Понятие и задача торгового эксперимента

CC BY f
64-69
0
0
Поделиться
Баратов, А. (2024). Понятие и задача торгового эксперимента. Современные тенденции в развитии науки: перспективы и практика, 1(1), 64–69. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/trends-development-science/article/view/29317
Азим Баратов, Ташкентский государственный юридический университет
Руководитель кафедры криминалистики и судебной экспертизы.
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В данной статье излагаются особенности, принципы, методы и порядок проведения следственного эксперимента, субъекты его проведения, вопросы взаимодействия при проведении следственного эксперимента.


background image

"

Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика

"

64

TERGOV EKSPERIMENTI TUSHUNCHASI VA VAZIFASI

Baratov Azim Shamsiyevich

Toshkent davlat yuridik universiteti Kriminalistika va sud ekspertizasi

kafedrasi mudiri

baratovazim.75@gmail.com

Annotatsiya.

Ushbu maqolada tergov eksperimentini o‘tkazishni oʻziga xos

xususiyatlari, tamoiylari, usullari va amalga oshirish tartibi, amalga oshiruvchi

subyektlar, tergov eksperimentini o‘tkazishda oʻzaro hamkorlik masalalari bayon

qilingan.

Kalit soʻzlar:

tergov eksperimentini, usullar, kuzatish metodi, versiya,

dalillar, tergov-tezkor choralari.

Аннотатция.

В данной статье излагаются особенности, принципы,

методы и порядок проведения следственного эксперимента, субъекты его

проведения, вопросы взаимодействия при проведении следственного

эксперимента.

Ключевые слова:

следственный эксперимент, методы, метод

наблюдения, версия, доказательства, оперативно

-

следственные мероприятия.

Annotation.

This article describes the features, principles, methods and

procedure for conducting an investigative experiment, the subjects of its conduct,

and issues of interaction during an investigative experiment.

Key words:

investigative experiment, methods, method of observation,

version, evidence, operational investigative measures.

Jinoyatlarni tergov qilish paytida koʻpincha ish uchun ahamiyatga ega

boʻlgan hollarni tajriba yoʻli bilan tekshirishga zaruriyat tugʻiladi.

Tergov eksperimenti mustaqil tergov-protsessual harakati sifatida

Kriminalistika fanining taktika tizimida maʼlum oʻrinni egallaydi. Jinoyat ishini

tergov qilish jarayonida sodir boʻlgan xodisaning ayrim holatlarini va

vaziyatlarini tajriba usulida tekshirish bilan shugʻullanadi.

OʻzR JPKning 1

53-moddasiga muvofiq, surishtiruvchi, tergovchi va sud

guvohlar, jabrlanuvchilar, gumon qilinuvchilar, ayblanuvchilar, sudlanuvchilarning

koʻrsatuvlarini, boshqa dalillarni, shuningdek ish yuzasidan qilingan tusmol,

tekshirilayotgan hodisaga oid muayyan harakatlar, sharoit va holatlarni tiklash

hamda zaruriy tajribalar oʻtkazish orqali tekshirishga haqlidir [1].

Tergov eksperimenti, yaʼni tajriba oʻtkazib ishning turli holatlarini,

muqaddam boʻlib oʻtgan xodisalarni, voqealarni va jinoyat ishiga aloqador boʻ

lgan

hollarni voqeʼlikda haqiqatdan boʻlganini yoki boʻlmaganini aniqlash maqsadida


background image

«Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика»

65

oʻtkaziladi. Eksperimentning tarkibiy qismi sifatida muqaddam boʻlib oʻtgan

hodisalarni voqeʼlikda, aynan maʼlum sharoitlarda boʻlib oʻtganligi tekshiriladi.

Shuning uchun

tajriba harakatlarini oʻtkazishdan avval oʻsha xodisa voqea boʻlgan

sharoitni tiklab, yaʼni modelini yaratib, tergov eksperimentini oʻtkazish lozim

boʻladi.

Eksperimentni tashkil qilish va oʻtkazish zarurati biror xodisani idrok

qilish, eshitish, muayyan

harakatlarni bajarish, biror xodisalarning sodir boʻlish

sababini tekshirish va xodisaning kelib chiqishi va izlarning xosil boʻlish

sabablarini aniqlash uchun oʻtkaziladi.

Shu bilan birga eksperiment harakatlari qonun normasi chegarasida amalga

oshirilmog

ʻ

i lozim.

Bunday holatda tergovchi oʻzi tergov qilayotgan jinoiy voqeaning ayrim

detallarini sunʼiy tiklash, yaʼni tergov eksperimenti oʻtkazish yoʻli bilan yoki

bevosita kuzatish orqali voqeaning kelib chiqish mexanizmini oʻrganadi. Tergov

eksperimenti as

lida lotincha “experimentum” –

soʻzidan olingan boʻlib, tergovchi

tomonidan bajariladigan tajriba demakdir.

Maʼlumki, tergovchi oʻzi tomonidan tergov harakatlari oʻtkazilayotgan

voqeaning asosiy guvohi boʻlmaydi. Sodir qilingan jinoyatning xarakteri va

ayb

lanuvchilar koʻrsatmasiga binoan, hamda ishdagi mavjud boʻlgan daliliy

ashyolar va boshqa dalillarga asosan muhokama qiladi. Shu bilan birga

tergovchining toʻplangan dalillarni toʻgʻri baholash va tergov olib borilayotgan

jinoyatning sodir qilish holatlari

xaqidagi masalalarni tekshirishda oʻsha

harakatlarni bevosita kuzatish zarurati ham paydo boʻlib qoladi. Lekin jinoyat va

u bilan bogʻliq boʻlgan voqeani bevosita qabul qilish uchun imkoniyat boʻlmaydi,

chunki bu voqea sodir boʻlib tugallangan boʻladi.

Bu

vaqtda tergovchi eksperiment, yaʼni tajriba yoʻli bilan tergovni

qiziqtiradigan holatni qayta tiklash va uni oʻrganish bilan haqiqatda sodir boʻlish

yoki boʻlmasligini tekshiradi.

Tergov eksperimenti jinoyatlarni tergov qilish amaliyotida ishda toʻplangan

dalillarni tekshirish va yangi dalillar topish vositasi sifatida dastlabki tergov,

surishtiruv va sud organlari tomonidan keng qoʻllaniladi.

Oʻzbekiston Respublikasi JPKning 153

-moddasida belgilanishicha: tergov

eksperimenti tajriba harakatlarini oʻtkazishdan iborat boʻlib surishtiruvchi,

tergovchi va sud guvohlar, jabrlanuvchilar, gumon qilinuvchilar, ayblanuvchilar,

sudlanuvchilarning koʻrsatuvlarini, boshqa dalillarni, shuningdek ish yuzasidan

qilingan tusmol, tekshirilayotgan hodisaga oid muayyan harakatlar, sharoit va

holatlar voqelikda xaqiqatdan boʻlganini yoki boʻlmaganligini aniqlash maqsadida

ularni tiklash hamda zaruriy tajribalar oʻtkazish orqali tekshirishga xaqlidir.

Tekshirilayotgan holatlar, guvohlar, jablanuvchilar, jinoyatda gumon

qilinayo

tgan va ayblanuvchilarning koʻrsatuvlaridagi biron hodisani idrok qilish,

eshitish, ayrim harakatlarni bajarish imkoniyati boʻlgan

-

boʻlmaganligini

aniqlashdan iborat.


background image

"

Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика

"

66

Bundan koʻrinib turibdiki, tergov eksperimentining mohiyati shundaki,

muqaddam boʻlib oʻtgan hodisalarni, jinoyat ishiga aloqador boʻlgan holatlarni

voqealikda haqiqatdan boʻlganligini yoki boʻlmaganligini aniqlash maqsadida,

ular aynan maʼlum sharoitlarda tiklanib tekshiriladi.

Koʻpgina protsessualist olimlar orasida tergov eksperimenti

mustaqil

tergov harakagi emas degan fikrlar mavjud. Ularning fikricha, tergov

eksperimenti, koʻzdan kechirishning bir turi, koʻrinishidan iborat deb

hisoblaydilar. Masalan, ayrim olimlar, tergov eksperimentining tabiatini haqida

“tergov eksperimenti koʻzda

n kechirishning muhim turidan boshqa hech nimani

ifoda etmaydi” degan fikrni bildiradi. Biz bu fikrga qoʻshila olmaymiz, tergov

eksperimenti koʻzdan kechirish tergov harakati bilan oʻxshashlik tomonlari bor,

lekin ular oʻrtasidagi farqlarni quyidagicha izohlaymiz. Koʻzdan kechirishning

asosiy vazifasi koʻzdan kechirish obyektlarini oʻrganish, jinoyat hodisasiga

aloqador boʻlgan jiddiy obyektiv belgilarni aniqlash va qayd etishdan iborat.

Koʻzdan kechirish paytida dalillarning faqat real manbalari oʻrganilad

i, tergov

eksperimenti paytida esa bu real ham ideal manbalar (guvoh, jabrlanuvchi,

ayblanuvchining koʻrsatuvlari) boʻlishi mumkin. Koʻzdan kechirish paytida

tergovchi koʻzdan kechirish vaqtida kuzatilgan va topilgan barcha narsalarni shu

koʻrinishda oʻrganishga va qayd etishga majbur, tergov eksperimenti oʻtkazish

paytida tergov topilganlarni kuzatish va qayd etish bilan chegaralanib qolmaydi,

aksincha oʻrganilayotgan hodisaning muayyan sharoitini qayta tiklaydi, shu bilan

birga maʼlum holat, hodisa maʼlum

sharoitlarda boʻlgan yoki boʻlmaganligini

aniqlash maqsadida tajriba oʻtkazadi.

Tergov eksperimenti jinoyat ishi yuzasidan mavjud boʻlgan maʼlumotlar va

ehtimolga qarshi boʻlmagan fikrlarni tekshirishga qaratilgan boʻlib, ushbu

maʼlumotlar va fikrlar maʼlum sharoitlarda voqelikdagi boʻlganligiga ishonch

hosil qilishga qaratilgan boʻladi.

Agar soʻroq paytida tergovchi faqat soʻroq qilinayotgan shaxsni eshitadi va

soʻroq qilinayotgan shaxsning hikoyasidan goʻyoki haqiqiy maʼlumotlar oladi,

tntuv, koʻzdan kechirish, guvohlantirishda esa hzi ish uchun ahamiyatli boʻlgan

qandaydir predmetlarni, izlarni tergov qilinayotgan hodisa holatlarini kuzatib

boradi, tergov eksperimentida esa haqiqiy maʼlumotlar u yoki bu harakatlar sodir

etilishi imkoniyati bor-

yoʻqligini

bevosita kuzatish, soʻroq qilinuvchi shaxs bergan

koʻrsatuvlar boʻyicha oʻsha oqibatlar kelib chiqishi imkoniyati boʻlgan

-

boʻlmaganligini koʻrib chiqadi.

Eksperiment mazmuni boʻlib doimo tajriba harakatlari hisoblanadi. Tergov

eksperimenti hal qilishi loz

im boʻlgan aniq vazifalar tajribalar xarakterini

belgilaydilar.

Shunday qilib, tergov eksperimenti

bu ishdagi toʻplangan dalillarni

tekshirish, yangi dalillar topish, ish uchun muhim ahamiyatga ega boʻlgan ayrim

harakatlar bajarilishining imkoniyati boʻl

gan-

boʻlmaganligi haqidagi tergov

versiyalarini tekshirish va baxolash maqsadida alohida tajriba oʻtkazishdan

iborat tergov harakatidir.


background image

«Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика»

67

Tergov eksperimentining asosiy vazifasi boshqa tergov harakatlaridan

farqliroq yigʻilgan dalil maʼlumotlarni, ayrim ish

holat, vaziyatlarini qayta tiklash

bilan tekshirishdan iborat. Baʼzi hollarda eksperiment natijasida yangi holatlar

maʼlum boʻlib qolishi va yangi dalillarni vujudga kelishi ham mumkin.

Tergov eksperimentining boshqa tergov harakatlari tizimida tutgan oʻr

ni va

ahamiyatini bilish uchun uning maqsadi haqida tushunchaga ega boʻlishlik lozim.

Tergov eksperimentini oʻtkazish maqsadi

-vazifasi jinoyat ishining tergov

jarayonida toʻplangan maʼlumotlar (soʻroq va boshqa tergov

-tezkor choralari),

jinoyat ishining ay

rim holatlari yuzasidan hosil boʻlgan versiya va boshqa holatlar

haqiqat ekanligini tekshirishdan iboratdir.

Tergov eksperimentining maqsadi quyidagilardan iborat:

a)

ish boʻyicha hosil boʻlgan maʼlumotlarni haqiqiyligini tekshirish;

b) tergov jarayonida shakllangan versiyalarini tekshirish va baholash;

v)

jinoyat sodir qilishga imkoniyat tugʻdirgan sabab va shart

-sharoitlarni

aniqlash;

g) yangi holat va dalillarni aniqlash.

Bu tergov harakatining vazifasiga jinoyatni ochish isbotlash uchun yangi

dalillarni

topish, mustahkamlash va ularni toʻgʻri baholab, ayblov fikriga asos

qilish masalasi ham kiradi.

Tergov versiyalarini aniqlash va baholash tergov eksperimentining muhim

maqsadidan biridir.

Ayrim olimlar tergov eksperimenti dalillarni tekshirish maqsadida

oʻtkazilishini koʻrsatadi, lekin dalillarni faqat eksperiment yoʻli bilan emas, balki

soʻroq tintuv, yuzlashtirish va boshqa tergov harakatlari bilan ham tekshirish

mumkin. Xamma vaqt ham dalillarni tekshirish versiyalarni tekshirishga toʻgʻri

kelavermaydi, chunki dalillar bilan versiyalarni bir-

biri bilan teng qoʻyib

boʻlmaydi. Versiyalar maʼlum belgi

-alomatlar asosida kelib chiqadi va ularni

tekshirgandan soʻng dalil holatiga aylanadi. Versiyalar dalillarga nisbatan

mazmunan kengroq boʻlishi mumkin, lekin

hali tekshirilmasdan turib u tergov

jarayonida haqiqat boʻla olmaydi. Tergov ishini yurgizish jarayonida hosil boʻlgan

versiyalarni albatta turli tergov harakati yordamida, shu jumladan eksperiment

oʻtkazish bilan tekshirilgandan soʻng dalil maqomiga ega boʻladi.

Versiyalar jinoyat hodisasining umumiy yoki ayrim holatlariga taaluqli

boʻlib, qanchalik qatʼiy boʻlmasin ular eksperimenti, yaʼni tajribalar va boshqa

tergov harakatlari yordamida tekshirilgan holdagina haqiqatga aylanib ishning

ayrim holatlariga

tegishli boʻlgan dalil sifatida xizmat qiladi. Bu holda tergov

eksperimentining natijalari yangi dalillarni keltirib chiqarishi va borlarini

haqiqatga mos yoki mos emasligini tasdiqlaydi.

Shuningdek eksperiment faqagina bor dalillar va versiyalarni tekshirish

bilan cheklanmay, eksperiment tajribalari yordamida yangi holatlar ham ochilishi

mumkin.


background image

"

Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика

"

68

Shunday qilib, hamma tergov eksperimentining maqsadi versiyalarni

tekshirish, chunki versiya uning mantiqiy asosini tashkil qiladi va u versiyaning

toʻgʻri yoki notoʻgʻriligini tasdiqlash uchun amalga oshiriladi. Versiyalarni

tekshirishda eksperimentning mustaqil bir maqsadi tergovchi tomonidan

yigʻilgan dalillarni tekshiribgina qolmay, shu dalillarni tekshirish asosida kelib

chiqqan tergovchining taxminlarini ham tekshirishdir.

Eksperiment jarayonida amalga oshirilgan tekshiruvlar natijasi voqelikka

nisbatan toʻgʻri kelmasdan zid boʻlsa, yaʼni tekshirilayotgan harakatning natijasi

koʻrsatuvdagi holatlarni tasdiqlamasa, natija salbiy, inkor etuvchi boʻlib,
koʻrsatuvdagi maʼlumot notoʻgʻri boʻlib chiqadi[2].

Surishtiruvchi yoki tergovchi tergov qilayotganida, ayblanuvchi va uning

sheriklarini soʻroq qilayotganida tergov ishining faqatgina faktik tomoni

toʻgʻrisida maʼlumot olish bilan cheklanmasdan, shu jinoyat sodir

qilishga nima

majbur qilganligini, fanday shart-sharoitlar jinoyat sodir qilishga imkoniyat

yaratganligini yoki yordam berganligini aniqlashlari kerak. Tergov

eksperimentini ham ana shu holat sabablarini tekshirishga qaratilmogʻi lozim.

Buni quyidagi misol

da koʻramiz:

Televizor oʻgʻirligi ishi boʻyicha ayblanuvchi soʻroqda shunday koʻrsatma

beradi: “Zavoddan chiqib kelayotgan mashinalarni har doim qorovul ustki

tomonlarini tekshiradi, shuning uchun men VAZ markali avtomashinamni

kapotini tagiga ikkita “gorizont” televizorini joylashtirib olib chiqib ketganman,

darvozaning tagida turgan qorovul kapotni tagiga qaramagan edi”. Tergovchi

uning koʻrsatmasini tajriba yoʻli bilan tekshirib koʻradi, eksperiment

oʻtkazilayotganda ayblanuvchi televizorlarni qanday qil

ib kapot tagiga

joylashtirganini koʻrsatadi va bunday qilish mumkinligini isbotlaydi. Oʻtkazilgan

eksperiment natijasi zavod qorovulining ehtiyotsizligi, oʻz ishiga sovuqqonlik

bilan qarashi oʻgʻirlik sodir qilish uchun yaxshigina sharoit tugʻdirganligini

koʻrsatadi. Bu qorovulga nisbatan maʼmuriy tartibda chora koʻrilib, bundan keyin

bunday jinoyatlarni sodir qilishni oldi olinadi.

Shuningdek eksperiment faqatgina bor dalillar va versiyalarni tekshirish

bilan cheklanmay, eksperiment tajribalari yordamida yangi dalillar ham

aniqlanadi.

Tergov eksperimenti oʻtkazish yoʻli bilan yangi dalillar olish mumkinligi

toʻgʻrisida quyidagi misolni keltirishimiz mumkin:

Toshkent shaxridagi xonadonlardan birida oʻgʻrilik sodir etilgan. Uni sodir

qilishda S. gumonlangan

va uni tekshirib koʻrilganda choʻntagidan bir dasta kalit

moslamalari chiqqan. Bu kalitlarni koʻrib tergovchida oʻgʻirlik “shu kalitlar

yordamida sodir qilingan” degan taxmin paydo boʻladi. S.dan topilgan kalitlar

oʻgʻirlik sodir boʻlgan xonadonning eshiklari qulfiga toʻgʻri keladimi

-

yoʻqmi

tekshirish uchun tergovchi eksperiment oʻtkazadi. Eksperimentning natijasida

haqiqatdan kalitlarning biri eshik qulfiga toʻgʻri kelgan, shu bilan birga bir kalit

oʻgʻirlik boʻlgan xonadon boshqasi boʻlgan xonaning eshik

qulfini ochadi.


background image

«Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика»

69

Shubxalanuvchi S. oʻz aybini boʻyniga oladi va haqiqatdan shu kalitdan foydalanib

yuqorida koʻrsatilgan xonalarning eshiklarini ochib koʻrganligini aytadi.

Oʻtkazilgan eksperimentning natijasida tergov qilinayotgan ish yuzasidan jinoyat

qur

oli aniqlandi va qoʻshimcha ravishda tayyorlanayotgan oʻgʻirlik uchun qurol

(kalit moslamasi)ni tayyorlab qoʻyganligi maʼlum boʻldi.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, tergov eksperimentini jinoyatlarni tergov

qilish va aybdor shaxslarning aybini fosh etishda, tergovchining tahminlarini

tekshirish va yangi dalillar topishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bazarova D.B. Kriminalistik, darslik T:.2015-yil 213 bet.

2. Norboyev A. Kriminalistik, darslik T:.2003-yil 261 bet.

Библиографические ссылки

Bazarova D.B. Kriminalistik, darslik T:.2015-yil 213 bet.

Norboyev A. Kriminalistik, darslik T:.2003-yil 261 bet.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов