Цистицеркоз билан касалланишни камайтиришнинг замонавий тамойиллари

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
20-21
3

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Хушназаров , А., & Муртозаев, Н. (2023). Цистицеркоз билан касалланишни камайтиришнинг замонавий тамойиллари. in Library, 20(4), 20–21. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/18920
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Цистицеркозы, представляют проблему как здравоохранения, так и ветеринарной медицины. Необходимо использование комплексных методов аналитической работы; разработка эффективных, простых и недорогих прижизненных методов диагностики животных; разработка на основе ГИС картографирования территории республики.

Похожие статьи


background image

VETERINARIYA

MEDITSINASI

11А РАЗ UT A P КАСАЛ Л ИКЛ A P

20

#10 (155)2020

Хушназаров A.X.,

стажёр тадкикотчи

Муртозаев Н.И.,

талаба.

Самарканд ветеринария медицинаси институте

ЦИСТИЦЕРКОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНИШНИ КАМАЙТИРИШНИНГ

ЗАМОНАВИЙ ТАМОЙПЛЛАРИ

Аннотация

Цистицеркозы, представляют проблему как здраво-

охранения, так и ветеринарной медицины. Необходимо
использование комплексных методов аналитической ра-
боты; разработка эффективных, простых и недорогих
прижизненных методов диагностики животных; разра-
ботка на основе ГИС картографирования территории
республики.

Summary

The cysticercosise induced pig and bovine tapeworm

s

present the problem both public healths and veterinary medicine.
Necessary use the complex methods of th-, analytical work; the
development efficient, simple and inexpensive occurmg during the
lifetime methods of th-, diagnostics animal; development mapping
of the territory < the republic on the basis of G1S.

Калит сузлар:

географик ахборот тизимлари, йирик шохли корамол. тениидозлар, цистицеркоз, эн: зоотологик

вазият.

Мавзунинг долзарблиги.

Маълумотларга кура,

корамоллар

цистицеркоз

касаллигининг

таркалиш

даражаси кисман пасайган. Шу билан бирга, бир кагор
минтакаларда ушбу гельминтознинг чорва моллари
орасида таркалишининг камайиши хозирги вактда секин,
хатто бир хил даражада сакданиб келмокда.

Хозирги даврда фаолият самарадорлигини оши- риш

ва тиббий-ветеринария хизматини замонавий даражасига
олиб чикиш учуй географик ахборот тизимлари (ГАТ)
технологиялари такдим этган ечим- лар ёрдам бермокда.

Тадкикот

объекти

ва

услублари.

Мавжуд

технологиялар ва сифатни бахолаш усулларининг киёсий
тахдили утказилди. Узбекистон Республи- каси Согликни
саклаш вазирлигининг Санитария- эпидемиология
осойишталиги агентлиги маълу- мотларидан ва Жахон
согликни

саклаш

ташкилоти

материалларидан

фойдаланилди.

Тадкикот максади -

касалликка ташхис куйиш

усуллари билан танишиш. энг самаралисини тан- лашдан
иборат.

Тадкикот ишлари Самарканд туманидаги «Сам- тери

тайёрлов» МЧЖнинг мол суйиш пунктида олиб борилди.
Утказиш лойиха куввати суткасига 800 бош йирик шохли,
500 бош майда шохли хдйвонга мулжалланган Шундан
2020 йил июнь, июль ойи учун 1500 бош йирик шохли
хдйвонлар текширил- ди. Цистицеркоз билан зарарланган
корамоллар сони 15 тани ташкил килди. Текшириш
давомида оргонолиптик ва лаборатория усулларидан
фойдаланилди.

Санитария-эпидемиология осойишталиги агентлиги

маълумотлари буйича Узбекистонда тении- доз билан
касалланиш 2017 йилда 435 та хрлатни. 2018 йилда 368
тани ташкил этди, шундан энг юкори курсаткичлар:
Хоразм - 123 ва 109, Наво- ий - 48 ва 38, Самарканд - 33 ва
32, Фаргона - 29 ва 26, Сурхондарёда - 21 ва 26 та холат
аникланди.

Крракалпогистон

Республикасида

бу

курсаткичлар 72 ва 57 тани ташкил этди. (1-жадвал)

1-жадвал.

Тениидоз билан касалланиш даражаси.

Вилоятлар

2017

2018

1

Хоразм

123

109

2

Навоий

48

38

3

Самарканд

33

32

4

Фаргона

29

26

5

Сурхондарё

21

26

6

Крракалпогистон

72

57

7

Бошка вилоятлар

109

80

жами

435

368

Кузгатувчилар асосан томоркаларда, сабзавот ва

кукатлар экин майдонларини сугоришда иш- латиладиган
тозаланмаган окова сувлари оркали таркалади. Чакана
савдода кайта ишланмайдиган гуштни сифатсиз
текшириш омили мухим ахдмиятга эга. Паразитларни
юктириб

олган

инсонларнинг

уз

вакгида

аникданмаганлиги ва даволанмаганлиги мухим омил
хдсобланади.

УДК. 636:576.89


background image

VETERINARIYA

MEDITSINASI

ПА РАЗ!ITAP КАСАЛЛИКДАР

#10(155) 2020

Антигенларни олишнинг культурал усул- лари:

1)

гельминтлар ривожланишининг маълум бос-

кичларини сунъий озука мухитида ушлаб туриш;

2)

стробиланинг турли кисмлари ёки паразит ри-

вожланишининг муайян боскичларидан олинадиган
индивидуал хужайраларни устириш. Биринчи усул билан
олинган антигенларнинг культурал ажратув- чи-секретор,
иккинчисини

-

хужайра

культуралари-

нинг

метаболитлари деб аташ мумкин.

Гельминтлар антигенлик материалини олишнинг

технологияси бир катор афзалликларга эга: уужайралар
ривожланишнинг

турли

боскичларидан

ёки

гельминтларнинг морфологик таркибий кисм- ларидан
олиниши, узок вахт уз фаолиятини сакдаб туриши ва
хужайра популяцияси ривожланиш ди- намикасида
биологик материални танлаши мумкин [1,2].

Сув-тузли экстракти.

Шур-фосфатли буферда

олинган антиген экстракт жуда кенг диагностик таркибий
кисмларга эга, бу эса йирик шохли корамол, куй ва ч уч
кал ар цистицеркоз касаллигининг экспе- риментал ва уз-
узидан камайтириш, гомологик ва гетерологик антигенлар
ёрдамида аникдаш имкони- ни берди. Тениоз ва унинг
ривожланиш

боскичлари

турли

морфологик

тузилмаларидан антиген экс- трактлар, шунингдек, уч
турдаги гельминтлар умумий компонентларга эга булиб,
улар

гетерологик

гельминтозларни

ташхислашда

ишлатилиши мумкин. Бошка томондан, носпецифик
таркибий кисмлар ва кабул килинадиган оксиллар жуда
куп микдордаги нотугри ижобий рсакцияларни таъмин-
лайди.

Диагностик реакциянинг узига хослигини ошириш,

антиген экстрактларни кабул килувчи оксиллардан
ажратиб олиш учун ёруглик хромато- графияси усулидан
фойдаланиш тавсия этилади.

Люминисцент усул.

Иирик шохли корамол гуштини

люминесцент усулда текшириш, визу- ал текширув билан
солиштирганда цистицеркоз- ни юкори фоизда аникдашга
имкон беради. Бирок, шуни таъкидлаш керакки, гушт
музлатилганида, ли- чинкалар улмаса хам нур кайтаришни
тухтатмайди Шунинг учун музлатилган гуштда ушбу усул
ёрдамида хаётийликни аниклаш хар доим хам мумкин
эмас. Гушт пиширилганда личинканинг ёруглиги 80 - 90
дакикадан кейин йуколади. Ультрабинафша ранг нурлар
таъсири остида нур таркатаётган личинканинг танаси
эмас, балки пуфакчадаги суюкликдир.
Ишончли натижага эришиш учун тадкикотнинг тартиб-
коидаларига катьий риоя килиш керак.

Тухумларнинг яшовчанлигини аниклаш.

Корамол

тасмасимон чувалчанги тухумларининг хаётийлигини

аниклаш овкат хазм килиш фермента таъсирида
онкосфераларнинг

харакатчанлигига

асосланган.

Куйидаги компонентлар тавсия этилади: панкреатин - 0,5
г, бикарбонат сода - 0,09 г, дистилланган сув - 5 мл.
Эритма билан тухумлар 37-38 °C хароратда 4 соат
давомида

термостатга

жойлаштирилади.

Тирик

эмбрионлар

мембраналар-

дан

озод

килинади.

Шунингдек, тирик эмбрионлар тухум кобигидан натрий
сульфиднинг 1 % эритмаси- да, 20% натрий глицериннинг
эритмасида ёки 26?

/

о

-

38 ° С хароратда хлорли сувнинг 1% эритмасида

чикарилади [3,4].

Амалий иш учун EpiInfo ва НеаКЬМаррегдан

фойдаланиш мумкин. EpiInfo - бу согликни саклаш сохаси
мутахассислари томонидан эпидемиологик вазиятни
текшириш ва маълумотлар базаси- ни бошкариш,
фойдаланиш учун бепул дасту- рий таъминот.
HealthMapper пакетнинг таркибий кисмларидан биридир.
Ушбу махсулот ЖССТ томонидан ишлаб чикилган ва
куллаб-кувватланган. Ушбу дастурни танлаш фойдасига
мухим омиллар
-

дастурни бепуллиги, таркатиш тупламининг ки- чик

улчамлари, куп сонли операцией тизимларга мослиги ва
фойдаланувчиларнинг мавжуд тажриба- си эди.

Хулоса.

Цистицеркоз билан касалланишнинг олдини

олиш учун ташхис куйишнинг самарали, ар- зон
усулларини ишлаб чикиш, тахлилий ишларнинг мураккаб
усулларини такомиллаштириш, амалиётга жорий килиш
керак.

Фойдаланилган адабиётлар руйхаги:

1.

Житенко Б.В., Боровков М.Ф. Ветеринарно-

санитарная экспертиза справочник / М.: Колосс, 2001.

2.

Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза с основами технологии и стандартизации
продуктов животноводства/СПб.: Лань, 2010.-480с.

3.

Вялова Т.К., ЛизуноваИ.И., Титова Е.П., Анохина

Е.В., Либацкая ТЕ. Паразитические черви [Нематоды,
трематоды и цестоды]: (циклы развития). - Москва; РУДН,
2007.

4.

Алтухов Н.Н. Краткий справочник ветеринарного

врача. Москва: «Агропромиздат», 1990. - 574с

Библиографические ссылки

Житенко Б.В., Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза справочник / М.: Колосс, 2001.

Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экс-пертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства/СПб.: Лань, 2010.-480с.

Вялова Т.К., ЛизуноваИ.И., Титова Е.П., Ано¬хина Е.В., Либацкая ТЕ. Паразитические черви [Не¬матоды, трематоды и цестоды]: (циклы развития). - Москва; РУДН, 2007.

Алтухов Н.Н. Краткий справочник ветеринар¬ного врача. Москва: «Агропромиздат», 1990. - 574с

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов