Суйима Ғаниева илмий-адабий мероси: тадқиқот усуллари ва мезонлари

inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
CC BY f
3-90
11
0
Поделиться

Для доступа к научной работе требуется оплата - 200 000 UZS.
Чтобы произвести оплату войдите под своим логином.

Умарова, С. (2023). Суйима Ғаниева илмий-адабий мероси: тадқиқот усуллари ва мезонлари. Каталог монографий, 1(4), 3–90. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/monographs/article/view/21048
0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Навоийшунослик тарихида ўтган асрнинг 60-йиллари қўлёзма манбаларни ўрганиш ҳамда нашрга тайёрлаш ишларига эътибор сиёсий талаб даражасида кўтарилганлиги билан ажралади. Бу давр навоийшунослиги шоир ижодини муҳим ва долзарб муаммолар бўйича тадқиқ этиш босқичига кўтарила борди. Навоийшуносликда янгича тамойилларнинг ривож топиши шоир ижодини ўрганишда турли йўналишдаги илмий-эстетик таҳлиллар кўпая борганлиги, илмий мақола, монографиялар билан бирга илмий тадқиқот ишлари олиб борилиши кенгайганлиги ҳамда навоийшунослик ишлари кўплаб олимлар томонидан махсус тадқиқ этила бошланганлиги билан аҳамият касб этади. Ушбу монографияда навоийшунос, матншунос олима Суйима Ғаниеванинг тадқиқот усуллари ва мезонлари тадқиқ этилган.
Монография адабиётшунос олимлар, олий ўқув юртининг ўзбек филологияси талабалари, магистрантлар ҳамда Суйима Ғаниева илмий фаолияти билан қизиққан кенг китобхонлар оммаси учун мўлжалланган.

Для доступа к научной работе требуется оплата - 200 000 UZS.
Чтобы произвести оплату войдите под своим логином.

Войти в систему

Библиографические ссылки

Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2010. – 173 б.

Мирзиёев Ш.М. Адабиёт ва санъат, маданиятни ри-вожлантириш – халқимиз маънавий оламини юксалтириш¬нинг мустаҳкам пойдеворидир. Президент Ш.Мирзиёевнинг Ўзбекистон ижодкор зиёлилари вакиллари билан учрашув¬даги маърузаси / Халқ сўзи, 2017. – 4 август.

Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва оли-жаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. – 113 б.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 октябрдаги ПҚ-4865-сон “Буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий таваллудининг 580 йиллигини кенг нишон¬лаш тўғрисида” ги Қарори.

Азизий (Азизхон Қаюмов). Навоийга таъзим. – Т.: “Adabiyot uchqunlari”, 2016. – 272 б.

Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. МАТ. 13 жилд. – Т.: Фан, 1997. – 284 б.

Алишер Навоий. Мезон ул-авзон. МАТ. 16 жилд. – Т. : Фан, 2000. – 336 б.

Алишер Навоий. Насойим ул-муҳаббат. МАТ. 17 жилд. – Т. : Фан, 2001. – 536 б.

Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. Нашрга тайёр-ловчи Абдуллоҳ Руин. – Балх: Султоний матбааси, 2008. – 338 б.

Алишер Навоий. Хамсат ул-мутаҳаййирин. Танқи-дий матн. – Т.: “MUMTOZ SO‘Z”, 2015. – 198 б.

Борев Ю. Б. Искусство интерпретации и оценки. Опыт чтения “Медного всадника”. – М.: Советский писатель. 1981. – 399 ст.

Валихўжаев Б. Ўзбек адабиётшунослиги тарихи. – Т.: Ўзбекистон, 1993. – 191 б.

Воҳидов Р. "Мажолис ун-нафоис"нинг таржималари. – Т.: Фан, 1984. – 71 б.

Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М.: Прогресс. 1988. – 364 ст.

Гадоий. Девон / Нашрга тайёрловчи ва сўзбоши муал¬лифи Э.Аҳмадхўжаев. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1973. – 148 б.

Гадоий девонининг луғати ва матни. Луғатни тузиб, матнни нашрга тайёрловчи М. Рустамов. – Т.: Алишер Навоий номидаги давлат адабиёт музейи таҳрир бўлими, 2007. – 203 б.

Девони Султон Ҳусайн Бойқаро. Йиғма-қиёсий матн. Нашрга тайёрловчи Ҳ.Жўраева. – Т.: “MUMTOZ SO‘Z”, 2016. – 170 б.

Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литератур-ного произведения. Учебное пособие. -3-е изд. – М.: Флинта, Наука, 2000. – 248 ст.

Ёрқин Шафиқа. Шоҳғариб Мирзо Ғарибий. Девон. – Т.: “Шарқ”, 2001. – 96 б.

Жабборов Н. Замон. Мезон. Шеърият. – Т.: “Ғафур Ғулом” нашриёт-матбаа ижодий уйи , 2015. – 304 б.

Жомий ва ўзбек адабиёти. Халқаро илмий анжуман материаллари. – Т.: “Ал-Худо” халқаро нашриёти, “Мовароуннаҳр”, 2005. – 118 б.

Жомий. Баҳористон. – Т.: “Янги аср авлоди”, 2007. – 114 б.

Жумахўжа Н. Сатрлар силсиласидаги сеҳр. – Т.: Ўқитувчи, 1996. – 224 б.

Жўрақулов У. Фитратнинг тадқиқотчилик маҳорати. – Т.: Ўзбекистон Миллий университети, 2003. – 124 б.

Имомназаров М. Азизхон Қаюмов мактаби. – Т.: “MUMTOZ SO‘Z”, 2010. – 189 б.

Каримов Б. А.Қодирий ва герменевтик тафаккур. – Т.: Akademnashr, 2014. – 288 б.

Каримов Б. Руҳият алифбоси. – Т.: Ғафур Ғулом, 2018. – 364 б.

Каримов Б. Адабиётшунослик методологияси. – Т.: “Муҳаррир”, 2011. – 88 б.

Комилов Н. Хизр чашмаси. – Т.: “МАЪНАВИЯТ”, 2005. – 320 б.

Комилов Н. Маънолар оламига сафар. – Т.: “TAMADDUN”, 2012. – 316 б.

Мутрибий Самарқандий. Тазкират уш-шуаро. – Т.: “ MUMTOZ SO‘Z”, 2013. – 624 б.

Муҳаммад ибн Саъид ал-Бусирий. Қасидаи бурда. – Т.: “Мовароуннаҳр”, 2005. – 72 б.

Муҳаммад Али Содиқбек Содиқий Афшар (Китоб-дор). Мажмаъу-у-хавос (Хослар мажмуаси). – Т.: “ MUMTOZ SO‘Z”, 2019. – 346 б.

Муҳаммад Ризобек Хоксор. Алишер Навоий асарлари луғати. Мунтахаб ул-луғот. Зубд ул-луғот. – Т.: “Akademnashr”, 2017. – 416 б.

Навоий дастхати (Наводир ун-ниҳоя). Нашрга тайёр¬ловчи, сўзбоши муаллифи С. Ғаниева. – Т.: Фан, 1991. – 300 б.

Навоий асарлари учун қисқача луғат. – Т. : Фан, 1993. – 376 б.

Навоий ва адабий таъсир масалалари: Тўплам / Тузувчи ва масъул муҳаррир С.Ғаниева, А.Абдуғафуров. – Т.: Фан, 1968. – 353 б.

Раҳмон Ваҳоб. Мумтоз сўз сеҳри. – Т.: O‘zbekiston, 2015. – 440 б.

Самад Асрор. Ўзбекнинг ардоқли Суйимбекаси. – Т.: “MERIYUS”, 2012. – 136 б.

Сирожиддинов Ш. Навоий замондошлари эътирофи¬да. – Самарқанд: Зарафшон, 1996. – 65 б.

Сирожиддинов Ш. ХV–ХVI асрлар тарихий ва таз-кира-эсдалик асарларида Алишер Навоий ҳаёти ва фао-лияти талқини. – Самарқанд: Зарафшон, 1997. – 100 б.

Сирожиддинов Ш. Ўзбек мумтоз адабиётининг фалсафий сарчашмалари / Монография. –Т.: Янги аср авло¬ди, 2011. – 200 б.

Сирожиддинов, Ш. Алишер Навоий: манбаларнинг қиёсий-типологик, текстологик таҳлили. – Т.: Akademnashr, 2011. – 326 б.

Сирожиддинов Ш. Умарова С. Ўзбек матншунослиги қирралари. – Т.: Akademnashr, 2015. – 128 б.

Фахрий Ҳиравий. Равзат ус-салотин. Жавоҳир ул-ажойиб. – Т.: “MUMTOZ SO‘Z”, 2014. – 192 б.

Қуронов Д. Талқин имкониятлари. – Т.: Turon zamin ziyo, 2015. – 88 б.

Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Т.: Akademnashr, 2018. – 480 б.

Қосимов Б. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. – Т.: Маънавият, 2002. – 298 б.

Қўчқор Р. Мен билан мунозара қилсангиз. – Т.: Маънавият, 1997.

Ғаниева С. Давр адабий ҳаёти кўзгуси. Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. Илмий-танқидий матн. – Т. : Ўз ФА нашриёти, 1961.

Ғаниева С. Алишер Навоий. – Т.: Фан, 1968. – 148 б.

Ғаниева С. Навоий насри нафосати. – Т.: Тошкент давлат шарқшуносликинститути, 2000. – 163б.

Ғаниева С. Навоий ёдга олган асарлар. – Т.: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 2004. – 36 б.

Ғаниева С. Библиография. – Т.: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 2007. – 44 б.

Ғаниева С. Ҳазрат Навоий васияти. – Т.: MERIYUS, 2011. – 28 б.

Ғаниева С. Алишер Навоий (ҳаёти ва ижоди). – Т.: “O‘zbekiston”, 2015. – 128 б.

Ҳувайдо. Нашрга тайёрловчилар В.Зоҳидов, С.Ғаниева. – Т.:ЎзССР Давлат бадиий адабиёт нашриёти, 1961. – 100 б.

Ҳусайн Бойқаро. Рисола / Нашрга тайёрловчилар Алибек Рустам, Каримбек Ҳасан. – Т.: Шарқ, 1991. – 24 б.

Асадов М. Соқийнома: тарих ва поэтика. – Т.: “Тафаккур”, 2020. – 352 б.

Аҳмедов Т., Мирзааҳмедова М. Навоийшунос олима / Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1982. – 5 март.

Болтабоев Ҳ. Наср ва услуб. – Т.: Фан, 1992. – 105б.

Бекжонов И. Навоийнинг миниатюрадаги сиймоси / Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1993. – 18 июнь.

Валихўжаев Б. Алишер Навоийнинг мўътабар даст-хати девони ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти, 1979. – № 3. – Б. 41-43.

Ёқубов И. Таҳлил ва талқинда муаллиф-баёнчи руҳий оламининг роли / Бадиий асарларни шарҳлаб ўрга-ниш: тарих, тажриба, технология. Республика илмий конфе¬ренция материаллари. – Тошкент, 2014. – Б.100-102.

Ёқубов И. Умуммиллий дардлар залвори / Ёшлик, 2015. – № 1. – Б. 60-62.

Мирзамуҳамедова М. У ўз бахтини илмда топди / Тошкент ҳақиқати, 1959. – 4 август.

Носов. В. Дўстлик натижасида туғилган кашфиёт / Қизил Ўзбекистон, 1963. – 24 янв.

Олимов С. Илм ғаввоси / Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2002. –15 март.

Омонов Қ. Ўлмас достоннинг Ҳирот нусхаси / Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2010. – 23 июл.

Расулов А. Адабиёт – маънавият сарчашмаси // Шарқ юлдузи, 2009. – № 4. – Б. 3-9.

Рашидова М. “Назму-л-жавоҳир” асарининг матний тадқиқоти. – Т.: “MUMTOZ SO‘Z”, 2011. – 132 б.

Сирожиддинов Ш. “Бордир инсон зотида онча ша-раф...” / Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2020. – 26 июнь.

Тожибоев М. Бадиий матнда инсон ва олам муно-сабатининг герменевтикаси // Шарқ юлдузи, 2012. – № 4.

Тожибоева О. Алишер Навоий “Хамса”сининг насрий баёнлари: тамойил, мезон ва услуб. – Т.: “Nodirabegim”, 2020. – 170 б.

Турсунов Ю. “Муншаот” асарининг матний тадқиқи. – Т.: “MUMTOZ SO‘Z”, 2016. – 264 б.

Шайхзода М. Алишер Навоий лирикасининг баъзи бир поэтик усуллари ҳақида / Ўзбек адабиёти масалалари. Адабий-танқидий мақолалар тўплами. – Т.: Давлат бадиий адабиёт нашриёти, 1959. – Б. 242.

Эркинов А. Қолипдаги фан // Ёшлик, 1991. – № 3. – Б. 76-77.

Ўзбек адабиёти масалалари. Адабий-танқидий мақолалар тўплами. – Т.: Давлат бадиий адабиёт нашриёти, 1959. – 380 б.

Ўзбек адабиётида жанрлар типологияси ва услублар ранг-баранглиги. Тўплам. – Т.: Фан. 1983.

Қаюмов А. Навоий ва навоийшунослик // Ўзбек тили ва адабиёти, 1968. – № 5. – Б.7-12.

Қурбонов А. “Хамса” сарлавҳалари бадиияти. – Т. : “MERIYUS”, 2016. – 188 б.

Ғаниева С. Давр адабий ҳаёти кўзгуси: археографик кириш // Алишер Навоий. “Мажолис ун-нафоис” асарининг илмий-танқидий матни. – Т.: Фан, 1961. – Б.14.

Ғаниева С. Навоий биогарафиясига оид бир ҳужжат // Ўзбек тили ва адабиёти, 1981. – № 1. – Б.9.

Ғаниева С.“Хамса”нинг мукаммал нашрини тайёр¬лаш принциплари // Ўзбек тили ва адабиёти, 1982. – № 1. – Б. 38-42.

Ғаниева С. “Донишу фазл гавҳарининг кони” – Мавлоно Жомий ҳақида / Халқаро илмий-назарий анжуман материаллари. – Самарқанд давлат университети, 2004. – Б. 6-8.

Ғаниева С. “Мажолис ун-нафоис”нинг Туркия нашри / Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2006. – 3 март.

Ғаниева С. “Мажолис ун-нафоис”нинг Туркия нашри / Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2006. – 3 март.

Ғаниева С. “Ҳайрат ул-аброр”нинг тасаввуфий моҳияти / Шарқ фалсафаси қадриятлари ва уларнинг Ўзбекистон маънавий ҳаётидаги ўрни. II Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Тошкент давлат шарқшунослик институти, 2010. – Б. 66-68.

Аллаярова С.Н. Фалсафий герменевтиканинг мето¬дологик жиҳатлари: Фалса. фанлари ном....дисс. – Тошкент, 2010. – 160 б.

Валиходжаев Б. Из истории развития эпической поэзии в узбекской литературе: Автореф.дисс.д-ра филол. наук. – Самарканд, 1968. – 48 с.

Насруллаев Э. XX аср ўзбек навоийшунослигида улуғ шоир шахсияти талқинлари тадқиқи: Филол.фанлари буйича фал. д-ри....дисс.авто – Самарқанд, 2019. – 56 б.

Сирожиддинов Ш. Алишер Навоий ҳаёти ва фао-лиятига оид XV-XIX асрларда яратилган форс-тожик манба¬лари: Филол.фанлари д-ри....дисс. – Тошкент, 1997. – 248 б.

http://natlib.uz

http://allbest.ru

http://www.literature-online

http://www.booksbooksbooks.ru

http://www.uz-translations.net

https://jahonadabiyoti.uz/2018/04/26/

http://vajehyaab.com

http://ganjur.com

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов