РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ

Направления: Педиатрия
Тип источника: Журнал
ВАК
inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
Отрасль знаний
f
11-15
23
6
Поделиться
Ачилова , Ф. ., Ибатова , Ш. ., & Абдукадирова , Н. . (2022). РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ. Международный журнал научной педиатрии, (5), 11–15. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/scientific_pediatrics/article/view/12569
0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Малые аномалии сердца - гемодинамически малозначимые анатомические изменения архитектоники сердца и магистральных сосудов, не приводящие к грубым нарушениям функций сердечно-сосудистой системы, но он является генерализованным и прогрессирующим с воз¬растом процессом. Уточнена структура малых аномалий и нарушений сердечного ритма в детской популяции при синдроме дисплазии соединительной ткани сердца. Впервые выявлены факторы риска в развитии малых аномалий и особенности вегетативной регуляции сердечного ритма. Исследования показали, что у 11 (47,8%) детей с пролапсом митрального клапана значение конечного диастолического диаметра левого желудочка было более 75%, что выше, чем у детей с дополнительными структурами в полости левого желудочка, и значительно выше по сравнению с размером внутреннего диаметра левого желудочка в контрольной группе. Было обнаружено, что наиболее часто обнаруживаемыми незначительными аномалиями левого желудочка являются: аномально расположенные хорды левого желудочка, дополнительные хорды и пролапс митрального клапана.Внутрисердечная гемодинамика у детей с незначительными аномалиями сердца характеризуется постоянными изменениями систолической и диастолической функций левого желудочка, что может быть вызвано адаптивной перестройкой внутрисердечной гемодинамики.

Похожие статьи


background image

International Journal of Scientific Pediatrics

PREVALENCE OF SMALL HEART ANOMALIES IN CHILDREN

ACCORDING TO ECHOCARDIOGRAPH

Achilova F.A.

1

, Ibatova Sh.M.

2

, Abduqodirova N.B.

3

1. Assistant, Samarkand state medical university, Samarkand, Uzbekistan.

2. Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Samarkand state medical

university, Samarkand, Uzbekistan.

3. Assistant, Samarkand state medical university, Samarkand, Uzbekistan.

Academic Editor:

Arzikulov A.

Professor, Andijan State Medical

Institute

Received:

14

September

2022

Accepted:

25

September

2022

Published:

30

September

2022

Publisher’s Note:

IJSP stays

neutral with regard to jurisdictional

claims in published maps and

institutional affiliations.

Copyright:

© 2022 by the

authors. Licensee IJSP, Andijan,

Uzbekistan. This article is an open

access article distributed under

the terms and conditions of the

Creative Commons Attribution

(CC BY-NC-ND) license (https://

creativecommons.org/licenses/by-

nc-nd/4.0/).

Annotation:

Small anomalies of the heart in children are anatomical changes in

the architecture of the heart and trunk blood vessels that are not important, and in the

functions of the cardiovascular system there are no sudden changes, but with age they

can progress and develop. In the syndrome of connective tissue dysplasia of the heart,

a violation of the structure and heart rhythm of small anomalies in children was detected.

The first to determine the role of the vegetative system in the management of risk factors

and heart rhythm in the development of their anomalies. Studies have shown that in 11

(47.8%) children with mitral valve prolapse, the value of the last diastolic diameter of the

left ventricle was more than 75 percent, which is higher than in children with additional

structures in the left ventricular cavity and significantly higher compared to the size of

the inner diameter of the left ventricle in the control group. The most commonly identified

small anomalies of the left ventricle: the left ventricle was found to have anomalous

located hordes, additional hordes, and the mitral valve prolapse.In children with minor

abnormalities of the heart, intra-cardiac hemodynamics is characterized by constant

changes in the systolic and diastolic functions of the left ventricle, which can occur due to

the adaptive restructuring of intracardial hemodynamics.

Kirish.

So’nggi o’n yil ichida bolalik davridagi yurak-qon tomir

patologiyasining tuzilishi sezilarli o’zgarishlarga duch keldi. Yurak

aritmiyalari, kardiyomiyopatiyalar va tug’ma yurak nuqsonlari ulushi

oshdi [1,3,5]. Hozirgi vaqtda biriktiruvchi to’qima displaziyasida (BTD)

yurakdagi o’zgarishlar bilan bog’liq holatlar tobora muhim ahamiyat kasb

etmoqda [2,4,6,9, 11]. Ushbu holat yurakning ultratovush tekshiruvini

klinik amaliyotga joriy etish bilan bog’liq bo’lib, bu ko’plab kasalliklarni

rivojlanishning dastlabki bosqichlarida “in vivo” tashhislash, normadan

aniq og’ishlarni aniqlash va umuman olganda, kardiologlarning

imkoniyatlarini kengaytirishga olib keladi. Invaziv bo’lmagan usul, tadqiqot

uchun keng ko’rsatmalar, uni uzluksiz kuzatish imkoniyati va diagnostika

asbob-uskunalarining yuqori rezolyutsiyasi yurakdagi mikrotuzilmaviy

o’zgarishlarni aniqlash imkonini beradi, keyinchalik bu o’zgarishlar

«yurakning kichik anomaliyalari» (YuKA) deb ta’riflanadi [1,5,8,10]. YuKA

- bu yurak va katta tomirlar arxitektoniyasidagi gemodinamik jihatdan

ahamiyatsiz anatomik o’zgarishlar bo’lib, ular yurak-qon tomir tizimi

funktsiyalarining qo’pol buzilishiga olib kelmaydi [2,3,7]. Ushbu tuzilmalar

(noto’g’ri joylashgan horda va trabekulalar, yurak klapanlarining prolapsi,

yurak pardasining kichik anevrizmasi, ko’krak qafasidagi mushaklar

va o’ng bo’lmachada cho’zilgan evstaxiyev klapani, ochiq oval teshik,

aorta va o’pka arteriyasining chegarada kengayishi, funktsional tor

aorta) bugungi kunda turli mutaxassisliklar shifokorlarida katta qiziqish

uyg’otmoqda [1,3,5]. YuKA ba’zi hollarda bolalarda yurak-qon tomir

patologiyasining asosi hisoblanadi, ammo ba’zi tadqiqotchilar ularni

norma yoki chegara sharoitlarining variantlari deb hisoblashadi. Biroq,

yillar davomida YuKA turli xil asoratlarning rivojlanishiga sabab bo’lishi

yoki boshqa patologik holatlar, hamda kasalliklarning kuchayishiga olib

kelishi mumkin [6,8]. Sog’lom bolalarda yurakni stigmatizatsiya qilishning

Key words:

echocardiography, small anomalies of the heart, arrhythmia, risk

factors, children.

Article

OPEN ACCESS

www.ijsp.uz

11

IJSP

2022 / Issue 05 / Article 02

published: 30 September 2022

doi.org/10.56121/2181-2926-2022-5-11-15


background image

International Journal of Scientific Pediatrics

12

www.ijsp.uz

belgilangan chegara darajasidan oshib ketishi (yurak rivojlanishidagi 3

dan ortiq kichik anomaliyalar) salomatlikning shakllanishiga ta’sir qiluvchi

omillar va uni tavsiflovchi ko’rsatkichlar nuqtai nazaridan ham mumkin

bo’lgan noqulaylikni ko’rsatadi [2,9]. Turli ma’lumotlarga ko’ra, bolalar

va o’smirlar orasida ekokardiyografik tekshiruv (ExoKG) paytida ularni

aniqlash chastotasi 39 dan 68,9% gacha, ba’zi tadqiqotchilar ularni norma

yoki chegaradosh variantlari deb hisoblashadi [2,6].

Tadqiqot maqsadi.

Exokardiyografik ma’lumotlarga ko’ra bolalar va

o’smirlarda kichik yurak anomaliyalarining tarqalishi va tuzilishini aniqlash.

Materiallar va usullar.

Viloyat bolalar tibbiyot markazi,

kardiorevmatologiya bo‘limida davolanayotgan 3 yoshdan 15 yoshgacha

bo‘lgan 52 nafar bolalar va o‘smirlarning ExoKG natijalari tahlil qilindi.

O’rganilayotgan bolalarning ma’lumotlari klinik-anamnestik-funktsional

usul yordamida to’plangan. Ante-, intra- va prenatal davrlar kursining

tabiati, o’tmishdagi va hamroh kasalliklar, yurak-qon tomir shikoyatlarining

mavjudligi tahlil qilindi. Tadqiqotlar ultratovushli skanerlarda B-rejimi,

impuls-to’lqin, doimiy to’lqinli Doppler (Toshiba, Capasee 2) da o’tkazildi.

Olingan natijalarni statistik qayta ishlash o’zgaruvchanlik statistikasi

usullari bilan amalga oshirildi, natijalarning barcha qiymatlari standart

kompyuter dasturlari Microsoft Excel 2010 yordamida qayta ishlandi. Yurak

tuzilmalarini o’rganish standart pozitsiyalardan amalga oshirildi,¬

Natijalar.

Bolalarda yurakning ultratovush tekshiruvi YuKA ning turli

lokalizatsiyasi va kombinatsiyasini aniqladi, ular orasida chap qorincha va

mitral qopqoqning kichik anomaliyalari ustunlik qildi. Yurak rivojlanishida

quyidagi kichik anomaliyalar aniqlandi: mitral klapan prolapsi (MKP) - 23

(42,2%) bolada, chap qorincha anomal joylashgan hordalari - 19 (36,5%)

bemorlarda, birlashtirilgan. MKP va qorincha ichi hosilalar mavjudligi

- 10 (19,2%) bemorda kuzatildi. Bundan tashqari 10 ta bolada (barcha

aniqlangan YuKAning 19,2%) anomaliyalarning boshqa kombinatsiyasi

aniqlandi. Shunday qilib, bir vaqtning o’zida MKP va chap qorincha

qo’shimcha hordalari (6 ta holatda - 11,5%), chap qorincha qo’shimcha

hordalari va ochiq oval teshik (2 holatda - 3,8%) tashxisi qo’yilgan (1-jadval).

Jadval-1

Aniqlangan YuKAlarning tuzilishi va chastotasi

YuKA

Holatlar soni %

Mitral klapan prolapsi

23

42.2

Chap qorinchaning anomal joylashgan hordalari 19

36.5

Birlashtirilgan YuKA

o'n

19.2

Ochiq oval teshik

to'rtta

7.7

Chap qorinchaning qo’shimcha hordalari

6

11.5

Natijalarni muhokama qilish.

Yurak rivojlanishida kichik

anomaliyalarning paydo bo’lish chastotasini tahlil qilish shuni ko’rsatdiki,

ko’pincha chap qorincha anomal joylashgan hordaari, qo’shimcha hordalar

va mitral qopqoq prolapsi aniqlandi. Bolalarda klinik va funktsional

ahamiyatga ega bo’lgan YuKA yurak aritmiyalari, yurak klapanlarining

prolapsi (masalan, miksomatoz), chap qorinchada joylashgan ko’plab

anomal hordalar gemodinamik jihatdan ahamiyatli regürjitatsiya bilan

birgalikda aniqlandi.

MKP asosiy guruh bolalarida (42,2%) 2 marta tez-tez aniqlangan

(p<0,05). Ulardan 63,8% bolalarda MKP oldingi devorida, ancha kamroq

- orqa va ikkala klapanlarning prolapsi (mos ravishda 20,9% va 15,3%)

published: 30 September 2022

2022 / Issue 05 / Article 02


background image

International Journal of Scientific Pediatrics

13

www.ijsp.uz

published: 30 September 2022

2022 / Issue 05 / Article 02

aniqlangan. MKP bo’lgan ko’pchilik bolalarda varaqalar prolapsining

chuqurligi (3,0-5,8 mm) va klapan halqasi darajasida regurgitatsiya I

darajadan oshmaydi. Oxirgisi bolalarda sezilarli darajada tez-tez kuzatilgan

- 34,4% (p<0,002) holatda. Tadqiqot guruhidagi 1 bemorda (4,3%) II darajali

MKP aniqlanib, prolaps chuqurligi bo’yicha (oldingi varaq - 7,0 mm, orqa

varaq - 3,0 mm) vana halqalari darajasida (fiziologik me’yor doirasida)

reguritatsiya bilan qayd etilgan.

Yurak rivojlanishidagi kichik anomaliyalarning tasnifiga muvofiq,

chap qorincha anomal joylashgan hordalarining topografik variantlari

quyidagicha taqsimlangan: ko’ndalang - 9 (47,4%), diagonal - 5 (26,3%),

uzunlama. - 3 (15,8%), ko’pchilik - 2 (10,5%) holatda.

Chap qorinchaning sistolik funktsiyasini tahlil qilish shuni ko’rsatdiki,

katta yoshdagi bolalarda yurakning nasos funktsiyasi kichik maktab

yoshidagi bemorlarga qaraganda tabiiy ravishda yuqori bo’lgan. Yurakning

sistolik funktsiyasi ko’rsatkichlarining qiyosiy tahlili 11-13 yoshda chap

qorincha anomal joylashgan hordalarida zarb hajmi, index fraktsiyasi,

zarb fraktsiyasi, daqiqalik sistolik hajmi va sistolok indexsning o’rtacha

qiymatlarining o’sishi va ularning sezilarli darajada oshish tendentsiyasini

aniqladi (p<0,05).) 14-15 yoshdagi bolalarda, bu chap qorinchaning

nasos va qisqarish funktsiyasining ortishidan dalolat beradi. Shu bilan

birga, MKP bo’lgan 7-10 yoshli 15 (12,6%) bolalarda chap qorinchaning

nasos funktsiyasini oshish tendentsiyasi kuzatilgan, hajm ko’rsatkichlari

boshqa YuKA turlari ko’rsatkichlarga qaraganda yuqori bo’lgan.. Yurakning

samarali nasos funktsiyasi uchun qorinchalarni yetarli darajada diastolik

to’ldirish kerak, bu so’ngi diastolic bosimi, zarb hajmi va bradikardiyaning

yuqori ko’rsatkichlaridan dalolat beradi.

2-jadvalda kichik yurak anomaliyalari bo’lgan bolalarda markaziy

gemodinamikaning xususiyatlari ko’rsatilgan.

Jadval-2

YuKA bo’lgan bolalarda markaziy gemodinamikaning o’ziga xos

xususiyatlari

MKP

n = 23

Chap

qorincha

anomal

hordalari n =

19

Birlashtirilgan

YuKA n = 10

Chap qorincha so'nggi

diastolik diametri (mm)

46,25±0,8 45,4±0,6

45,7±1,0

Chap qorinchaning so'nggi

sistolik diametri (mm)

28,8±0,7

28,4±0,4

28,9±0,7

Oxirgi diastolik hajm (mm) 97,9±4,5

93,1±2,8

97,61±5,1

Yakuniy sistolik hajm

(sm3)

33,9±2

31,0±1,2

32,4±1,9

Daqiqalik hajmi (sm3)

64,9±2,8

4,4±0,2

65,3±3,5

Zarb hajmi (sm3)

4,4±0,2

63,9±2,1

4,8±0,4

Chiqarish fraktsiyasi

66,9±0,87 67,1±0,8

66,9±0,8

Qisqartirish fraktsiyasi

36,8±0,6

37,3±0,6

37,3±0,6

Tadqiqotlarimiz shuni ko’rsatdiki, MKP bo’lgan 11 (47,8%) bolada

chap qorincha oxirgi diastolik diametrining qiymati 75 foizdan ortiq

bo’lgan, bu chap qorincha bo’shlig’ida qo’shimcha tuzilmalari bo’lgan


background image

International Journal of Scientific Pediatrics

14

www.ijsp.uz

published: 30 September 2022

2022 / Issue 05 / Article 02

bolalarga qaraganda yuqori ( p<0,05) va nazorat guruhidagi chap qorincha

ichki diametrining kattaligi bilan solishtirganda sezilarli darajada yuqori

(p<0,001).

Tadqiqot natijasida biz bolalarda markaziy gemodinamikaning

ko’rsatkichlari biroz buzilganligini aniqladik. Biz chap qorincha o’lchamida

sezilarli farqni olmadik, ammo chap qorincha anomal joylashgan hordasi

bor bo’lgan 8 (34,8%) bemorlarda chap qorincha so’nggi diastolik diametri

qiymati yoshga nisbatan 75 foizdan yuqori bo’lgan, bu sezilarli darajada

yuqori (p<0,05) nazorat guruhidagi o’xshash parametrdan - 2 (7,7%) bola

uchragan. Kombinatsiyalangan o’zgarishlarga uchragan 4 (40%) bolalarda

diastoladagi chap qorincha diametri 75 foizdan yuqori bo’lgan, bu nazorat

guruhiga qaraganda sezilarli darajada yuqori (p<0,05).

Yillar bo’yicha YuRAni aniqlash chastotasini tahlil qilish (3-jadval)

ularning tashxisining nisbatan barqaror natijalarini ko’rsatdi. Shunday qilib,

2019 yilda barcha tekshirilganlardan 18 ta YuKA (34,6%), 2020 yilda 15 ta

(28,8%), 2021 yilda 18 ta holat (34,6%) aniqlangan.

Хulosalar:

1. Shunday qilib, yurak aritmiyalari, yurak klapanlarining

prolapsi (masalan, miksomatoz) va gemodinamik jihatdan ahamiyatli

regurgitatsiya bilan birgalikda chap qorinchadagi anomal joylashgan

hordalar bolalarda klinik va funktsional ahamiyatga ega YuKA ekanligi

aniqlandi.

2. So’nggi uch yil ichida kichik yurak anomaliyalari bilan kasallanish

darajasi barqaror bo’lib qoldi.

3. Chap qorinchaning eng ko’p aniqlangan kichik anomaliyalari:

chap qorincha anomal joylashgan hordalari, qo’shimcha hordalar va mitral

klapan prolapse ekanligi aniqlandi.

4. YuKA bilan og’rigan bolalarda yurak ichidagi gemodinamika chap

qorinchaning sistolik va diastolik funktsiyalarida doimiy o’zgarishlar bilan

tavsiflanadi, bu intrakardial gemodinamikaning adaptiv qayta tuzilishi

tufayli yuzaga kelishi mumkin.

Adabiyotlar ro’yxati

1. Ачилова Ф.А. Клинико-функциональные особенности сердеч

-

но-сосудистой системы при малых аномалиях сердца у детей. Re-

health Электронный научный журнал. ISSN 2181-0443. Выпуск №4.

Андижан 2020.-C.289-292.

2. Ачилова Ф.А., Жалилов А.Х. Данные эхокардиографии при ма

-

лых аномалий сердца у детей. International Conference on Developments

in Education Hosted from Toronto, Canada https: econferencezone.org

May 21st 2022. P.136-140.

3. Ачилова Ф.А., Раббимова Д.Т., Ибатова Ш.М. Нарушение элек

-

трической систолы у детей с незаращением межжелудочковой пере

-

городки. Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. №3

(том II) 2021. 2 (3). -С.60-63.

4. Земцовский Э.В. Соединительнотканные дисплазии сердца.

СПб: Политекс, 2019. -95 с.

5. Гнусаев С.Ф., Белозеров Ю.М. Эхокардиографические кри

-

терии малых

аномалий сердца// Ультразвуковая диагностика.- 2017. - №3. -

С.23-27.

6. Кадурина Т.И.Наследственные коллагенопатии. СПб: Не

-

вский диалект, 2019. -270 с.

7. Мутафьян О.А.Пороки и малые аномалии сердца у детей


background image

International Journal of Scientific Pediatrics

15

www.ijsp.uz

published: 30 September 2022

2022 / Issue 05 / Article 02

и подростков. СПб: Изд. дом СПбМАПО, 2019. -480 с.

8. Трисветова Е.Л., Юдина О.А. Анатомия малых аномалий

сердца. Минск: «Белпринт», 2016. -104 с.

9. Achilova F.A., Ibatova Sh.M., Qodirova M.M. Disturbance of

electrical systole in children with acute rheumatic fever. EPRA International

Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal

Volume: 8| Issue: 2| February 2022. P. 157-160.

10. Eidem B.W., Cetta F., O′Leary P.W. Echocardiography in

Pediatric and Adult Congenital Heart Disease. Philadelphia, 2019. - 500

p.

11. Pagotti, M.D., Bueno, S.C.P., Gomes, C.I.G., Oliveira, P.A. de,

Scanavacca, M.I. and Hachul, D.T. 2022. The Importance of Adequate

Programming Dual-Chamber Pacemaker in Physically Active Patients .

Journal of Clinical Trials and Experimental Investigations. 1, 1 (Jul. 2022),

22–27. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6857901.

Библиографические ссылки

Ачилова Ф.А. Клинико-функциональные особенности сердечно-сосудистой системы при малых аномалиях сердца у детей. Re-health Электронный научный журнал. ISSN 2181-0443. Выпуск №4. Андижан 2020.-C.289-292.

Ачилова Ф.А., Жалилов А.Х. Данные эхокардиографии при малых аномалий сердца у детей. International Conference on Developments in Education Hosted from Toronto, Canada https: econferencezone.org May 21st 2022. P.136-140.

Ачилова Ф.А., Раббимова Д.Т., Ибатова Ш.М. Нарушение электрической систолы у детей с незаращением межжелудочковой перегородки. Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. №3 (том II) 2021. 2 (3). -С.60-63.

Земцовский Э.В. Соединительнотканные дисплазии сердца. СПб: Политекс, 2019. -95 с.

Гнусаев С.Ф., Белозеров Ю.М. Эхокардиографические критерии малых

аномалий сердца// Ультразвуковая диагностика.- 2017. - №3. - С.23-27.

Кадурина Т.И.Наследственные коллагенопатии. СПб: Невский диалект, 2019. -270 с.

Мутафьян О.А.Пороки и малые аномалии сердца у детей и подростков. СПб: Изд. дом СПбМАПО, 2019. -480 с.

Трисветова Е.Л., Юдина О.А. Анатомия малых аномалий сердца. Минск: «Белпринт», 2016. -104 с.

Achilova F.A., Ibatova Sh.M., Qodirova M.M. Disturbance of electrical systole in children with acute rheumatic fever. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal Volume: 8| Issue: 2| February 2022. P. 157-160.

Eidem B.W., Cetta F., O′Leary P.W. Echocardiography in Pediatric and Adult Congenital Heart Disease. Philadelphia, 2019. - 500 p.

Pagotti, M.D., Bueno, S.C.P., Gomes, C.I.G., Oliveira, P.A. de, Scanavacca, M.I. and Hachul, D.T. 2022. The Importance of Adequate Programming Dual-Chamber Pacemaker in Physically Active Patients . Journal of Clinical Trials and Experimental Investigations. 1, 1 (Jul. 2022), 22–27. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6857901.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов