Юқори жағ бўшлиғи кисталарида бир вақтда очиқ синус-лифтинг ва цистоэктомия операциясини ўтказиш

CC BY f
393-397
25

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Хасанов, Ш., Мукимов, О., Кузиев, Ш., Усманова, Д., & Ташмуродова, Ш. (2021). Юқори жағ бўшлиғи кисталарида бир вақтда очиқ синус-лифтинг ва цистоэктомия операциясини ўтказиш. in Library, 21(4), 393–397. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/14789
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Хозирга  кунда  юқори  ва  пастки  жағларда  мавжуд  иккиламчи  адентияларни протезлаш  стоматологлар  олдидаги  долзарб  муаммолардан  биридир.  Ушбу  муаммони яьни  тиш  каторлари  нуқсонларини  бартараф  этишнинг  замонавий  усулларидан  бири  бу дентал  имплантологиядир.Узоқ  муддат  эстетик  нуқсон  билан  юриш  беморларни психоэмоционал ўзгаришлар ва юз жағ тизимининг анатомик функционал бузулишларига сабаб  бўлади.  Дентал  имплантологиянинг  ривожланишига  карамай  имплантларни урнатиш  хали-хамон  кушимча  операция  муолажаларини  талаб  килади.  Шу  жумладан, юкори жаг бўшлиғида киста мавжуд беморларда дентал имплантация учун суяк миқдори етишмаслигида  синус  лифтинг  операциясидан  олдин  беморлар  ЛОР  шифокорда цистоэктомия  операциясини  ўтказишлари  зарур  эди.  Бу  эса  беморлар  учун  кўшимча стресс,  вақт  ва  харажатларни  келтириб  чикарарди.  Шуларни  олдини  олиш  учун бирвактлама  киста  суюклигини  олиб  ташлаш  ва  синус  лифтингни  утказишни самарадорлигини урганиш бизнинг максадимиз булди.

Похожие статьи


background image

393

14.

Srinivasan M, Meyer S, Mombelli A, Müller F. Dental implants in the elderly

population: a systematic review and meta-analysis.//Clin Oral Implants Res. 2017
Aug;28(8):920-930.

15.

Walia, K. A Comparative and a Qualitative Analysis of Patient's Motivations,
Expectations and Satisfaction with Dental Implants / K. Walia S.A. Belludi, P. Kulkarni,
P. Darak, S. Swamy // J. Clin. Diagn. Res.- 2016. - 10(4)- P. 23-26

16.

Wehner C, Laky M, Shokoohi-Tabrizi HA, Behm C, Moritz A, Rausch-Fan X, Andrukhov
O. Effects of Er:YAG laser irradiation of different titanium surfaces on osteoblast
response. //J Mater Sci Mater Med. 2021УДК: 616.5-002-056.43-053.5-036.32

ЮҚОРИ ЖАҒ БЎШЛИҒИ КИСТАЛАРИДА БИР ВАҚТДА ОЧИҚ

СИНУС-ЛИФТИНГ ВА ЦИСТОЭКТОМИЯ ОПЕРАЦИЯСИНИ

ЎТКАЗИШ

Ш.М. Хасанов, О.А. Муқимов, Ш.Х. Қўзиев,

Д.Р. Усманова, Д.Б. Тошмуродова.

Тошкент давлат стоматология институти

Мавзунинг долзарблиги:

Хозирга кунда юқори ва пастки жағларда мавжуд иккиламчи адентияларни

протезлаш стоматологлар олдидаги долзарб муаммолардан биридир. Ушбу муаммони
яьни тиш каторлари нуқсонларини бартараф этишнинг замонавий усулларидан бири бу
дентал имплантологиядир.Узоқ муддат эстетик нуқсон билан юриш беморларни
психоэмоционал ўзгаришлар ва юз жағ тизимининг анатомик функционал бузулишларига
сабаб бўлади. Дентал имплантологиянинг ривожланишига карамай имплантларни
урнатиш хали-хамон кушимча операция муолажаларини талаб килади. Шу жумладан,
юкори жаг бўшлиғида киста мавжуд беморларда дентал имплантация учун суяк миқдори
етишмаслигида синус лифтинг операциясидан олдин беморлар ЛОР шифокорда
цистоэктомия операциясини ўтказишлари зарур эди. Бу эса беморлар учун кўшимча
стресс, вақт ва харажатларни келтириб чикарарди. Шуларни олдини олиш учун
бирвактлама киста суюклигини олиб ташлаш ва синус лифтингни утказишни
самарадорлигини урганиш бизнинг

максадимиз

булди.

Тадқиқот усуллари ва материаллари:

Ретроспектив усулда 28 беморларни тиббий варакалари урганилди. Беморлар 2та
гурухга ажратилди: 1 гурухга 8 та бемор ажратилган (бирвактлама киста суюклигини
олиш ва синуслифтинг утказилган). Иккинчи гурухга традицион усулда ЛОР
шифокор кистэктомия килиб, сунг ТГСИ поликлиникасида синуслифтинг килинган.
Барча беморларга умумий клиник текширув усуллари утказилган ва панорама усулида
рентген текшируви утказилган. Натижалар 2 хафталик, 1 ойлик ва 3 ойлик натижалар
интерпретатция қилинди.

Тадқиқот натижаси:


background image

394

икки томонлама

15%

12.

50%

чап томон

45%

50%

ўнг томон

35%

37.50%

2 гурух (n=20)

1 гурух (n=8)

Гурухлардаги беморларда кисталарни рентгенологик характеристикаси 1 Жадвалда
келтирилган.

Жадвал 1. Беморлардаги кисталарни рентгенологик характеристикаси

Жадвалдан малум булдики, 1чи гурухда 1 та беморда (12,5%) икии томонлама кисталар, 4
(50%) да чап томонлама, ва 3(37,5%) да унг томонлама кисталар аникланди. Иккинчи
гурух билан бу курсаткичлар буйича сезиларли фарк аникланмади (р<0,05). Беморларнинг
еши ва жинси буйича хам икки гурухлар орасида сезиларли фарк аникланмади.

Тадкикот утказилган беморларни икки гурухини 6 ой ва 1 йил дан кейин назорат
натижалари 2чи жадвалда келтирилган.


Жадвал 2. Беморларни жаррохликдан кейин 6 ой ва 1йил дан кейинги натижалари.

Гурух

6 ойда киста кайта
усиши

1 йилда киста кайта
усиши

Синуслифтинг
сохасини
суякланиши
даражаси

1чи гурух

йук

йук

коникарли

2чи гурух

йук

йук

коникарли

Юкоридаги жадвалдан куриниб турибти ки, 1 чи ва 2чи гурухрлар орасида 6 ойдан кейин
ва 1 йилдан кейин хам кисталарни кайта усиш холатлари аникланмади ва икки гурухда
хам суякланиш даражаси коникарли даражада аникланди.

Операция ўтказилган беморлар жами хисобда 28 нафарни ташқил килди. Барча
беморларда турғун клиник натижалар олинди. Беморларни операциядан кейинги клиник
текширилганда бизни шиллиқ қават холати, қўшни тишларда қимирлаш бор ёки йўқлиги,
операция ўтказилган сохада чок, имплантлар ва шиллиқ қават холати. Шуни айтиб ўтиш
кераки операция натижаси нафакат операциядан олдинги ва кейинги холатларга балки
оғиз бўшлиғи гигиенасига, операция давомидаги асептик алгоритмни бузмаслик, шиллиқ
қаватда олиб бориладиган лахтакли операцияларни тўғри олиб бориш, операциянинг
барча этапларида эхтиёткорлик, чок материалларни герметиклигини таьминлаш,
операциядан кейинги гигиена холатига боғликдир

.

Барча беморларга планли равишда имплантация муолажаси утказилган.

Ўтказилган тадқиқотлар натижаларини клиник баҳолаш учун рентген ва морфологик
текшириш усулларидан фойдаланилди. Оғиз гигиена ҳолати periodontal ёки гигиеник
кўрсаткичлар ёрдамида баҳоланди. Беморларни динамика текширишда имплантларнинг


background image

395

ҳаракатчанлиги, вертикал, горизонтал остеоресорбсиянинг мавжудлиги, имплантация
зонасидаги шиллиқ қаватнинг ҳолати, субектив белгилар ва бошқаларга эътибор
қаратилди.

Операциядан

кейинги

даврда

беморлар

турли

хилдаги

микроорганизмларга

сезувчанлигини ҳисобга олган ҳолда 5-7 кун давомида антибактериал даво ўтказдилар.

Беморлар фақатгина операциядан кейинги яра, ўртача оғриқ ва шиш борлигила шикоят
қилдилар. Жарроҳлик яраси соҳасидаги оғриқ 2-3 кун давомида тўхтади. Жарроҳлик
соҳасидаги тери ва оғиз шиллиқ қавати гиперемик емас, тоза. Юмшоқ тўқималарнинг
ўртача шишиши яра соҳасида 2-3 кун давомида кузатилди. Чок материаллари 7-8 кунида
олиб ташланди.

Операциядан кейинги 3

-

6 ойдан кейинги холат


background image

396

Бемор холати яхши. Суякланиш холати ва
имплантларнинг

остеоинтеграциялашганлиги

кўринади.

Хулоса:

Кистанинг гаймор бўшлиғида жойлашган холатларда биз бирвактлама операция усулини
тавсия этамиз. Бу усул традицион усулга караганда тез, кулай ва умумий махаллий
огриксизлантириш ердамида утказилади . Шу билан бирга бирвактлама усулда
кисталарнинг кайта усиши кузатилмади , синуслифтинг килинган сохани суяклашиши
коникарли даражада аникланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.

О.А. Мукимов, Д.Р. Исанова // Сравнительная характеристика метода корневой
мембраны и традиционного (одномоментного) метода установки имплантата/
Молодой ученый. – 2019. – № 13 (251). – С. 8 -89. [

PubMed

] [

Google Scholar

]

2.

Усманова Д.Р.,Муқимов О.А., Диего Лопс, Мукимова Х.О., Тургунов М.А.,

//

Изучение дентальной имплантации с помощью метода “root membrane” в верхней
челюсти для повышения эффективности сохранения

зубо-альвеолярного

сегмента./ «СТОМАТОЛОГИЯ».-2021.- №1.- C.-73-76.

[

PubMed

] [

Google Scholar

]

3.

Muqimov ОА1, Usmanova DR2, Features Of Periodontal Care For Patients Living In
Rural Areas. Page 1 European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-
8260 Volume 07, Issue 03, 2020

[

PubMed

] [

Google Scholar

]

4.

Hürzeler MB, Zuhr O, Schupbach P, Rebele SF, Emmanouilidis N, Fickl S, et al. The
socket-shield technique: A proof-of-principle report. J Clin Periodontol. 2010;37:855–
62. [

PubMed

] [

Google Scholar

]

5.

Bäumer D, Zuhr O, Rebele S, Schneider D, Schupbach P, Hürzeler M, et al. The socket-
shield technique:First histological, clinical, and volumetrical observations after


background image

397

separation of the buccal tooth segment – A pilot study. Clin Implant Dent Relat
Res. 2015;17:71–82. [

PubMed

] [

Google Scholar

]


УДК: 616.314-089.818.1.843

ТИШ РЕПЛАНТАЦИЯ УСУЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

М.М. Фозилoв, Ф.С. Адашов

Тошкент Давлат Стоматология Институти

Тошкент Давлат Стоматология Институти Жарроҳлик стоматологияси ва дентал
имплантология кафедраси


Статистик маълумотларга кўра, юз-жағ соҳаси қаттиқ тўқималари умумий

жароҳатларининг 50% ини денто-альвеоляр соҳа жарохатлари ташкил қилади.Шулардан
тишни тўлиқ чиқиши билан кузатиладиган жароҳатлар 0.9 %дан 3.9% гача учраши
кузатилган.Болаларда умумий жароҳатларнинг 3%ини тишни тўлиқ чиқиши ташкил
қилади.

Иккиламчи адентия сабабли узоқ муддат эстетик нуқсон билан юриш беморларни

психо-эмоционал ўзгаришлар ва юз-жағ системасининг анатомик функционал
бузулишларига сабаб бўлади.Шуларни инобатга олиб,иккиламчи адентияни олдини олиш
максадида тиш реплантациясининг янги усулларини такомиллаштириш нафакат
стоматологияда,балки бутун тиббиёт сохасида хам мухим ахамият касб этади.

Максад:

Тиш реплантациясини ўтказишдан олдин илдизга ишлов беришни такомиллаштириш.

Тадқиқот вазифалари:

1.

Анъанавий усулда реплантация қилинган тишларни битиши ва асоратларини таҳлил

қилиш.
2.Таклиф этилаётган усулда реплантация қилинган тишларни битиши ва асоратларини
таҳлил қилиш.

Тадқиқот усуллари ва материаллари:

10 та беморларда тадкикот учун такомиллаштирилган реплантация усулини утказиб
текширувларни умумлаштириш.
1)

Клиник текширув усуллари.

2)

Рентген текширув усуллари.

3)Статистик маълумотларни таҳлил қилиш.

Олинган беморларнинг 4таси анъанавий усулда,6таси янги усулда реплантация
қилинди.Шулардан 30%и 15 ёшгача бўлган беморлар бўлиб,уларнинг тўлиқ чиқиш
кузатилган доимий тишлари реплантация қилинди.Қолган 70% беморлар 30 ёшдан ошган
бўлиб, уларда ҳам тўлиқ чиқиш кузатилган тишлари реплантация қилинди.Бунда биз
иккала усулни ҳам курак тишларда амалга оширдик. Операция босқичлари:

Библиографические ссылки

О.А. Мукимов, Д.Р Исанова // Сравнительная характеристика метода корневой мембраны и традиционного (одномоментного) метода установки имплантата/ Молодой ученый. - 2019. -№ 13 (251). -С. 8 -89. [PubMed]jGoosie Scholar]

Усманова Д.Р, Муцимов О.А., Диего Лопе, МукимоваХО., Тургунов М.А., // Изучение дентальной имплантации с помощью метода “root membrane” в верхней челюсти для повышения эффективности сохранения зубо-альвеолярного сегмента./«СТОМАТОЛОГИЯ».-2021.МТ- С.-73-76. [PubMed] [Google Scholar]

Muqimov OA1, Usmanova DR2, Features Of Periodontal Care For Patients Living In Rural Areas. Page 1 European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515- 8260 Volume 07, Issue 03, 2020 [PubMed] [Google Scholar]

Hurzeler MB, Zuhr O, Schupbach P, Rebele SF, Emmanouilidis N, Field S, et al. The socket-shield technique: A proof of-principle report. J Clin Periodontol. 2010;37:855- 62. [PubMed] [Google Scholar] у Baumer D, Zuhr O, Rebele S, Schneider D, Schupbach P, Hurzeler M, et al. The socket¬shield technique First histological, clinical, and volumetrical observations after separation of the buccal tooth segment - A pilot study. Clin Implant Dent Relat Res. 2015;17:71-82. [pubMedJ ГGoogle Scholar]

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов