Ўзбек миллий шевалари корпусини тузишнинг лингвистик асослари (Бойсун тумани “ж”ловчи шевалари мисолида)

CC BY f
1-131
1
0
Поделиться

Для доступа к научной работе требуется оплата - 200 000 UZS.
Чтобы произвести оплату войдите под своим логином.

Холова , М. (2024). Ўзбек миллий шевалари корпусини тузишнинг лингвистик асослари (Бойсун тумани “ж”ловчи шевалари мисолида). Каталог диссертаций и авторефератов, 1(1), 1–131. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/dissertations/article/view/30053
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тилшунослигида рақамли ахборот воситаларидан фойдаланиш қулайлиги ҳамда интернет орқали миллий тилларни ўзлаштиришга бўлган ҳаракат таъсирида миллий корпусларда шевалар базасини яратиш тенденцияси ўсмоқда. Натижада тилда мавжуд диалектларни нафақат лингвистик, балки амалий жиҳатдан тадқиқ этиш, бу орқали шева бирликларини сақлаб қолиш, авлоддан-авлодга етказиш имкониятининг кўлами кенгаймоқда: миллий тил корпусларида шева бирликларини лингвистик аниқлашнинг умумий тамойилларини ўрганиш, шевалар корпусининг жанрлар бўйича метаразметкасини ишлаб чиқиш, диалектал транскрипция лингвистик таъминоти тизимини ишлаб чиқишнинг амалий аҳамияти ошмоқда. Ҳозирда шева бирликларини матнга кўчириш (ёзиб олиш) асосига қурилган диалектал корпусларнинг икки хил йўналишли: мавзувий ва тегланган матнли корпусни шакллантириш муаммолари долзарб бўлиб қолмоқда. Дунё тилшунослигида тилларни сунъий интеллект ёрдамида матн таркибида сақлаб қолиш орқали уларнинг яшовчанлигини узайтириш ва лингвистик корпуснинг субкорпуси – шевалар корпусини шакллантириш зарурияти кун тартибидаги масалалардан бири ҳисобланди. Жумладан, диалектларни бир жойга жамлаш, таркибий тартиблаштириш, шевашуносликда мавжуд манбаларнинг сониялар оралиғида сараланиши ҳамда тақдимотини йўлга қўйиш доирасида: Австрия, Хитой (Мандарин диалектлари корпуси), Германия, Португалия, Чехия, Финляндия, Скандинавия, Польша, Литва, Грузия (масалан: Cor-Dial-Sin; Helsinki corpus of English dialeсts; Nordic dialeсts corpus; Archiv fur gesprochenes Deutsch, Die bayerische Dialektadebank; LEXDIALGRAM ва ҳ.к.), Россиянинг Москва, Славян-Кубан, Вологод, Саратов, Қозон диалектал корпуслари, Санкт Петербург илмий-текшириш институтлари, Томск диалектологик корпус мактабларида амалга оширилаётган тадқиқотларни кўрсатиб ўтиш мумкин.
Ўзбек тилшунослигида корпус лингвистикасига доир яқин йиллар оралиғида бажарилган тадқиқотлар тилни ўрганувчи ва уни тадқиқ этувчилар учун асос вазифасини ўтай бошлагани унинг истиқболли йўналиши эканини яна бир бор исботлаб берди. Бинобарин, “...давлат тилининг софлигини сақлаш, уни бойитиб бориш ва аҳолининг нутқ маданиятини ошириш; давлат тилининг замонавий ахборот технологиялари ва коммуникацияларига фаол интеграциялашувини таъминлаш 1 ” ҳозирги кунда ўзбек компьютер лингвистикаси олдида турган долзарб вазифалардан биридир. Ўзбек шевашунослигида шевалар корпусининг лингвистик базасини яратиш, ўзбек шевашунослиги муаммоларини амалий тилшунослик тамойиллари асосида тадқиқ этиш имкониятларини кенгайтириш ва шу орқали шева корпусини яратишнинг лингвистик асосларини назарий асослаш, белгилаш ва ишлаб чиқиш бугуннинг муҳим масалаларидандир. Бунда ўзбек тили шевалари корпусини шакллантириш орқали унинг компьютер услуби, шеваларнинг хорижий тилларга таржима дастурлари ва луғатлар, электрон дарсликлар яратиш билан боғлиқ илмий методик ишланмалар, амалий тавсиялар тайёрлаш ва бу орада эришилган натижаларни амалиётга кенг татбиқ этиш ҳар жиҳатдан долзарбдир.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 феврал “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ–4947-сон, 2019 йил 21 октябр “Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқейини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–5850-сон Фармонлари, 2017 йил 17 февраль “Фанлар академияси фаолияти, илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–2789-сон ва 2019 йил 4 октябр “Ўзбекистон Республикасининг “Давлат тили ҳақида”ги Қонуни қабул қилинганлигининг ўттиз йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида”ги ПҚ–4479-сон Қарорлари мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Для доступа к научной работе требуется оплата - 200 000 UZS.
Чтобы произвести оплату войдите под своим логином.

Войти в систему

Библиографические ссылки

Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамиз. - Тошкент: Ўзбекистон, 2017. - Б. 488.

Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз // Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали |маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ. - Тошкент: Ўзбекистон, 2016. - Б. 56.

Мирзиёев Ш.М. Танқидий тахдил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. - Тошкент: Ўзбекистон, 2017. - Б. 104.

Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш - юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. - Тошкент: Ўзбекистон, 2017. - Б. 48.

"Ўзбекистон Республикаси давлат тили ҳақида"ги Қонуни. -Тошкент: Ўзбекистон, 1989.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат Ўзбек тили ва адабиёти университетини ташкил этиш тўғрисида”ги ПФ-4997-сонли қарори // 2016 йил 13 май.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида”ги Қарори // Халқ сўзи, 2017 йил, 29 июл.

Абдурасулов Ё. Туркий тилларнинг қиёсий-тарихий грамматикаси. - Тошкент: Фан. 2009. - Б. 260.

Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. - Toshkent: Navro'z, 2016. - Б. 88.

Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. - Toshkent: Navro'z, 2017. - Б. 90.

Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. - Toshkent: Nodirabegim, 2021. -B. 175.

Блинова О.И. Русская диалектология. Лексика.Учебное пособие. -Томск. 1984.-С. 133.

Дарвешов И. Ареал тилшунослик: Жануби-ғарбий Наманган шевала-рининг фонетик-фонологик хусусиятлари.Монография. - Тошкент, 2019.-Б. 147.

Диалектная культура Кубани в свете этнолингвистического анализа (по данньич электронного корпуса диалектной культурм кубани) Трегубова Е.Н., Сфинько О.С., Балаценко Н.С., Литус Е.В. - Краснодар: Экоинвест, моногр., 2017. - С. 204.

Дониёров X. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. - Тошкент: Фан, 1968.-Б. 98.

Демешкина Т.А. Теория диалектного вмсказмвания. Аспекть! семантики. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. - C.190.

Захаров В.П. Корпусная лингвистика: Учебно-метод. пособие. -Санкт-Петербург, 2005. - С. 48.

Муҳаммедова С. Ҳаракат феъллари асосида компьютер дастурлари учун лингвистиктаъмин яратиш. Методик кўлланма. - Тошкент, 2006. - Б. 156.

Норов А. Компьютер лингвистикаси асослари. - Қарши, 2017. - Б. 136.

Филин Ф.П. Проект словаря русских народних говоров AH СССР. -Москва: Издательство Академии наук СССР, 1961. - С. 198.

Ҳожиев А. Ўзбек тили синонимларининг қисқача луғати. -Тошкент: Ўқитувчи, 1971. - Б. 272.

Ибрагимов С. Фарғона шевалари касб-хунар лексикаси. - Тошкент: ЎзССР ФА нашриёти, 1959. - Б. 456.

Жамолхонов Ҳ. Ҳозирги ўзбек адабий тили. - Тошкент: Талқин, 2005.-Б. 270.

Жирмунский В.М. Обьцее и германское язмкознание. - Ленинград: Наука, 1976.-С. 695.

Камолов Ф. Семасиология. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Ғ.А.Абдураҳмонов таҳрири ост. - Тошкент: Фан, 1981. - Б. 128.

Миртожиев М.М. Ўзбек тили семасиологияси. - Тошкент: Мумтоз сўз, 2010. - Б. 288.

Маҳмудов Н.М., Собиров А.Ш., Одилов Й.Р., Зиёдуллаева Г.Ш. 10-синф она тили дарслиги. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2017.-Б. 116.

Муҳаммаджонов Қ. Жанубий Қозоғистон ўзбек шевалари морфологияси. - Тошкент: Фан, 1983. - Б. 166.

Мусаев К.М. Лексикология тюркских язмков. - Москва: Наука, 1984. -С.226.

Пўлатов А. Компьютер лингвистикаси. - Тошкент: Академнашр, 2011.-Б. 175.

Ражабов Н. Ўзбек шевашунослиги. - Тошкент: Ўқитувчи, 1996. - Б. 304.

Раҳимов С. Сурхондарё вилояти ўзбек шевалари. - Тошкент: Фан, 1985.-Б. 95.

Ражабов Н. Узбек шеваларида феълнинг морфологик тузилиши. -Тошкент: Фан, 1990. - Б. 30.

Решетов В.В., Шоабдураҳмонов Ш. Ўзбек диалектологияси. -Тошкент: Ўқитувчи, 1978. - Б. 232.

Салима Рустамий. "Девон-у луғотит турк” асарида лингвистик атамалар. - Тошкент: Ziyouz.com kutubxonasi, 2006. - Б. 184.

Цинциус В.И. Проблемь! сравнительно-исторического изучения лексики алтайских язьлков. - Ленинград, 1979. - С. 204.

Горшкова. О.Б., Хмелевская Т.А. Сборник упражнений по диалектологии. - М.: Просвешение, 1986. - С. 176.

Диалектная культура Кубани в свете этнолингвистического анализа (по данньш электронного корпуса диалектной культурь! Кубани) Трегубова Е.Н. ,Сфинько 0. С., Балатсенко Н. С., Литус Е.В. ., моногр. -Краснодар: Экоинвест, 2017. - С 204.

Тўйчибоев Б., Ҳасанов Б. Ўзбек диалектологияси. - Тошкент: А. Қодирий номидаги халқ мероси, 2004. - Б. 112.

Холманова 3. Тилшуносликка кириш. - Тошкент: www.ziyouz.com kutubxonasi, 2007. - Б. 177.

Юсупхўжаева Ҳ. Ўзбек тили изохди луғатида феълларнинг ишланиши. -Тошкент: Фан, 1988. - Б. 105.

Омонтурдиев А., Раҳмонов Б. Сурхондарё диалектал-этнографик мақолларининг изохди луғати (унитилаётган мақол, матал ва айтимлар). -Тошкент: Илм-зиё заковат, 2019. - Б. 93.

Сайфуллаева Р., Менглиев Б., Боқиева Г., Қурбонова М., Юнусова 3., Абузалова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. - Тошкент, 2009. - Б. 391.

Йўлдошев Т. Тожикистондаги ўзбек шевалари морфологияси (феъл). - Тошкент, 1986. - Б. 100.

Захаров В.П. Корпусная лингвистика: Учебно-метод. пособие. -СПб., 2005. - С. 48.

Шайхулов А.Г. Историческая и диалектная лексика тюркоязмчншх народов Волго-Камско-Уральского региона (Аспекть системной характеристики). - Уфа: БГУ, 1988. - С. 81.

Шерматов А. Лингвистик география нима? -Тошкент: Фан, 1981. - 56 б.

Ҳамроева Ш. Ўзбек тили муаллифлик корпусининг лингвистик асослари. Монография. Нашр: Globe Edit, 2020. - Б. 228.

Бабанаров А. Разработка принципов построения словарного обеспечения турецко-русского машинного перевода: Автореф. дисс... канд. фил. наук. - Л1981.

Бегматова Г.Х. Ўзбек миллий корпусида идиомалар базасини яратиш: Филолог. фан. бўйича фалсафа доктори (РЬО)...дисс. Автореф. -Термиз, 2019. - Б. 20.

Волошина С.В. Речевой жанр автобиографического рассказа в диалектной коммуникации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. - Томск, 2008.

Вадеев С.Е. Лингвистические принципь! построения и использование корпуса текстов для исследования официально-делового стиля современного немецкого язмка: Автореф. Дисс...канд. фил. наук. -Москва, 2005.

Волошина С.В. Речевой жанр автобиографического рассказа в диалектной коммуникации: Автореф. дисс. кан. фил. наук. - Томск, 2008. - С. 18.

Горлова. Р.В. Светская беседа как речевой жанр русской културе первой половини XIX века: дис. Канд. фил. наук. - Астрахан, 2011.

Карпова Н.А. Специфика речевого жанра административного обявления в русском язике: дис. канд. фил. наук. -Томск, 2010.

Маматқулов А. Шеробод район "жўқ”чилар шеваси. Фил. фан. кан. дисс. - Самарқанд. 1961.

Омонтурдиев А. Профессионал нутқ евфемикаси (чорвадорлар нутқи мисолида]: Фил. фан. док. диссертацияси. - Тошкент, 2009. - Б. 290.

Ползунова М.В. “Обяснение в любви" как сложний речевой жанр: лексика, грамматика, прагматика: авторереф. дис. канд. фил. наук. -Екатеринбург, 2008.

Раҳимов С. Сурхондарё вилояти ўзбек шевалари лексикаси: автореф. Фил. фан. кан. - Тошкент, 1974.

Умурқулов Б.Бадиий асарнинг лингво-услубий шаклланиш асослари: Фил. фан. док. диссертацияси. - Тошкент, 2020. - Б. 270.

Холиёров Ў. Ўзбек тили таълимий корпусини тузишнинг лингвистик асослари: фил.фан. бўй. фалсафа док. (PhD)... дисс. автореф. -Термиз, 2021.

Эшмўминов А. Ўзбек тили миллий корпусининг синоним сўзлар базаси: филолог. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. автореф. -Қарши, 2019.

Ҳамроева Ш. Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари: фил. фан. бўй. фалсафа доктори (PhD)... дисс. автореф. - Бухоро, 2018.

Аттуҳфатуз закияту филлуғатит туркия (Туркий тил (қипчоқ тили) ҳақида ноёб туҳфа). -Тслцкент: Фан, - Б. 277.

Иброҳимов С. Фарғона шеваларининг касб-хунар лексикаси. -Тошкент: ЎзССР ФА нфшриёти, 1959. - С. 456.

Мирзаев Н. Ўзбек тили этнографизмларнинг изохди луғати. -Тошкент, 1991. - Б. 119.

Мирзаев Т. (раҳбарлиги ост.) Ўзбек тилининг изохди луғати. I том. -Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. - Б. 679.

Мирзаев Т. (раҳбарлиги ост.) Ўзбек тилининг изохди луғати. II том. -Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. - Б. 671.

Мирзаев Т. (раҳбарлиги ост.) Ўзбек тилининг изоҳли луғати. III том. -Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. -Б. 687.

Мирзаев Т. (раҳбарлиги ост.) Ўзбек тилининг изоҳли луғати. IV том. -Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. -Б. 606.

Мирзаев Т. (раҳбарлиги ост.) Ўзбектилинингизохди луғати. Vtom. -Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. - Б. 591.

Мирзаев Т. (раҳбарлиги ост.) Ўзбек тилининг изохди луғати. I том. -Тошкент: Ўзбекистон нашриёти, 2020. - Б. 679.

Мирзаев Т. (раҳбарлиги ост.) Ўзбек тилининг изохди луғати. II том. -Тошкент: Ўзбекистон нашриёти, 2020. - Б. 671.

Мирзаев Т. (раҳбарлиги ост.) Ўзбек тилининг изохди луғати.III том. -Тошкент: Ўзбекистон нашриёти, 2020. - Б. 687.

Мирзаев Т. (раҳбарлиги ост.) Ўзбек тилининг изоҳли луғати.IV том. -Тошкент: Ўзбекистон нашриёти, 2020. - Б. 606.

Мирзаев Т. (раҳбарлиги ост.) Ўзбек тилининг изохди луғати. V том. -Тошкент: Ўзбекистон нашриёти, 2020. - Б. 591.

Насриддинов Н. Лақайлар: диалектологияси ва фразеологияси. -Тошкент, 2010. - Б. 467.

Раҳимов. С. Сурхондарё ўзбек шевалари. - Тошкент: Фан, 1985. - Б. 95.

Рустамова А.Р., Кормушина И.В., Поцелуевский Е.А., Рустамова А.Р. Махмуд ал-Кашгарии, Диван Лугат ат-Турк (Свод тюркских слов). - Москва: Восточная литература, 2010. - С. 468.

Фозилов Е. раҳ.ост. Навоий асарлари луғати. I томлик. - Тошкент: Фан, 1983.-Б. 656.

Фозилов Е. раҳ.ост. Навоий асарлари луғати. II томлик. - Тошкент: Фан, 1983.-Б. 644.

Фозилов Е. раҳ.ост. Навоий асарлари луғати. I томлик. - Тошкент: Фан, 1983.-Б. 624.

Фозилов Е. раҳ.ост. Навоий асарлари луғати. I томлик. - Тошкент: Фан, 1983. - Б. 636.

Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек шевалари ва уларнинг ҳақида умумий маълумот: Ўзбекхалқ шевалари луғати. - Тошкент: Фан, 1962. - Б. 371.

Ҳамроева Ш.М. Корпус лингвистикаси атамаларининг қисқача изохди луғати. - Тошкент: Камалак, 2018. - Б. 96.

Болтаев Ш. Малла савдогар (достон). - Тошкент: Академнашр,

-Б. 398.

Холмирзаев Ш. Ўн саккизга кирмаган ким бор. Тўплам. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. - Б. 384.

VI. ИНТЕРНЕТ МАТЕРИАЛЛАРИ, ЭЛЕКТРОН РЕСУРСЛАР

Akhmedova D.B., Mengliyev В. Semantic Tag Categories in Corpus Linguistics// J: Experience and Examination International Journal of Recent Technology and Engineering. Vol.№ 8. Is. №3. 2019. - P. 208-212. DOI: 10.35940/ijrte.C1048.1083S19.

Akhmedova M., Mengliyev B. Spirituality in the soul of the language: about linguoma'naviyatshunoslik and its perspektives J: American Journal of Research. - USA, Michigan. 2018. Vol. № 9. Is. №10. - P.187-198.

Adrian Leemann, Marie-Jose Kolly, David Britain. The English Dialects App: The creation of a crowdsourced dialect corpus Ampersand: 2018. №5. - P. 1-17/ www.elsevier.com/locate/amper

Абдина Р.П., Белоглазов П.Е., Каскаракова 3.E., Кь1зласов А.С., Принципь! лексико-тематической дифференциации диалектной лексики хакасского язмка. Мир науки, культурьь образования. 2018. №1 (68). -С. 104-120.

Архангельский Т.А., Качинская И.Б. И.Б., Сичинава Д.В. Корпус диалектннх текстов Национального корпуса русского язмка: Грамматическая, фонетическая и метатекстовая разметка. Новьш стандарт подачи._2010. № 5(13). - С. 206-216.

Букринская И.А., Кармакова О.Е., Литературнмй русский язмк и говорм// Русский язь1К. 2006. №21. - С. 67-72 https://rus.lsept.ru/article.

Боровков А.К. О некотормх очередньк вопросах орфографии узбекского литературного язьжа // Записки Института востоковедения Академии наук СССР. VI. - Ленинград: Изд. Академии наук СССР, 1937. - С. 61-95.

Johannessen J.B., Hagen К., Noklestad A., Priestley J. Tour de CLARIN: The Nordic Dialect Corpus edited by Darja Fiser, Elisa Gorgaini, and Jakob Lenardic.2020. Vol. №5. Is. №17. - P. 178-197.

Johannessen J.B., Priestley J., Hagen K., Afarli T.A., Vangsnes O.A. The Nordic Dialect Corpus - an advanced research tool // Conference Proceedings. 2009. Vol.№ 4.-P. 73-80.

Johannessen J.B., Priestley J., Noklestad A.A. Multilingual Speech Resource: The Nordic Dialect Corpus. 2010. 11. - P. 749-758. https://www.aclweb.org/anthology/Y10-1087

Johannessen J.B., Priestley J., Noklestad A.A. Multilingual Speech Resource: The Nordic Dialect Corpus Workshop on Advanced Corpus Solutions, PACLIC 24. 2010. Vol. №1. Is. №10. - P. 749-758. http://www.tekstlab.uio.no/paclic/PACLIC-corpus-2010.pdf

Земичева C.C. Томский диалектньш корпус: сбалансированность и репрезентативностьЖ. Сборник. Компьютерная лингвистика и интеллектуальнме технологии: 2017. Том №16. (24). - С. 359-367. http://www.dialog-21.ru/media/4276/zemicheva.pdf

Karimov R., Mengliyev В. Theoretical fundamentals of uzbek-english parallel corpus / Journal of critical reviews. 2020. № 7 (17). - P. 73-76.

Karimov R.A., Mengliyev B.R. The Role of the Parallel Corpus in Linguistics, the Importance and the Possibilities of Interpretation International Journal of engineering and Advanced Technology (IJEAT). 2019. Vol. №8. Is. №5. -P. 388-391.

Иванцова Е.В. Томский диалектньш корпус: обоснование концепции и перспективь! развития Ж: Bonpocbi лексикографии. 2017. №11.-С. 54-70.

Качинская И.Б. И.Б., Сичинава Д.В. 0 корпусе диалектншх текстов в Национальном корпусе русского язь1ка Ж: Вопросм лексикографии. 2017. № 11.-С. 71-85.

Карпова Н.А. Специфика речевого жанра административного наречия в русском язмке: Дис. канд. фил. наук. - Томск, 2010. - С. 127.

Качинская И.Б., Сичинава Д.В. Диалектнмй подкорпус сегодня. Московский государственнмй университет им. М.В.Ломоносова., Институт русского язмка им. В. В. Виноградова РАН, 2011. № 4 (9). - С. 117-124.

Качинская И.Б. И.Б. Диалектньш подкорпус НКРЯ Новьш стандарт подачи. Новое рабочее место // Русская устная речь. Саратов, 2011.-С. 240-249.

Клобуков Е.В., Гудилова С.В. Язьжовая специфика непроизводнмх сложнмх слов (квазикомпозитов) Язмк, сознание, коммуникация: МАКС Пресс. 2001. №20. - С. 12-25. http://www.philol.msu.ru/~slav.pdf

Крючкова О.Ю. Диалектологический корпус как источник лингвокультурологического изучения русских народншх говоров Язмкознание и литературоведение. 2010. № 2(10). - С. 67-85.

Kholova М.А. Transcription in the corpus of the uzbek national boysun dialect (On the example of Baysun District "J” Dialects) Jurnal of Critical Reviews 2020.05. №7 - P. 2394-5125

Крючкова О.Ю., Гольдин B.E. Текстовьш диалектологический корпус как модель традиционной сельской коммуникации Ж: Трудь! международной конференции «Диалог 2008». 2008. - С. 268-273.

Мишанкина Н.А. Базм даннмх в лингвистических исследованиях Вопрось! лексикография. 2013. №1. - С. 25-33.

Меметов А.М. Ф фонетико-морфологические и лексические особенности диалектов крьпискотатарского язмка. Ж: Ученме записки Крммского федерального университета имени В.И.Вернадского Филологические науки. Том № 1 (67). 2015. - С. 35-42.

Сичинава Д.В., Качинская И.Б. И.Б. Корпус диалектнь1Х тестов в национальном корпусе русского язьжа сегодняшнее состояние и перспективь1 конф. материал. 2014. - Б 1-9. http://www.dialog 21.ru/digests/dialog2014/materials/pdf/SitchinavaDVKachinskayaIB.pdf

Sirazitdinov Z.A., Buskunbaeva L.A., Karimova R.N. Dialectological Base of the Machine Fund of the Bashkir Language as a Tool for Research Bashkir Dialect Continuum. Russian Federation Bulletin of the Kalmyk Institute for Humanities of the Russian Academy of Sciences Has been issued since. 2008. Vol. №23, Is. №1. - P. 212-219. DOI: 10.22162/2075-7794-2016-23-1-212-219

Tregubova E.N. Multi-level thematic markup as a tool for ethnolinguistic representation of dialect discourse in an e-text corpus Vestnik. Tomsk State. University. Phil. Vol. №1 Is. №33. 2015. - P. 66-77.

Файзиева X. Бойсун-Шўрчи группа шеваларнинг баъзи лексик хусусиятлари Ўзбек тилшунослигининг актуал масалалари. 1987. - Б. 57.

Шурлина О.В. Модель речевого жанра "веб-браузер". Саратов, 2017.-С. 138.

Чеснокова И.Д., Маньшин М.Е. Национальнмй корпус русского язьша как основной инструмент поиска при лингвистических исследованиях (на примере поиска антонимов в публицистических текстах Филологические науки. Известия, 2018. Т. № 5. (128). - С 97-103.

Юрина Е.А., Толстова М.А. Проект диалектного корпуса старожильческих говоров Среднего Приобья // Русская устная речь: материаль! меж. науч. конф. «Баранниковские чтения. Устная речь: русская диалектная и разговорно-просторечная культура обш,ения» и межвуз. совеш,ания «Проблемь! создания и использования диалектологических корпусов». Саратов, 2011, - С. 269-276.

Юрина Ю.А. Томский диалектньш корпус: в начале пути Ж. Вестник Томского гос-го ун-та. 2011. Т. №2(14). - С. 58-63.

Tnskova Н. Minimoduly - pomocnici ve vyuce mluvene cmstiny. 7. vyrocni konference ceskych a slovenskych sinologu UK Bratislava: 2013. 11. -P. 8-9.

Bouamor H., Habash N., Salameh M., Zaghouani W., Rambow 0., Abdulrahim D., Obeid 0., Khalifa S., Eryani F., Erdmann A., Oflazer K. The MADAR Arabic Dialect Corpus and Lexicon. - LREC-MADAR-Recources. 2018. № 4 https://camel.abudhabi.nyu.edu/madar/static/pdfs/

http://uzschoolcorpara.uz/

https://dialect.uz/dialects

https://myfilology.ru/russkiiyazyk/fonetika-i-fonologiia/udarenie-priznaki-russkogo-udareniia-enklitiki-i-proklitiki-slaboe-udarenie-pobochnoe-udarenie/

https://ru.wikipedia.org/wiki/3H^HTHKa

https://ru.wikipedia.org/wiki/npocoflHH_(yiHHrBHCTHKa)

https:I/www.textologia.ruIslovari/lingvisticheskieterminy/enklitika /?q=486&n=2088

http://www.philol.msu.ru/~fonetica/intonac/fr_ud/fuii.htm

http://gramota.ru/book/village/

https://uz.wikipedia.org/wiki/Lingvistik_atlaslar

https://translate.academic.ru/aksentologiya/az/ru/

http://www.philol.msu.ru/~fonetica/intonac/fr_ud/fuii.htm

http://www.ruslang.ru/krylov_dialect

http://dialekt.corpus.tatar/

https://uz.wikipedia.org/wiki/Interfeys

http://www.ziyouz.com/index.php?option=com_remository&Itemid =57&func=fileinfo&id=5/

http://www.ruslang.ru/doc/krylov_dialect.pdf/

ru.wikipedia.org/wiki/Сегментация

https://ru.wikipedia.org/wiki/#Пpизнaки_peгиoлeктa

https://ru.wikipedia.org/wikiregiolekt

https://ru.wikipedia.org/wiki/dialekt

https://ru.wikipedia.org/wikiregiolekt

https://ru.wikipedia.org/wiki/dialekt

https://uz.wikipedia.org/wiki/Sheva

https://uz.wikipedia.org/wiki/Adabiy_til

https://enc.for.uz/wiki/Qipchoq_tili

https://ru.wikipedia.org/wiki/Делимитация

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User//Downloads/The_N CCU_Corpus_of_Spoken_Chinese_Mandarin_Hakka_a.pdf

http://rusling.narod.ru/qqq_corp_nonslav_other.htm

https://ucnk.ff.cuni.cz/cs/

https://cyberleninka.ru/article/n/skandinavskiy-ostrov-v-slavyanskoy-yazykovoy-srede-dialekt-sela-staroshvedskoe-imya-suschestvitelnoe/viewer

http://www.ling.helsinki.fi/projects/hanco/

http://www.tekstlab.uio.no/scandiasyn/

https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/ahmad-azam-aytmishlarfiqralar.html

http://dialekt.corpus.tatar/

http://www.dialog-21.ru/media/4276/zemicheva.pdf

http://newsouthvoices.uncc.edu/nsv

http://rusling.narod.ru/qqq_corp_nonslav_other.htm

http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/readme-all/README-uralic-lgs.html#C34

https://ruscorpora.ru/new/search-para-pl.html

http://cfpp2000.univ-paris3.fr/Corpus.html

https://ruscorpora.ru/new/search-para-pl.html

http://web-corpora.net/AlbanianCorpus/search/.

https://ethnolex.ru/?page_id=421

http://www.slavist.de/Pushkino/

http://www.ruslang.ru/krylov_dialect

http://dialekt.corpus.tatar/

Ьйр5://ги.уу11иресНа.о^/лпк1/диалектология

https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone

https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8

http://www.helsinki.fi/varieng/CoRD/corpora/Dialects/fieldwork.html

http://www.helsinki.fi/varieng/CoRD/corpora/Dialects/fieldwork.html

http://www.helsinki.fi/varieng/CoRD I corpora/Dialects / fieldworkhtml

https://ethnolex.ru/-2016.html

http://www.tekstlab.uio.no/nota/scandiasyn/

http://www.slaviska.uu.se/korpus.htm.

http://www.ruslang.ru/krylov_dialect

http://www.slavist.de/Pushkino/

http://dialekt.corpus.tatar/

https://ruscorpora.ru/new/

https://www.budde.ru/dialektologiya/udarnyiy-vokalizm.html

http://gramota.ru/book/village/

https://ru.wikipedia.org/wiki/./leKCHKorpa4)HH

https://uz.wikipedia.org/wiki/Transkripsiya

https://uz.wikipedia.org/wiki/Takt

https://uz.wikipedia.org/wiki/Janr

https://uz.wikipedia.org/wiki/Divergensiya.

https://www.textologia.ru I russkiy/russkaya-dialektologia/dialektnaya-leksika/polisemiya-omonimiya-sinonimiya-i-antonimiya-v dialektnoy-leksike/2612/?q=463&n=2612

http://www.dialog-21.ru/media/1437/36.pdf

https://www.budde.ru/dialektologiya/udarnyiy-vokalizm.html

https://mort-sure.com/blog/difference-between-transcription-and-reverse-transcription/

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов