Далилларни баҳолаш иштирокчиси сифатида адвокат фаолиятининг тортишувлик жараёнидаги ҳаракатларининг умумий таҳлили

CC BY f
158-162
5
2
Поделиться
Янгиев, Г. (2023). Далилларни баҳолаш иштирокчиси сифатида адвокат фаолиятининг тортишувлик жараёнидаги ҳаракатларининг умумий таҳлили. Цифровизация деятельности судов: текущие и перспективные задачи, 1(1), 158–162. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/digitalization-activity-courts/article/view/16613
Г Янгиев, Каракалпакский государственный университет

старший преподаватель, кандидат технических наук

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Адвокатнинг ишни судга қадар юритиш босқичида тортишувлик жараёнидаги фаол ҳаракати жиноят иши юзасидан ҳақиқатни юзага чиқаради.


background image

158

Ғ.А.ЯНГИЕВ

188

ДАЛИЛЛАРНИ БАҲОЛАШ ИШТИРОКЧИСИ СИФАТИДА

АДВОКАТ ФАОЛИЯТИНИНГ ТОРТИШУВЛИК

ЖАРАЁНИДАГИ ҲАРАКАТЛАРИНИНГ УМУМИЙ

ТАҲЛИЛИ

Адвокатнинг ишни судга қадар юритиш босқичида

тортишувлик жараёнидаги фаол ҳаракати жиноят иши юзасидан
ҳақиқатни юзага чиқаради.

Сўнги

йилларда

адвокатура

институтининг

тубдан

такомиллаштирилаётганлиги тортишувлик принципининг самарали
тизимга айланишига кўмаклашмоқда.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018

йил 14 майдаги «Жиноят ва Жиноят процессуал қонунчилиги
тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида>>ги
ПҚ - 3723- сон Қарорида Жиноят-процессуал қонунчилигини
такомиллаштириш Концепциясида адвокатларнинг процессуал
ҳуқуқ ва ваколатларини кучайтириш орқали тарафларнинг ўзаро
тортишув тамойилини амалда рўёбга чиқариш, уларнинг ҳаққоний
мустақиллигини таъминлаш, шунингдек, жиноят иши бўйича
ҳимоячининг иштироки шарт бўлган ишларга оид асосларни
кенгайтириш вазифаси белгиланиши, адвокатнинг ҳуқуқларини
кенгайишига замин яратди. Ҳимоячи жиноят ишларини юритишда
прокурор билан тенг ҳуқукдардан фойдаланади ва тортишув
тамойилига мос равишда бир хилда фаолият олиб боради.

Жиноят процесси нормаларига мувофиқ ҳимоячи исбот қилиш

жараёнида бевосита иштирокчи сифатида ўз фаолиятини юритади.

Ҳимоя

- кимсанинг ҳомийлигида бўлиш, мудофаа, тўсиқ, хавф- хатар,

ҳужум кабилардан қўриқлашдир

1

.

Б.А.Саидов ҳимоячи айбланувчи шахснинг ҳуқуқ ва қонуний

манфаатларини ҳимоя қилиш учун унга айб эълон қилинишидан
аввал иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлади ва бу иштирок этиш вақти
шахсни гумон қилинувчи сифатида ушлаб туришдан бошланади, деб
фикр билдирган

189 190

.

188

Қорақалпоқ давлат университеты катта ўқитувчиси, PhD 152

189

Ўзбек тилининг изоҳли луғати (5 жилд). - Тошкент: Ўзбекистон Миллий

энциклопедияси, 2008. - Б. 531.

190

Саидов Б.А., Умархонов А.Ш. Жиноят процесси принциплари: Ўқув қўлланма. -


background image

159

А.К.Турдиевнинг содир этилган жиноий қилмишни текшириш

жараёнида ҳимоя тарафи мавжуд, лекин у маълум вақтгача жиноят-
процессуал фаолият доирасидан четда қолади, деб ҳисоблайди

191

.

Жиноят ишларини юритишда адвокат фақатгина исбот

қилиш иштирокчиси сифатида дастлабки терговда ва суд муҳокамаси
тортишув жараёнида фаолият юритади. Бизнинг назаримизда,
адвокат исбот қилиш жараёнида фақатгина иштирокчи сифатида
эмас, балки суриштирувчи, терговчи. прокурор ва судья билан бир
қаторда жиноят ишининг тақдирига дахлдор бўлган асосий шахс
сифатида қаралиши керак. Айниқса тортишувлик жараёнида
адвокатнинг фаол саъй-ҳаракатлари, жиноят иши юзасидан якуний
қарор чиқарилишида муҳим ўринни эгаллайди.

Авваламбор, жиноят ишида тортишувлик жараёнида адвокат

иштирокини самарали таъминлаш, уларнинг ваколатларини
кенгайтириш орқали биз қуйидагиларга эришишимиз мумкин:

биринчидан,

дастлабки терговнинг сифати ошади, хатолар

камаяди, фуқароларнинг оворагарчиликларига чек қўйилади;

иккинчидан,

фуқароларнинг адвокатларга ишончи янада ошади,

адолат, қонунийлик мезонлари жамиятда мустаҳкамланади;

учинчидан,

дастлабки тергов ва суд органларининг масъулияти,

ҳуқуқий билим ва тажрибаси янада кучаяди;

тўртинчидан,

суд муҳокамасида тортишувлик тамойили

қоидалари ривожланади, баҳс-мунозара кўпаяди ва суд хатолари
камаяди;

бешинчидан,

адвокатларнинг суд-ҳуқуқ соҳасидаги ўрни ва

роли янада мустаҳкамланади, унинг фаолиятига аралашувлар
камаяди;

олтинчидан,

республикамизда кафолатланган ҳимоя тизими

тараққий этишига замин яратилади ва дастлабки терговда ҳамда суд
жараёнида фуқароларнинг ҳуқуқлари ишончли ҳимоя қилинади.

Президентимиз

Ш.М.Мирзиёев

таъкидлаганидек,

«Қонунчилигимизда адвокатларнинг самарали фаолият юритиши
учун барча асослар яратилган. Лекин, афсуски, адвокатура ҳанузгача
фуқаролар ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилиш институтига
айлангани йўқ. Шу боисдан ҳам суд-ҳуқуқ соҳасида адвокатуранинг

Тошкент: ИИВ Академияси, 2004. - Б. 81.

191

Турдиев А. К. Жиноят ишини қўзғатиш босқичида фуқароларнинг конституциявий

ҳуқуқларига нисбатан жиноят-процессуал ҳуқуқбузарликларни содир этилиши: юрид. фан.
номз ... дисс.
- Тошкент, 2007. - Б. 115.


background image

160

ўрни ва ролини янада ошириш, унинг ваколатларини кенгайтириш
бўйича қўшимча чора-тадбирларни амалга оширишимиз керак»

1

.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018

йил 12 майдаги «Адвокатура институти самарадорлигини тубдан
ошириш ва адвокатларнинг мустақиллигини кенгайтириш чора-
тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5441-сонли Фармонининг қабул
қилиниши бу борадаги ислоҳотларни жадаллашишига хизмат қилди.
Ҳеч бир идора адвокатларнинг фаолиятига тўсқинлик қилмаслиги
шартлиги»

192 193

, белгилаб қўйилди.

ЖПКнинг 49-моддасига кўра ҳимоячи жиноят ишида иштирок

этувчи ва ўз манфаатларини ҳимоя қилувчи шахсларга жиноят-
процессуал қонунчиликда кўрсатилган тартибда зарур юридик ёрдам
кўрсатиш ҳуқуқига эга бўлган шахс ҳисобланади.

Б.С.Саломов ҳимоячи, ҳимоя қилиш функциясини амалга

оширувчи процесс иштирокчисидир, деб таъкидлаган

194

. Бугунги

кунда жиноят процессуал қонунчилигимизда ҳимоячи статуси билан
боғлиқ бўлган ўз ечимини топмаётган бир қатор масалалар мавжуд.

Бу борада Б.А.Ражабов ҳимоячи ишга тааллуқли ахборотга эга

бўлган шахсларни қандай ҳолатларда сўровдан ўтказиши ёки қайси
ҳолатларда тушунтириш хатлари олиши мумкинлиги, агарда
ахборотга эга бўлган шахс ҳимоячининг сўровига розилик
билдирмаган тақдирда, ҳимоячининг келгусидаги ҳаракатларининг
мавҳумлиги, улар фаолиятида айнан шу механизмнинг ишламаётган
нормага айланиб қолаётганлигига олиб келмоқда, деб фикр
билдирган

1

.

Ҳимоячи жиноят процессининг тенг ҳуқуқли томони сифатида

ҳимоя қилиш учун мустақил равишда далилларни аниқлаш ва
тўплаш ҳуқуқидан тўла-тўкис фойдаланиши лозим, бунинг учун
албатта ЖПКда бунга тўсиқ вазифасини ўташи мумкин бўлган
бўшлиқларни тўлдириш мақсадга мувофиқдир

195 196

.

192

Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 24

йиллигига

бағишланган

маросимдаги

маърузаси

//

https://www.gazeta.uz/uz/2016/12/07/speech/

193

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 майдаги «Адвокатура институти

самарадорлигини тубдан ошириш ва адвокатларнинг мустақиллигини кенгайтириш чора-
тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5441-сонли Фармони // https://lex.uz/docs/3731060

194

Саломов Б. С. Адвокатская деятельност, её гарантии и социальная защита адвокатов в

Республике Узбекистан (опыт и проблемы): дисс. ... докт. юрид. наук. - Ташкент, 2005. -
С. 319. 154

195

Ражабов Б.А. Жиноят процессида далилларни тўплаш,

текшириш ва баҳолаш:

Монография. - Тошкент: ИИВ Академияси, 2019. - Б. 30.

196

Ражабов Б. А. Жиноят процессида далилларни тўплаш,

текшириш ва баҳолаш:


background image

161

Суд-тергов соҳасида адвокат ваколатларининг кенгайиб

бориши жиноят ишининг ҳар томонлама, ҳаққоний ҳал этилишига
хизмат қилади. Адвокатнинг далиллар тўплаш имконияти, далиллар
сифати ва уларнинг ваколатларини янада кенгайтириш нуқтаи
назаридан адвокатга ҳимоя остидаги шахс (ишонч билдирувчи)
манфаатлари ва хоҳишидан келиб чиқиб ва унинг розилиги билан
айрим тоифадаги ишлар (иқтисодий соҳадаги жиноятлар, фуқаролик,
маъмурий ҳуқуқбузарлик ишлар бўйича бухгалтерия, қурилиш,
хатшунослик, психологик ва шу кабилар) бўйича мустақил
экспертиза тайинлаш ва олиш ваколатини бериш ҳамда ушбу
нормалар тегишли қонун ҳужжатларида ўз аксини топиши зарур.

Юқоридагиларга асосланиб, ЖПКнинг 87-моддаси иккинчи

қисмини қуйидаги тарзда тўлдиришни таклиф этамиз: «Ҳимоячи
жиноят иши бўйича далилларни тўплаш ва тақдим этишга,

мустақил

экспертиза тайинлаш ва эксперт хулосаларини олишга

ҳақлидир”.

Жиноят тергов амалиётида айрим ҳолларда тортишув принципи

субъектларининг суриштирув ва дастлабки тергов ҳаракатларини
амалга оширишнинг дастлабки босқичида шартнома асосида ишга
жалб қилинган адвокатни ишга қўйилмасдан давлат ҳисобидан
қатнашган ҳимоячи иштирокида дастлабки суриштирув, тергов
ҳаракатлари олиб борилади. Бу ҳозирда суд-тергов амалиётида
кўплаб муоммоларни келтириб чиқармоқда.

Бундай ҳолларда ҳимоячининг иштироки амалда амалда

таъминланган бўлсада, гумон қилинувчи ёки айбланувчининг
қариндошлари томонидан шартнома асосида ишга жалб қилинган
адвокатнинг ишга қўйилмаганлиги ҳимоя ҳуқуқининг бузилиши
сифатида қаралиши ва ушбу даврда тўпланган далиллар номақбул
далиллар деб топилиши лозимлиги ҳақида ҳуқуқий норма жиноят
процессуал қонунчиликка киритилиши лозим.

Шу мақсадда далилларнинг мақбул эмаслиги юзасидан ҳамда

тортишувлик принципини нормаларини янада мустаҳкамлаш учун
ЖПКнинг 951-моддаси биринчи қисмига янги еттинчи банд
сифатида қуйидаги норма киритилишини таклиф этамиз: “гумон
қилинувчи, айбланувчи ва судланувчига жиноят иши юзасидан
дастлаб давлат томонидан ҳимоячи билан таъминланган бўлса-да,
улар ўзларининг ёки яқин қариндошларининг хоҳишлари билан
шартнома асосида жалб этилган ҳимоячини ишда иштирок этишга
тўсқинлик қилиш, дастлабки даврда олинган далиллар мақбул эмас

монография. - Тошкент: ИИВ Академияси, 2019. - Б. 34.


background image

162

деб топилишига асос бўлади”.

Хулоса қилиб айтганда бугунги кунда адвокатура фаолиятини

амалдаги айрим тўсиқлардан ҳимоя қилиш мақсадида, уларнинг ҳеч
қандай қаршиликларсиз фаолиятини юритиш учун давлат томонидан
қонуний кафолатнинг зарурати мавжуд. Агар давлат томонидан
устувор йўналишларда дпвлатнинг кафолати мавжуд бўлса,
прокурор ва адвокатнинг тарфлар сифатидаги ўрни тенглашган бўлар
эди. Бу тенглик ҳақиқий тортишувлик жараёнини юзага чиқаради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.

Неъматов, Жасур. "Purpose and features of methodology for

interrogation in criminal proceedings." Общество и инновации 1.2
(2020): 251-259.

О.ТОШЕВ

1

, Б.МУРОДҚОСИМОВ

197 198

СУДЛАР ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ОДИЛ

СУДЛОВНИ ТАЪМИНЛАШГА ХИЗМАТ ҚИЛАДИ

Суд тизими фаолиятига таъсир қилувчи муҳим элементлардан

бири бу судлар фаолиятини автоматлаштиришдир. Судни
автоматлаштириш суд ишларини кўриб чиқиш билан боғлиқ инсон
фаолиятини камайтирадиган ёки йўқ қиладиган технология сифатида
таърифланиши мумкин.

1

Судларни рақамлаштириш борасида, жумладан суд амалиётида

сунъий интеллект технологияларини қўллашда замонавий олимлар
турлича фикр билдиришади. Хусус, айрим ғарб олимлари судларни
рақамлаштиришдаги асосий муаммо сифатида бу уларнинг
ситуацион мантиққа эмас, балки ҳисоблаш тартиб-қоидаларига
асосланганлиги ва

контекстлар билан қандай ишлашни

билмаслигида, деб ҳисоблашади. “Шунга кўра, ҳар бир давлат суд ва

197

Адлия вазирлиги ҳузуридаги Ҳуқуқий сиёсат тадқиқот институти бўлим бошлиғи,

ТДЮУ мустақил изланувчиси

198

Адлия вазирлиги ҳузуридаги Ҳуқуқий сиёсат тадқиқот институти катта

маслаҳатчиси

Библиографические ссылки

Неъматов, Жасур. "Purpose and features of methodology for interrogation in criminal proceedings." Общество и инновации 1.2 (2020): 251-259.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу