Некоторые вопросы, связанные с порядком обжалования на досудебной стадии

CC BY f
90-93
2
1
Поделиться
Мамадиев, С. (2007). Некоторые вопросы, связанные с порядком обжалования на досудебной стадии. Обзор законодательства Узбекистана, (4), 90–93. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/uzbek_law_review/article/view/14733
С Мамадиев, Ташкентский государственный юридический университет

Исследователь

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В вводной части статьи автор характеризует подачу жалобы на досудебном этапе на решения прокурора, следователя и дознавателя. В основной части рассматриваются виды и способы подачи жалобы на досудебном этапе в разных странах. В заключении автор дает свои предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в данной области.


background image

СУД

ТИЗИМИ

COURT SYSTEM

СУДЕБНАЯ

СИСТЕМА

2007

4

ЎЗБЕКИСТОН

ҚОНУНЧИЛИГИ

ТАҲЛИЛИ

UZBEK LAW REVIEW

ОБЗОР

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УЗБЕКИСТАНА

90

ҳайъати

розилигисиз

маъмурий

жавобгарликка

торти

-

лиши

ҳам

мумкин

эмас

("

Судлар

тўғрисида

"

ги

Ўзбе

-

кистон

Республикаси

Қонунининг

70-

моддаси

).

Шундай

қилиб

,

судьяларнинг

"

Судлар

тўғрисида

"

ги

Ўзбекистон

Республикаси

Қонуни

билан

белгилаб

бе

-

рилган

мақоми

ўзида

ҳар

бир

фуқаронинг

адолатли

ва

мустақил

одил

судловга

бўлган

ҳуқуқининг

кафолати

сифатида

намоён

бўлаётган

судьяларнинг

мустақил

-

лиги

принципини

(

Фуқаролик

ва

сиёсий

ҳуқуқлар

тўғрисидаги

халқаро

пактнинг

14-

моддаси

ҳамда

Инсон

ҳуқуқларини

ва

асосий

эркинликларни

ҳимоя

этиш

тўғрисидаги

Европа

конвенциясининг

6-

моддаси

)

амалга

ошириш

борасида

демократик

давлатлар

то

-

монидан

тўпланган

бор

ижобий

тажрибани

мужассам

эта

олди

деб

айтишга

тўла

асос

бор

.

Резюме

В

вводной

части

статьи

автор

характеризует

прин

-

цип

разделения

властей

и

его

место

в

Конституции

Республики

Узбекистан

.

В

основной

части

статьи

автор

всесторонне

рассмат

-

риваются

судебная

система

и

принцип

ее

независимости

.

В

заключении

автор

приходит

к

выводу

,

что

следу

-

ет

еще

более

либерализировать

судебную

власть

в

направлении

обеспечения

ее

независимости

.

Abstract

In the introductory part of the article the author charac-

terizes a principle of division of authorities and its place in
the Constitution of Republic Uzbekistan.

In the basic part of the article the judicial system and

a principle of its independence are comprehensively
considered.

In the conclusion the author comes to opinion that fol-

lows even more liberalization of judicial authority in a di-
rection of maintenance of its independence.

С

.

Н

.

Мамадиев

ТДЮИ

тадқиқотчиси


СУДГАЧА

БЎЛГАН

БОСҚИЧДА

ШИКОЯТ

ҚИЛИШ

ТАРТИБИ

ЮЗАСИДАН

АЙРИМ

МАСАЛАЛАР

Бугунги

кунда

аксарият

илғор

демократик

давлат

-

лар

жиноят

-

процессуал

қонунчилигини

диққат

билан

таҳлил

қилар

эканмиз

,

уларда

судгача

бўлган

босқичда

суриштирувчи

,

терговчи

ва

прокурорнинг

хатти

-

ҳаракатлари

ва

қарорлари

устидан

шикоят

қилиш

тар

-

тибини

белгилаб

берувчи

муайян

тартиб

мавжудлиги

-

ни

кузатишимиз

мумкин

.

Хусусан

,

айрим

МДҲ

давлат

-

лари

(

Россия

Федерацияси

ЖПКси

5-

бўлими

ҳамда

Белоруссия

Республикаси

ЖПКси

5-

бўлими

"

Илтимос

-

нома

ва

шикоятлар

",

Қозоғистон

Республикаси

ЖПКси

13-

боби

"

Жиноят

иши

юритувини

амалга

оширувчи

давлат

органлари

ва

мансабдор

шахслар

ҳаракатлари

ва

қарорлари

бўйича

илтимоснома

ва

шикоятлар

",

Молдова

ЖПК

3-

боби

эса

"

Жиноят

суд

иш

юритувида

ариза

ва

шикоятлар

"

деб

номланади

)

жиноят

-

процессуал

қонунларида

ҳам

жиноят

процесси

босқич

-

ларида

жиноий

таъқибни

амалга

оширувчи

орган

ман

-

сабдор

шахслари

устидан

шикоят

бериш

ҳуқуқини

мус

-

таҳкамловчи

ҳамда

ушбу

ҳуқуқни

амалга

ошириш

ме

-

ханизмини

кафолатловчи

алоҳида

бўлим

ва

боблар

даражасида

тартибга

солинган

.

Шу

ўринда

таъкидлаб

ўтиш

лозимки

,

Республикамиз

Жиноят

-

процессуал

кодексида

мазкур

масалага

доир

алоҳида

боб

ёки

бўлим

мавжуд

эмас

.

Жиноят

-

процессуал

кодексимиз

-

нинг

27–

моддасида

ушбу

институт

жиноят

-

процессининг

принципи

сифатида

умумий

тарзда

мус

-

таҳкамланган

бўлса

,

ЖПК

Махсус

қисмининг

358-

моддаси

ҳам

шикоятларнинг

маъмурий

тарзда

кимга

тақдим

этилиши

мумкинлигини

мустаҳкамлаш

билан

чекланади

.

Ҳолбуки

,

юқорида

таъкидлаганимиздек

,

ушбу

институт

кенг

мазмунли

бўлиб

,

уни

алоҳида

мод

-

да

доирасида

тартибга

солишнинг

имкони

йўқ

.

Шу

жиҳатдан

олиб

қараганда

,

ЎзР

ЖПКда

шикоят

бериш

шакли

,

муддатлари

,

шикоят

беришнинг

процессуал

оқибатлари

,

прокурор

ва

судьяга

шикоят

бериш

тарти

-

би

,

шикоятни

прокурор

ёки

судья

томонидан

кўриб

чиқиш

муддати

ҳамда

тартиби

,

шикоятни

текшириш

ва

ҳал

қилиш

,

уни

кўриб

чиқиш

натижалари

бўйича

проку

-

рор

таъсири

шакллари

,

шикоятни

суд

мажлисида

кўриб

чиқиш

тартиби

,

шикоятнинг

кўрилиши

натижаси

-

да

қабул

қилинувчи

қарорлар

ёки

бир

сўз

билан

айт

-

ганда

шикоят

беришнинг

аниқ

бир

механизми

мавжуд

эмас

.

Шу

ўринда

яна

бир

карра

эътироф

этиб

ўтишимиз

лозимки

,

миллий

қонунчилигимизга

дастлаб

-

ки

тергов

босқичида

суд

назоратини

жорий

этиш

дол

-

зарб

аҳамият

касб

этади

.

Зотан

,

ушбу

институт

ал

-

лақачон

аксарият

дунё

давлатлари

жиноят

-

процессуал

қонунларида

муҳим

демократик

принцип

сифатида

мустаҳкамланган

.

Шу

маънода

судгача

бўлган

босқич

-

да

жиноий

таъқибни

амалга

оширувчи

орган

ва

ман

-

сабдор

шахслар

хатти

-

ҳаракатлари

ва

қарорлари

ус

-

тидан

судга

шикоят

қилиш

тартибининг

жорий

этилиши

инсон

ҳуқуқ

ва

эркинликларини

кафолотловчи

муҳим

мезон

бўлиб

хизмат

қилиши

пировардида

жиноят

-

процессуал

қонунимизни

конституциямизнинг

44-


background image

СУД

ТИЗИМИ

COURT SYSTEM

СУДЕБНАЯ

СИСТЕМА


2007

4

ЎЗБЕКИСТОН

ҚОНУНЧИЛИГИ

ТАҲЛИЛИ

UZBEK LAW REVIEW

ОБЗОР

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УЗБЕКИСТАНА

91

моддаси

билан

уйғунлигини

таъминлар

эди

.

Шуларни

ҳисобга

олиб

,

жиноят

-

процессуал

қонунимиздаги

ушбу

камчиликларни

бартараф

этиш

мақсадида

"

Ўзбекистон

Республикаси

Жиноят

-

процессуал

кодексига

ўзгартиш

ва

қўшимчалар

киритиш

тўғрисида

"

ги

Қонун

лойиҳаси

ишлаб

чиқдик

(

лойиҳанинг

тўлиқ

матни

диссертация

иловасида

тақдим

этилган

).

Ушбу

қонун

лойиҳасида

ЎзР

ЖПКга

"

Суриштирувчи

,

терговчи

,

прокурор

ва

суд

-

нинг

ҳаракатлари

ҳамда

қарорлари

устидан

шикоят

қилиш

"

деб

номланган

алоҳида

боб

ишлаб

чиқилган

.

Ушбу

бобда

юқорида

кўрсатиб

ўтилган

камчиликлар

бартараф

этилган

ҳамда

судгача

босқичларда

шикоят

қилиш

институти

мукаммал

таҳрирда

баён

этилган

.

Юқоридагилар

асосида

судгача

бўлган

босқичда

суриштирувчи

,

терговчи

ва

прокурор

харакатлари

ва

қарорлари

устидан

шикоят

қилиш

институтининг

асо

-

сий

ва

муҳим

жиҳатларини

кўриб

чиқсак

:

Шикоят

бериш

шакли

.

Шикоят

оғзаки

ёки

ёзма

тар

-

зда

берилиши

мумкин

.

Тергов

амалиётида

жиноят

иши

бўйича

иш

юритишда

жиноят

процесси

иштирокчилари

ўз

ҳуқуқлари

ва

қонуний

манфаатларининг

чекланиши

хусусида

ёзма

ариза

билан

мурожаат

этиш

ҳоллари

учрайди

.

Юридик

адабиётларда

аҳолининг

умумий

саводхонлиги

шароитида

фақат

ёзма

шикоятлар

про

-

цессуал

оқибатларга

сабаб

бўлиши

ҳақидаги

қоида

белгилаб

қўйилса

,

мақсадга

мувофиқ

бўлиши

қайд

этилган

1

.

Ўзбекистон

Республикасининг

жиноят

-

процессуал

қонун

ҳужжатларида

, "

Фуқароларнинг

ҳуқуқлари

ва

эркинликларини

бузадиган

хатти

-

ҳаракатлар

ва

қарор

-

лар

устидан

судга

шикоят

қилиш

тўғрисида

"

ги

, "

Фуқа

-

роларнинг

мурожаатлари

тўғрисида

"

ги

қонунларида

судга

шикоят

қилишнинг

мажбурий

ёзма

шакли

ҳақида

талаблар

мавжуд

эмас

.

Бироқ

,

жиноят

процесси

ишти

-

рокчиларининг

шикоятларини

кўриб

чиқишнинг

сама

-

радорлигини

ошириш

мақсадида

,

шикоят

бевосита

судга

берилган

ҳолда

,

у

(

шикоят

),

бизнингча

,

ёзма

шаклда

бўлиши

мақсадга

мувофиқ

.

Юридик

адабиётларда

судга

берилган

шикоят

қан

-

дай

реквизитларга

эга

бўлиши

лозимлиги

ҳақидаги

фикр

илгари

сурилган

2

.

Жумладан

,

шикоятда

қуйида

-

гилар

кўрсатилиши

лозим

:

шикоят

берилаётган

суд

-

нинг

номи

;

шикоят

берувчининг

фамилияси

,

исми

ва

отасининг

исми

,

унинг

яшаш

ёки

иш

жойи

;

ҳаракатлари

(

қарорлари

)

устидан

арз

қилинаётган

орган

(

шахс

)

но

-

ми

(

фамилияси

,

исми

,

отасининг

исми

ҳамда

лавози

-

ми

),

бу

ҳаракатлар

(

қарорлар

)

содир

этилган

(

чиқарил

-

ган

)

вақт

;

аризачи

мансабдор

шахснинг

ҳаракатлари

(

қарорлари

)

ни

нотўғри

,

ўз

ҳуқуқлари

ва

манфаатлари

-

ни

камситувчи

деб

ҳисоблашининг

сабаблари

;

ариза

-

чининг

талаблари

;

илова

қилинаётган

ҳужжатлар

рўйхати

.

Ўзбекистон

Республикасининг

"

Фуқаролар

-

нинг

мурожаатлари

тўғрисида

"

ги

қонунининг

6-

моддаси

эса

,

юқоридагилар

қаторида

ёзма

мурожаатларда

му

-

рожаат

этувчининг

имзоси

бўлиши

лозимлиги

ҳам

1

Ратнер

Л

.

И

.

Об

усилении

гарантии

своевременного

и

пра

-

вильного

разрешения

жалоб

трудящихся

//

Советское

госу

-

дарство

и

право

. 1959.

9.

С

.56–57.

2

Жидков

В

.

Г

.,

Ярцев

Г

.

В

.

Судебный

контроль

за

законностью

и

обоснованностью

ареста

:

Научно

-

практическое

пособие

.

Саратов

, 1998. 6-

б

.

кўзда

тутилган

.

Юқоридаги

каби

реквизитлар

аниқ

рўйхатининг

бел

-

гиланишига

қонуннинг

бузилиши

,

унинг

сабаблари

ва

омилларини

ўз

вақтида

тўлиқ

бартараф

этиш

кафола

-

ти

сифатида

қаралиши

лозим

.

Шикоят

қилиш

конституциявий

ҳуқуқини

амалга

ошириш

натижасида

фуқаронинг

шикояти

асосли

бўлган

ҳолдагина

унинг

ўз

ҳуқуқларини

ҳимоя

қилиш

борасидаги

манфаати

қаноатлантирилиши

мумкин

,

деган

фикр

3

ҳам

мавжуд

.

Албатта

,

асосли

шикоятни

кўриб

чиқиш

айрим

ҳолларда

фақат

қонуннинг

бузи

-

лиши

кўрсатилган

шикоятни

кўриб

чиқишга

қараганда

енгилроқ

.

Айни

дамда

,

прокурор

ёки

судья

ҳар

қандай

шикоятни

текширишни

унда

келтирилган

фактларни

кўриб

чиқишдан

эмас

,

балки

қонуннинг

бузилиши

амалда

юз

берган

ёки

юз

бермаганини

аниқлашдан

бошлайди

.

Боз

устига

,

аризачи

келтирган

далиллар

доим

ҳам

ишончли

бўлавермайди

,

амалда

юз

берган

воқеани

холисона

акс

эттирмайди

.

Шу

маънода

биз

шахсий

,

ижтимоий

зарарли

ёки

қонунга

,

шунингдек

,

бошқа

фуқароларнинг

ҳуқуқларига

зид

бўлган

манфа

-

атлар

ёхуд

айрим

кишиларнинг

ўз

ҳуқуқлари

мазмуни

ҳақидаги

янглиш

тасаввурлари

билан

боғлиқ

бўлган

шикоятлар

қаноатлантирилиши

мумкин

эмас

,

деган

фикрга

4

қўшиламиз

.

Бинобарин

,

шикоят

кўриб

чиқишга

қабул

қилиниши

учун

унда

устидан

арз

қилинаётган

қонунбузарликнинг

исботи

(

асослари

,

далиллари

)

кўрсатилиши

шарт

эмас

ва

бу

судгача

иш

юритишда

шикоят

қилиш

эркинлиги

-

нинг

кафолати

ҳисобланади

.

Юридик

адабиётларда

бу

қоида

кўпгина

муаллифлар

томонидан

қўллаб

-

қувватланади

5

.

Биз

ҳам

ушбу

нуқтаи

назарни

тўла

маъқуллаймиз

.

Шикоят

бериш

муддатлари

.

Амалдаги

ЎзР

ЖПК

таҳлили

апелляция

ва

кассация

тартибида

иш

юритиш

-

дан

ташқари

(

ЖПК

497

4

, 500-

моддалари

)

бошқа

ҳолат

-

ларда

шикоят

бериш

муддати

хусусидаги

масалага

ой

-

динлик

киритмаслигини

тасдиқлайди

.

Масалан

,

жиноят

-

процессуал

қонунчиликда

жиноят

ишини

тугатиш

тўғрисидаги

қарор

устидан

шикоят

бериш

муддати

бел

-

гиланмаган

(

ЎзР

ЖПК

374-

моддаси

тўртинчи

қисми

).

МДҲ

таркибига

кирувчи

баъзи

давлатлар

жиноят

-

процессуал

қонунчилигида

бу

муддат

аниқ

белгилаб

қўйилган

6

.

Асосан

бу

муддат

уч

-

беш

суткани

ташкил

3

Карасева

М

.

В

.

Конституционное

право

граждан

СССР

на

обжалование

:

Дис

. ...

канд

.

юрид

.

наук

.

Воронеж

, 1986.

С

.107.

4

Абельдинов

А

.

К

.

Работа

государственных

органов

и

обще

-

ственных

организаций

с

обращениями

граждан

:

Дис

. ...

канд

.

юрид

.

наук

.

М

., 1991.

С

.121.

5

Будников

В

.

Л

.

Обжалование

действий

и

решений

должност

-

ных

лиц

в

уголовном

судопроизводстве

:

Дис

. ...

канд

.

юрид

.

наук

.

М

., 1984.

С

.48;

Лебедев

В

.

М

.

Судебная

власть

на

защи

-

те

конституционного

права

граждан

на

свободу

и

личную

неприкосновенность

в

уголовном

процессе

:

Дис

. ...

канд

.

юрид

.

наук

.

М

., 1998.

С

.102.

6

Смирнов

А

.

В

.,

Калиновский

К

.

Б

.

Комментарий

к

Уголовному

-

процессуальному

кодексу

Российиской

Федерации

.

Поста

-

тейный

/

Под

общ

.

ред

.

А

.

В

.

Смирнова

. 2-

е

изд

.,

доп

.

и

пере

-

раб

.

СПб

.:

Питер

, 2004.

С

.332;

Уголовно

-

процессуальный

кодекс

Республики

Молдова

.

2003.

С

.154;

Уголовно

-

процессуальный

кодекс

Республики

Беларусь

. 1999.

С

.102;

Уголовно

-

процессуальный

кодекс

Республики

Киргизии

.

Биш

-

кек

, 1999.

С

.33.


background image

СУД

ТИЗИМИ

COURT SYSTEM

СУДЕБНАЯ

СИСТЕМА

2007

4

ЎЗБЕКИСТОН

ҚОНУНЧИЛИГИ

ТАҲЛИЛИ

UZBEK LAW REVIEW

ОБЗОР

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УЗБЕКИСТАНА

92

қилади

.

Беш

суткалик

муддат

ижро

этилиши

мумкин

бўлмаган

(

қонуний

кучга

кирмайдиган

)

қарорнинг

юри

-

дик

кучига

ёки

фақат

иш

якунидан

манфаатдор

шахс

-

лар

томонидан

шикоят

қилишнинг

процессуал

оқибат

-

ларига

нисбатан

татбиқ

этиладими

?

деган

савол

туғи

-

лади

(

шикоят

бериш

муддати

тугаганидан

сўнг

шикоят

кўриб

чиқиш

учун

қабул

қилинмайди

).

ЎзР

ЖПКнинг

жиноят

ишларини

дастлабки

тергов

,

ишни

судда

кўришга

тайёрлаш

ва

ишни

судда

кўриш

босқичларида

тугатиш

тартибини

белгиловчи

норма

-

ларининг

қиёсий

таҳлили

жиноят

ишини

тугатиш

тўғрисидаги

қарорни

ижро

этишга

фақат

у

кучга

кирган

,

яъни

унинг

устидан

шикоят

бериш

масаласи

қонуний

йўл

билан

ҳал

қилинган

пайтдан

эътиборан

кириши

-

лиши

лозим

,

деган

хулосага

келиш

имконини

беради

.

Муддатнинг

мақсад

ва

вазифасини

иш

якунидан

манфаатдор

шахсларнинг

ҳуқуқларини

муҳофаза

қи

-

лиш

воситаси

сифатида

тушунишдан

1

келиб

чиқиб

ва

шикоятни

жиноят

процесси

манфаатдор

иштирокчила

-

рининг

ҳуқуқлари

ва

қонуний

манфаатларини

ҳимоя

қилишнинг

ҳуқуқий

воситаси

деб

таърифлаб

,

шикоят

бериш

муддатини

белгиламай

,

уларни

шикоятдан

ўз

ҳуқуқлари

ва

қонуний

манфаатларини

ҳимоя

қилиш

учун

фойдаланиш

имкониятидан

маҳрум

этиш

тўғри

бўлмайди

.

Фикримизча

,

қонун

чиқарувчи

жиноят

ишини

тугатиш

тўғрисидаги

қарор

(

ва

умуман

,

бошқа

ҳолат

-

лар

бўйича

ҳам

)

устидан

шикоят

бериш

муддатини

назарда

тутмай

,

манфаатдор

шахсларнинг

ўз

ҳуқуқла

-

ри

ва

қонуний

манфаатларини

ҳимоя

қилишларини

мураккаблаштириш

баробарида

судгача

иш

юритишни

самарали

ўтишини

катта

хавф

остига

солиб

қўяди

(

яъни

шикоят

қилиш

муддатининг

аниқ

белгиланмаган

-

лиги

шикоят

қилиш

ҳуқуқи

субъектларига

хоҳлаган

вақ

-

тда

шикоят

қилиш

имкониятини

яратиб

беради

.

Бу

эса

,

ўз

навбатида

,

оқилона

муддатда

берилмаган

ёки

анча

кеч

берилган

шикоятларни

кўриб

чиқиш

ва

улар

юза

-

сидан

тегишли

қарор

қабул

қилишни

нафақат

қийин

-

лаштириши

,

балки

деярли

охирига

етиб

қолган

даст

-

лабки

терговга

ҳалақит

бериши

мумкин

).

Жиноят

иши

-

ни

тугатиш

тўғрисидаги

қарор

устидан

шикоят

бериш

муддатининг

белгиланмаслиги

у

прокурор

томонидан

тасдиқланганидан

кейин

дарҳол

қонуний

кучга

кири

-

шини

англатади

ва

бу

,

манфаатдор

шахсларнинг

ши

-

коят

бериш

имкониятини

истисно

этади

.

Шундай

қилиб

,

бизнинг

фикримизча

,

агарда

жиноят

ишини

тугатиш

тўғрисидаги

қарор

унинг

устидан

шико

-

ят

бериш

муддати

жиноят

-

процессуал

қонунчиликда

ўз

ифодасини

топадиган

бўлса

,

шикоят

берилиши

то

у

ҳал

қилингунга

қадар

устидан

шикоят

билан

арз

қили

-

наётган

ҳаракат

ёки

қарорнинг

ижро

этилишини

тўхтатиб

турмайди

,

бундай

тартиб

тегишинча

суриш

-

тирувчи

,

терговчи

,

прокурор

ва

судья

томонидан

лозим

деб

топилган

ёки

ЖПКда

алоҳида

назарда

тутилган

ҳоллар

бундан

мустасно

.

Башарти

жиноят

-

процессуал

қонунчиликда

шикоят

бериш

муддати

белгиланар

экан

,

шикоят

беришнинг

муддати

қачондан

бошлаб

ҳисобланиши

кераклиги

1

Летучих

В

.

И

.

Конституционный

принцип

обжалования

в

до

-

судебных

стадиях

советского

уголовного

процесса

.

Омск

,

1981.

С

.55.

тўғрисидаги

масала

ҳам

ҳал

қилиниши

мақсадга

му

-

вофиқ

.

Хусусан

,

бугунги

кунда

жиноят

-

процессуал

ҳуқуқи

назариясида

шикоят

қилиш

ҳуқуқини

берувчи

муддат

қарор

чиқарилган

пайтдан

,

уни

прокурор

тас

-

диқлаган

пайтдан

,

манфаатдор

шахслар

иш

тугатилга

-

ни

ҳақида

хабардор

этилган

пайтдан

ёинки

манфаат

-

дор

шахслар

қарор

билан

таништирилган

пайтдан

эътиборан

бошланиши

тўғрисида

мулоҳазалар

баён

этилган

.

Айрим

муаллифлар

2

қонунга

асосланиб

,

қарор

ус

-

тидан

шикоят

бериш

муддатини

у

ҳақда

хабарнома

кимга

юборилган

бўлса

,

шу

шахс

бу

хабарномани

ол

-

ган

санадан

эътиборан

ҳисоблаш

лозим

,

деган

фикрни

ҳимоя

қиладилар

.

Масалан

,

манфаатдор

шахслар

ха

-

бардор

этилганидан

сўнг

,

агар

қонунда

кўрсатилган

муддат

мобайнида

шикоят

тушмаган

бўлса

,

жиноят

ишини

тугатиш

тўғрисидаги

қарор

ҳақида

хабардор

этилган

шахс

унга

рози

деган

хулосага

келинади

ва

қарор

ижро

этилиши

мумкин

.

Бизнингча

,

бу

ёндашувни

тўғри

деб

бўлмайди

.

Манфаатдор

шахсларга

жиноят

иши

тугатилгани

ҳақида

хабар

кўпинча

почта

орқали

юборилади

.

Почта

хат

-

хабарларни

доим

ҳам

ўз

вақтида

етказиб

беришга

қодир

эмаслиги

муддатларни

ҳисоблашни

қийинлаш

-

тиради

.

Бундан

ташқари

,

манфаатдор

шахс

шикоят

бериш

учун

жиноят

ишининг

тугатилгани

ва

жиноят

ишини

тугатиш

асосларини

(

ЎзР

ЖПК

374-

моддаси

иккинчи

қисмининг

3-

банди

)

билиши

лозим

.

Манфаат

-

дор

шахс

жиноят

ишини

тугатиш

асосларини

билиши

-

ни

бу

ҳақда

қарорга

қўйилган

имзо

ёки

белги

тасдиқ

-

лаши

мумкин

.

Шу

боис

биз

муаллифларнинг

3

шикоят

бериш

муддатини

ҳисоблаш

манфаатдор

шахс

жиноят

ишини

тугатиш

тўғрисидаги

қарор

билан

таништирил

-

ган

пайтдан

бошланади

,

деган

фикрига

қўшиламиз

.

Жиноят

ишини

тугатиш

тўғрисидаги

қарор

ус

-

тидан

шикоят

беришнинг

процессуал

оқибатлари

.

Жиноят

-

процессуал

қонунчиликда

шикоятни

кўриб

чиқиш

муддатининг

процессуал

оқибати

назарда

ту

-

тилмаган

.

Яъни

шикоятни

кўриб

чиқиш

муддати

мо

-

байнида

қарор

қонуний

кучга

кирганда

келиб

чиқадиган

ҳуқуқий

оқибатлар

вужудга

келадими

ёки

аксинча

,

ши

-

коят

берилиши

то

у

ҳал

қилингунга

қадар

устидан

арз

қилинган

ҳаракатнинг

бажарилиши

тўхтатиб

турилиши

-

га

сабаб

бўлмайдими

?

Бизнинг

назаримизда

,

жиноят

ишини

тугатиш

тўғрисидаги

қарорга

нисбатан

ЎзР

ЖПКнинг

497

6

-

моддаси

биринчи

қисмида

назарда

тутилган

"

апелля

-

ция

шикояти

берилиши

ёки

апелляция

протести

бил

-

дирилиши

ҳукмни

ижро

этишни

тўхтатиб

туради

",

деган

қоидани

татбиқ

этиш

мумкин

.

Яъни

жиноят

ишини

туга

-

тиш

тўғрисидаги

қарор

устидан

шикоят

берилиши

бу

қарорнинг

ижро

этилиши

тўхтатиб

турилишига

сабаб

2

Бутылин

В

.

Н

.

Рассмотрение

жалоб

граждан

на

действия

работников

органов

внутренних

дел

,

ущемляющих

права

и

законные

интересы

граждан

.

М

., 1992.

С

.19;

Научно

-

практический

комментарий

к

Уголовно

-

процессуальному

ко

-

дексу

РСФСР

.

М

., 1996.

С

.292.

3

Летучих

В

.

И

.

Конституционный

принцип

С

.56.


background image

СУД

ТИЗИМИ

COURT SYSTEM

СУДЕБНАЯ

СИСТЕМА


2007

4

ЎЗБЕКИСТОН

ҚОНУНЧИЛИГИ

ТАҲЛИЛИ

UZBEK LAW REVIEW

ОБЗОР

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УЗБЕКИСТАНА

93

бўлади

.

Айрим

муаллифлар

1

ҳам

шу

фикрни

илгари

сурган

.

Аммо

шу

ўринда

масаланинг

яна

бир

жиҳатига

эътибор

қаратиш

лозимки

,

ушбу

қоиданинг

амалда

татбиқ

этилиши

бир

томондан

фуқароларнинг

ҳуқуқ

ва

қонуний

манфаатларини

таъминлашга

хизмат

қилса

,

бошқа

томондан

дастлабки

тергов

муддати

(3

ой

)

нинг

ўринсиз

чўзилишига

сабаб

бўлиши

мумкин

.

Шу

маъно

-

да

ушбу

салбий

ҳолатнинг

юзага

келишини

олдини

олиш

мақсадида

шикоятни

кўришнинг

қисқартирилган

муддатларини

(

фикримизча

,

фуқароларнинг

бундай

шикоятлари

судлар

томонидан

уч

кунлик

муддатда

,

агарда

қўшимча

ўрганишларни

талаб

этса

,

беш

кун

ичида

кўриб

чиқилиши

лозим

)

жорий

этиш

мақсадга

мувофиқ

деб

ўйлаймиз

.

Резюме

В

вводной

части

статьи

автор

характеризует

пода

-

чу

жалобы

на

досудебном

этапе

на

решения

прокуро

-

ра

,

следователя

и

дознавателя

.

В

основной

части

рассматриваются

виды

и

спосо

-

бы

подачи

жалобы

на

досудебном

этапе

в

разных

странах

.

В

заключении

автор

дает

свои

предложения

по

со

-

вершенствованию

уголовно

-

процессуального

законо

-

дательства

в

данной

области

.

Abstract

In the introductory part of the article the author charac-

terizes submission of the complaint at a pre-judicial stage
on decisions of the public prosecutor, the inspector and
the investigator.

In the basic part kinds and ways of submission of the

complaint at a pre-judicial stage in the different countries
are considered.

In the conclusion the author gives the offers on perfec-

tion of criminally-remedial legislation in the given area.

1

Миньковский

Г

.

М

.

Научно

-

практический

комментарий

к

УПК

РСФСР

.

М

., 1970.

С

.19;

Будников

В

.

Л

.

Обжалование

действий

и

решений

следователя

.

Волгоград

, 1990.

С

.51.

Ғ

.

Т

.

Ҳакимов

ТДЮИ

тадқиқотчиси

ЎЗБЕКИСТОН

РЕСПУБЛИКАСИДА

МАЪМУРИЙ

ЮСТИЦИЯНИНГ

МАЪМУРИЙ

-

ПРОЦЕССУАЛ

ҲУҚУҚДА

ТУТГАН

ЎРНИ

Ҳуқуқ

тармоғи

ва

унга

мувофиқ

бўлган

қонунчилик

-

нинг

тармоғи

мавжуд

бўлиши

учун

бошқа

ҳуқуқ

тармоқ

-

ларидан

мустақил

бўлган

ва

ихтисослашган

,

тартибга

солиш

предметига

,

мантиқий

тизимга

эга

бўлган

ҳуқуқий

нормалар

мажмуи

мавжуд

бўлиши

талаб

этилади

.

Маълумки

,

қонунчиликнинг

ҳар

қандай

тармоғини

муайян

турдаги

ижтимоий

муносабатларни

тартибга

солишга

қаратилган

ва

мазмунини

тегишли

ҳуқуқий

нормалар

ташкил

этадиган

,

ихтисослашган

ҳамда

нис

-

батан

мустақил

бўлган

норматив

-

ҳуқуқий

актларнинг

тизими

ташкил

этади

2

.

Ҳуқуқ

тармоғининг

ва

унга

мувофиқ

бўлган

қонун

-

чилик

тармоғининг

ҳуқуқий

белгиси

бўлиб

ушбу

тармоқ

ҳуқуқий

асосларини

бир

тизимга

келтирган

,

яъни

ко

-

декслаштирилган

норматив

ҳуқуқий

акт

ёки

ҳеч

бўлма

-

ганда

,

шундай

нормаларни

ўзида

жамлаган

ҳуқуқий

актларнинг

йиғиндиси

ҳисобланади

.

Ушбу

мезонлар

-

дан

келиб

чиқиб

шуни

айтиш

мумкинки

,

бугунги

кунда

мамлакатимизда

маъмурий

-

процессуал

ҳуқуқ

тармоғи

мустақил

ҳуқуқ

тармоғи

ҳамда

қонунчилик

тармоғи

си

-

фатида

шаклланганича

йўқ

.

Шуни

алоҳида

таъкидлаш

лозимки

, "

маъмурий

юс

-

тиция

"

ва

у

билан

боғлиқ

бўлган

"

маъмурий

процесс

"

тушунчасига

таъриф

беришда

олимлар

бир

тўхтамга

келганлари

йўқ

.

Айнан

"

маъмурий

процесс

"

тушунчаси

-

га

назарий

жиҳатдан

ойдинлик

киритиш

амалдаги

маъмурий

-

процессуал

фаолиятни

ҳамда

ушбу

фаоли

-

ят

устидан

суд

контролини

амалга

оширишни

янада

яққолроқ

тушуниш

имконини

беради

.

Маъмурий

процесс

юридик

процесснинг

алоҳида

тури

бўлиб

3

,

у

учун

масалан

,

Д

.

Н

.

Бахрахнинг

фикри

-

ча

,

қуйидаги

умумий

хусусиятлар

хосдир

:

1)

процесснинг

босқичма

-

босқич

давом

этиши

,

яъни

ўзаро

бир

-

бири

билан

боғлиқ

бўлган

,

кетма

-

кетликда

амалга

ошириладиган

қарорлар

қабул

қилиш

,

ҳужжат

-

лар

имзолаш

каби

ҳаракатлардан

иборат

тизимнинг

мавжудлиги

;

2)

фаолиятнинг

аниқ

мақсад

ва

тамойиллар

асоси

-

да

амалга

оширилиши

;

3)

процессуал

муносабатлар

субъектларининг

ҳуқуқий

мақоми

ва

уларнинг

доираси

;

4)

ҳуқуқий

масалаларни

ҳал

этиш

учун

тегишли

ҳо

-

кимий

актларни

қабул

қилиш

ва

уларни

тегишли

тар

-

тибда

расмийлаштириш

;

5)

процессуал

ҳаракатларни

муайян

муддатларда

2

Кононов

П

.

И

.

Современное

состояние

и

вопросы

кодифика

-

ции

административно

-

процессуального

законодательства

//

Журнал

российского

права

. 2001.

7.

С

.28.

3

Ҳуқуқий

тартибга

солишда

процесснинг

роли

ва

аҳамияти

тўғрисида

батафсилроқ

қаранг

:

Сорокин

В

.

Д

.

Правовое

регу

-

лирование

:

предмет

,

метод

,

процесс

//

Правоведение

. 2000.

4.

С

.44–45;

Теория

юридического

процесса

/

Под

ред

.

Гор

-

шенева

В

.

М

.

Харьков

, 1985.

С

.51–64;

Панова

И

.

В

.

Юридиче

-

ский

процесс

.

Саратов

, 1998.

С

.6–9;

Кононов

П

.

И

.

Админист

-

ративный

процесс

:

подходы

к

определению

понятия

и

струк

-

туры

//

Государство

и

право

. 2001.

6.

С

.17;

Якимов

А

.

Ю

.

Административно

-

юрисдикционное

производство

//

Государ

-

ство

и

право

. 1999.

3.

С

.6;

Воронков

А

.

В

.

Понятия

и

инсти

-

туты

административного

права

:

Учебное

пособие

.

СПб

., 2002.

С

. 160–174;

ва

б

.

Библиографические ссылки

Ратнер Л.И. Об усилении гарантии своевременного и правильного разрешения жалоб трудящихся // Советское государство и право. 1959. №9. С.56-57.

Жидков В.Г., Ярцев Г.В. Судебный контроль за законностью и обоснованностью ареста: Научно-практическое пособие. Саратов. 1998. 6-6.

Карасева М.В. Конституционное право граждан СССР на обжалование: Дис. ...канд. юрид. наук. Воронеж, 1986. С.107.

Абельдинов А К. Работа государственных органов и общественных организаций с обращениями граждан: Дис. ...канд. юрид. наук. М., 1991. С.121.

Будников В.Л. Обжалование действий и решений должностных лиц в уголовном судопроизводстве: Дис. ...канд. юрид. наук. М., 1984. С.48; Лебедев В.М. Судебная власть на защите конституционного права граждан на свободу и личную неприкосновенность в уголовном процессе: Дис. ...канд. юрид наук. М„ 1998. С.102.

Смирнов А.В.. Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовному-процессуальному кодексу Российиской Федерации. Постатейный / Под общ. ред. А В Смирнова. 2-е изд., дол. и пере-раб. СПб.: Питер. 2004 С.332; Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова. 2003. С.154; Уголовнопроцессуальный кодекс Республики Беларусь. 1999. С. 102; Уголовно-процессуальный кодекс Республики Киргизии. Бишкек. 1999. С.ЗЗ.

Летучих В.И. Конституционный принцип обжалования в досудебных стадиях советского уголовного процесса. Омск. 1981. С.55.

Бутылин В.Н, Рассмотрение жалоб граждан на действия работников органов внутренних дел. ущемляющих права и законные интересы граждан. М.. 1992. С. 19; Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР М.. 1996. С 292

Летучих В.И. Конституционный принцип ... С.56.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу