Инглиз ва ўзбек тилларида гастрономик атамаларнинг Деривацияси

CC BY f
367-368
6
10
Поделиться
Aззамов Ю. (2022). Инглиз ва ўзбек тилларида гастрономик атамаларнинг Деривацияси. Анализ актуальных проблем, инноваций, традиций, решений и художественной литературы в преподавании иностранных языков, 1(01), 367–368. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/analysis-problem/article/view/13065
Юсуфжон Aззамов , Самаркандский государственный институт иностранных языков

Независимый научный сотрудник

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Дунёнинг кўплаб тиллари қатори инглиз ва ўзбек тиллари гасрономик терминологиясида ясама терминлар миқдорининг салмоғи катта бўлади. Бу жиҳат терминларинг деривацион хусусиятларини тадқиқ этишга алоҳида эътиборни талаб қилади


background image

367

Инглиз ва ўзбек тилларида гастрономик атамаларнинг Деривацияси

Aззамов Юсуфжон

Самарқанд давлат чет тиллар институти мустақил тадқиқотчиси

yu.azzamov@gmail.com


Aннотация. Дунёнинг кўплаб тиллари қатори инглиз ва ўзбек тиллари гасрономик

терминологиясида ясама терминлар миқдорининг салмоғи катта бўлади. Бу жиҳат терминларинг
деривацион хусусиятларини тадқиқ этишга алоҳида эътиборни талаб қилади.

Калит сўзлар: Деривация, аффиксация, терминлар, лексик бирлик, лексема, гастрономик

атамалар.


Деривация –(лот. derivatio – ҳосил қилиш, ясаш) – бир тил бирликларини (дериватларни) бошланғич

асос сифатида қабул қилинадиган бошқа бирликлар негизида ҳосил қилиш жараёнидир, энг оддий ҳолатда
бу ўзакни аффиксация ёки сўз қўшиш ҳисобига кенгайтириш орқали амалга оширилади, шу муносабат
билан деривация баъзан сўз ҳосил қилиш ёки ҳаттоки сўз ясашга тенглаштирилади, яъни ―тилда ҳар
қандай иккиламчи белгиларнинг ҳосил қилиниши, бошланғич деб қабул қилинган бирликлар ёрдамида
тушунтирилиши мумкин, ёки улардан муайян қоидалар, операцияларни қўллаш йўли билан чиқарилиши
мумкин.

1

Демак, деривация ҳодисаси дунёнинг аксарият тилларига хос бўлиб, бу ҳодиса тилнинг ички

бойиш манбаига катта ҳизмат қилади.

Турли тилларнинг терминологик тизимларини ўрганишга бағишланган тадқиқотларда терминлар

деривацион нуқтаи назардан асосан икки усули ажратилади:
1) аффиксация (морфологик) усули;
2) композиция (синтактик) усули

2

.

Ўзакка сўз ясовчи қўшимча қўшиш орқали янги лексик бирлик ҳосил қилиш аффиксация усули

билан термин ясашдир. Икки ва ундан ортиқ сўз формаларининг (кўпинча мустақил сўзларнинг) қўшилиб
бир терминга айланиши эса композиця усули билан термин ясаш ҳисобланади.

Инглиз ва ўзбек тилларида терминларнинг шаклланиш манбаларини тилнинг ички ресурсларига

таянган ҳолда қуйидаги турларга ажратилди: содда терминлар, қўшма терминлар, қисқартма терминлар
(аббревиатура терминлар) бирикма терминлар ва мураккаб терминлар.

Терминологик бирликларнинг базавий морфологик тузилиши умумий тил сўзлари тузилмаси билан

деярли бир хил бўлади. Структур жиҳатдан терминлар монолексемали ва полилексемали бўлиши мумкин.

Х.Палуанованинг фикрича, “аффиксларнинг сўз ясаш соҳасида сермаҳсуллиги ўзбек ва қорақалпоқ

тилларининг туб моҳиятидан, яъни уларнинг агглютинативлик хусусиятидан келиб чиқади. Бунда янги
тушунчаларни ифодалаш учун тилда мутлақо янгидан пайдо бўлган лексемалардан эмас, балки мавжуд
луғавий бирликларга ясовчи аффикслар қўшишдан ҳосил бўлган лексемалардан ҳам фойдаланилади.
Лексемаларни ҳосил қилувчи аффикслар ясама терминлар ясалишида иштирок этади. Кези келганда айрим
терминологик ишларда бундай ҳолатга эътибор берилмаслигини қайд этиб ўтишни ўринли, деб биламиз.
Чунки, ясовчи унсур воситасида ҳосил қилинган ясама мустақил маъноли термин ҳисобланса, улар
ѐрдамида юзага келтирилган бирикмаларнинг биринчи компоненти термин элемент ҳисобланади. Шу
боисдан, қуйида биринчи галда ясама терминларни юзага келтирган ясовчи элементлар хусусида сўз
юритилади

3

. Аффикслар ёрдамида терминларнинг ясалиш ҳодисаси юзасидан инглиз ва ўзбек тиллари

гастрономик терминологиясида айрим ўхшашликларни учратиш мумкин. Бунга сабаб гастрономик
терминологиянинг аксарият қисмини номинатив терминлар ташкил қилади.

Инглиз ва ўзбек тиллари гастрономик терминологияда аффиксация усули билан терминлар

ясалишида префикация орқали терминлар ясалиш ҳолатлари жуда кам учрайди. Шунинг учун бу усул билан
сўз ясалиш ҳолатига кўп тўхталиб ўтмадик.

Суффиксация

энг қадимий сўз ясаш усулларидан бири ҳисобланади. Инглиз ва ўзбек тилларида

намуналарининг асосий қисми шу усулда ясалган. Ўзбек ва инглиз тилларида суффиксал гастрономик

1

Курилович Е. Очерки по лингвистике.-М., 1962. –C 57-70.

2

Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. – М., 1987. – 104 с.; Даниленко

В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. – М., 1977. – 247 с.; Кияк Т.Р.
Лингвистические аспекты терминоведения. – Киев, 1989. – 104 с.; Циткина Ф.А. Терминология и перевод: К
основам сопоставительного терминоведения. – Львов, 1988. – 156 с.

3

Палуанова Х.Д. Экологик терминларнинг деривацион хусусиятлари. Т.: «Fan va texnologiya», 2016, 149 бет.

(72)


background image

368

терминлар икки турда ясалади:
1) бир суффикс ёрдамида (моносуффиксал);
2) икки суффикс ёрдамида (бисуффиксал).

Инглиз тилида гастрономик терминологияда бир суффикс ёрдамида терминлар асосан

- er, - ing, - s, -

ed, -s’,

каби суффикслар ясалади. Ушбу суффикслар ёрдамида ясалган инглиз тилидаги гастрономик

терминларга қуйидагилар киради

: appetizer, cobbler, pudding, Shepherd's pie, devilled kidneys, Hog's pudding,

kippers, scones.

Инглиз тилидаги суффикс ёрдамида ясалган гастрономик терминларнинг ясалиш моделига эътибор

қаратсак, улар қуйидаги моделлар асосида ясалганлигига гувоҳ бўламиз:

Noun+er

appetizer –

от сўз туркумига

“-er”

от ясовчи қўшимча қўшилиб, от сўз туркумидан от ясалмоқда.

Appetizer – a small dish of food or a drink taken before a meal or the main course of a meal to stimulate one's
appetite.

Cobbler

” гастронмик терминини ҳам шу тоифага қўшишимиз мумкин.

Noun + ing – pudding

– от сўз туркумига

“-ing”

қўшилиб, отдан от ясалмоқда.

Pudding – any of several foods

whose common characteristic is a relatively soft, spongy, and thick texture

4

.

Proper noun + ‘s – Shepherd’s pie

– бу моделда ҳом от сўз туркумига “‘s” қўшилиб, таом номини

ифодаламоқда. Бу термин бевосита бирикма термин ҳам ҳисобланади. “Pie (пирог)” терминига
“Shepherd’s(чўпоннинг)” сўзи бирикиб, “Shepherd’s pie”ни ҳосил қилмоқда ва бу терминни ўзбек тилида
чўпон пироги дея талқин қилиш мумкин.

Noun + ed – devilled

– бу модел орқали от сўз туркумига

“- ed”

қўшимчаси қўшилиши орқали сифатдош

ясалмоқда.

Ўзбек тилида гастрономик терминлар тизимида бир суффиксли терминлар салмоғи катта

ҳисобланади. Чунки ушбу тилда мазкур соҳага доир таом номлари кўпинча, ўша таом тайёрланиш ҳолатига
кўра номланади. Ўзбек тилида

-ма, -ча, -и, -ли, -қ, -си, -ган

бир суффиксли ёрдамида қуйидаги терминлар

ясалади:

димлама, қовурма, Андижонча, қиймали, қовурдоқ, ўрамаси, қовурилган.

Ўзбек тилида суффикслар ёрдамида ясалга терминларнинг ясалиш моделига кўра, терминлар

қуйидаги моделлар орқали ясалади:

Феъл + ма – димлама.

Ушбу модел орқали феъл сўз туркумига мансуб “димламоқ” сўзининг буйруқ

шаклидаги “димла” кўринишига

“–ма”

инкор қўшимчаси қўшиш орқали димлама гастрономик термини

ясалган. “Қовурма” гастрономик термини ҳам мана шу модел орқали ясалаганлигини кўришимиз мумкин.

От+ ча – Андижонча.

Мазур модел орқали атоқли от “Андижон” сўзига “-ча” қўшимчасини қўшиш орқали

“Андижонча” гастрономик термини ясалган.

От + ли – қиймали.

Ушбу моделда “қийма” от сўз туркумига “-ли” қўшимчасини қўшиш орқали сифатни

англатадиган гастрономик термин ясалмоқда. “-Ли” қўшимчаси ўзбек тилида асосан сифатга оид сўзларни
ясашга хизмат қилади.

Демак, инглиз тилида асосан от сўз туркумига турли сўз ясовчи қўшимсалар қўшиш орқали

гастрономик терминлар ясалса, ўзбек тилида бу жиҳат ҳам отга, ҳам феълга доир сўзларда кузатилади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, инглиз ва ўзбек тиллари гастрономик терминларининг деривацион

хусусиятлари, ушбу тиллардаги гастрономик терминларни асосан, туб, ясама, қўшма, бирикма ва мураккаб
терминлар ташкил этади. Чоғиштирилаётган тиллардаги гастрономик терминларда аббривиатура асосида
ясалган терминлар учраймайди. Ушбу тилларда мазкур соҳа терминлар тизимни катта қисмини бирикма ва
мураккаб терминлар ташкил қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1.

Курилович Е. Очерки по лингвистике.-М., 1962. –C 57-70.

2.

Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. – М., 1987. – 104 с.;

3.

Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. – М., 1977. – 247 с.;

4.

Кияк Т.Р. Лингвистические аспекты терминоведения. – Киев, 1989. – 104 с.;

5.

Циткина Ф.А. Терминология и перевод: К основам сопоставительного терминоведения. – Львов, 1988. –

156 с.

6.

Палуанова Х.Д. Экологик терминларнинг деривацион хусусиятлари. Т.: «Fan va texnologiya», 2016, 149

бет. (72)

7.

https://www.britannica.com/topic/pudding

4

https://www.britannica.com/topic/pudding

Библиографические ссылки

Курилович Е. Очерки по лингвистике.-М., 1962. -С 57-70.

Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. - М., 1987. - 104 с.;

Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. - М., 1977. - 247 с.;

Кияк Т.Р. Лингвистические аспекты терминоведения. - Киев, 1989. - 104 с.;

Циткина Ф.А. Терминология и перевод: К основам сопоставительного терминоведения. - Львов, 1988. -156 с.

Палуанова Х.Д. Экологик терминларнинг деривацион хусусиятлари. Т.: «Fan va texnologiya», 2016, 149 бет. (72)

https://www.britannica.com/topic/pudding

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов