Xorijiy tillarni o'qitishda innovatsion texnologiyalarni qo’llash

CC BY f
218-220
34
Поделиться
Мамаякубова, Ш., , & Шодмонова, К. (2022). Xorijiy tillarni o’qitishda innovatsion texnologiyalarni qo’llash. Анализ актуальных проблем, инноваций, традиций, решений и художественной литературы в преподавании иностранных языков, 1(01), 218–220. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/analysis-problem/article/view/12926
Шахло Мамаякубова, Самаркандский государственный институт иностранных языков

преподаватель

Хушвактова, Самаркандский государственный институт иностранных языков

студентка

Клара Шодмонова, Самаркандский государственный институт иностранных языков

студентка

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ushbu maqolada Chet tillarini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o'qitishni qiziqarli qilish va takomillashtirish nuqtai nazaridan samaraliroq qilish kabi ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi. Bundan tashqari, ushbu zamonaviy texnologik vosita o'quvchilarni qiziqishlariga qarab jalb qilish va o'rganishga yordam beradigan fikrlar yotitilgan


background image

218

References:

1.

Adams, M., & Burns, M. (1999). Connecting student learning and technology. Austin, TX:
Southwest Educational Development Laboratory.

2.

Gray, L., Thomas, N., and Lewis, L. (2010). Teachers’ Use of Educational Technology in U.S.
Public Schools: 2009 (NCES 2010-040). Washington, DC: National Center for Education
Statistics, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education.

3.

Mandinach, E. B., & Cline, H. F. (2000). It won’t happen soon: Practical, curricular, and
methodological problems in implementing technology-based constructivist approaches in
classrooms. In S. P. Lajoie (Ed.), Computers as cognitive tools. No more walls (pp. 377- 395).
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

4.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A
framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers College Record, 108,
1017-1054.

5.

Rakes, G. C., & Casey, H. B. (2002). An analysis of teacher concerns toward instructional
technology. International Journal of Educational Technology, 3(1)

6.

Ravitz, J. L., Becker, H. J., & Wong, Y. T. (2000). Constructivist-compatible beliefs and
practices among U.S. teachers (Report no. 4). Irvine, CA: Teaching, learning and computing

7.

KUSHBAKOVA, M., Zarina, R. U. Z. I. M. U. R. O. D. O. V. A., & Shahram, A. S. L. O. N. O.
V. (2020). Innovative Methods and Ways to Teach and Learn Foreign Language. ECLSS Online
2020a, 146.

8.

Ахмеджанова, Н., & Аслонов, Ш. (2020). Семантические типы предикатов и фазовая
членимость глагольного действия. Интернаука,(12-1), 27-29.

9.

Yusuf, A. (2022). LINGUISTIC AND CULTURAL CHARACTERISTICS OF THE
GASTRONOMIC TERMS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. ILM-FAN
TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY QARASHLAR: MUAMMO VA YECHIMLAR, 197-199.

10.

Eshchanov, B., Odilov, B., & Khakimov, O. (2019, October). Residential electricity demand in
Uzbekistan. In

Energy Resources of the Caspian and Central Asia: Regional and Global

Outlook, 4th IAEE Eurasian Conference, October 17-19, 2019

. International Association for

Energy Economics.

11.

Аззамов,

Ю.

Р.

(2022).

ТЕРМИНЛАР

ТАРЖИМАСИНИНГ

НАЗАРИЙ

АСОСЛАРИ. Oriental

renaissance:

Innovative,

educational,

natural

and

social

sciences, 2(Special Issue 24), 518-531.

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO’LLASH

Mamayakubova Shaxlo SamSIFL teacher,

Xushvaqtova Shoxsanam SamSIFL student,

Shodmonova Klara SamSIFL student

Annotatsiya:

Ushbu maqolada Chet tillarini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish

o'qitishni qiziqarli qilish va takomillashtirish nuqtai nazaridan samaraliroq qilish kabi ko'plab imkoniyatlarni
taqdim etadi. Bundan tashqari, ushbu zamonaviy texnologik vosita o'quvchilarni qiziqishlariga qarab jalb
qilish va o'rganishga yordam beradigan fikrlar yotitilgan.

Kalit so’zlar:

Internet, audio va video majmualar, multimedia, o'quv kompyuter dasturlari, axborot

texnologiyalari, oliy o'quv, yurtlari, Chet tillarini o'qitishda, zamonaviy texnologiyalar.

Kirish

Zamonaviy shart-sharoitlar nafaqat chet tillarini o'qitishda yangi texnologiyalardan foydalanishni,

balki o'qitish metodikasidagi o'zgarishlarni va o'qituvchidan chet tillarini o'rganish jarayonida eng yangi
innovatsion texnologiyalarni joriy etishni talab qiladi. Oliy o'quv yurtlari talabalarning mustaqilligi,
moslashuvchanligi, tanqidiy fikrlashini shakllantirishga yo'naltirilgan o'qitishning faol usullaridan
foydalanishni afzal ko'rishadi. Talabalarning ijodiy qobiliyatini, qiziqishlarini, ko'nikmalarini va boshqa
aqliy xususiyatlarini rivojlantiradigan bilim faoliyatining eng kuchli manbai bu innovatsion
texnologiyalardir. Innovatsion ta'lim texnologiyalari, avvalo, kompyuterlashtirilgan ta'lim bilan chambarchas
bog'liq bo'lgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridir. Innovatsion texnologiyalarni qo'llashning asosiy
muammolari kompyuterlarni o'qitish dasturlarining tarkibi, ularning mazmuni va Web-muhitni maqbul
tartibga solishdir.


background image

219

Talabalarga chet tilini o'rganishda bebaho yordamni Internet taqdim etishi mumkin. Global veb-sayt

talabalarga asl matnlardan foydalanish, ona tilida so'zlashuvchilar bilan muloqot qilish, tabiiy til muhitini
yaratish va madaniyatlararo hamkorlik qobiliyatini shakllantirish uchun noyob imkoniyat beradi. Internetga
kirish chet tilini ravon bilishga turtki beradi. Internet ma'lumot uzatish vositasi sifatida Internet, ayniqsa,
talabalarning darsdan keyingi mustaqil ishi uchun dolzarbdir. Internetda sayr qilish paytida talabalar mustaqil
ravishda bilim olish, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash, ma'lumotlarni tahlil qilish, muammolarni
ko'rish va echish qobiliyatlarini egallaydilar.

Mavzuning dolzarbligi:

Internet, audio va video majmualar, multimedia o'quv kompyuter dasturlari kabi yangi axborot

texnologiyalari oliy o'quv yurtlarida keng qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalarning barchasi talabalarning
ijodkorligini rivojlantirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratishga yordam beradi, ularning
qiziquvchanligini oshiradi va tadqiqot ishlariga qiziqishini kuchaytiradi.

Bundan tashqari, bu quyidagi bir qator didaktik vazifalarni samarali echishga imkon beradi:
O'qish (Reading) qobiliyatini oshirish;
Zamonaviy xorijiy so'zlar bilan so'z boyligini kengaytirish;

Monologik va dialogik nutq ko'nikmalarini takomillashtirish;
Web Internet materiallarini muhokama qilish;

Mavzuning yangiliklari:

Bugungi kunda turli darajadagi til bilimiga ega kishilar uchun o‘quv materiallarining katta

to‘plamlari mavjud. Ushbu maqsadga yetishishda muvaffaqiyatga erishish, o‘qituvchilarning amaliy
uslublari va malakasiga bog‘liq. Turli usullarni birlashtirib o‘qituvchi muayyan ta‘lim dasturlarini
yechishga qodir bo‘ladi. Shu munosabat bilan o‘qituvchilar va talabalar xorijiy tillarni o‘qitishning
zamonaviy usullari bilan tanishishlari kerak. Natijada maqsadlariga erishish uchun eng samarali usullarni
tanlay bilish ko‘nikmalari shakillanadi. Bunda o‘qitish va o‘rganishning bir necha metodlaridan foydalanish
samarali natija beradi. O‘qitish kichik bosqichlarda amalga oshiri-ladi va o‘quvchining mavjud bilim
tizimiga asoslanadi.

O‘quvchilarga uy vazifasi sifatida matnlar berib boriladi. Matnni tushunganligini tekshirishga

mo‘ljallangan mashqlar berilib ular quyidagicha ifoda etilishi mumkin:

Answer the question on the text Samarkand:
Why Samarkand is called like this?

Where is the ancient centre of the city?

How many population is there?

Savol — javob mashqlaridan foydalangan holda o‘quvchi nutqini kuchaytirish, xotirasini yaxshilash,

takrorlash natijalariga erishiladi. Matnlar ichidan chiqqan yangi so‘zlar yod olinadi. Savol-javob qilish
natijasida o‘sha so‘zlarning xotirada takrorlanishi hamda nutqda qo‘llay bilish ko‘nikmalari shakllanadi.
Bundan tashqari darslarda turli xil o‘yinlarni tashkil etish o‘quvchini til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini
orttirib, o‘rganish sur’atini oshiradi. “Hot ball” o‘yinida o‘quvchilar aylana bo‘lib oladilar, koptokni bir-
birlariga yangi so‘zlardan birini aytib otadilar. Ishtirokchilar bir-birlarining aytgan so‘zlarini takrorlamaydi,
takrorlagan yoki so‘z ayta olmay to‘xtab qolgan holda o‘yindan chiqariladi. Shu tarzda o‘yin davom
ettiriladi.

Xulosa

Shunday qilib, innovatsion texnologiyalar chet tillarini o'qitish jarayonini sezilarli darajada boyitadi va

diversifikatsiya qiladi. Monoton ish o'rnini egallash uchun intellektual, ijodiy izlanish paydo bo'ladi. Bu
doimiy o'z-o'zini tarbiyalash va rivojlantirishga yo'naltirilgan, faol, maqsadga muvofiq, yangi turdagi shaxsni
yaratishga yordam beradi. Shunday qilib, axborot texnologiyalari o'quv jarayonining samaradorligini
oshirishni, uni individualizatsiya qilishni, o'qituvchilar va talabalarning faol pedagogik hamkorligini qo'llab-
quvvatlaydi; talabalarning mustaqil bilim faoliyatida ma'lumotlardan ijodiy foydalanish uchun maqbul shart-
sharoitlarni yaratish. Kompyuterlar qo'llanilishi o'qitishni boshqarishni optimallashtirishga, o'quv
jarayonining samaradorligini oshirishga, o'qituvchilarning o'quv materiallari bilan ishlash vaqtini tejashga,
uni qidirishni, tahlil qilishni, tanlashni soddalashtiradi va o'qitishning yangi tashkiliy shakllarini qo'llash
imkoniyatini beradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.

Makhmurova M.H. Тhe importance of a foreign language in higher education // Voprosi nauki i

obrazovaniya. No 8 (92), 2020.
2.

Mavlonova U.K., Karimova Sh.K. THE PROBLEM OF TEACHING ENGLISH IN MIXED ABILITY

CLASSES // Dostijeniya nauki i obrazovaniya. No 5 (59), 2020.
3.

Mavlonova U.K.,

Achilova R.A.

THE PROBLEM

OF

TRANSLATION

OF REALIA


background image

220

(AMERICANISMS) // Dostijeniya nauki i obrazovaniya. No 5 (59), 2020.
4.

Davronov I.O., Umirov J.T., Mukhamedjanova M.B.MECHANISMS OF

IMPROVING STAFF TRAINING // Academy. No 2 (53), 2020.
5.

Ashurovna A.R. Paralinguistic means of speech //International Journal on Integrated Education, 2019. Т.

2. No 6. С. 227-230.
6.

Mavlonova U.K., Maxmurovna M.K. THE INTRODUCTION OF IRONY IN ENGLISH AND UZBEK

LITERATURE // International Engineering Journal For Research & Development, 2020. Т. 5. No 3. С. 4.
7.

Davronov I.O., Ismatillayeva S.S. Тhe role of innovative technologies for improving economy of hotels,

2019.
8.

Davronov I.O., Shadiyev A.Kh. THE COST-EFFECTIVENESS OF IMPROVING THE QUALITY OF

HOTEL SERVICES // Academy. No 4 (55), 2020.
9.

Islomovna V.S., Zoirovna N.I. Realistic Genre and its Development in World Literature // International

Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020. Т. 24. No

10.

Ashurovna A.R., Fazliddinovna N.M., Makhmudjanovna O.N. USAGE OF FLORA IN THE EARLY

MODERN ENGLISH POETRY // Vestnik nauki i obrazovaniya, 2020. No 7-2 (85).
11.

Musulmanova N.R. Struktura obshego znacheniya kategoriy vremeni i nakloneniya vuzbekskom yazike

// Vestnik nauki i obrazovaniya, 2020. No 2-1 (80).
12.

Matyuxin I.B. Perevod mul'tserialov: problema perevoda imen sobstvennix // Vestnik nauki i

obrazovaniya, 2019. No 19-1 (73).

A BRIEF ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL EXPERIENCE OF TEACHING AND

LEARNING WORLD VARIANTS OF ENGLISH

Yakubova Madina Kutfidinovna

Lecturer at “Silk Road” International University of Tourism

Abstract:

This article provides a brief analysis of the experience of teaching and learning world

English variants, as well as the advantages and disadvantages of the analyzed courses.

Анатация:

В данной статье превидёт краткий анализ опыта преподавания и изучения

мировых вариантов английского языка, а так же отменчанны преимущества и недастатки
анализируемых курсов.

Key words:

World Englishes, variant, learners, lexicology, course

As we know, the most common variants of the English language, named after the countries in which

they function, are British English, American English, Australian English. There are also other variants of
English, in particular New Zealand, Canadian, South African, Indian, Singaporean. According to M. Berns
[2;85], variants of English in three major regions (South America, Europe and the Middle East) are gradually
gaining an independent status in terms of reaching a critical mass of English language learners and speakers,
as the number of its real (as well as virtual) users is constantly growing. D. Crystal points to this
phenomenon as an unavoidable linguistic reality that translators, intercultural communication specialists
have to face in their practical work [3;222].

In this connection, familiarization of

linguistic

students with different variants of English in order to

broaden their linguistic horizons and increase their competitiveness in the labor market becomes an urgent
task. The increasing number of contacts with foreign partners communicating in English variants and
insufficient level of linguistic profile graduates' understanding of their features become an obstacle to
effective communicative interaction and lead to misunderstanding, communication failures and lack of
effectiveness of communication at the intercultural level.

The peculiarities of English variants are considered during the learning of such disciplines as

theoretical phonetics, lexicology, theoretical grammar, history of English, introduction to special philology.
Some universities introduce courses aimed at acquainting students with global variants of English as part of
the variative part of the general professional cycle. The purpose of this course is to develop the ability to
analyze and interpret texts in accordance with the specifics of the studied English variant, as well as identify
by ear the corresponding national variant, based on the features of its functioning in specific territories.

The curricula and training courses offered by foreign linguistic centers have no goal-oriented

orientation. In terms of goal, they vary from familiarizing students with the theoretical findings of the world's
English variants, to extremely practical advice and recommendations built on an intuitive basis and
concerning effective intercultural communication with speakers of different English variants.

Universities around the world offer a variety of curricula, characterized by a theoretical focus and

designed for undergraduate and graduate students of linguistics. As a rule, these courses usually include an

Библиографические ссылки

Makhmurova M.H. The importance of a foreign language in higher education // Voprosi nauki i obrazovaniya. No 8 (92), 2020.

Mavlonova U.K., Karimova Sh.K. THE PROBLEM OF TEACHING ENGLISH IN MIXED ABILITY CLASSES // Dostijeniya nauki i obrazovaniya. No 5 (59), 2020.

Mavlonova U.K., Achilova R.A. THE PROBLEM OF TRANSLATION OF REALIA(AMERICANISMS) // Dostijeniya nauki i obrazovaniya. No 5 (59), 2020.

Davronov I.O., Umirov J.T., Mukhamedjanova M.B.MECHANISMS OF IMPROVING STAFF TRAINING // Academy. No 2 (53), 2020.

Ashurovna A.R. Paralinguistic means of speech //International Journal on Integrated Education, 2019. T.

No 6. C. 227-230.

Mavlonova U.K., Maxmurovna M.K. THE INTRODUCTION OF IRONY IN ENGLISH AND UZBEK LITERATURE // International Engineering Journal For Research & Development, 2020. T. 5. No 3. C. 4.

Davronov I.O., Ismatillayeva S.S. The role of innovative technologies for improving economy of hotels, 2019.

Davronov I.O., Shadiyev A.Kh. THE COST-EFFECTIVENESS OF IMPROVING THE QUALITY OF HOTEL SERVICES // Academy. No 4 (55), 2020.

Islomovna V.S., Zoirovna N.I. Realistic Genre and its Development in World Literature // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020. T. 24. No

Ashurovna A.R., Fazliddinovna N.M., Makhmudjanovna O.N. USAGE OF FLORA IN THE EARLY MODERN ENGLISH POETRY // Vestnik nauki i obrazovaniya, 2020. No 7-2 (85).

Musulmanova N.R. Struktura obshego znacheniya kategoriy vremeni i nakloneniya vuzbekskom yazike // Vestnik nauki i obrazovaniya, 2020. No 2-1 (80).

Matyuxin I.B. Perevod mul'tserialov: problema perevoda imen sobstvennix // Vestnik nauki i obrazovaniya, 2019. No 19-1 (73).

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов