Bir kanalli sinxron tizimlarning oshkora yo‘qotish va kutish usullarida xizmat ko‘rsatish sifat samaradorligini aniqlash

Направления: Транспорт
Тип источника: Конференция
doi
 
inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
Отрасль знаний
CC BY f
22-33
13
3
Поделиться
Закиров, В., & Абдуллаев, Э. (2022). Bir kanalli sinxron tizimlarning oshkora yo‘qotish va kutish usullarida xizmat ko‘rsatish sifat samaradorligini aniqlash. Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте, 2(2), 22–33. https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp22-33
Вахид Закиров, Ташкентский государственный университет путей сообщения

кандидат технических наук, доцент

Элдор Абдуллаев, Ташкентский государственный университет путей сообщения

Помощник

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ushbu  maqolada  masofaviy  ta’lim  tizimini  tashkil  etish  va foydalanuvchilarga  xizmat  ko‘rsatishning  sinxron  ko‘rinishi  tahlil  qilingan  bo‘lib, ushbu  usulda  xizmat  ko‘rsatish  tartibi  va  tamoyillari,  sinxron  tizimlar  uchun matematik  modellar,  tizimlarning  xizmat  ko‘rsatish  sifat  samaradorligini  aniqlash bosqichlari keltirib o‘tilgan. Shuningdek, foydalanuvchilarga xizmat ko‘rsatishda rad etish  yoki  kutish  tushunchalari,  so‘rovlar  oqimi,  ularga  xizmat  ko‘rsatish  jarayoni sifat  ko‘rsatkichlarini  aniqlash  jarayonlari  batafsil  yoritib  o‘tilgan.  Shu  bilan  birga xizmat ko‘rsatish jarayoni modelini shakllantirish uchun zarur bo‘lgan kirish oqimi, xizmat  ko‘rsatish  tizimi,  tartibi  va  vaqti  kabi  ko‘rsatkichlarini  hisobga  olish  va hisoblash amalga oshirilgan. Hamda, so‘rovlarga xizmat ko‘rsatishning oshkora rad etish usuli uchun sifat ko‘rsatkichini aniqlash jarayonlari keltirib o‘tilgan.

Похожие статьи


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

22

BIR KANALLI SINXRON TIZIMLARNING OSHKORA Y

O‘QOTISH

VA KUTISH USULLARIDA XIZMAT K

O‘RSATISH SIFAT

SAMARADORLIGINI ANIQLASH

Vakhid Zakirov,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Tashkent State Transport University (Tashkent, Uzbekistan)

zakirov_vm@mail.ru

Eldor Abdullaev

Assistent, Tashkent State Transport University (Tashkent, Uzbekistan)

eldorabdullayev0223@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp22-33

Annotatsiya: Ushbu maqolada masofaviy ta

’lim tizimini tashkil etish va

foydalanuvchilarga xizmat k

o‘rsatishning sinxron ko‘rinishi tahlil qilingan bo‘lib,

ushbu usulda xizmat k

o‘rsatish tartibi va tamoyillari, sinxron tizimlar uchun

matematik modellar, tizimlarning xizmat k

o‘rsatish sifat samaradorligini aniqlash

bosqichlari keltirib

o‘tilgan. Shuningdek, foydalanuvchilarga xizmat ko‘rsatishda rad

etish yoki kutish tushunchalari, s

o‘rovlar oqimi, ularga xizmat ko‘rsatish jarayoni

sifat k

o‘rsatkichlarini aniqlash jarayonlari batafsil yoritib o‘tilgan. Shu bilan birga

xizmat k

o‘rsatish jarayoni modelini shakllantirish uchun zarur bo‘lgan kirish oqimi,

xizmat k

o‘rsatish tizimi, tartibi va vaqti kabi ko‘rsatkichlarini hisobga olish va

hisoblash amalga oshirilgan. Hamda, s

o‘rovlarga xizmat ko‘rsatishning oshkora rad

etish usuli uchun sifat k

o‘rsatkichini aniqlash jarayonlari keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Sinxron tizim, bir kanalli aloqa, Markov jarayoni, so‘rovlar

intensivligi, oqim, tizim samaradorligining sifat k

o‘rsatkichi, oshkora yo‘qotish usuli,

kutish usuli, s

o‘rovlarga xizmat ko‘rsatish.


Kirish

Hozirgi kunda masofaviy ta

’lim jarayonlarini tashkil etish zamonaviy axborot

kommunikatsiya texnologiyalari bilan chambarchas bo

g‘liq bo‘lib, ularning ish holati

va xizmat k

o‘rsatish quvvati ta’lim jarayonining sifati yuqori yoki past darajada

b

o‘lishiga sabab bo‘ladi [1]. Xususan, hozirgi kunda masofaviy ta’lim jarayonlarini

tashkil etish uchun k

o‘plab platformalar mavjud bo‘lib ularning ishlash prinsiplari turli

k

o‘rinishlarga ega. Jumladan, hozirgi kunda turli ko‘rinishdagi platformalar ishlab

chiqish jarayonida 2 xil asinxron va sinxron k

o‘rinishdagi xizmat ko‘rsatish

modellaridan foydalaniladi [9].

Sinxron ishlash prinsiplariga asoslangan tizimlarda foydalanuvchilar

murojaatlari tizim joylashgan serverning ishchi qurilmalarida yuklanadi va serverda
katta hajmdagi ma

’lumotlar aylanmasini hosil qiladi [1]. Bu albatta foydalanuvchi

qurilmalari uchun ancha qulay va yengil ish rejimi taqdim etadi [9].

Sinxron ish jarayoni foydalanuvchi va xizmat k

o‘rsatuvchi (dasturiy ta’minot,

texnik vosita, inson va boshqalar b

o‘lishi mumkin) o‘rtasida aloqa to‘g‘ridan-to‘g‘ri

bo

g‘lanish asosida amalga oshiriladi [11]. Bu bog‘lanish foydalanuvchiga butun

xizmat k

o‘rsatish (axborot almashuvi) davomida uzluksiz amalga oshiriladi [12-14].

Bunda xizmat k

o‘rsatuvchi qurilma yoki dasturiy ta’minotga bo‘lgan so‘rovlarga


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

23

xizmat k

o‘rsatishma’lum tartibda amalga oshiriladi (1-rasm). Budaytartib xizmat

k

o‘rsatish qurilmalari band bo‘lgandaesa ulardan foydalanishda kutishlarga yoki

s

o‘rovlarning yo‘qotilishiga olib keladi. Bu esa sinxron xizmat ko‘rsatish tizimining

sifat k

o‘rsatgichlarini va samaradorligini hisoblashni talab qiladi.

1-rasm. Sinxron tizimning ishlash prinsipi

Masalaning yechimi sifatida ommaviy xizmat k

o‘rsatish nazariyasi (OXKN)

modellaridan foydalanish maqsadga muvofiq b

o‘ladi. Ma’lumki, OXKN modellarini

q

o‘llash uchun quyidagilarni – xizmat ko‘rsatish tizimiga tushayotgan yoki kirish

oqimi, s

o‘rovlarga xizmat ko‘rsatish tartib, davomiyligi vaxizmat ko‘rsatish tizimidir.

Foydalanuvchilar tomonidan xizmat k

o‘rsatish qurilmasi yoki dasturiy ta’minotlarga

b

o‘lgan so‘rovlar tushayotgan yoki kirish oqimini shakillantiradi. Bu oqim tasodifiy

vaqt momentida yuzaga kelib tasodifiy oqimni hosil qiladi. Chunki har bir
foydalanuvchi

o‘zi uchun qulay bo‘lgan vaqt momentida o‘ziga kerakli qurilma yoki

dasturiy ta

’minotga murojaat etadi. Foydalanuvchilar hosil qilgan so‘rovlar oqimiga

oshkora y

o‘qotish, kutish yoki shartli yo‘qotishlarva umumlashgan usullarda xizmat

k

o‘rsatish mumkin. Har bir so‘rovga xizmat ko‘rsatish davomiyligi turlicha bo‘lib,

tasodifiy qiymatni tashkil etadi. S

o‘rovlarga xizmat ko‘rsatish tizimi to‘liq va noto‘liq

imkoniyatli b

o‘lishi mumkin va ko‘rilayotgan holatda to‘liq imkoniyatli tizimlardan

foydalanish maqsadga muvofiqdir. Chunki xizmat k

o‘rsatishni bunday tashkil etish

tizimdan foydalanuvchilarning xohlagan bir b

o‘sh xizmat ko‘rsatish qurilmasi yoki

dasturiy ta

’minotdan foydalanish imkoniyatini beradi.

Methods

Foydalanuvchi istalgan vaqtda tizimiga murojaat qilishi mumkin b

o‘lib, sinxron

usulda tashkil etilgan tizimlar foydalanuvchilarga faqatgina tizim b

o‘sh bo‘lgan

vaqtdagina xizmat k

o‘rsatishi mumkin. Bu esa yuqorida qayd etilganidek,

foydalanuvchilarni kutish holatiga

o‘tkazish imkonini beradi. Kutish joylari ham

chegaralangan b

o‘lishi mumkin, chunki ma’lum bir sharoitlarda tizimga tushayotgan

s

o‘rovlar keskin oshganda kutayotgan so‘rovlarning soni cheksiz o‘sishiga olib

keladi. Lekin cheksiz kutish joylarini tashkil etish iqtisodiy jihatda samarasizdir va bu
esa s

o‘rovlargajavob bera olmaslik holatlarini yuzaga keltiradi.

Yuqoridafgilarni hisobga olib xizmat k

o‘rsatishning sinxron usuli matematik

modeli sifatida

М

1

2

/V/m

< ∞

modeldan foydalanish mumkin (2-rasm) [3], bu yerda

m

kutish joylari soni,

V

-xizmat k

o‘rsatish qurilmalari soni,

M

1

– oddiy tasodifiy

s

o‘rovlar oqimi,

M

2

– xizmat ko‘rsatish davomiyligi tasodifiy ko‘rsatgichli

(eksponentsial) qonunga b

o‘ysunadi. Xizmat ko‘rsatish qurilmasi bo‘shaganidan

s

o‘ng unga xizmat ko‘rsatiladi. Agar so‘rov tushganda barcha xizmat ko‘rsatish

qurilmalari va kutish joylari band b

o‘lsa so‘rovga xizmat ko‘rsatilmaydi va u tizimdan

chiqib ketadi.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

24

2-rasm. Sinxron usuldagi tizimlarda foydalanuvchilarga

xizmat k

o‘rsatish modeli

Bu yerda

tizimga tushayotgan s

o‘rovlar (so‘rovlar) jadalligi,

V

– xizmat

k

o‘rsatuvchi qurilmalar soni,

β

– xizmat ko‘rsatish davomiyligi jadalligi, ya’ni

β = 1/t

,

t

– o‘rtacha xizmat ko‘rsatish davomiyligi.

Bu holatda foydalanuvchilar hosil qilgan s

o‘rovlar oqimini oddiy oqim deb

qarash mumkin [2]. Bu esa Markov jarayonining xususiy holi hisoblanadi, hamda
tu

g‘ilish va halok bo‘lish jarayonlariga bo‘linadi [3]. Tug‘ilish va halok bo‘lish

jarayonlari bu tizim ish jarayonida biror i holatdan i+1 yoki i-1 yangi q

o‘shni

holatlarga

o‘tish jarayonlari hisoblanadi. Ushbu holatda to‘liq imkoniyatli xizmat

k

o‘rsatish qurilmasining holati quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi (3-rasm).

3-rasm. T

o‘liq imkoniyatli qurilmaning holati

Agarda qurilmaning ish holati satsionar(tur

g‘un) holatda deb qaralsa u holda

t

o‘liq imkoniyatli qurilmaning statsionar holati quyidagi ko‘rinishni aks ettiradi

va Markov xususiy holi b

o‘yicha tug‘ilish jarayoni

i

ni, shuningdek xizmat

k

o‘rsatilgan so‘rovlarning halok bo‘lish jarayoni esa

μ

i

ni hosil qiladi (4-rasm).

4-rasm. T

o‘liq imkoniyatli qurilmaning statsionar holati

Bunda [4, 5] ga asosan t

o‘liq imkoniyatli statsionar tizim uchun quyidagi

tenglamani

o‘rinli deb keltirish mumkin.

𝜆

𝑖−1

𝑃

𝑖−1

− (𝜆

𝑖

+ 𝜇

𝑖

)𝑃

𝑖

+ 𝜇

𝑖+1

𝑃

𝑖+1

= 0

0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑉

𝜆

𝑖−1

𝑃

𝑖−1

− (𝜆

𝑖

+ 𝜇

𝑉

)𝑃

𝑖

= 0

(1)


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

25

𝑉 ≤ 𝑖 ≤ ∞

Bu yerda,

Р

0

– xizmat ko‘rsatish tizimidagi barcha qurilmalarning bo‘sh bo‘lish

ehtimolligi;

Р

i

– aniq

i

ta xizmat k

o‘rsatish qurilmalarining band bo‘lish ehtimolligi;

Р

V+m

– barcha

v

xizmat k

o‘rsatish qurilmalarining band bo‘lishi va

m

ta

kutayotgan s

o‘rovlarning bo‘lish ehtimolligi.

[6] ga asosan Markovning tu

g‘ilish va halok bo‘lish jarayonlari statsionar i

holatda b

o‘lish ehtimolligi quyidagi

P

i

tenglama orqali aniqlanadi.

(

) (

)

i

i

i

P

P

.....

.....

3

2

1

1

2

1

0

0

=

(2)

Bunda, barcha holatlar ehtimolligi

𝑃

𝑖

= 1

𝑖=0

ga teng b

o‘ladi.

Shuningdek, tizimga tushayotgan s

o‘rovlarga (so‘rovlarga) xizmat ko‘rsatish

Erlangning turli formulalari yordamida qurilgan yoki qurilayotgan tizimning
s

o‘rovlarga (so‘rovlarga) kutish yoki oshkora yo‘qotish usullarida xizmat

k

o‘rsatishiga qarab turli ko‘rinishlarda bo‘ladi. Xususan, Erlangning ikkinchi

formulasiga e

’tibor beriladigan bo‘lsa, u kutish joylari uchun cheklovlar bor

ekanligini inobatga olmaydi. [8] ga asosan

М

1

2

/V/m

modeli kutish va oshkora

y

o‘qotish usullarini birlashtirgan holda amalga oshirilgan. Bu modelda so‘rovlarning

(s

o‘rovlarning) kutish va yo‘qotilish ehtimolliklari mos ravishda quyidagi ifodalar

bilan aniqlanadi.

𝑃(𝛾 > 0) =

𝑣∗[1−(

𝐴

𝑣

)

𝑚

]

(𝑣−𝐴)

𝐸𝑣,𝑣(𝐴)

+𝐴∗[1−(

𝐴

𝑣

)

𝑚

]

,

(3)

bu yerda

E

v,v

(A)

Erlangning

B

formulasi. K

o‘rilayotgan modelda so‘rovlarning

(s

o‘rovlarning) yo‘qotilish ehtimolligi

𝑃 =

(𝑣−𝐴)∗(

𝐴

𝑣

)

𝑚

(

(𝑣−𝐴)
𝐸𝑣(𝐴)

+𝐴∗[1−(

𝐴

𝑣

)

𝑚

] )

(4)

(4) ifodadan k

o‘rinib turibdiki, agar

m=0,

yani kutish joylari b

o‘lmasa, formula

oshkora y

o‘qotish tizimiga aylanadi (Erlangning

B

formulasi) va yoqotishlar

ehtimolligi Erlangning

B

formulasi bilan aniqlanadi [8].

Agar

m=∞

b

o‘lsa, formula shartli yo‘qotish tizimiga aylanadi (Erlangning C

formulasi). Bu holatda y

o‘qotishlar nolga teng, yani hamma so‘rovlarga xizmat

k

o‘rsatiladi.

Result And Discussion

Yuqoridagi keltirib

o‘tilgan tenglama va ifodalar yoqdamida biror-bir tizimning

ish samaradorligi quyidagicha aniqlanadi. Tizimning sifat k

o‘rsatkichini ikki holat –

kutish va oshkora y

o‘qotish tamoyillari uchun alohida-alohida hisoblanadi.

Bir kanalli tizimlarda s

o‘rovlarga oshkora yo‘qotish usulida xizmat

k

o‘rsatishda [7] ga asosan so‘rovlar (so‘rovlar) oqimining jadalligi

λ

, qurilmaning

ozod b

o‘lish oqimi jadalligi

µ

ga teng b

o‘ladi.

Ushbu usul yordamida tizimning s

o‘rovlarga xizmat ko‘rsatish jarayoni ikki

k

o‘rsatkichga asoslanadi. Ya’ni, tizimning bo‘sh bo‘lishi S

0

va band b

o‘lishi S

1

ehtimolliklari. Ushbu holatlar tizim orqali s

o‘rovqa xizmat ko‘rsatish yoki

k

o‘rsatmasligini anglatadi. Bunda tizim S

0

holatda ekanligi s

o‘rovqa xizmat

k

o‘rsatish mumkinligini, S

1

esa xizmat tizim band ekanligini va xizmat k

o‘rsatish

mumkin emasligini anglatadi. Bir kanalli tizimlar orqali s

o‘rovlarga oshkora yo‘qotish

usulida xizmat k

o‘rsatishning strukturaviy sxemasi 5-rasmda keltirilgan.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

26

5-rasm. Bir kanalli tizimlar orqali s

o‘rovlarga rad etish usulida xizmat

k

o‘rsatishning strukturaviy sxemasi

Shu bilan birga, ushbu k

o‘rinishdagi tizimning bo‘sh yoki band bo‘lish ehtimoli

(5) ifoda k

o‘rinishida bo‘ladi.

λ*p

0

=µ*p

1

, (5)

µ*p

1

= λ*p

0


bu yerda, p

0

s

o‘rovlarga xizmat ko‘rsatish ehtimolligini angalatadi. Bunga mos

ravishda esa p

1

s

o‘rovning yo‘qotilish ehtimolligiga teng bo‘ladi. Ehtimollar

nazariyasining normallashtirish shartiga k

o‘ra

p

0

+p

1

=1

qonuniyatga amal qiladi va

(5) ifoda quyidagi (6) k

o‘rinishni hosil qiladi.

p

0

=

µ

λ+ µ

,

p

1

=

λ

λ+ µ

(6)

Endi yuqorida aytilgan s

o‘rovlar (so‘rovlar) soni va bitta so‘rovqa xizmat

k

o‘rsatishning o‘rtacha vaqtlarini (6) mos o‘rinlariga qo‘yish orqali tizimning xizmat

k

o‘rsatish samaradorligini va yo‘qotilish ehtimolligini aniqlashimiz mumkin bo‘ladi.

Undan avval esa tizim serverning bir s

o‘rovqa (so‘rovga) xizmat ko‘rsatish

vaqtini aniqlash zarur b

o‘ladi. Buning uchun (7) ifodadan foydalaniladi [11].

T

cpu

= CPI * t

takt_vaqti(sekund)

(7)

Bu yerda, CPI bir s

o‘rovqa xizmat ko‘rsatish uchun kerak bo‘ladigan taktlar

soni, t

takt_vaqti

bir takt uchun kompyuterning asosiy protsessori talab qiladigan vaqtni

anglatadi. (7) ifodadan s

o‘ng, kompyuter tomonidan so‘rovlarga xizmat ko‘rsatishda

bir sekundda qancha s

o‘rovlarga javob berish mumkinligi aniqlanadi. Bunda

kompyuterning bir qancha qurilmalarining xususiyatlari bo

g‘liq holda ishlashi

inobatga olinadi.

Bunda, birinchi navbatda kompyuterning CPU (central processing Unit

markaziy boshqaruv qurilmasi)ning ishlash quvvati asosiy ahamiyat kasb etadi. Bu
yerda CPU qurilmasining yadrolari soni CPU tomonidan 1 sekundda qancha
s

o‘rovlarga javob berishi mumkinligini anglatadi. Hamda, 1 sekundda CPU

tomonidan qancha s

o‘rovlarga xizmat ko‘rsatish mumkinligini aniqlash uchun (8)

ifodadan foydalaniladi.

Sekunddagi s

o‘rovlar soni(SSS)=Yadrolar_soni*(1/T

cpu

) (8)

Misol uchun tizim 2 GB 1 yadroli CPU bilan jihozlangan b

o‘lsa va bir so‘rov

uchun 10 takt sarflasa hamda 1 taktning aylanish vaqti 1 ms ga teng b

o‘lsa u holda

tizimning 1 sekundda qancha s

o‘rovlarga xizmat ko‘rsatishi quyidagicha aniqlanadi.

T

cpu

= CPI * t

takt_vaqti(sekund)

=10*0,001=0,01 sek=10 ms

SSS=Yadrolar_soni*(1/T

cpu

)=1*(1/10)=1*100=100 ta s

o‘rov

Yuqoridagidan kelib chiqadiki, 1 sekundda yuqoridagi k

o‘rsatkichlar bilan

jihozlangan tizim 100 ta s

o‘rovlarga xizmat ko‘rsatish mumkin ekan.

Endi ushbu tizimni sifat k

o‘rsatkichlarini aniqlash va qancha so‘rovlarga

xizmat k

o‘rsatishini tahlil qilsak. Avvalambor bunda bir qancha faktorlar ahamiyatga

ega b

o‘ladi. Bular:

– tizim serveridan qanday maqsadda foydalanilishi;


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

27

– tizim serveriga bo‘lgan so‘rovlar soni;
– server qanday ish prinsipiga asoslanishi.
Endi ushbu k

o‘rsatkichlarga aniqlik kiritgan holda server ish samaradorligini

aniqlaymiz. Masalan, server masofaviy

o‘qitish jarayonlari uchun ajratilgan hamda

unga kunlik

o‘rtacha 1000 dan 20000 gacha so‘rov kelib tushadi. Hamda, ushbu

tizim oshkora y

o‘qotish usuliga asoslanadi. Bunday holatlarda tizimning ish

samaradorligi quyidagicha aniqlanadi. [1] ga asosan oshkora y

o‘qotish yoki sinxron

tizimlar bir vaqtda faqatgina bir s

o‘rovga xizmat ko‘rsatish prinsipiga asoslanadi va

xizmat k

o‘rsatish liniyasi bo‘sh bo‘lgan vaqtdagina boshqa so‘rovni qabul qilishi

mumkin b

o‘ladi. Endi masofaviy ta’lim jarayoni asosan fayllar va nazorat

topshiriqlari bilan ishlashga m

o‘ljallanganligini inobatga olgan holda tizimning

ishlash holatlarini bir necha qismlarga b

o‘lish mumkin. Ya’ni:

1. Tizimga murojaat qiluvchilar faqat fayllar bilan ishlaganda;
2. Foydalanuvchilar nazorat ishlari vaqtlarida;
3. Foydalanuvchilarning s

o‘rovlari aralash bo‘lgan vaqtda.

Birinchi holatda s

o‘rovlar asosan tizimdan fayllarni yuklab olish uchun

y

o‘naltirilgan bo‘ladi va tizimni ko‘p band etmaydi va bunday holatda tizimning sifat

k

o‘rsatkichi boshqa holatlarga nisbatan ancha yuqori bo‘ladi. Chunki tizimga

tushayotgan s

o‘rovlar uchun sarf etiladigan vaqt sarfining qolgan vaqtlarga nisbatan

pastligi ma

’lum vaqt birligi davomida ko‘proq so‘rovlarga xizmat ko‘rsatish imkonini

beradi. Endi tizim samaradorligini aniqlash uchun murojaatchining tizimga kirishi va
o‘ziga zarur bo‘lgan faylni topishi va uni yuklash uchun safrlanadigan vaqtni
o‘rtacha 45 sekund deb qabul qilamiz.

Bunda sekundiga 100 ta s

o‘rovlarga javob berish qobilyatiga ega tizim

yadrosi 45 sekund davomida bitta fayllar bilan ishlash uchun yuborilgan s

o‘rov bilan

band b

o‘ladi. Bunda [3-7] asosan so‘rovlarga xizmat ko‘rsatish davomiyligi

µ=1/

t=(1min /45 sekund)=1,33 minut=80 sekundga teng b

o‘ladi. Hamda,

kunlik

o‘rtacha 20000 ta so‘rovlarni tashkil etadi. Bunda so‘rovlarga xizmat ko‘rsatish

ehtimolligi

p

0

=

µ

λ+ µ

=

80

20000+80

= 0,00398

ga teng b

o‘ladi.

Ushbu olingan k

o‘rsatkichlar foizda bo‘lib, ularni so‘rovlar sonini aniqlash

uchun s

o‘rovlarning ushbu foizlarini aniqlash zarur. Ya’ni kunlik 20000 ta so‘rovlar

oqimi tushganda ularning 20000*0,00398

80tasiga xizmat k

o‘rsatiladi.

Agarda s

o‘rovlar sonini oshirib borsak ushbu ko‘rsatkich tobora kamayishini

kuzatishimiz mumkin.

Shuningdek bu vaqt k

o‘rsatkichlari orasida eng qisqasi bo‘lib, qolgan nazorat

ishlari va aralash holatlar uchun ancha k

o‘p vaqtni talab qiladi. Endi ushbu vaqtlarni

shartli ravishda nazorat ishlari uchun 15 daqiqa, aralash holatlar uchun 3 daqiqa
deb qabul qilsak u holda sixron k

o‘rinishdagi oshkora yo‘qotishga asoslangan

tizimlarda xizmat k

o‘rsatish sifat ko‘rsatkichi quyidagicha bo‘ladi.

Nazorat vaqtlarida,

µ=1/

t=(1/15)=0,066=4 sekund

p

0

=

µ

λ+ µ

=

4

20000+4

=

0,00019996

ga, turli xil k

o‘rinishdagi aralash so‘rovlar tizimga tushganda esa

µ=1/

t=(1/3)=0,33=20 sekundga va

p

0

=

µ

λ+ µ

=

20

20000+20

= 0,000999001

ga teng

b

o‘ladi va quyidagi ko‘rinish hosil qiladi (6-rasm). Bunda nazorat vaqtlaridagi

s

o‘rovlarning o‘rtacha 4 tasiga xizmat ko‘rsatiladi. Aralash holatdatlarda esa 20 tani

tashkil etadi.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

28

6-rasm. Bir kanalli sinxron tizimlarda s

o‘rovlarga oshkora yo‘qotish usulida

xizmat k

o‘rsatishsifat ko‘rsatkichi

Bunga mos ravishda s

o‘rovlar sonining oshishi yoki xizmat ko‘rsatish

vaqtining

o‘sishi so‘rovlarning yo‘qotilish ehtimolligini oshiradi (7-rasm).

7-rasm. Bir kanalli tarmoq orqali s

o‘rovlarga oshkora yo‘qotish usulida xizmat

k

o‘rsatishda so‘rovlarning yo‘qotilish ko‘rsatkichi


Bunday holatlarda tizim ish samaradorligini oshirish uchun xizmat

k

o‘rsatishning boshqa tamoyillariga o‘tish zarur. Yuqorida qayd etilgan kutish

usulida xizmat k

o‘rsatish so‘rovlar oqimining katta yo‘qotilishi bilan xizmat

k

o‘rsatadigan tizimlar uchun amaliyotga keng qo‘llaniladi. Bunda oshkora yo‘qotish

usulidan farqli ravishda tizimga kelgan s

o‘rovlar tizim band bo‘lganligi sababli

tizimni tark etmaydi, balki tizim unga xizmat k

o‘rsatishi uchun kutish holatiga o‘tadi

va

o‘z navbatini kutadi. Shuningdek, kutish joylari ma’lum miqdorda bo‘lib faqatgina

shu miqdordagi s

o‘rovlar kutish holatida turishi mumkin bo‘ladi va qolgan so‘rovlar

y

o‘qotilishga uchraydi. Kutish usulida xizmat ko‘rsatish 8-rasmdagi ko‘rinishda

amalga oshiriladi.

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

0,0025

0,003

0,0035

0,004

0,0045

2

0

0

0

0

2

1

0

0

0

2

2

0

0

0

2

3

0

0

0

2

4

0

0

0

2

5

0

0

0

2

6

0

0

0

2

7

0

0

0

2

8

0

0

0

2

9

0

0

0

3

0

0

0

0

3

1

0

0

0

3

2

0

0

0

3

3

0

0

0

3

4

0

0

0

3

5

0

0

0

3

6

0

0

0

3

7

0

0

0

3

8

0

0

0

3

9

0

0

0

4

0

0

0

0

4

1

0

0

0

4

2

0

0

0

4

3

0

0

0

4

4

0

0

0

4

5

0

0

0

4

6

0

0

0

4

7

0

0

0

4

8

0

0

0

4

9

0

0

0

5

0

0

0

0

Nazorat holatida

Aralash holatda

Faylli chaqiriqlarda

0,994

0,995

0,996

0,997

0,998

0,999

1

1,001

2

0

0

0

0

2

1

0

0

0

2

2

0

0

0

2

3

0

0

0

2

4

0

0

0

2

5

0

0

0

2

6

0

0

0

2

7

0

0

0

2

8

0

0

0

2

9

0

0

0

3

0

0

0

0

3

1

0

0

0

3

2

0

0

0

3

3

0

0

0

3

4

0

0

0

3

5

0

0

0

3

6

0

0

0

3

7

0

0

0

3

8

0

0

0

3

9

0

0

0

4

0

0

0

0

4

1

0

0

0

4

2

0

0

0

4

3

0

0

0

4

4

0

0

0

4

5

0

0

0

4

6

0

0

0

4

7

0

0

0

4

8

0

0

0

4

9

0

0

0

5

0

0

0

0

Назв

ани

е

о

си

Fayli chaqiriqlarda

Nazorat holatida

Aralash chaqiriqlarda


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

29

8-rasm. Kutish usulida xizmat k

o‘rsatish strukturasi

8-rasmda keltirilgan xizmat k

o‘rsatish strukturasi oshkora yo‘qotish usulidan

farqli ravishda bu yerda m ta kutish joylari t

o‘liq egallanmagunga qadar tizimga

b

o‘lgan so‘rovlar yo‘qotishga uchramaydi. Tizim faqatgina bacha kutish joylari band

b

o‘lgan vaqtda tizimga tushgan so‘rovlarga rad etish signalini yuboradi.

Ushbu bir kanalli tizimlarda kutish usulida xizmat k

o‘rsatish ham yuqoridagi

oshkora y

o‘qotish usulida bo‘lgani kabi o‘zining sifat samaradorligi ko‘rsatkichlariga

ega b

o‘ladi. Buning uchun yuqoridagi ifodalarni quyidagi ko‘rinishda keltirish

mumkin.

p

k

=

𝜌

k

*p

0,

k=1,2,3,4,5,…..m,m+1

p

0

=(1+

𝜌

+

𝜌

2

+

𝜌

3

+…..+

𝜌

m+1

) (9)

Bu yerda,

𝜌

tizimga yuklama tushish davomiyligi va u

𝜌

=λ/µ ga teng, m

kutish joylari soni.

Endi ushbu (9) ifodadan tizimga tushayotgan s

o‘rovlarga xizmat ko‘rsatish va

y

o‘qotish ehtimolliklarini aniqlash uchun quyidagi (10) va (11) ifodalardan

foydalaniladi. Bunda avvalo tizimning ishlash prinsipini hisobga olish zarur b

o‘ladi.

Ya

’ni kutish usulida so‘rovlarga xizmat ko‘rsatishda, xizmat ko‘rsatish kanali va

tizimning kutish joylari band b

o‘lgandagina so‘rovlar yo‘qotiladi. Shu sababli bir

kanalli tizimlarda s

o‘rovlarga kutish usulida xizmat ko‘rsatishda so‘rovlarni [6] ga

k

o‘ra yo‘qotish ehtimolligi (10) ga teng bo‘ladi.

p

1

=p

m+1

= 𝜆/(1 + 𝜆)

(10)

Hamda [6, 7] ga mos ravishda kutish usulida s

o‘rovlarga xizmat ko‘rsatish

ehtimoli (11.1) yoki (11.2) ifodalar yordamida aniqlanadi.

p

0

=1-p

1

= 1/(1 + 𝜆)

(11.1)

𝑝

0

= {

1− 𝜌

𝑚+1

1−𝜌

𝑚+2

, 𝑎𝑔𝑎𝑟 𝜌 ≠ 1

𝑚+1

𝑚+2

, 𝑎𝑔𝑎𝑟 𝜌 = 1

(11.2)

Bunda (11.1) va (11.2) ifodalar natijalari orasidagi farq maksimum

±0,02 gacha bo‘lishi mumkin. Endi kutish usuli orqali xizmat ko‘rsatishda yuqoridagi
ish holatini tahlil qilsak quyidagicha b

o‘ladi.

Bunda yuqoridagi k

o‘rinishdagi fayllar bilan bog‘liq so‘rovlar bilan ishlashda tizim

45 sekund davomida bir s

o‘rovga javob qaytarish bilan band bo‘ladi va shu vaqt

davomida yana m ta s

o‘rovni kutish holatida ushlab turadi (masalan m=2). Va ushbu

holatda tizimning s

o‘rovlarga xizmat ko‘rsatish ehtimolligi quyidagicha bo‘ladi. Tizimga

o‘rtacha har 8 sekundda yangi so‘rov tushadi. Bunga ko‘ra so‘rovlar intensivligi

λ=1/0,133

7,5

ga teng b

o‘ladi(1 minutda 7,5 ta so‘rov). Hamda o‘rtacha xizmat

k

o‘rsatish vaqti yuqorida hisoblanganidek µ=1/t=(1/45 sekund)

1,33 teng b

o‘ladi.

Bundan

kanalga

tushayotgan

yuklama

hajmini

aniqlasak

p=λ/µ=7,5/1,33=5,63

ni tashkil etadi. Bundan tizimga tushayotgan yuklamalarning

y

o‘qotilish ehtimoli (10) asosan quyidagicha bo‘ladi.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

30

p

1=

𝜆

1+𝜆

=

5,63

1+5,63

≈ 0,85

Endi tizimning

o‘rtacha xizmat ko‘rsatish imkoniyati esa faylli so‘rovlar bilan

ishlashda quyidagiga teng b

o‘ladi.

p

0=

1

1+𝜆

=

1

1+5,63

≈ 0,15

Demak, tizimga tushayotgan s

o‘rovlar agarda faqatgina faylli so‘rovlardan

iborat b

o‘lgan taqdirda, bir kanalli tizimlar orqali kutish usulida xizmat ko‘rsatilsa u

holda s

o‘rovlarning 0,15 foiziga xizmat ko‘rsatilar ekan.

Shuningdek yuqoridagidek nazorat va aralash s

o‘rovlar tushgan vaqtlar bir

kanalli tizimlarda kutish usulida xizmat k

o‘rsatishda tizimning sifat ko‘rsatkichalari

quyidagicha b

o‘ladi.

Nazorat vaqtlarida

µ=1/

t=1/15=0,066 (soatiga 4 ta s

o‘rovqa xizmat

k

o‘rsatiladi), so‘rovlar intensivligi

λ=1/0,133

7,5

ga teng b

o‘ladi(1 minutda 7,5 ta

s

o‘rov). Yuklama hajmi

p=λ/µ=7,5/0,066=113,63

ni tashkil etadi.

Endi tizimning

o‘rtacha xizmat ko‘rsatish imkoniyati esa nazorat vaqtlaridagi

s

o‘rovlar bilan ishlashda quyidagiga teng bo‘ladi.

p

0=

1

1+𝜆

=

1

1+113,63

≈ 0,0088

Endi tizimga tushayotgan s

o‘rovlarning yo‘qotilish va xizmat ko‘rsatish

ehtimolligi quyidagiga teng b

o‘ladi.

p

1=

𝜆

1+𝜆

=

113,63

1+113,63

≈ 0,9912

Aralash s

o‘rovlar vaqtlarida

µ=1/

t=1/3=0,33 (soatiga 20 ta s

o‘rovqa xizmat

k

o‘rsatiladi), so‘rovlar intensivligi

λ=1/0,133

7,5

ga teng b

o‘ladi(1 minutda 7,5 ta

s

o‘rov). Yuklama hajmi

p=λ/µ=7,5/0,33=22,72

ni tashkil etadi.

Endi tizimga tushayotgan s

o‘rovlarning yo‘qotilish va xizmat ko‘rsatish

ehtimolligi quyidagiga teng b

o‘ladi.

p

1=

𝜆

1+𝜆

=

22,72

1+22,72

≈ 0,95

8

Endi tizimning

o‘rtacha xizmat ko‘rsatish imkoniyati esa nazorat vaqtlaridagi

s

o‘rovlar bilan ishlashda quyidagiga teng bo‘ladi.

p

0=

1

1+𝜆

=

1

1+22,72

≈ 0,042

Olingan natijalarga k

o‘ra oshkora yo‘qotish usulida bo‘lgani kabi so‘rovlarga

bir kanalli tizimlarga kutish usulida xizmat k

o‘rsatishda ham so‘rovlar soni va kutish

vaqtlari (xizmat k

o‘rsatish vaqtlari) ortgani sari so‘rovlarni yo‘qotish ehtimolliklari

ham

o‘sib bormoqda (9-rasm).


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

31

9-rasm. Bir kanalli tizimlarda s

o‘rovlarga kutish usulida xizmat ko‘rsatish sifat

k

o‘rsatkichi (kutish joylari soni m=2).

10-rasm. Bir kanalli tizimlarda s

o‘rovlarga kutish usulida so‘rovlarning

y

o‘qotilish ko‘rsatkichi (kutish joylari soni m=2).


Endi yuqorida olingan oshkora y

o‘qotish va kutish usullarida xizmat ko‘rsatish

tizimlarining natijalariga e

’tibor qaratadigan bo‘lsak unda ular orasida sezilarli farqni

k

o‘rish mumkin. Ya’ni oshkora yo‘qotish usulida xizmat ko‘rsatishda so‘rov kanalga

faqatgina tizim b

o‘sh bo‘lgan xizmat ko‘rsatiladi va so‘rovlarga xizmat ko‘rsatish

s

o‘rovlar soni va bitta so‘rovqa o‘rtacha xizmat ko‘rsatish vaqtiga bog‘liq bo‘ladi.

Ammo kutish usulida esa bu parametrlar qatoriga kutish joylari soni ham q

o‘shiladi

va tizimga tushayotgan s

o‘rovlar kutish holatida ham turish imkoniga ega bo‘ladi.

Bu esa

o‘z navbatida kutish holatida turgan so‘rovqa xizmat ko‘rsatish kafolatini

taqdim etadi. Shu bilan birga kutish usulida xizmat k

o‘rsatish oshkora yo‘qotish

usulidan sifat samaradorligi jihatidan ancha yuqori hisoblanadi va bunda kutish
joylari muhim ahamiyat kasb etadi. Quyidagi 11-rasmda oshkora y

o‘qotish va kutish

usullarida xizmat k

o‘rsatishning o‘rtacha ko‘rsatkichalari farqini ko‘rish mumkin.

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5

X

iz

m

a

tk

o'rsa

ti

s

h

e

ht

im

ol

i

(%

)

Chaqiriqlar soni (dona 1 minutda)

Faylli chaqiriqlar bilan ishlashda

Nazorat vaqti chaqiriqlari

Aralash turdagi chaqiriqlar bilan
ishlashda

O'rtacha xizmat ko'rsatish
ko'rsatkichi

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

C

haqi

ri

ql

a

rni

ng

y

o'qo

ti

li

s

h

k

o'rsa

tk

ic

hi

(

%

)

Chaqiriqlar soni (dona 1 sekundda)

Faylli chaqiriqlar bilan ishlashda

Nazorat vaqtlari chaqiriqlari bilan

Aralash turdagi chaqiriqlar bilan
ishlashda

Chaqiriqlarning o'rtacha yo'qotilsh
ko'rsatkichi


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

32

11-rasm. Bir kanalli tizimlarda s

o‘rovlarga kutish va oshkora yo‘qotish

usullarida xizmat k

o‘rsatishda xizmat ko‘rsatish ehtimoli


Xulosa

Ushbu yuqorida k

o‘rib o‘tilgan matematik modellar sinxron tizimlar orqali

xizmat k

o‘rsatish jarayonlari uchun ko‘rib chiqildi. Xulosa qilib shuni aytish

mumkinki, barcha tarmoqlar loyihalashtirilishi va hayotga tadbiq etilishidan avval
ularning

o‘tkazuvchanlik va foydalanuvchilar tomonidan bo‘ladigan so‘rovlar

intensivligi uchun rejalashtiriladi. Ushbu rejalashtirish jarayonida Markov va Erlang
formulalaridan keng foydalaniladi. Bu esa tizimning sifat samaradorligini
kutilayotgan foydalanuvchilar oqimi uchunmos yoki mos emasligini avvaldan
aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, buning natijasida tizimni t

o‘g‘ri va aniq

k

o‘rsatkichlar asosida qurish yoki mavjud tizimni kengaytirish imkonini beradi.

Yuqorida keltirilgan va tahlil qilingan formula va taqsimotlar bir kanalli tizimlarda
kutish va oshkora y

o‘qotish usullari bilan xizmat ko‘rsatish jarayonlari uchun

m

o‘ljallangan bo‘lib, so‘rovlar oqimi va xizmat ko‘rsatish qurilmalarining vaqt

me

’yoriga nisbatan o‘zgarishlarini tahlil qilishga asoslanadi.


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR R

O‘YXATI:

1. Abdullaev E.S, Zakirov V.M, Shukurov F.D.

“Technical methods of

organizing a distance learning system”. Scientific and Technical Journal of NamIET
Volume 7, Issue 1, 2022 y,

– P. 241–246.

2. Xalikov A.A., Mirsagdiev O.A. Models of service calls in the railway

networks // The European Science Review

Austria №9-10, 2017, – PP. 116–120.

3.

Закиров В.М., and А.А. Аметова. «Оценка качественных показателей

процесса обслуживания на железнодорожном транспорте». The scientific
heritage 66-1 (2021): 36

–39.

4.

Корнышев Ю.Н. Фан Г.Л. Теория распределения информации. –

M

. Радио и связь, 1985 г. – С. 250.

5.

Лившиц Б.С., Пшеничников А.П., Харкевич А.Д. Теория телетрафика.

М.: Связь, 1979.

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

X

iz

m

a

t

k

o'rsa

ti

s

h

e

ht

im

ol

i

(%

)

Hisoblashlar soni

Kutish usulida xizmat ko'rsatishda

Oshkora yo'qotish usulida xizmat
ko'rsatishda


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

33

6.

Теория массового обслуживания в телекоммуникациях: учебник/

А.Г. Ложковский. – Одесса: ОНАС им А.С. Попова, 2012. – С. 112.

7.

Саакян Г.Р. «Теория массового обслуживания». Шахты: ЮРГУЭС (2006).

8.

Корнышев А.П. Пшеничников А.Д. Харкевич –

«

Теория телетрафика

»

учебник для вузов. Москва, издательство

«

Радио и связь

»

, 1996

г. С. 272.

9.

Богдановский В.К.

«Разработка

информационно-аналитической

системы обучения сетевому конфигурированию». Актуальные проблемы
авиации и космонавтики 2 (2019).

10. https://medium.com/geekculture/how-to-calculate-server-max-requests-

per-second-38a39bb96a85

11.

Технологический процесс склада вагонного депо при автоматизации

учетных операций. Т.Р. Нурмухамедов, Ж.Н. Гулямов – SUSTAINABLE
DEVELOPMENT FORUM 2022, 2022.

12. Development of the information system for inventory control of wagon

depot stock. T.R. Nurmukhamedov, J.N. Gulyamov, T.S. Tashmetov

– AIP

Conference Proceedings, 2022.

13. Modeling of a railway warehouse commodity and material values

accounting (on the example of a train depot). T.R. Nurmukhamedov,
Z.N. Gulyamov, S.T. Shaxidaeva

– AIP Conference Proceedings, 2021.

14.

Складские операции вагонного депо пассажирской службы

с элементами логистики. Т.Р. Нурмухамедов, Ж.Н. Гулямов – Глобус:
технические науки, 2021.

Библиографические ссылки

Abdullaev E.S, Zakirov V.M, Shukurov F.D. “Technical methods of organizing a distance learning system”. Scientific and Technical Journal of NamlET Volume 7, Issue 1, 2022 у, - P. 241-246.

Xalikov A.A., Mirsagdiev O.A. Models of service calls in the railway networks // The European Science Review Austria №9-10, 2017, - PP. 116-120.

Закиров B.M., and А.А. Аметова. «Оценка качественных показателей процесса обслуживания на железнодорожном транспорте». The scientific heritage 66-1 (2021): 36-39.

Корнышев Ю.Н. Фан Г.Л. Теория распределения информации. -М. Радио и связь, 1985 г. - С. 250.

Лившиц Б.С., Пшеничников А.П., Харкевич А.Д. Теория телетрафика. М.: Связь, 1979.

Теория массового обслуживания в телекоммуникациях: учебник/ А.Г. Ложковский. - Одесса: ОНАС им А.С. Попова, 2012. - С. 112.

Саакян Г.Р. «Теория массового обслуживания». Шахты: ЮРГУЭС (2006).

Корнышев А.П. Пшеничников А.Д. Харкевич - «Теория телетрафика» -учебник для вузов. Москва, издательство «Радио и связь», 1996 г. С. 272.

Богдановский В.К. «Разработка информационно-аналитической системы обучения сетевому конфигурированию». Актуальные проблемы авиации и космонавтики 2 (2019).

https://medium.com/geekculture/how-to-calculate-server-max-requests-per-second-38a39bb96a85

Технологический процесс склада вагонного депо при автоматизации учетных операций. Т.Р. Нурмухамедов, Ж.Н. Гулямов - SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022, 2022.

Development of the information system for inventory control of wagon depot stock. T.R. Nurmukhamedov, J.N. Gulyamov, T.S. Tashmetov - AIP Conference Proceedings, 2022.

Modeling of a railway warehouse commodity and material values accounting (on the example of a train depot). T.R. Nurmukhamedov, Z.N. Gulyamov, S.T. Shaxidaeva - AIP Conference Proceedings, 2021.

Складские операции вагонного депо пассажирской службы с элементами логистики. Т.Р. Нурмухамедов, Ж.Н. Гулямов - Глобус: технические науки, 2021.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу