Universitetning o‘quv mahsulotini shakllantirish jarayonida marketing tadqiqotlari

Направления: Транспорт
Тип источника: Конференция
doi
 
inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
CC BY f
50-54
13
3
Поделиться
Расулмухамедов, М., Кочкаров, Б., & Уралов, Н. (2022). Universitetning o‘quv mahsulotini shakllantirish jarayonida marketing tadqiqotlari. Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте, 2(2), 50–54. https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp50-54
0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Oliy  ta’lim  tizimi  doimiy  o‘zgarishlar  holatida:  ta’lim  tashkilotlari joylashgan huquqiy soha o‘zgarib bormoqda, ta’lim standartlari, ta’lim texnologiyalari o‘zgarmoqda,  ta’lim  xizmatlari  iste’molchilarining  o‘zlari  va  ularning  zamonaviy  oliy ta’lim haqidagi g‘oyalari o‘zgarmoqda. Ta’lim tashkilotlari iste’molchilarni jalb qilishning turli usullaridan foydalanadilar, ular orasida marketing vositalari birinchi o‘rinda turadi. Ta’lim  dasturlarini  shakllantirish  jarayonida  universitetlar  marketing  tadqiqotlari  orqali olinishi mumkin bo‘lgan iste’molchilar xatti-harakatlarining omillari, motivlari va o‘ziga xos  xususiyatlari  to‘g‘risida  ma’lumotga  muhtoj.  Ta’lim  xizmatlari  bozorini  marketing tadqiqotlari natijalari oliy o‘quv yurtini strategik boshqarish, shuningdek turli marketing dasturlarini ishlab chiqishda tezkor boshqarish uchun asos bo‘ladi: ta’lim muassasasini ta’lim xizmatlari bozorida targ‘ib qilish dasturlari, talabalar va talabalarni jalb qilish va saqlash dasturlari, narx va assortiment siyosatini shakllantirish. Maqola  mintaqaviy  farqlarni  hisobga  olgan  holda  universitetning  ta’lim xizmatlari  iste’molchilarining  xatti-harakatlari  bo‘yicha  marketing  tadqiqotlarining uslubiy  yondashuvlari  va  natijalariga  bag‘ishlangan.  Maqolada  muallif  tomonidan ta’lim  muassasasini  tanlash  omillari  va  o‘qitish  yo‘nalishini  tahlil  qilish  natijalari keltirilgan,  ta’lim  muassasalari  tomonidan  narx  siyosatini  shakllantirish  tamoyillari ko‘rib  chiqilgan,  O‘zbekiston  oliy  o‘quv  yurtlarida  o‘qish  narxini  mintaqaviy  tahlil qilish natijalari keltirilgan. Tadqiqot bazasi sifatida muallif tomonidan turli Toshkent universitetlarida o‘tkazilgan dala tadqiqotlari natijalari, oliy o‘quv yurtlarining rasmiy veb-saytlari,  “Reutor”  reyting  agentligi,  “IMTIHON”  loyihasi,  moliya  vazirligining rasmiy  veb-sayti  kabi  ixtisoslashtirilgan  manbalarni  tahlil  qilish  asosida  kabinet tadqiqotlari natijalari ishlatilgan.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

50

UNIVERSITETNING

O‘QUV MAHSULOTINI SHAKLLANTIRISH

JARAYONIDA MARKETING TADQIQOTLARI

Rasulmuhamedov M.M.,

Toshkent davlat transport universiteti

Q

o‘chqorov B.D.,

Toshkent davlat transport universiteti

Uralov N.B.

Toshkent davlat transport universiteti

DOI:

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp50-54

Annotatsiya: Oliy ta

’lim tizimi doimiy o‘zgarishlar holatida: ta’lim tashkilotlari

joylashgan huquqiy soha

o‘zgarib bormoqda, ta’lim standartlari, ta’lim texnologiyalari

o‘zgarmoqda, ta’lim xizmatlari iste’molchilarining o‘zlari va ularning zamonaviy oliy
ta

’lim haqidagi g‘oyalari o‘zgarmoqda. Ta’lim tashkilotlari iste’molchilarni jalb qilishning

turli usullaridan foydalanadilar, ular orasida marketing vositalari birinchi

o‘rinda turadi.

Ta

’lim dasturlarini shakllantirish jarayonida universitetlar marketing tadqiqotlari orqali

olinishi mumkin b

o‘lgan iste’molchilar xatti-harakatlarining omillari, motivlari va o‘ziga

xos xususiyatlari to

‘g‘risida ma’lumotga muhtoj. Ta’lim xizmatlari bozorini marketing

tadqiqotlari natijalari oliy

o‘quv yurtini strategik boshqarish, shuningdek turli marketing

dasturlarini ishlab chiqishda tezkor boshqarish uchun asos b

o‘ladi: ta’lim muassasasini

ta

’lim xizmatlari bozorida targ‘ib qilish dasturlari, talabalar va talabalarni jalb qilish va

saqlash dasturlari, narx va assortiment siyosatini shakllantirish.

Maqola mintaqaviy farqlarni hisobga olgan holda universitetning ta

’lim

xizmatlari iste

’molchilarining xatti-harakatlari bo‘yicha marketing tadqiqotlarining

uslubiy yondashuvlari va natijalariga ba

g‘ishlangan. Maqolada muallif tomonidan

ta

’lim muassasasini tanlash omillari va o‘qitish yo‘nalishini tahlil qilish natijalari

keltirilgan, ta

’lim muassasalari tomonidan narx siyosatini shakllantirish tamoyillari

k

o‘rib chiqilgan, O‘zbekiston oliy o‘quv yurtlarida o‘qish narxini mintaqaviy tahlil

qilish natijalari keltirilgan. Tadqiqot bazasi sifatida muallif tomonidan turli Toshkent
universitetlarida

o‘tkazilgan dala tadqiqotlari natijalari, oliy o‘quv yurtlarining rasmiy

veb-saytlari,

“Reutor” reyting agentligi, “IMTIHON” loyihasi, moliya vazirligining

rasmiy veb-sayti kabi ixtisoslashtirilgan manbalarni tahlil qilish asosida kabinet
tadqiqotlari natijalari ishlatilgan.

Kalit s

o‘zlar: ta’lim xizmatlari marketingi; universitet marketingi; marketing

tadqiqotlari; ta

’lim xizmatlari iste’molchilarini tadqiq qilish; universitetning narx

siyosati; narxlarni

o‘rganish; mintaqaviy narxlarni farqlash.


Kirish

Hozirgi vaqtda ta

’lim xizmatlari bozori ta’lim tizimining huquqiy sohasidagi

o‘zgarishlar, O‘zbekiston ta’limining modernizatsiya jarayonlarining mavjudligi, oliy
kasbiy ta

’lim tizimini rivojlantirishning dolzarb yo‘nalishlaridan biri sifatida

kompetentsiyaga asoslangan yondashuvni joriy etish,

O‘zbekiston ta’lim tizimiga

yangi ta

’lim standartlarini joriy etish va o‘quv jarayonining amaliy yo‘nalishini

kuchaytirish zarurati bilan tavsiflanadi [8]. Hozirgi sharoitda oliy

o‘quv yurtlari

rivojlanish dasturini tuzib, iste

’molchilarning ko‘p qirrali ehtiyojlarini, ularning ta’lim


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

51

mahsulotlarini idrok etishini va sifat talablarini hisobga oladi [9]. Internet muhitida
oliy

o‘quv yurtlarining vakili iste’molchilar talablariga javob beradigan tarkibni

shakllantirishga alohida yondashuvni talab qiladi [10]. Bularning barchasi oliy

o‘quv

yurtlarining ta

’lim mahsulotlarini izchil va tizimli ravishda o‘zgartirishga yordam

beradigan marketing yondashuvlari va tamoyillarini q

o‘llash zarurligini belgilaydi.

Zamonaviy sharoitda mehnat bozorining asosiy ehtiyojlarini va ularning universitet
bitiruvchilarining malakalariga b

o‘lgan talablarini aniqlash zarurati paydo bo‘ldi, bu

ta

’lim muhitining asosiy talablariga javob beradigan va innovatsion ta’lim tizimini

kadrlar, axborot va texnologik q

o‘llab-quvvatlash imkoniyatiga ega bo‘lgan ta’lim

mahsulotini rivojlantirish strategiyasini yaratish uchun q

o‘llanma bo‘lishi kerak.

Shu bilan birga,

o‘rta maktab va kollej bitiruvchilari, bakalavriat bitiruvchilari,

ikkinchi oliy ma

’lumotga ega bo‘lgan oliy o‘quv yurtlarining ta’lim xizmatlarining

oddiy iste

’molchisi uchun universitetning innovatsionligi emas, balki ta’lim

dasturlarining sifati va boshqa omillar qiziqish uy

g‘otadi.

Universitet va ta

’lim mahsulotini tanlash jarayoni

Universitetning

o‘quv mahsulotini ishlab chiqish jarayonida oliy o‘quv yurtini

tanlash omillari va iste

’molchilarning ta’lim mahsulotlariga bo‘lgan talablarini

baholash kerak. “Reytor” ta’lim sohasidagi mustaqil reyting agentligining
ma

’lumotlariga ko‘ra, universitetni tanlash omillari (ularning ahamiyati jihatidan)

o‘qitish darajasi, universitet maqomini tavsiflovchi ko‘rsatkichlar (obro‘ – e’tibor,
reytinglardagi

o‘rin va boshqalar), universitetning ijtimoiy infratuzilmasini tavsiflovchi

k

o‘rsatkichlar (qulaylik, sinfdan tashqari hayot), o‘qish narxi, chet elliklarning

mavjudligi dasturlar, ish va

o‘qishni birlashtirish imkoniyati, universitetning moddiy-

texnik bazasi va boshqa mezonlar.

Universitetni tanlashning ushbu omillarini baholaymiz. Tadqiqot bazasi Muallif

tomonidan TSTrU abituriyentlari va talabalari

o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rov natijalari

b

o‘ladi. Universitetni tanlash omillaridan biri bu davlat maqomi (19,7%), keyin

universitetning obr

o‘si (15,1%), universitetdagi qulay muhit (13,2%). Ta’lim yo‘nalishini

tanlash jarayonini tahlil qilib, qiziqarli kasb (42,6%), zamonaviy dunyoda talab
qilinadigan kasb (35,8%), kelajakdagi mutaxassis uchun t

o‘lov darajasi (14,4%),

qarindoshlar va d

o‘stlarning tavsiyalari (6,2%) kabi mezonlarni ajratib ko‘rsatish

mumkin.1).1 rasm. Ta

’lim yo‘nalishini tanlash mezonlari,%

3

Qiziqarli kasb

42,6

Zamonaviy, talab kasb

35,8

Yuqori maoshli kasb

14,4

Qarindoshlarning tavsiyalari, do

‘stlar,

tanishlar

6,2

1,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

52

Universitetning narx siyosati muhim omil hisoblanadi. Har yili IMTIHON

loyihasi tomonidan

o‘tkaziladigan abituriyentlar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rov

natijalariga k

o‘ra, o‘quv yurtini tanlashning 4 muhim omili narx hisoblanadi,shu bilan

birga har yili

o‘qish narxiga sezgir abituriyentlarning ulushi o‘sib bormoqda, bu esa

universitet narx siyosatining strategik rolini belgilaydi.

Ma

’lumki, narx ikki tomonlama rol o‘ynaydi-bu ko‘rsatkich ham, bozor

regulyatori ham. Bozor regulyatori sifatida birinchi oliy ta

’lim bozorida ta’lim

xizmatining narxi raqobat va narxlarni aniqlashning kuchli vositasidir. Oliy

o‘quv

yurtlari raqobatbardosh tahlil asosida marketing narxlarining turli usullaridan
foydalanadilar. Ba

’zi universitetlar narxlarni belgilash jarayonida raqobatchilarga

e

’tibor berishadi, boshqalari past narxlar strategiyasidan foydalanadilar, boshqalari

esa narxlarni belgilash usullaridan foydalanadilar.

Raqobatchilarga e

’tibor bir xil yo‘nalishlarda ta’lim dasturlarini taklif qiladigan

teng universitetlar uchun amal qiladi. Bunday holda, narx raqobatchining narxidan
past yoki yuqori b

o‘lishi mumkin. Qanday bo‘lmasin, Abituriyent narx farqi nima

ekanligini tushuntirishi kerak. Narxlarni k

o‘tarish omillari sifatida quyidagilarni ko‘rib

chiqish mumkin:

noyob

o‘quv profillarining mavjudligi;

amaliyotni

o‘qitish narxiga kiritish;

“yulduzli” o‘qituvchilarni o‘qitishga jalb qilish;

asosiy

o‘quv dasturidan tashqari master-klasslar, seminarlar, treninglar va

o‘quv sifatini oshirishga qaratilgan boshqa tadbirlarni o‘quv xarajatlariga kiritish.

Narxlarni pasaytirish omillari quyidagilar b

o‘lishi mumkin:

xarajatlarni kamaytiradigan ta

’lim texnologiyalaridan foydalanish (oqimlarda

ma

’ruza ma’ruzalarini o‘qish, kamera darslarini qisqartirish, fanlarni kengaytirish);

auditorlik fondining bandligini optimallashtirish;

darslarning bir qismini masofaviy shakllarga

o‘tkazish;

sirtqi ta

’lim shaklidan foydalanish.

Bunda narxning indikativ roli ham namoyon b

o‘ladi, chunki narxning

pasayishi/k

o‘tarilishi omillari narxlash elementlari hisoblanadi.

Qiymat narxlari uzoq tarixga ega, reytinglarda yuqori

o‘rinlarni egallagan,

benuqson obr

o‘ga ega bo‘lgan nufuzli universitetlarga xosdir (Toshkent davlat

transport universiteti kabi universitetlar).

“Oliy iqtisodiyot maktabi” va boshqa milliy tadqiqot universitetlari. Qiymatni

narxlash usullaridan foydalangan holda, ma

’lum bir oliy o‘quv yurtida o‘qitish ta’lim

xizmatlaridan foydalanuvchi uchun qanday qiymat (foyda) ekanligini aniqlash
muhimdir. Shunday qilib, qiymat mezonlari taniqli kompaniyada, korporatsiyada,
sohada etakchi b

o‘lgan kompaniyada ishlash, o‘quv jarayonida foydali aloqalarni

rivojlantirish, professional elitaning bir qismi b

o‘lish imkoniyati va boshqa omillar

b

o‘lishi mumkin.

O‘qish xarajatlarini mintaqaviy farqlash

Narxni bozor k

o‘rsatkichi sifatida ko‘rib chiqib, biz ta’lim xizmatlari narxlarining

aholi daromadlariga, ma

’lum bir ta’lim dasturiga bo‘lgan talab holatiga, shuningdek

o‘qitish shakliga bog‘liqligini tahlil qilamiz. Quyidagi mezonlar bo‘yicha tanlangan

O‘zbekistonning 170 ta universitetida o‘qish narxini tahlil qilish natijalarini taqdim
etamiz: davlat universitetining holati va

“Iqtisodiyot va menejment” yo‘nalishi

b

o‘yicha tayyorgarlikning mavjudligi.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

53

Tahlilda

mintaqaviy

universitetlar

o‘quv narxlari darajasi bo‘yicha

guruhlangan. Natijada narxlar darajasining aholi jon boshiga

o‘rtacha oylik

daromadga t

o‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqligi aniqlandi (1-jadval).1.).

Jadval 1.

O‘zbekiston universitetlarini ta’lim xizmatlari narxlari

darajasi b

o‘yicha guruhlash

O‘quv narxlari

darajasi b

o‘yicha

mintaqalar guruhlari,

s

o‘m. yiliga

Universitetlar soni

Universitetda

o‘qishning

o‘rtacha narxi, so‘m. yiliga

Aholi jon boshiga

o‘rtacha oylik daromad,

s

o‘m.

birlik

%

Past

14

10,8

6 412 600

16834

O‘rta

71

54,6

8 450 600

22238

Yuqori

45

34,6

11 167 920

39160

Boshqa

130

100,0

22 146 800

26000

Universitetlarda

o‘qish narxi mintaqalarda sezilarli darajada farq qilmaydi.

Analitik guruhlash natijalari shuni k

o‘rsatadiki, ta’lim xizmatlari narxlari darajasi jon

boshiga

o‘rtacha daromadga bog‘liq. Shunday qilib, o‘rtacha oylik daromadi yuqori

b

o‘lgan hududlarda o‘qish narxi yuqori. Eng katta ulush (50%) yuqori narx

darajasiga ega b

o‘lgan universitetlar guruhi bo‘lib, eng yaxshi Iqtisodiyot

fakultetining ulushi 81,8% ni tashkil etadi. Muhim guruh

o‘rtacha “narx darajasidir –

k

o‘rib chiqilgan universitetlarning 41,8 foizi bunday o‘qish narxini taklif qiladi, “past”

narxlar asosan Janubiy federal okrugda joylashgan universitetlarning atigi 8,2 foizini
taklif qiladi, ular uchun past narx iste

’molchilarni jalb qiladigan universitetning

marketing siyosatining

o‘ziga xos vositasidir.

Taqdim etilgan qiymatni

o‘qitish shakllari bo‘yicha tahlil qilish shuni

k

o‘rsatadiki, o‘rtacha hisobda sirtqi ta’lim dasturlari narxi shunga o‘xshash kunduzgi

dasturlar narxidan 55% past. Istisno Universitetda sirtqi

o‘qish narxi kunduzgi

o‘qishning 60% dan oshadi, bu esa ushbu hududlarda sirtqi o‘qishga bo‘lgan
talabning oshishi bilan bo

g‘liq bo‘lishi mumkin.

Mintaqaga qarab

o‘qish narxining o‘zgarishini tahlil qilish qiziqarli ko‘rinadi.

Hisoblangan

o‘zgaruvchanlik koeffitsientlari v, kunduzgi o‘qish uchun 64,9% va

sirtqi

o‘qish uchun 46,7% ga teng, narxlarning sezilarli o‘zgarishini ko‘rsatadi.

O‘qish narxi mintaqaviy narxlardan sezilarli darajada oshib ketadigan Toshkent
universitetlari t

o‘plamidan chiqarib tashlash narxlarning o‘zgarishini faqat mintaqalar

b

o‘yicha baholashga imkon beradi. Shunday qilib, v o‘zgaruvchanligining

hisoblangan koeffitsientlari kunduzgi

o‘qish uchun 8,7% va sirtqi o‘qish uchun

15,1% ga teng b

o‘lib, mintaqalar bo‘yicha narxlarning ozgina o‘zgarishini ko‘rsatadi.

Shuni ta

’kidlash kerakki, hududlarda sirtqi ta’limga talab yuqori bo‘lganligi sababli,

bu holda narxlarning

o‘zgarishi yuqori bo‘ladi.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

54

Xulosa

Muallif tomonidan

o‘tkazilgan tadqiqot natijalari universitet va ta’lim dasturini

tanlashning asosiy omillarini aniqlashga imkon berdi. Universitetni tanlash omillari-bu
universitetning obr

o‘si va obro‘si, uning reytingdagi o‘rni, o‘qitish sifati, universitetning

ijtimoiy infratuzilmasi,

o‘qish narxi, universitetning moddiy-texnik ta’minoti.

Ta

’lim dasturini tanlash omillari kelajakdagi kasbga qiziqish, kasbga talab va

daromad darajasidir.

Universitetni tanlashning muhim omillaridan biri bu

o‘qish narxi. Mintaqalar

b

o‘yicha, o‘qitish shakllari bo‘yicha, shuningdek o‘rtacha oylik daromadga nisbati

b

o‘yicha o‘qish narxini qiyosiy tahlil qilish, byudjet joylarining cheklangan soni

sharoitida pullik ta

’lim xizmatlari turli xil ijtimoiy qatlamlarga tegishli iste’molchilarga oliy

ma

’lumot berish vositasi bo‘lib, ijtimoiy ahamiyatga ega funktsiyalarni bajaradi degan

xulosaga kelishimizga imkon berdi. Bu universitetdan narx siyosatini tahlil qilish,
universitetni tanlash omillarini tahlil qilish va uni iste

’molchilar tomonidan idrok etish,

iste

’molchilarning narx sezgirligini baholash, narx siyosatini shakllantirish, bozorning

etarli holati, shuningdek, ta

’lim xizmatlari iste’molchilarining imkoniyatlari va ehtiyojlari

nuqtai nazaridan ta

’lim xizmatlari bozorini chuqur o‘rganishni talab qiladi.


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR R

O‘YXATI:

1.

Васильева М.В. Цена и ценовая политика вуза // Экономические и

гуманитарные науки. – 2012 – № 3. – С. 3–8.

2.

Маркетинг: учебник. Под ред. Данченок Л.А. – М.: Юрайт, 2014.

3.

Федулин А.А., Колгушкина А.В. Цены на образовательные услуги

в конкурентной среде вуза // Сервис Plus – 2009 – №2.

4. Molchanov N.N.

“Innovatsion jarayon: tashkil etish va marketing”. –

Sankt-Peterburg davlat universiteti, 1995-y.

5. Golubkov E.P.

“Marketing tadqiqotlari”. – M.: 1998-yil.

6.

O‘zbekiston respublikasi prezidentining 2017–2021-yillarda O‘zbekiston

respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor y

o‘nalishi bo‘yicha harakatlar

strategiyasini “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga
oshirishga oid davlat dasturi t

o‘g‘risida 02.03.2020dagi PF–5953-sonli farmoni.

7.

O‘zbekiston respublikasi prezidentining raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish

maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari
t

o‘g‘risida 21.11.2018-yildagi PQ–4022 qarori.

8.

Технологический процесс склада вагонного депо при автоматизации

учетных

операций.

Т.Р. Нурмухамедов,

Ж.Н. Гулямов

Sustainable

development forum, 2022

9. Development of the information system for inventory control of wagon

depot stock. T.R. Nurmukhamedov, J.N. Gulyamov, T.S. Tashmetov

– AIP

Conference Proceedings, 2022.

10. Modeling of a railway warehouse commodity and material values

accounting (on the example of a train depot). T.R. Nurmukhamedov,
Z.N. Gulyamov, S.T. Shaxidaeva

– AIP Conference Proceedings, 2021.

11.

Складские операции вагонного депо пассажирской службы

с элементами логистики. Т.Р. Нурмухамедов, Ж.Н. Гулямов – Глобус:
технические науки, 2021.

Библиографические ссылки

Васильева М.В. Цена и ценовая политика вуза // Экономические и гуманитарные науки. - 2012 - № 3. - С. 3-8.

Маркетинг: учебник. Под ред. Данченок Л.А. - М.: Юрайт, 2014.

Федулин А.А., Колгушкина А.В. Цены на образовательные услуги в конкурентной среде вуза // Сервис Plus - 2009 - №2.

Molchanov N.N. “Innovatsion jarayon: tashkil etish va marketing". -Sankt-Peterburg davlat universiteti, 1995-y.

Golubkov E.P. “Marketing tadqiqotlari”. - M.: 1998-yil.

O'zbekiston respublikasi prezidentining 2017-2021-yillarda O'zbekiston respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini “llm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida 02.03.2020dagi PF-5953-sonli farmoni.

O'zbekiston respublikasi prezidentining raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida 21.11.2018-yildagi PQ-4022 qarori.

Технологический процесс склада вагонного депо при автоматизации учетных операций. Т.Р. Нурмухамедов, Ж.Н. Гулямов - Sustainable development forum, 2022

Development of the information system for inventory control of wagon depot stock. T.R. Nurmukhamedov, J.N. Gulyamov, T.S. Tashmetov - AIP Conference Proceedings, 2022.

Modeling of a railway warehouse commodity and material values accounting (on the example of a train depot). T.R. Nurmukhamedov, Z.N. Gulyamov, S.T. Shaxidaeva - AIP Conference Proceedings, 2021.

Складские операции вагонного депо пассажирской службы с элементами логистики. Т.Р. Нурмухамедов, Ж.Н. Гулямов - Глобус: технические науки, 2021.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу