Принцип автономии арбитражных соглашений в внешнеэкономических договорах

Поделиться
Дехканов, Р. (2023). Принцип автономии арбитражных соглашений в внешнеэкономических договорах . Перспективы развития международного коммерческого арбитража в Узбекистане, 1(1), 143–147. https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-6-3/iss1-pp143-147
0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Статья содержит анализ теоретических и практических особенностей принципа автономии третейского соглашения во внешнеэкономических сделках. В статье освещается значение наличия арбитражной оговорки во внешнеэкономических договорах, сущность арбитражной оговорки во внешнеэкономических сделках в международном и национальном праве, актуальная проблема независимости арбитражной оговорки от договора.


background image

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО

АРБИТРАЖА В УЗБЕКИСТАНЕ»

Сборник международной научно-практической конференции

143

Rahmatilla Dehqanov

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-6-3/iss1-pp143-147

TASHQI IQTISODIY BITIMLARDA ARBITRAJ KELISHUVINING

AVTONOMLIK PRINSIPI

Annotatsiya.

Maqola tashqi iqtisodiy bitimlarda arbitraj kelishuvining

avtonomlik prinsipining nazariy va amaliy xususiyatlarini tahlilini oʻz ichiga olgan.

Maqolda tashqi iqtisodiy bitimlarda arbitraj toʻgʻrisidagi shart mavjud boʻlishining

ahamiyati, xalqaro va milliy qonunchilikda, tashqi iqtisodiy bitimlarda arbitraj

toʻgʻrisidagi shartning xususiyati va arbitraj sharti shartnomadan alohida

mustaqilligining hozirgi kundagi muammosi yoritib beriladi.

Kalit soʻzlar:

arbitraj, tashqi iqtisodiy bitimlar, arbitraj kelishuvi, arbitraj

shartining avtonomlik prinsipi.

ПРИНЦИП АВТОНОМИИ АРБИТРАЖНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

В ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ДОГОВОРАХ

Аннотация.

Статья

содержит

анализ

теоретических

и

практических особенностей принципа автономии третейского соглашения

во внешнеэкономических сделках.

В статье освещается значение наличия арбитражной оговорки во

внешнеэкономических договорах, сущность арбитражной оговорки во

внешнеэкономических сделках в международном и национальном праве,

актуальная проблема независимости арбитражной оговорки от договора.

Ключевые слова:

арбитраж, внешнеэкономические договоры,

третейское соглашение, принцип автономии третейского соглашения.

THE PRINCIPLE OF AUTONOMY OF ARBITRATION AGREEMENTS

IN FOREIGN ECONOMIC TREATIES

Abstract.

The article contains an analysis of the theoretical and practical

features of the principle of autonomy of arbitration agreement in foreign economic

transactions.

The article highlights the importance of the existence of an arbitration clause

in foreign economic agreements, the nature of the arbitration clause in foreign

economic transactions in international and national law, and the current problem

of the independence of the arbitration clause from the contract.

Keywords:

arbitration, foreign economic agreements, arbitration

agreement, the principle of autonomy of the arbitration agreement.


background image

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО

АРБИТРАЖА В УЗБЕКИСТАНЕ»

Сборник международной научно-практической конференции

144

Hozirgi kunda dunyoning deyarli barcha davlatlariga rivojlangan

mamlakatlardan toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar oqimi, savdoning

globallashuvi va koʻplab transmilliy kompaniyalarning yangi joylarda kengayishi

tufayli soʻnggi oʻn yil ichida tijorat nizolari soni sezilarli darajada oshdi. Buning

natijasida xalqaro arbitrajlari nizolarni hal qilishning asosiy usuliga aylandi. Bu esa,

kelib chiqadigan yoki kelib chiqishi mumkin boʻlgan nizolarni arbitraj sudlarida

koʻrib chiqish sharti boʻlgan arbitraj kelishuvini tadqiq qilish zaruriyatini yuzaga

keltiradi. Nizolarni xalqaro arbitraj sudlarida hal qilish toʻgʻrisida kelishib olish ikki

usulda rasmiylashtirilishi mumkin. Birinchisi shartnomaning shart sifatida,

ikkinchisi alohida shartnomasi sifatida rasmiylashtiriladi.

Arbitraj bitimi – bu tomonlarning, ular oʻrtasida biron-bir aniq

munosabatlar jarayonida sodir boʻlgan yoki sodir boʻlishi mumkin boʻlgan

huquqbuzarlik oqibatida paydo boʻladigan nizolarni arbitraj muhokamasiga

topshirish toʻgʻrisidagi bitimidir [1].

Tashqi iqtisodiy bitimlarda arbitraj toʻgʻrisidagi kelishuvni bitimning bir

sharti sifatida kiritilishining oʻziga xos xususiyatlaridan biri bu uning asosiy

shartnomadan mutlaqo mustaqil xarakterga ega ekanligidadir. Mazkur universal

xususiyat yuridik adabiyotlarda “avtonomlik” prinsipi deb tilga olinadi. Arbitraj

shartning avtonomligi tushunchasi xalqaro arbitraj huquqida qiziqarli va

munozarali masaladir. Aynan Ushbu prinsipning asl mohiyati shundaki, asosiy

shartnomaning arbitraj toʻgʻrisdagi sharti asosiy shartnomaning tarkibiy bir

qismi (bandi, sharti) boʻlishiga qaramay, unda shartnomaga nisbatan

mustaqilligining mavjudligidir. Arbitraj kelishuvining avtonimlik prinsipi

shartnoma majburiyatlarini bajarmaganda yoki bekor boʻlganda nizoni arbitraj

sudlarida hal qilishni anglatadi. Arbitraj kelishuvining avtonomligi tomonlarning

nizolarni hal qilish tartib-qoidalarini kechiktirishlariga toʻsqinlik qilishi va

nizolarni oʻz vaqtida va samarali va qat’iy hal qilish imkonini beradi.

Hozirgi kunda arbitraj kelishuvining avtonomlik prinsipi shartnomalarda

muhim rol oʻynashiga qaramasdan quyidagi muammolari mavjud. Ular

quyidagilarni tashkil qiladi:

1.

Arbitraj sharti shartnoma amal qilish muddati tugaganda yoki bekor

boʻlgan taqdirda ham oʻz faoliyatini davom ettiradimi yoki yoʻqmi?

Tashqi iqtisodiy bitimning amal qilish muddati tugagandan soʻng arbitraj

toʻgʻrisidagi kelishuv muddatiga ta’sir qilish yuzasidan Rossiya Federatsiyasi

qonunchiligida quyidagi qoida belgilanadi: ya’ni, Rossiya Federatsiyasi Oliy

Arbitraj sudining 22.12.2005 №96 axborot xati “Agar taraflar tomonidan boshqa

tarzda kelishib olinmagan boʻlsa, asosiy bitimning muddati tugaganligi arbitraj

bitimining muddati ham tugashiga olib kelmaydi” [2].

UNCITRAL Qoidalarining 23.1-moddasida aytilishicha, agar sud

shartnomani haqiqiy emas deb topsa ham, bu avtomatik ravishda hakamlik

qarorining haqiqiy emasligiga olib kelmaydi. Biroq arbitraj bandi shartnomalar

bekor boʻlgan taqdirda ham oʻz faoliyatini davom ettiradimi yoki yoʻqmi


background image

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО

АРБИТРАЖА В УЗБЕКИСТАНЕ»

Сборник международной научно-практической конференции

145

noma’lum. Bu xalqaro arbitraj huquqida hal qilinmagan savoldir.

2.

Bitim haqiqiy emas deb topilganda, bitimdagi arbitraj sharti hali ham

amal qiladimi yoki amal qilishi tugaydimi va ushbu holatni kim hal qiladi?

Xalqaro savdo huquqi boʻyicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Komissiyasi

(UNCITRAL) tomonidan 1985-yil 21-iyunda qabul qilingan xalqaro savdo arbitraji

toʻgʻrisida UNCITRAL namunaviy qonunida avtonomiya haqida qoida

mustahkamlangan. Toʻgʻri, mazkur konvensiya avtonomlik xususiyatini prinsip

sifatida mustahkamlamaydi yoki prinsip sifatida alohida e’tirof etmaydi, lekin ushbu

xalqaro namunaviy hujjatning 16-moddasiga binoan quyidagicha qoida tavsiya

qilinadi, ya’ni arbitraj sudi oʻz vakolatlari toʻgʻrisida shu jumladan, arbitraj bitimi

mavjudligi va haqiqiyligi xususidagi har qanday e’tirozlar yuzasidan oʻzi qaror

chiqarishi mumkinligi, hamda, shu maqsadda shartnomaning bir qismi boʻlgan

arbitraj shartlari shartnomaning boshqa shartlariga bogʻliq boʻlmagan taraflar bitimi

sifatida izohlanishi lozimligi koʻrsatib oʻtilgan. Shuningdek, xalqaro tijorat arbitraji

tomonidan asosiy shartnomaning haqiqiy emasligi toʻgʻrisidagi qaror chiqarilishi

“ipso jure” arbitraj shartlarining haqiqiy emasligini keltirib chiqarmasligi haqida

tushuntirib ketilgan [3]. Xuddi shunday, London Xalqaro Arbitraj Sudi (LCIA)

Qoidalarining 23.2-moddasida bitimning bir qismini tashkil etuvchi yoki tashkil

etish uchun moʻljallangan hakamlik sudining bandi ushbu boshqa kelishuvdan
mustaqil ravishda hakamlik kelishuvi sifatida koʻrib chiqiladi.

Arbitraj sudining bunday boshqa kelishuv mavjud emasligi, haqiqiy

emasligi yoki kuchsizligi toʻgʻrisidagi qarori (oʻz-oʻzidan) arbitraj bandining

mavjud emasligiga, haqiqiy emasligiga yoki samarasizligiga olib kelmasligi

ta’kidlangan. Xalqaro Savdo Palatasining (ICC) Arbitraj qoidalari ham arbitraj

kelishuvining mustaqilligi ta’kidlangan. Yuqoridagi qoidalar Oʻzbekiston

Respublikasining 2021-yil 16-fevraldagi “Xalqaro tijorat arbitraji toʻgʻrisida”gi

qonunining 21-moddasida ham oʻz ifodasini topgan. Unga koʻra “Arbitraj sudi o‘z

yurisdiksiyasi to‘g‘risida, shu jumladan arbitraj kelishuvining mavjudligi yoki

haqiqiyligi borasidagi har qanday e’tiroz bo‘yicha o‘zi qaror chiqarishi mumkin.
Ushbu maqsad uchun shartnomaning tarkibiy qismi bo‘lgan arbitraj sharti

shartnomaning boshqa shartlariga bog‘liq bo‘lmagan kelishuv sifatida talqin

qilinadi. Arbitraj sudi tomonidan shartnomaning haqiqiy emasligi to‘g‘risida

qaror chiqarilishi arbitraj shartining qonunga ko‘ra haqiqiy emasligini keltirib

chiqarmaydi. Yuqoridagi xalqaro hujjatlarda bitim haqiqiy emas deb topilganda

bitimdagi arbitraj sharti hali ham amal qilish yoki amal qilmaslik masalasi

ochiqlanmagan. Bu esa, shartnomaning haqiqiyligi huquqiy masala ekanligi va bu

sud nazoratidan oʻtishi kerakligi umuman e’tibordan chetda qoldiradi. Bunday

yondashuv odil sudlovga putur yetkazadi. Shuningdek, shartnoma huquqining

oʻta muhim qismini, ya’ni shartnomaning bajarilishini himoya qilishni buzadi va
oxir-oqibat hakamlik huquqini shartnoma huquqining asosiy normalariga begona

qiladi. Hakamlik sudining asosi tomonlar oʻrtasidagi shartnomaga asoslanadi,

shuning uchun shartnoma huquqining asosiy normalarini bilmaslik ma’qul emas.


background image

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО

АРБИТРАЖА В УЗБЕКИСТАНЕ»

Сборник международной научно-практической конференции

146

Arbitraj bandining avtonomligi, shubhasiz, tijorat dunyosining amaliy

ehtiyojlarini qondirish uchun juda foydali maqsadga xizmat qiladi, ammo

noaniqlik bilan uni haqiqiy boʻlmagan shartnomada qoʻllash tomonlar oʻrtasidagi

nizoni hal qilishdan koʻra koʻproq murakkablikni keltirib chiqarishi mumkin.

3.

Bitim imzolangandan yoki boshqa holatlar belgilab qoʻyilgandan keyin

kuchga kirishi lozim boʻlgan taqdirda tomonlar oʻrtasida nizo vujudga kelgan nizo

arbitraj bandi orqali hal qilinadimi?

Avtonom arbitraj moddasining amal qilishi toʻgʻrisidagi masala, agar u

huquq majburiyat keltirib chiqarmagan boʻlsa, murakkab masaladir. Bitta oddiy
dalil shundan iboratki, agar asosiy shartnoma hech qachon kuchga kirmagan

boʻlsa, unda ushbu shartnomada mavjud boʻlgan arbitraj bandi ham haqiqiy

emasligiga ta’sir qilishi kerak.

Uorning fikricha, agar tomonlar ushbu nizo boʻyicha arbitrajni talab

qiladigan “majburiy” shartnoma tuzmagan boʻlsa, hech qanday nizo hakamlik

muhokamasiga tortilishi mumkin emas. Sudya Shvebelning ta’kidlashicha, “agar

kelishuv hech qachon tuzilmagan boʻlsa, uning arbitraj bandi hech qachon kuchga

kirmasligini aytib oʻtgan. Svemlov va Kerrol bu masala boʻyicha, asosiy

kelishuvning mavjud emasligi oʻz-oʻzidan uning barcha qismlarining mavjud

emasligini oʻz ichiga oladi deb ta’kidlaydi.

Yuqoridagi shaxslarning fikriga qarshi Mosses avtonom arbitraj bandi

arbitrajga ruxsat berishini koʻrsatadi [4].

Yuqoridagi oʻrganilgan masaladan xulosa qilib, biz tomonimizdan quyidagi

takliflar ishlab chiqildi:

1.

Arbitraj sharti shartnoma amal qilish muddati tugaganda yoki bekor

boʻlgan taqdirda taraflar tomonidan shartnomadagi arbitraj bandining taqdiri hal

qilinishi taraflar oʻrtasidagi munosabatni tamomila hal qilishni anglatadi.

Oʻzbekiston Respublikasining 2021-yil 16-fevraldagi “Xalqaro tijorat

arbitraji toʻgʻrisida”gi qonunining 21-moddasini “shartnoma amal qilish muddati

tugaganda yoki bekor boʻlgan taqdirda shartnomadagi arbitraj bandi taraflar
xohishiga asosan hal qilinadi” deb qoʻshimcha kiritilishi taraflar shartnomaning

taqdirini hal qilishda koʻproq huquq beradi.

2.

Bitim haqiqiy emas deb topilganda bitimdagi arbitraj sharti bitim

taraflari avtonom arbitraj bandini qoʻllash doirasi toʻgʻrisida aniq tasavvurga ega

boʻlishlari kerak, bu esa haqiqiy boʻlmagan shartnomalar boʻyicha hech qanday

noaniqlikni keltirib chiqarmaydi. Arbitraj bandining avtonomligi shartnoma

huquqining ayrim asosiy me’yorlarini magʻlub etdi va tijorat maqsadlarida

foydalanishni hisobga olgan holda sud tomonidan qabul qilindi. Shunday ekan,

agar haqiqiy boʻlmagan shartnomalarda ham shunday “hakamlik sudida hamma

narsa adolatli” yondashuvi qoʻllanilsa, bu adolatning oʻziga putur yetkazadi.
Shundan kelib chiqib Oʻzbekiston Respublikasining 2021-yil 16-fevraldagi

“Xalqaro tijorat arbitraji toʻgʻrisida”gi qonunining 21-moddasining 1-qismini

“Arbitraj sudi tomonidan shartnomaning haqiqiy emasligi to‘g‘risida qaror


background image

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО

АРБИТРАЖА В УЗБЕКИСТАНЕ»

Сборник международной научно-практической конференции

147

chiqarilishi shartnomadan mustaqil boʻlgan arbitraj bandining tugatilishiga olib

keladi”, deb toʻldirilishi bizning nazarimizda maqsadga muvofiq. Chunki

shartnoma haqiqiy emas deb topishi ushbu shartnomadan boshqa huquq

majburiyat kelib chiqmasligini anglatadi.

3.

Bitim imzolangandan yoki boshqa holatlar belgilab qoʻyilgandan keyin

kuchga kirishi lozim boʻlgan taqdirda tomonlar oʻrtasida nizo vujudga kelganda,

bizning nazarimizda ushbu nizoni milliy sudlar tomonidan hal qilinishi maqsadga

muvofiq, chunki ushbu shartnomadan kuchga kirmagan va bu oʻz navbatida

tomonlar oʻzlariga huquq va majburiyat yuklamagan. Shu maqsadda Oʻzbekiston
Respublikasining 2021-yil 16-fevraldagi “Xalqaro tijorat arbitraji toʻgʻrisida”gi

qonunining 21-moddasiga “Agar taraflar oʻrtasida hali kuchga kirmagan

shartnomalar yuzasidan nizo boʻlgan taqdirda qarshi shartnomada arbitraj bandi

boʻlsa ham ushbu nizo milliy sudlar tomonidan koʻriladi” kabi qoʻshimcha kiritilishi

tomonlar oʻrtasidagi yuqoridagi holatlarda tushunmovchilikni oldini oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.

I.R. Rustambekov, Mejdunarodniy kommercheskiy arbitraj. Uchebnik. -

T.: TGYUU, 2018. 164 str

2.

Informatsionnoe pis`mo Prezidiuma VAS RF ot 22.12.2005 № 96

3.

«Obzor praktiki rassmotreniya arbitrajnimi sudami del o priznanii i

privedenii v ispolnenie resheniy inostrannix sudov, ob osparivanii resheniy

treteyskix sudov i o vidache ispolnitel`nix listov na prinuditel`noe ispolnenie

resheniy treteyskix sudov», p. 22

4.

Mejdunarodnoe chastnoe pravo: uchebnik dlya magistrov / I. V. Get`man-

Pavlova. – 4-ye izd., pererab. i dop. – M.: Izdatel`stvo Yurayt, 2013. – 959 s. –

Seriya: Magistr.

5.

https://www.researchgate.net/publication/319967051

6.

www.sciencedirect.com

Библиографические ссылки

I.R. Rustambekov, Mejdunarodniy kommercheskiy arbitraj. Uchebnik. - T.: TGYUU, 2018. 164 str

Informatsionnoe pis`mo Prezidiuma VAS RF ot 22.12.2005 № 96

«Obzor praktiki rassmotreniya arbitrajnimi sudami del o priznanii i privedenii v ispolnenie resheniy inostrannix sudov, ob osparivanii resheniy treteyskix sudov i o vidache ispolnitel`nix listov na prinuditel`noe ispolnenie resheniy treteyskix sudov», p. 22

Mejdunarodnoe chastnoe pravo: uchebnik dlya magistrov / I. V. Get`man-Pavlova. – 4-ye izd., pererab. i dop. – M.: Izdatel`stvo Yurayt, 2013. – 959 s. – Seriya: Magistr.

https://www.researchgate.net/publication/319967051

www.sciencedirect.com

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу