Методы преподавания английского языка для улучшения навыков учащихся

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
199
3

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Толипова, Ш. (2018). Методы преподавания английского языка для улучшения навыков учащихся. in Library, 18(2), 199. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/20756
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Английский является основным языком, используемым в международных делах. Английский язык имеет официальный статус даже в тех странах, где он не является основным разговорным языком. Также важно знание английского языка для улучшения медицины в Узбекистане. Медицина сравнения между странами помогает нам вылечить болезнь и предотвратить умирающих людей.

Похожие статьи


background image

199

«Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå, ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ»

ýòàäè. Áàµîëàø ìåçîíëàðèíè èøëàá ÷è³èøäà îëäèíãè òàæðèáàëàðè áèëàí áèðãà, ìàãèñòðàíòëàð ôèêð-
ìóëîµàçàëàðè µàì èíîáàòãà îëèíèøè êåðàê. Ìîäåðàòîð âà ìàãèñòðàíòëàð, õàìäà ìàãèñòðàíòëàð îðàñèäàãè ´çàðî
ìóíîñèáàò ôàîë âà èêêè òîìîíëàìà îëèá áîðèëèá, þçàãà êåëóâ÷è áàð÷à õîëàòëàð èøòèðîê÷èëàð áèëàí ìóµîêîìà
³èëèíèøè ìà³ñàäãà ìóâîôè³äèð. Áàõîëàø æàðà¸íè áàð÷à ó÷óí îéäèí á´ëèá, àíè³ ìåçîíëàðãà ê´ðà îëèá
áîðèëèøè, µàìäà íàòèæà ìàãèñòðàíò ó÷óí æàçî ñèôàòèäà ³´ëëàíìàñëèãè òàâñèÿ ýòèëàäè.

Ìàãèñòðëèê äèññåðòàöèÿñèíèíã àñîñèé þòó²è ìàãèñòðàíòíèíã ÿíãè èííîâàöèîí àìàëèé ê´íêàìàëàðãà ýãà

á´ëèøè áèëàí áàµîëàíàäè. Øó ñàáàáëè ìàãèñòðàíòëàð èëìèé ìàâçóñè á´éè÷à øó ñîõàäà òàæðèáàñè áîð,
íîìçîäëèê, äîêòîðëèê äèññåðòàöèÿñèíè ¸êëàãàí êàòòà ´êèòóâ÷è, äîöåíò ¸êè èëìèé äàðàæàñè áîð ïðîôåññîð-
´³èòóâ÷èëàðãà «óñòîç-øîãèðä» òàðçèäà áèðèêòèðèëèøëàðè ëîçèì. Èëìèé ìàâçóëàð óñòèäà èøëîâ÷è ìàãèñòðàíòëàð
ìóñòà³èë ðàâèøäà äàâîëàø âà òåêøèðèø èøëàðèíè îëèá áîðèøëàðè, áåìîðëàðíè êîíñóëüòàöèÿ ³èëèøëàðè
âà òóíãè íàâáàò÷èëèêäà òóðèøëàðè óëàðíèíã ê´íèêìàëàðèíè îøóâèãà îëèá êåëàäè. Ìîäåðàòîðëàðäàí
ìàãèñòðàíòëàðíèíã àìàëèé ê´íèêìàëàðèíè ýãàëëàø äàðàæàñèíè êóçàòèá áîðèø, êåðàêëè ¸ðäàì ê´ðñàòèø âà
äîèìèé ðàâèøäà ´çàðî ìóµîêîìà ³èëèø òàëàá ýòèëàäè. Óøáó æàðà¸íäà ìàãèñòðàíëàðíèíã áèðëàì÷è òåêøèðóâ
êàðòàëàðè ñèôàòèíè íàçîðàò ýòèëèøè ìóµèì àµàìèÿò êàñá ýòàäè.

Ìàãèñòðàíò òîìîíèäàí òàé¸ðëàíãàí èëìèé èøëàðíè ÷îï ýòèëèøè óíè èëìèé-òàä³è³îò èøëàðèãà êèðèøèá

êåòèøè ó÷óí ìóµèì îìèë á´ëàäè. Äîèìèé ðàâèøäà ìàãèñòðàíòëàðíè òåêøèðóâ õóëîñàëàðèíè æàìëàá èëìèé
ìà³îëàëàð ÷îï ýòèëèøè íàçîðàò ýòèëèøè ëîçèì. Ìàãèñòðàíòëàð ó÷óí èëìèé-àìàëèé àíæóìàíëàð ´òêàçèëèøè
âà áó àíæóìàíëàðäà ò´ïëàìëàð íàøð ýòèëèøè ìàãèñòðàíòíè èëìèé èçëàíèø èøëàðèãà ÷ó³óððî³ êèðèøãà
óíäàéäè. Ìàãèñòðàíòëàð ´ðòàñèäà õàì âèëîÿò, Ðåñïóáëèêà ì賸ñèäà ôàí îëèìïèàäàëàðè ´òêàçèëèøè óëàðíèíã
´ç óñòèëàðèäà ê´ïðî³ èøëàøãà óíäàéäè.

ENGLISH TEACHING METHODS TO IMPROVE STUDENT’S SKILLS

Tolipova Sh.Sh.

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent city, Uzbekistan

Actuality:

English is the primary language used in international affairs. The English language has official status even

in nations where it is not the primary spoken language. Also knowing English is necessary importantly to improve the
medicine in Uzbekistan. Comparison medicine between countries helps us to cure the illness and to stave off the dying
people.

Aim:

Whatever the reason you have to learn English, you will never regret to have done it. English is one of the

moist widely language spoken around the world as well as the most taught. Many people learn English as their foreign
or second language. If you learn English, you will be able to get ahead professionally.

Materials and method:

The wide range of materials including language courses, dictionaries, grammar books,

phrase books, online lessons and scientific lessons.

Discussion:

Using as many different sources, methods and tools as possible, will allow you to learn faster. There are

many different ways you can improve your English, so don’t limit yourself to only one or two. The internet is a fantastic
resource for virtually anything, but for the language learner it’s perfect. The absolute best way to learn English is to
surround yourself with it. Take notes in English, put English books around your room, listen to English language radio
broadcasts, watch English news, movies and television. Speak English with your friends whenever you can. The more
English material that you have around you, the faster you will learn and the more likely it is that you will begin
“thinking in English.” This is not only a fun way to learn but it is also very effective. By watching English films
(especially those with English subtitles) you can expand your vocabulary and hear the flow of speech from the actors.
If you listen to the news you can also hear different accents. Music can be a very effective method of learning English.
In fact, it is often used as a way of improving comprehension. The best way to learn though, is to get the lyrics (words)
to the songs you are listening to and try to read them as the artist sings. There are several good internet sites where one
can find the words for most songs. This way you can practice your listening and reading at the same time. And if you like
to sing, fine. Many people think that exercises and tests aren’t much fun. However, by completing exercises and taking
tests you can really improve your English. One of the best reasons for doing lots of exercises and tests is that they give
you a benchmark to compare your future results with. Often, it is by comparing your score on a test you took yesterday
with one you took a month or six months ago that you realize just how much you have learned. If you never test
yourself, you will never know how much you are progressing. Start now by doing some of the many exercises and tests
on this site, and return in a few days to see what you’ve learned.

Conclusions:

There are many, many reasons why learning a new language is a good idea. It allows you to communicate

with new people. It helps you to see things from a different perspective, or get a deeper understanding of another culture.
It even has health benefits, as studies have shown that people who speak two or more languages have more active minds
later in life! 400 million people around the world speak English as their first language. Not only that, but English is
listed as one of the official languages in more than a quarter of the countries in the world. That’s a lot of new people you
can communicate with just by improving one language!

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов