakllari imkoniyatlarini
aniqlash, ta'lim samaradorligini oshirish, chet tili darslarida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini
rivojlantirish.

Innovatsion faoliyat maktab o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini rivojlantirishning eng

qulay va samarali shakllaridan biri bo'lib, u shaxsning ijtimoiylashuvi, uning mustaqilligi, ijodkorligi va
faolligini rivojlantirish uchun sharoit yaratadi. Muhim komponent - bu talaba o'z muvaffaqiyatini,
intellektual hayotiyligini his qiladigan qulay psixologik sharoitlarni yaratishdir.

Loyiha texnologiyasi - bu turli xil loyihalarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan maktab

o'quvchilarining qiziqishini uyg'otadigan va o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni rivojlantiradigan texnologiya.
Ushbu texnologiyadan foydalanish sinfda barcha mumkin bo'lgan ish shakllarini ta'minlashga imkon beradi:
individual, guruh, jamoa, bu bolalarning mustaqilligi va ijodkorligini rag'batlantiradi.

Loyiha topshiriqlarini amalga oshirish talabalarga chet tilini o'rganishning amaliy afzalliklarini ko'rish

imkonini beradi, bu esa ushbu fanni o'rganishga qiziqish va motivatsiyani oshiradi. O'quvchilarning darsda
va darsdan tashqaridagi faolligi sezilarli darajada faollashadi. Hatto zaif o'quvchilar ham ijodiy topshiriqlarni
bajarishda tilga qiziqish bildiradilar. Loyiha topshiriqlarini bajarib, talabalar chet tilidagi bilimlarini amalda


background image

205

qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Maktab o'quvchilarining o'zlari qimmatli o'lka tarixi, leksik, grammatik
materiallarni o'z ichiga olgan kerakli ma'lumotlarni topadilar, bu maqsadlar uchun nafaqat darslik, balki
boshqa ma'lumot manbalaridan ham foydalanadilar.

AKT texnologiyalari. An’anaviy ta’lim tizimi o‘z o‘rnini yangi axborot-kommunikatsiya

texnologiyalariga (AKT) bo‘shatib bermoqda. Bugungi kunda bir yoki bir nechta xorijiy tillarni bilish
zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Chet tillarini bilish, zamonaviy axborot
texnologiyalarini bilish jamiyatning intellektual, yuksak ma’lumotli a’zosi bo‘lishga ko‘p jihatdan yordam
beradi, shuning uchun ham AKTni bilish va egallash yosh avlod uchun, o‘qituvchilar esa ta’lim faoliyatini
yanada samarali tashkil etish uchun majburiy bo‘lib qoladi. xorijiy madaniyatni o'zlashtirish jarayoni. O'quv
jarayonida

kompyuter

o'quvchilarning

kommunikativ

qobiliyatlarini

rivojlantirish,

tarbiyalash,

shakllantirishning ajralmas vositasiga aylanib bormoqda.

Bugun asosiy e’tibor talaba, uning shaxsiyati, o‘ziga xos ichki dunyosiga qaratilgan. Shu sababli,

zamonaviy o'qituvchining asosiy maqsadi - o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etishning maqsad -
shaxsiy rivojlanishga eng mos keladigan usullari va shakllarini tanlashdir. Ta'limning innovatsion shakllari
maktab o'quvchilarining o'quv faoliyatini tashkil etish va faollashtirishga yordam beradi, o'rganish
samaradorligini oshiradi, ingliz tili darslarida qulay mikroiqlim yaratadi.

Bibliografiya:

1.

Gulyaeva E.V. Ingliz tilining jahon ta'lim makonida vositachi roli // Filologiya fanlari., 2014. No 1. S. 72-

75.
2.

Vladimirova L.P. Chet tili darslarida Internet. IYASH. 2012. No 3. S. 33–41.

3.

Gulyaeva E.V. Ingliz tilining jahon ta'lim makonida vositachi sifatidagi roli //, 2014. No 1. 2-qism. P. 95-

97.
4.

Matveeva N.V. Chet tillarini o'qitishda kompyuter texnologiyalarini qo'llash // Informat

5.

KUSHBAKOVA, M., Zarina, R. U. Z. I. M. U. R. O. D. O. V. A., & Shahram, A. S. L. O. N. O. V. (2020).
Innovative Methods and Ways to Teach and Learn Foreign Language. ECLSS Online 2020a, 146.

6.

Ахмеджанова, Н., & Аслонов, Ш. (2020). Семантические типы предикатов и фазовая членимость
глагольного действия. Интернаука,(12-1), 27-29.

7.

Yusuf, A. (2022). LINGUISTIC AND CULTURAL CHARACTERISTICS OF THE GASTRONOMIC
TERMS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. ILM-FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY
QARASHLAR: MUAMMO VA YECHIMLAR, 197-199.

8.

Eshchanov, B., Odilov, B., & Khakimov, O. (2019, October). Residential electricity demand in Uzbekistan.
In

Energy Resources of the Caspian and Central Asia: Regional and Global Outlook, 4th IAEE Eurasian

Conference, October 17-19, 2019

. International Association for Energy Economics.

9.

Аззамов, Ю. Р. (2022). ТЕРМИНЛАР ТАРЖИМАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Oriental
renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 24), 518-531.

PRACTICALITY OF PRODUCTIVE SPEAKING SKILLS IN ESP AND EGP

Absalamov Khiloliddin Uchkunovich

Teacher of Samarkand state institute of foreign languages

(Samarkand, Uzbekistan)

Abstract. this scientific paper mainly focuses on dealing with the boosting speaking ability as well as

communication skills in English for Specific Purposes (ESP) and in English for General Purposes (EGP).
On the top of that simplest methods are implemented to make students aware about gaining productive
speaking skill. Additionally, the ways which ought to be stressed in speaking are aforementioned. In this

way, some distinct problems have been solved in this article. A great number of offers are highly
recommended to experience into practice in such a way.

Key words: ESP, EGP, speaking skills, learners, communication, interaction,

Introduction

It is frequently claimed that learning and teaching English is such a good means of a free

communication. In order to interact, especially, communication speaking skills play a key role in it. To be
more precise, clear date is provided about what speaking really is. We are obliged to admit that learning
English language is vitally important nowadays because of globalization. It is the milestone for better
communication among public and speakers either specialists or not. In today’s world, English is a key for
technical progress as it enables the rapid growth of information and finding out solution to the frequent

Библиографические ссылки

Gulyaeva E.V. Ingliz tilining jahon ta'lim makonida vositachi roli // Filologiya fanlari., 2014. No 1. S. 72-75.

Vladimirova L.P. Chet tili darslarida Internet. IYASH. 2012. No 3. S. 33-41.

Gulyaeva E.V. Ingliz tilining jahon ta'lim makonida vositachi sifatidagi roli //, 2014. No 1. 2-qism. P. 95-97.

Matveeva N.V. Chet tillarini o'qitishda kompyuter texnologiyalarini qo'llash // Informat

KUSHBAKOVA, M., Zarina, R. U. Z. I. M. U. R. O. D. О. V. A., & Shahram, A. S. L. O. N. О. V. (2020). Innovative Methods and Ways to Teach and Learn Foreign Language. ECLSS Online 2020a, 146.

Ахмеджанова, H., & Аслонов, III. (2020). Семантические типы предикатов и фазовая членимость глагольного действия. Интернаука,(12-1), 27-29.

Yusuf, А. (2022). LINGUISTIC AND CULTURAL CHARACTERISTICS OF THE GASTRONOMIC TERMS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. ILM-FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY QARASHLAR: MU AMMO VA YECHIMLAR, 197-199.

Eshchanov, B., Odilov, B., & Khakimov, O. (2019, October). Residential electricity demand in Uzbekistan. In Energy’ Resources of the Caspian and Central Asia: Regional and Global Outlook, 4th IAEE Eurasian Conference, October 17-19, 2019. International Association for Energy Economics.

Аззамов, Ю. P. (2022). ТЕРМИНЛАР ТАРЖИМАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 24), 518-531.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов