Axborot texnologiyalari markazi hodimlari uchun servis xizmatlari buyurtmalari qayd etib borishning ma’lumotlar bazasini ishlab chiqish

Направления: Транспорт
Тип источника: Конференция
doi
 
inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
CC BY f
34-37
7
1
Поделиться
Расулмуксамедов, М., Азимов, А., & Гаффаров, Н. (2022). Axborot texnologiyalari markazi hodimlari uchun servis xizmatlari buyurtmalari qayd etib borishning ma’lumotlar bazasini ishlab chiqish. Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте, 2(2), 34–37. https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp34-37
М Расулмуксамедов, Ташкентский государственный университет путей сообщения

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой информационных систем и технологий на транспорте

А Азимов, Ташкентский государственный университет путей сообщения

Ассистент кафедры информационных систем и технологий на транспорте

Н Гаффаров, Ташкентский государственный университет путей сообщения

Ассистент кафедры информационных систем и технологий на транспорте

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

This article presents the database, their management systems, and  the  processes  of  database  formation,  which  are  important  for  recording  the work  process  of  the  information  technology  center  operating  system.  The phpMyadmin  platform  and  MySQL  language  were  used  to  create  the  provided database.

Похожие статьи


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

34

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI MARKAZI HODIMLARI UCHUN

SERVIS XIZMATLARI BUYURTMALARI QAYD ETIB

BORISHNING MA

’LUMOTLAR BAZASINI ISHLAB CHIQISH

Rasulmuxamedov M.M.,

f.-m.f.n., dotsent, Toshkent Davlat transport universiteti Transportda axborot

tizimlari va texnologiyalari kafedra mkdiri;

mrasulmuxamedov@list.ru

Azimov A.A.,

Toshkent Davlat transport universiteti Transportda axborot tizimlari

va texnologiyalari kafedra assistenti;

azimovabdulhay1915@gmail.com

G‘affarov N.Y.,

Toshkent Davlat transport universiteti Transportda axborot tizimlari

va texnologiyalari kafedra assistenti;

mrgaffarov28@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp34-37

Annotation: This article presents the database, their management systems,

and the processes of database formation, which are important for recording the
work process of the information technology center operating system. The
phpMyadmin platform and MySQL language were used to create the provided
database.

Keywords: information technology center, ATM staff, distance education,

client and server, database.


Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot texnalogiyalari markazi ishlash

tizimining ish jarayonini qayd etib borish uchun muhim b

o‘lgan ma’lumotlar bazasi,

ularni boshqarish tizimlari hamda ma

’lumotlar bazasini shakllantirish jarayonlari

keltirilgan. K

o‘zda tutilgan ma’lumotlar bazasini yaratishda phpMyadmin platformasi

va MySQL tilidan foydalanilgan.

Kalit s

o‘zlar: axborot texnologiyalari markazi, ATM xodimlari, masofaviy

ta

’lim, klient vа server, mа’lumоtlаr bаzаsi.


Toshkent davlat transport universiteti axborot texnologiyalari markazi ish

jarayonlarida amalga oshiriladigan xizmat k

o‘rsatish jarayonlari uchun qabul

qilinadigan xizmat buyurtmalarini t

o‘liq elektron ko‘rinishda qabul qilish tizimini

tashkil etish [1-5]. Ushbu tizimni tashkil etish jarayonida q

o‘yiladigan vazifalar:

– Xizmat buyurtmalarini beruvchilar tomonidan amalga oshirilgan har bir qayd

yozuvlarini doimiy r

o‘yhatga olib borish;

– Qayd etilgan yozuvlarni doimiy ravishda ma’lumotlar bazalarida saqlanishini

ta

’minlash;

– Ma’lumotlar bazalariga kirish cheklovlarini o‘rnatish;
– Foydalanuvchilar uchun qulay dasturiy ta’minot yaratish.
Yuqoridagi vazifalarni bajarilishi davomida quyidagilar qat

’iy inobatga olinishi

nazarda tutiladi [6]. Vazifa ikki bosqichda amalga oshirilishi lozim b

o‘lib birinchi

bosqichda ish jarayonlari ustida tahlillar

o‘tkazish, axborot tizimining loyihasini


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

35

ishlab chiqish, tizimning ishlash prinsplarini belgilash, ma

’lumotlar bazasini

loyihalash jarayonlari amalga oshiriladi [7]. Ikkinchi bosqichda loyiha asosida
ma

’lumotlar bazasi bilan real vaqt rejimida ma’lumotlarni almashishga asoslanga

dasturiy ta

’minot ishlab chiqish jarayoni amalga oshiriladi [8].

Avvalambor, ushbu ishlarni amalga oshirish axborot texnologiyalari markazi

ish jarayonlarini

o‘rganish, ma’lumotlar yig‘ish va ularni tahlil etish ishlari amalga

oshirish bilan boshlandi [9]. Buning natijasida ma

’lum bo‘ldiki hozirgi vaqtda ish

jarayonlari telefon q

o‘ng‘iroqlari yoki ATM xodimlari va buyurtmachilar o‘rtasidagi

yuzma-yuz k

o‘rishish orqali tashkillashtirilmoqda. Shu bilan birgalikda, ATM xodimi

uchun katta k

o‘lamdagi ish hajmi yuklatilgan bo‘lib, har bir xodim bir vaqtning o‘zida

bir necha sohalar b

o‘yicha o‘z ish faoliyatini amalga oshirmoqda [10]. Bu esa

ATM

xodimlarining

doimiy

ravishda

ish

joylarida

b

o‘lishlarining imkoni

b

o‘lmaganligini va shu sababdan o‘z buyurtmachilari bilan yuzma-yuz yoki telefon

q

o‘ng‘iroqlari orqali bo‘glanish imkoniyatlarini kamaytirmoqda [11]. Quyida ATM ish

jarayonlari yuzasidan olib borilgan ish jarayonlari batafsil keltiriladi [12].

ATM universitetning barcha y

o‘nalishlar bo‘yicha axborot kommunikatsiya

vositalarining ish va xizmat faoliyati uchun javobgar b

o‘lim hisoblanib, ularning

doimo ish holatida b

o‘lishi, yuzaga keladigan kamchiliklarning o‘z vaqtida bartaraf

etilishi yuzasidan doimiy nazoratni olib borish vazifalarini amalga oshiradi [13]. Shu
bilan bir qatorda universitetning ATM b

o‘limi o‘quv hamda universitet ish

jarayonlarini yoritib borish bilan shu

g‘ullanishni ham o‘z xizmat vakolati doirasida

qamrab oladi [14]. B

o‘lim texnik jihatdan universitetning barcha kafedralar, bo‘limlar,

va

o‘quv jarayonlarida axborot kommunikatsiya qurilmalarining uzluksiz ishlashini

qat

’iy nazorat etib boradi [15]. Hamda ushbu ishlarni tashkil etish jarayonida

quyidagi xizmat turlarini

o‘z tasarrufiga oladi:

1. Universitet tassarrufiga kiruvchi barcha xizmat kompyuterlarining doimiy

ish holatda ekanligini ta

’minlash;

2. Universitet tasarrufiga qarashli barcha chop etish va nusxalash(printer va

scanner) qurilmalarining doimiy ish holatda b

o‘lishini ta’minlash;

3. Universitet hududida doimiy ravishda uzluksiz simli yoki simsiz aloqa

liniyalarining ish holatda b

o‘lishini ta’minlash;

4. Tashkil etilgan tarmoqlar orqali tashqi internet aloqasining doimiy ravishda

ish faoliyatida b

o‘lishini ta’minlash;

5. Universitet hududida sodir b

o‘layotgan yangiliklar va o‘zgarishlar yuzasidan

doimiy ravishda internet vositalarida axborotlarlarni yoritib borish( Universitetning
rasmiy veb sahifasini yuritish);

6. Masofaviy ta

’limni tashkil etish jarayonlarida professor-o‘qituvchilar va

talabalar

o‘rtasida online ta’lim platformalarini yuritishni amalga oshirish va nazorat

qilish ishlari bilan shu

g‘ullanadi.

Hozirgi kunda yuqoridagi qayd etilgan 1-4 xizmat turlarining barchasi

universitet ish faoliyatida asosiy bo

g‘inlardan hisoblanib, ularning doimiy ravishda

tezkorlik bilan amalga oshirilishi juda muhimdir [7]. Hozirgi kunda ATM ish
jarayonlarida bu faoliyat turlari quyidagi ish ketma-ketligida amalga oshirilmoqda.

ATM xodimlari

o‘z ish jarayonlarida o‘zlari uchun biriktirilgan ish joyiga

va xizmat buyumlariga egadirlar hamda ularning doimo ish holatda b

o‘lishi uchun

har birlari mas

’uldirlar [16-19].


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

36

Sоddа holda klient/server аrхitekturа аmаliy dаsturdаgi qаytа ishlаshni ikki

yoki undаn ko‘p mаntiqiy qismlаrgа аjrаtishgа аsоslаngаn. Mа’lumоtlаr bаzаsi
qаndаydir аmаliy dаstur tоmоnidаn fоydаlаnish uchun yarаtilgаndir. Sоddаlаshtirib
аytish mumkinki mа’lumоtlаr bаzаsi klient/server аrхitekturаsining bir qismini tаshkil
qilаdi. Mа’lumоtlаr bаzаsi “server”, undаn fоydаlаnuvchi har qаndаy аmаliy dаstur
“klient” hisoblanadi. Оdаtdа klient vа server har хil mаshinаlаrdа jоylаshgаn; ko‘p
hоllаrdа klient аmаliy dаsturi mа’lumоtlаr bаzаsigа do‘stоnа interfeysda bo‘ladi.
Quyidаgi grаfik shаkldа klient/server sоddа tizimi tаsviri berilgаn(1-rasm).

1-rasm. Klient-server

аrхitekturаsi

M

а’lumоtlаr bаzаsi bilаn ishlаydigаn аmаliy dаsturlаr yarаtilgаndа

аvvаlаmbоr klientni mа’lumоtlаr bаzаsi bilаn bоg‘lаsh imkоniyatigа egа bo‘lish
ker

аk.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR R

O‘YXATI:

1.

O‘zbekiston respublikasi prezidentining 2017–2021-yillarda O‘zbekiston

respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor y

o‘nalishi bo‘yicha harakatlar

strategiyasini “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga
oshirishga oid davlat dasturi t

o‘g‘risida 02.03.2020dagi PF–5953 sonli farmoni.

2.

O‘zbekiston respublikasi prezidentining raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish

maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari
t

o‘g‘risida 21.11.2018dagi PQ-4022 qarori

3. Karimov I.A.

O‘zbekiston: Milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. –

T.:

“O‘zbekiston”, 1996, – 349 b.

4.

Gаvrilovа T.А. Xoroshevskiy V.F. Базы знаний интеллектуалных систем.

– SPb. Piter. 2001.

5. Djekson Piter.

Введение в экспертные системи. Per. s аngl: Uchebnoe

posobie.

– M., «Vilyams» 2001.

6. Digo S.M

. Базы данных. Часть I: Учебное пособые. – M., MESI 2004.

7. Rikk

аrdi G. Системи баз данних. Теория и практика использования

в Интернет и среде Java. Per. s аngl. – M., “Vilyams”, 2001.

8. Xalmedova L, Aliev R. Using new site templates based on ms sharepoint //

Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на
транспорте. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 17-20.

9.

Алиев Р.М. и др. Методы Расчёта Коэффициентов Рельсового

Четырехполюсника Бесстыковых Рельсовых Цепей // Фундаментальная и
Прикладная наука: состояние и тенденции развития. – 2022. – С. 60–75.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

37

10. Aliev R.M. & Aliev M.M. Mathematical model of the sensor for controling

the condition of the track section with an adaptive receiver at the free condition of
the controlled section Journal of Physics: Conference Series this link is disabled,
2021, 1973(1), 012021

11. Gulyamova M., Aliev R. Mysqlni Ishlab Chiqish va Boshqarish Vositalari //

Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий
на транспорте. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 196–198.

12. R.M. Aliev, E.T. Tokhirov, M.M. Aliev Mode Choice Model of Movement in

Different Modes

Наука, Общество, Образование в современных условиях:

монография / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и
Просвещение». – 2022. – C. 160.

13. Aliev R. Model Coordinate System of Interval Regulation Train Traffic //

International Conference on Computational Techniques and Applications.

Springer, Singapore, 2022.

– С. 459–467.

14.

Алиев Р.М. Концепция разработки бесстыковых рельсовых цепей //

Интерактивная наука. – 2021. – №. 6. – С. 56–57.

15. Tokhirov E.T., Aliev R.M., Aliev M.M. Modern Means and Methods for

Monitoring the Condition of Track Sections //

Наука, Общество, Технологии:

проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире. –
2022.

– С. 186–203.

16.

Технологический процесс склада вагонного депо при автоматизации

учетных операций. Т.Р. Нурмухамедов, Ж.Н. Гулямов – SUSTAINABLE
DEVELOPMENT FORUM 2022, 2022.

17. Development of the information system for inventory control of wagon

depot stock. T.R. Nurmukhamedov, J.N. Gulyamov, T.S. Tashmetov

– AIP

Conference Proceedings, 2022.

18. Modeling of a railway warehouse commodity and material values

accounting (on the example of a train depot). T.R. Nurmukhamedov, Z.N.
Gulyamov, S.T. Shaxidaeva

– AIP Conference Proceedings, 2021

19.

Складские операции вагонного депо пассажирской службы

с элементами логистики. Т.Р. Нурмухамедов, Ж.Н. Гулямов – Глобус:
технические науки, 2021

Библиографические ссылки

O'zbekiston respublikasi prezidentining 2017-2021-yillarda O'zbekiston respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini “llm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida 02.03.2020dagi PF-5953 sonli farmoni.

O'zbekiston respublikasi prezidentining raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida 21.11.2018dagi PQ-4022 qarori

Karimov LA. O'zbekiston: Milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. -T.: “O'zbekiston’’, 1996, - 349 b.

Gavrilova T.A. Xoroshevskiy V.F. Базы знаний интеллектуалных систем. -SPb. Piter. 2001.

Djekson Piter. Введение в экспертные системи. Per. s angl: Uchebnoe posobie. - M., «Vilyams» 2001.

Digo S.M. Базы данных. Часть I: Учебное пособые. - М., MESI 2004.

Rikkardi G. Системи баз данних. Теория и практика использования в Интернет и среде Java. Per. s angl. - M., “Vilyams”, 2001.

Xalmedova L, Aliev R. Using new site templates based on ms sharepoint // Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте. - 2022. - Т. 1. - №. 1. - С. 17-20.

Алиев Р.М. и др. Методы Расчёта Коэффициентов Рельсового Четырехполюсника Бесстыковых Рельсовых Цепей // Фундаментальная и Прикладная наука: состояние и тенденции развития. - 2022. - С. 60-75.

Aliev R.M. & Aliev M.M. Mathematical model of the sensor for controling the condition of the track section with an adaptive receiver at the free condition of the controlled section Journal of Physics: Conference Series this link is disabled,

, 1973(1), 012021

Gulyamova M., Aliev R. Mysqlni Ishlab Chiqish va Boshqarish Vositalari // Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте. - 2022. - Т. 1. - №. 1. - С. 196-198.

R.M. Aliev, Е.Т. Tokhirov, M.M. Aliev Mode Choice Model of Movement in Different Modes Наука, Общество, Образование в современных условиях: монография / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева - Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». - 2022. - С. 160.

Aliev R. Model Coordinate System of Interval Regulation Train Traffic // International Conference on Computational Techniques and Applications. -Springer, Singapore, 2022. - C. 459-467.

Алиев P.M. Концепция разработки бесстыковых рельсовых цепей И Интерактивная наука. - 2021. - №. 6. - С. 56-57.

Tokhirov Е.Т., Aliev R.M., Aliev M.M. Modern Means and Methods for Monitoring the Condition of Track Sections // Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире. -2022. -С. 186-203.

Технологический процесс склада вагонного депо при автоматизации учетных операций. Т.Р. Нурмухамедов, Ж.Н. Гулямов - SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022, 2022.

Технологический процесс склада вагонного депо при автоматизации учетных операций. Т.Р. Нурмухамедов, Ж.Н. Гулямов - SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022, 2022.

Development of the information system for inventory control of wagon depot stock. T.R. Nurmukhamedov, J.N. Gulyamov, T.S. Tashmetov - AIP Conference Proceedings, 2022.

Modeling of a railway warehouse commodity and material values accounting (on the example of a train depot). T.R. Nurmukhamedov, Z.N. Gulyamov, S.T. Shaxidaeva - AIP Conference Proceedings, 2021

Складские операции вагонного депо пассажирской службы с элементами логистики. Т.Р. Нурмухамедов, Ж.Н. Гулямов - Глобус: технические науки, 2021

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу