Методы лечения и профилактики триходиноза рыб меры

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
21-26
0
0
Поделиться
Курбанов, Ф., Хушназарова, М., & Саттаров, Д. (2024). Методы лечения и профилактики триходиноза рыб меры. in Library, 4(4), 21–26. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/28825
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В данной статье описаны эпизоотология, клиника, распространение и развитие триходиноза, одной из реснитчатых инфузорий, которая распространена среди молоди рыб в наших рыбных прудах и наносит им серьезный ущерб, а также современные меры лечения и профилактики этого заболевания.

Похожие статьи


background image

INTERNATIONAL JOURNAL OF
AGROBIOTECHNOLOGY AND
VETERINARY MEDICINE

Volume: 02

Issue: 04|2023

21

BALIQLARDA TRIXODINOZINING DAVOLASH USULLARI VA OLDINI OLISH

CHORALARI

Kurbanov Feruz Enatillayevich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti,

feruz1124@gmail.com

Sattarov Jamshid Madaminovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti,

sattorov.j07@mail.ru

Xushnazarova Mohigul Ilxomovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti,

xushnazarovamohigul@gmail.com

Аннотация:

В данной статье описаны эпизоотология, клиника, распространение и

развитие триходиноза, одной из реснитчатых инфузорий, которая распространена среди
молоди рыб в наших рыбных прудах и наносит им серьезный ущерб, а также современные
меры лечения и профилактики этого заболевания.

Kalit so‘zlar:

Krustatseozlar, argulyoz, lerneoz, ergazilyoz, A.foliaceus, A.japonicus osh

tuzi, natriy xlorid, formalin, malaxit ko„ki, xlorli ohak, metilen ko„ki, karp.

Kirish.

Respublikamizda baliqchilik sohasi ko„p tarmoqli bo„lib, baliq mahsulotini ishlab

chiqarish hajmi so„ngi yillarda bir necha barobar oshdi. Aholining oqsil moddalari va
vitaminlarga bo„lgan talabini qondirishda baliq mahsulotlari muhim ahamiyatga ega. Shuning
uchun ham so„nggi yillarda mamlakatimiz hukumati tomonidan baliqchilikni rivojlantirishga
katta e‟tibor qaratilmoqda. Xususan, O„zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2022-yil
13-yanvardagi PQ-83-sonli “Baliqchilik tarmog„ini yanada rivojlantirishning qo„shimcha chora-
tadbirlari to„g„risida” gi qarori ham aynan shu sohaning yanada rivojlanishiga qaratilgan bo„lib,
belgilangan vazifalarni amalga oshirish ko„zda tutilgan. Ammo, soha rivojiga jiddiy to„siq
bo„ladigan omillar ko„p. Shulardan kelib chiqqan holda, baliqlar kasalliklarini aniqlash, davolash
va oldini olish- baliqchilik sohasida eng muhim tadbirlardan biri hisoblanadi [1].

Mavzuning dolzarbligi.

Baliqchilik xo„jaliklaridagi kiprikli infuzoriyalar chaqiradigan

kasalliklar ixtiopatologiyada katta o„rinni egallab,

Ciliata

kiprikli infuzoriyalar keltirib chiqaradi.

Ushbu guruh sodda hayvonlari birmuncha murakkab tuzilgan. Harakatlanish organlari bo„lib,
ko„p sonli harakatchan kipriklar xizmat qiladi. Ular ikki yo„l bilan ko„payadi. Jinssiz ko„payishi
ikkiga yoki ko„p bo„linish orqali sodir boiadi va konyugatsiya yo„li bilan ko„payadi.
Kasalliklardan kelib chiqadigan iqtisodiy zarar, ayniqsa shu yilgi yosh baliqlarning o„sish va
rivojlanishdan qolishi, baliqlarning tovarligiga ta‟siri hamda kasallikni davolash va veterinariya-
sanitariya tadbirlariga ketgan xarajatlardan tashkil topadi. Shu sababli havzalarimizda bunday
kasalliklarni tarqalishi hamda oldini olishimiz lozim. Hozirda baliq kasalliklarini ertachi
aniqlash, davolash va oldini olish usullari ancha rivojlangan [3,7].

Trixodinoz kasalligi bilan barcha yoshdagi havza baliqlari kasallanadi, aksariyat hollarda, ya‟ni
qishda karpning segoletkalari qishlov havzalarida zararlanadi, hamda tovar karp baliqlari va
naslli erkak va ona baliqlar sadoklarda va asrash hovuzlarida zararlanadi. Bundan tashqari
ulardan urug„ va ikra olish jarayonida ham zararlanish kuzatiladi.


background image

INTERNATIONAL JOURNAL OF
AGROBIOTECHNOLOGY AND
VETERINARY MEDICINE

Volume: 02

Issue: 04|2023

22

Tadqiqot materiallari va uslublari.

Bir hujayrali parazitlar

(patogen organizmlar)ga mansub

baliqlarning 500 dan ortiq kasalliklari mavjud. Bu kasallik qo„zg„atuvchilari chuchuk suv
havzalarida urchitilayotgan baliqlar organizmida parazitlik qilishga moslashgan holda og„ir
ko„rinishda kechadi va yosh baliqlarning ommaviy nobud bo„lishiga sabab bo„ladi. Baliqlarning
protozoy kasalliklarini bir hujayrali sodda hayvonlar keltirib chiqaradi. Protozoy kasalligining
qo„zg„atuvchilari-sarkodalilar, xivchinlilar, sporalilar, infuzoriyalar hisoblanadi. Baliqlarning
protozoy kasalliklariga ixtioftirioz, xilodenilyoz, kriptobioz, kostioz, trixodinoz, koksidioz,
miksosporadioz kabi kasalliklar kiradi.

Trixodinoz kasalligining qo„zg„atuvchisi kiprikli duksimon infuzoriya hisoblanadi. Baliqlarda
(karplarda) trixodina infuzoriyalarining 2 turi parazitlik qiladi. Yirik trixodina-

Trichodina

megamicronucleata,

mayda trixodina

-Trichodina carassii.

Ular ipaksimon xivchinli a‟zosi bilan

baliqning qorin terisiga yopishadi. Parazitning rivojlanishida mavsumiylik kuzatilmaydi.
Infuzoriya baliqning tanasi va jabrasida butun yil davomida uchraydi. Asosan karp, o„simlikxur
baliqlar, lasossimonlarni zararlaydi. Trixodnioz ko„payganda baliq terisida, jabrasida ko„kimtir
sariq dog„lar paydo bo„ladi. Bu dog„lar shilimshiq modda va o„lgan epiteliy to„qimasining
qoldiqlaridir. Baliqlar kuchli zararlanganda ommaviy nobud bo„ladi, bular asosan baliklarning
tana yuzasida va jabralarida parazitlik kiladi [5].

Tarqalishi va iqtisodiy zarari. Trixodinozlar hamma joyda turli xil baliq xo„jaliklarida tarqalgan.
Sog„lom xo„jaliklarda, asosan qish vaqtlarida baliqlarning ommaviy o„lishi iqtisodiy zararni
sezilarli darajada keltirib chiqaradi.

Qo‘zg‘atuvchisi.

Trixodinoz qo„zg„atuvchilari bo„lib yumaloq kipriklilarning uchta avlodining

vakillari

Trichodina - Trichodina domerguei f.acuta.,T.pediculus, T. nigra, T. mutabilis, T.

reticulata, Trichodinella

avlodidan -

Trichodinella epizootica

va

Tripartiella

avlodidan -

Tripartiella bulbosa

hisoblanadi.

Infuzoriyalarning tanasi disksimon, tarelkasimon shaklda, o„lchami 30-103 mkm bo„ladi.
Tanasining yuqori tekisligida biriktiruvchi disk joylashgan (1-rasm).

Trixodinlar asosan vegetativ yo„l bilan xujayralarning ko„ndalangiga bo„linish va kon‟yugatsiya
yo„llari orqali ko„payadi. Trixodinalar tinim bosqichi - spora hosil qilmaydi va suvda erkin
holatda 1-1.5 sutkada yashaydi. Trixodinalar orasida sovuqsevar turlaridan qishda ko„payadigan
va issiqsevarlar harorat 15-27

o

C bo„lganda ko„payadigan turlarga bo„linadi.

1-rasm. Kasallik qo‘zg‘atuvchisi. Trichodina.

Epizootologik ma’lumotlar.

Tabiatda qo„zg„atuvchilari keng tarqalgan. Ular deyarli barcha

balikchilik xo„jaliklaridagi suv havzalarda topilgan. Kasallik baliqchilik xo„jaliklarida lish
balig„ida Sharqiy va G„arbiy Yevropada, AQSh baliqchilik zavodlarida, Yaponiya va boshqa


background image

INTERNATIONAL JOURNAL OF
AGROBIOTECHNOLOGY AND
VETERINARY MEDICINE

Volume: 02

Issue: 04|2023

23

davlatlarda qayd etilgan. Hovuz xo„jaliklarida trixodinozlar bir vaqtda xilodonilyoz, apiozomoz
va ixtioftiriozlar bilan birgalikda tez tez uchrab turadi.

Trixodinoz o„stirish hovuzlarida, baliqchilik xo„jaliklarida va akvariumlardagi baliqlarning
barcha turlari kasallikka moyil bo„ladi. Tabiatda invaziyaning tabiiy rezervuari yovvoyi va
xashaki baliqlar hisoblanadi. Trixodinozlar bilan asosan baliqlarning kichik yoshdagilari, bir
yillik va ikki yilliklari kasallanadi. Baliqlarning boshqa yoshdagilari trixodinoz bilan
kasallanmaydi,

lekin invaziya o„chog„i bo„lishi mumkin va ushbu kasallikning

qo„zg„atuvchilarini tashuvchisi hisoblanadi.
Trixodinozlar bilan zararlanish kasal baliqlar bilan sog„lom baliqlar aloqa qilish yo„llari orqali,
hamda sog„lom baliqlar invaziyalangan muhitga tushganda sodir bo„ladi. Bir hovuzdan
boshqasiga baliqlarni tashish jarayonida qo„zg„atuvchilari o„tishi yoki nosog„lom hovuzlar suvi
orqali yuqishi mumkin.

Kasallik belgilari va patogenezi.

Trixodinalarning ommaviy ko„payishi natijasida teri va

jabralarning qichishishi kelib chiqishi tufayli ko„p miqdorda shilimshiq ajralishi kuzatiladi
hamda gaz almashinishi qiyinlashadi.

Kasal baliqlarning tanasining yuqori qismida ko„kish - kulrang belgilar ko„rinadi, ulardan
shilimshiqlar oqadi va terining epitelial xujayralari nobud bo„ladi. Jabralar ham shilimshiq bilan
qoplanadi va oqargan bo„ladi. Kasallik tufayli baliqlar ozib ketadi, kuchli zaiflashadi va jabralari
rangsiz shilimshiq bo„lib, kasallik kuchayganda baliqlar suv tubiga tushadi va nobud bo„ladi (2-
rasm).

Patologoanatomik o„zgarishlar. Ular tirik baliqlarning faqat tananing tashqi qismi va jabralarida
parazitlik qiladi. Baliq o„lgandan keyin xilodonellalar singari xo„jayinini tark etadi.

2-rasm. Baliq tanasida trixodinialarning joylashishi.

Tashxis.

Kasallik belgilari asosida va tana yuzasi, suzgichlari va jabralaridan qirma olib

mikroskopda tekshirish natijasida tashxis qo„yiladi. Ijobiy tashxis invaziyani yuqori intensiv
ravishda - 50 nusxada mikroskopda ko„rgandan keyin qo„yiladi. Diqqat bilan mikroskopik
tekshiruvdan baliq jabrasi va terisidan ajralgan shilliqlarni kuzatgandan keyin tashxis qo„yiladi.
Shilliq modda ichida ko„p sondagi trixodinalarni ko„rish mumkin. Chunki, xuddi shunga
o„xshash ko„k-kumushrang shilliq massa ixtioftirioz, xilodenilyoz, kriptobioz, kostioz,
girodaktilyoz va boshqa kasalliklarda ham bo„ladi [2,6].

Davolash, oldini olish va qarshi kurashish tadbirlari.

Baliqlarda davolash profilaktik ishlov

berish asosan bahorda yoki kuzda baliqlarni bir hovuzdan ikkinchisiga ko„chirganda yoki boshqa
xo„jaliklardan olib kelingan vaqtda o„tkaziladi. Baliqlarni davolash choralari yilning istalgan


background image

INTERNATIONAL JOURNAL OF
AGROBIOTECHNOLOGY AND
VETERINARY MEDICINE

Volume: 02

Issue: 04|2023

24

vaqtida olib borilishi mumkin. Bunda davolovchi preparatlarning qo„llanmasiga va ta‟sir qilish
yo„riqnomasiga qat‟iy rioya qilish kerak. Davolovchi preparatlarni qo„llash ikki usulda olib
boriladi: qisqa ishlov berish (vannalar), uzaytirilgan ishlov berish – baliq hovuzlarida, transport
yukxonalarida amalga oshiriladi. Tanlangan bu kabi ishlov berishlar va ularning natijasi
kasallikning darajasiga va baliqning umumiy fiziologik holatiga bog„liq.

Trixodinoz keskin paydo bo„lganda xo„jalikda cheklov qo„yilmaydi. Suvga 0,2 % gacha natriy
xlorid solinadi va 2 kunga suv almashinuvini to„xtatishadi. Qayiqlarga 0,1 gr/m

3

organik

bo„yoqlar solinadi. Baliqlarni ko„chirib o„tkazishdan oldin 5% li tuz saqlaydigan vannada 5
daqiqa ichida havzalar tozalanadi yoki 0,2 % li ammiak saqlaydigan vanna yordamida 1 daqiqa
ichida tozalanadi (1-jadval).

Mutaxassislar tomonidan olib borilgan izlanishlar natijasida hozirda protozoy kasalliklarni
yangicha davolash usullari amalda ijobiy natijalarni bermoqda. Xususan, ФМЦ aralashmasi (0,5
litr formalin, 1,75 gr malahit yashili va 1,75 gr metilen ko„ki) bilan furazalidonni (1 ml ФМЦ
+0,5 gramm furazalidon) qo„llashning ikki sxemasi usuli:

1-jadval Kasallikka qarshi preparatlarni vanna usullarida qo‘llash.

Kasallik

Dorivor

moddalar

Konsentratsiya

Ekspozitsiya

Ishlov berish joyi

Qisqa muddatli vanna (qayiq, basseyn)

Protozoozlar*

Natriy xlorid

5 % li eritma

5 min

basseynlar

Uzoq muddatli vannalar (transport vositalari, havzalar, tabiiy-suniy suv havzasi)

Protozoozlar

Natriy xlorid

0,2-0,5 % li

aralashma

3-5 kun

Qishki tabiiy suv

havzalari

Malaxit ko„ki

0,2-0,5 g/m3

4-5 soat

Basseyn, qayiqlar

Fioletoviy “K”

0,2-0,3 g/m3

4-5 soat

Brillant yashili

0,1-0,2 g/m3

4-5 soat

ФМЦ

aralashmasi

100 litr/1ml

1-5

kungacha

Basseyn yoki

akvarium

1.

1

-

kuni 100 litr suvga 1 ml preparat, 3-kuni akvariumdagi suvni 30-40% ni almashtirish va

yana 1 ml preparat qo„yish. Shu tartibda 5 kun davolash ishlari olib boriladi. Kasallikni
dastlabki vaqtlarida 1 marta, ancha kuchaygan bo„lsa 2-3 marta davolash ishlari olib boriladi.

2.

1-kuni 100 litr suvga 1 ml, 2-kuni 0,5 ml, 3-kuni 0,25 ml ФМЦ aralashmasi qo„yish, suvni 5-
kuni to„liq almashtirish yo„li bilan davolanadi [5].

Trixodinoz rivojlanishi uchun noqulay Bo„lgan havzalarda quydagi ishlar olib boriladi. Kasallik
tashuvchi va qo„zg„atuvchilarni sezgan zahoti mayda baliqlar boshqa joyga ko„chirilib
o„tkaziladi. Baliqlarning ko„payish davri tugagach iloji boricha tezroq tozalab tashlanadi. Har
qanday hovuzni bo„shatishgandan keyin quritishadi va so„ndirilgan yoki xlorli ohak yordamida
tozalanadi. Kasallangan baliq bilan aloqasi bo„lgan invertar tezda quritilib tozalanadi. Oddiy va
ko„chmanchi baliqlardan ko„payish arafasida turgan baliqlarni ehtiyot qilishadi.

Dezinfeksiya qilish uchun 5 s/ga xlorli ohak yordamida 3 marta tozalanadi. Baliqlarni qaytarib
o„tkazish infuzoriyalarni to„liq bartaraf etilgach amalga oshiriladi.

Baliqlarning sanitar bahosi.

Trixodinoz bilan kasallangan baliqda tashqi belgilar sezilmasa,

muskullarning suv to„plab shishib qolishi, tanada barcha qismlar yaxshi ahvoldagi va
mahsulotlik ko„rinishini saqlab qolgan baliqlar iste‟molga yaroqli deb sotiladi. Agar aksi bo„lib
chiqsa qaynatilgandan so„ng baliqlarga ozuqa sifatida berish mumkin.


background image

INTERNATIONAL JOURNAL OF
AGROBIOTECHNOLOGY AND
VETERINARY MEDICINE

Volume: 02

Issue: 04|2023

25

Xulosa.

Baliqlarning trixodinoz kasalligi tabiatda keng tarqalgan bo„lib, asosan yosh, bir va ikki

yillik baliqlarni ko„proq zararlaydi. Trixodinozni davolashda osh tuzi, formalin, xlorli
preparatlarinig tegishli eritmalari bilan vanna usulini qo„llash hamda ФМЦ aralashmasi bilan 2
sxemada davolash yaxshi natijalar beradi. Kasallikni oldini olishda baliqchilik meliorativ,
veterinariya-sanitariya va davolash tadbirlarini muntazam ravishda olib borish yaxshi samara
beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.

Inatillaevich, K. F., & Suvonovich, D. A. (2020). Test results of separate anthelmintic
preparations against the helminths of fish in the carp.

Asian Journal of Multidimensional

Research (AJMR)

,

9

(2), 192-197.

2.

Daminov, A. S., Nasimov, S. N., Gerasimchik, V. A., Eshburiyev, S. B., & Qurbonov, F. I.
(2022). Baliq kasalliklari.

3.

Haqberdiyev, P. S., Qurbonov, F. I., & Qarshiyeva, B. (2018). Baliq va asalari kasalliklari.

O

‘quv uslubiy qo ‘llanma. Samarqand

.

4.

Kurbanov, F. I., & Daminov, A. S. Iffectiveness of anthelmintic drugs used against fish
helmintosis.

Internatsional Jurnal for innovative Engineering and Management Research.

ELSEVIER SSRN. Volime

,

10

, 101-105.

5.

Muhammadiyev, Z. N., & Qurbonov, F. I. (2022). Самарқанд Суньий Сув Ҳавзаларида
Яшовчи Карпсимон Балиқларнинг Гельминтофаунаси Ва Уларнинг Экологик
Хусусиятлари.

Theoretical Aspects In The Formation Of Pedagogical Sciences

,

1

(1), 18-22.

6.

Kurbanov, F. E. (2022). BALIQLAR SAPROLEGNIOZINING EPIZOOTOLOGIYASI VA
QARSHI

KURASH

CHORA-TADBIRLARI.

Educational

Research

in

Universal

Sciences

,

1

(7), 152-158.

7.

Sattorov, J. M., & Sh, A. A. (2022). BALIQCHILIK XO „JALIKLARIDA
SAPROLEGNIOZ

KASALLIGINING

TARQALISH

YO

„LLARI

VA

PROFILAKTIKASI.

AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY

JURNALI

, 377-381.

8.

Sh, A. A., Babamuratova, N. B., & Qurbonov, F. I. (2022). BALIQLARDA
XILODINILLIOZ,

TRIXODINIOZ,

KRASNUXANING

ARALASH

OQIMDA

KECHISHI.

AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI

,

45-48.

9.

Даминов, А. С., Курбанов, Ф. Э., Саттаров, Ж. М., & Синдоров, З. Ф. (2022). Балиқлар
Сапролегниоз Ва Триходинозинидаволашда Қўлланилган Воситалар Иқтисодий
Самарадорлиги.

Agrobiotexnologiya Va Veterinariya Tibbiyoti Ilmiy Jurnali

, 190-194.

10.

Сатторов, Д., Курбонов, Ф., & Салимов, И. (2022). Baliqlarning zamburug „li kasalliklari.
Saprolegnioz.

Перспективы развития ветеринарной науки и еѐ роль в обеспечении

пищевой безопасности

,

1

(2), 137-141.

11.

Хушназарова, М., & Холиков, С. Ф. (2022). Бройлер товуқлар гўштининг ветеринария-
санитария экспертизаси.

in Library

,

22

(1), 29-30.


background image

INTERNATIONAL JOURNAL OF
AGROBIOTECHNOLOGY AND
VETERINARY MEDICINE

Volume: 02

Issue: 04|2023

26

12.

Муродов, С. М., Холиков, С. Ф., & Хушназарова, М. (2022). Bruselyoz kasalligida sutni
sanitariya jihatidan baholash va veterinariya-sanitariyaekspertizasi.

in Library

,

22

(2), 194-

195.

13.

Жабборов, Ж. Ж., & Хушназарова, М. (2022). Qo „ylarni ektoparazitlardan asraylik.

in

Library

,

22

(1), 26-28.

14.

Qurbonova, M. (2021). QUYONLAR EYMERIOZINING ETIOLOGIYASI.

MAGISTRLAR

VA IQTIDORLI TALABALARNING ILMIY–AMALIY KONFERENSIYASI

.

15.

Rayimqulov, I. X., & Xushnazarova, M. I. (2023). QISHLOQ XO „JALIK
HAYVONLARINING PARAZITAR KASALLIKLARGA QARSHI KURASHISHNING
ILMIY ASOSLARI.

16.

Хушназарова, М. И. (2023). ГЎШТНИ ВЕТЕРИНАРИЯ САНИТАРИЯ ЖИҲАТДАН
БАҲОЛАШ.

17.

Qurbonova,

M.

(2021).

QUYONLAR

EYMERIOZI

VA

UNI

OLDINI

OLISH.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ

ПАРАЗИТОЛОГИИ НА

ПРОСТРАНСТВЕ СНГ И ДРУГИХ СТРАН В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

.

18.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Пастдарғом ва ургут туманларида қуён
эймериозининг эпизоотик ҳолати.

in Library

,

22

(1), 31-32.

19.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Қуён эймериозини даволашда янги
эймериостатикнинг самарадорлиги.

in Library

,

22

(1), 28-29.

20.

Davlatov,

R.

(2023).

ҚУЁНЛАРНИ

АСРАШ,

ОЗИҚЛАНТИРИШ,

КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ.

inlibrary. uz

.

21.

Хушназаров, А. Х., Эшқораев, А. М., Ахмадалиев, Н. Т., & Давлатов, Р. Б. (2023).
ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРОФЕЛАКТИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ ЭЙМЕРИОЗ КРОЛИКОВ.

Innovations

in

Technology

and

Science

Education

,

2

(7), 1068-1080.

22.

O„G„LI, X. A. X. (2021). ҚУЁНЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ДАВР
ТАЛАБИ.

Veterinariya meditsinasi

.

23.

O„G„LI, X. A. X. (2021). ҚУЁНЛАРНИНГ ЭЙМЕРИОЗ КАСАЛЛИГИ.

Veterinariya

meditsinasi

.

24.

Ахмадалиев, Н. Т., Хушназаров, А. Х., & Давлатов, Р. Б. (2023). ҚУЁН
ЭЙМЕРОЗИНИНГ ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ.

25.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Распространение и патологоанатомическая
диагностика эмериоза кроликов.

in Library

,

1

(1), 15-17.

26.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. Б. (2022). Эффективность вазурила при лечении
эймериоза кролика.

in Library

,

22

(2), 173-174.

27.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Эффективность нового эмиериостатического
препарата в лечении эймериоза кроликов.

in Library

,

22

(1), 28-29.

Библиографические ссылки

Inatillaevich, K. F., & Suvonovich, D. A. (2020). Test results of separate anthelmintic preparations against the helminths of fish in the carp. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 9(2), 192-197.

Daminov, A. S., Nasimov, S. N., Gerasimchik, V. A., Eshburiyev, S. B., & Qurbonov, F. I. (2022). Baliq kasalliklari.

Haqberdiyev, P. S., Qurbonov, F. I., & Qarshiyeva, B. (2018). Baliq va asalari kasalliklari. O ‘quv uslubiy qo ‘llanma. Samarqand.

Kurbanov, F. I., & Daminov, A. S. Iffectiveness of anthelmintic drugs used against fish helmintosis. Internatsional Jurnal for innovative Engineering and Management Research. ELSEVIER SSRN. Volime, 10, 101-105.

Muhammadiyev, Z. N., & Qurbonov, F. I. (2022). Самарқанд Суньий Сув Ҳавзаларида Яшовчи Карпсимон Балиқларнинг Гельминтофаунаси Ва Уларнинг Экологик Хусусиятлари. Theoretical Aspects In The Formation Of Pedagogical Sciences, 1(1), 18-22.

Kurbanov, F. E. (2022). BALIQLAR SAPROLEGNIOZINING EPIZOOTOLOGIYASI VA QARSHI KURASH CHORA-TADBIRLARI. Educational Research in Universal Sciences, 1(7), 152-158.

Sattorov, J. M., & Sh, A. A. (2022). BALIQCHILIK XO „JALIKLARIDA SAPROLEGNIOZ KASALLIGINING TARQALISH YO „LLARI VA PROFILAKTIKASI. AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY

JURNALI, 377-381.

Sh, A. A., Babamuratova, N. B., & Qurbonov, F. I. (2022). BALIQLARDA XILODINILLIOZ, TRIXODINIOZ, KRASNUXANING ARALASH OQIMDA KECHISHI. AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI,

-48.

Даминов, А. С., Курбанов, Ф. Э., Саттаров, Ж. М., & Синдоров, З. Ф. (2022). Балиқлар Сапролегниоз Ва Триходинозинидаволашда Қўлланилган Воситалар Иқтисодий Самарадорлиги. Agrobiotexnologiya Va Veterinariya Tibbiyoti Ilmiy Jurnali, 190-194.

Сатторов, Д., Курбонов, Ф., & Салимов, И. (2022). Baliqlarning zamburug „li kasalliklari. Saprolegnioz. Перспективы развития ветеринарной науки и еѐ роль в обеспечении пищевой безопасности, 1(2), 137-141.

Хушназарова, М., & Холиков, С. Ф. (2022). Бройлер товуқлар гўштининг ветеринария-санитария экспертизаси. in Library, 22(1), 29-30.

Муродов, С. М., Холиков, С. Ф., & Хушназарова, М. (2022). Bruselyoz kasalligida sutni sanitariya jihatidan baholash va veterinariya-sanitariyaekspertizasi. in Library, 22(2), 194-195.

Жабборов, Ж. Ж., & Хушназарова, М. (2022). Qo „ylarni ektoparazitlardan asraylik. in Library, 22(1), 26-28.

Qurbonova, M. (2021). QUYONLAR EYMERIOZINING ETIOLOGIYASI. MAGISTRLAR VA IQTIDORLI TALABALARNING ILMIY–AMALIY KONFERENSIYASI.

Rayimqulov, I. X., & Xushnazarova, M. I. (2023). QISHLOQ XO „JALIK HAYVONLARINING PARAZITAR KASALLIKLARGA QARSHI KURASHISHNING ILMIY ASOSLARI.

Хушназарова, М. И. (2023). ГЎШТНИ ВЕТЕРИНАРИЯ САНИТАРИЯ ЖИҲАТДАН БАҲОЛАШ.

Qurbonova, M. (2021). QUYONLAR EYMERIOZI VA UNI OLDINI OLISH. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ И ДРУГИХ СТРАН В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Пастдарғом ва ургут туманларида қуён эймериозининг эпизоотик ҳолати. in Library, 22(1), 31-32.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Қуён эймериозини даволашда янги эймериостатикнинг самарадорлиги. in Library, 22(1), 28-29.

Davlatov, R. (2023). ҚУЁНЛАРНИ АСРАШ, ОЗИҚЛАНТИРИШ, КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ. inlibrary. uz.

Хушназаров, А. Х., Эшқораев, А. М., Ахмадалиев, Н. Т., & Давлатов, Р. Б. (2023). ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРОФЕЛАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЭЙМЕРИОЗ КРОЛИКОВ. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 1068-1080.

O„G„LI, X. A. X. (2021). ҚУЁНЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ДАВР ТАЛАБИ. Veterinariya meditsinasi.

O„G„LI, X. A. X. (2021). ҚУЁНЛАРНИНГ ЭЙМЕРИОЗ КАСАЛЛИГИ. Veterinariya meditsinasi.

Ахмадалиев, Н. Т., Хушназаров, А. Х., & Давлатов, Р. Б. (2023). ҚУЁН ЭЙМЕРОЗИНИНГ ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Распространение и патологоанатомическая диагностика эмериоза кроликов. in Library, 1(1), 15-17.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов