Меры борьбы и профилактики бруцеллеза животных в животноводческих хозяйствах

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
60-62
0

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Рузимуродов, М. ., Улугмурадов, А., Саттаров, У., & Саидов, А. (2024). Меры борьбы и профилактики бруцеллеза животных в животноводческих хозяйствах. in Library, 19(2), 60–62. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/33684
Мухиддин Рузимуродов, Ветеринарный научно-исследовательский институт

Ветеринарный научно-исследовательский институт, заместитель директора по научной работе, профессор

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В данной статье описаны меры борьбы и профилактики бруцеллеза в животноводческих хозяйствах.

Похожие статьи


background image

60

AGRO ILM - 0‘ZBEKISTDH OISHLDIi VA SUV X01ALIGI

№6.

2019

1-

жадвалда тана ўлчамларини ҳавола этдик.

орқа дунг суяклари эни 28,8 см ва поча айланаси 15,1 см ташкил
этиб, I гурухдаги тенгқурларидан яғрин баландлиги 1,7 см ёки
1,61%, III гурухдан 2,2 см ёки 2,10%, IV гурухдан
I

см ёки 0,94% га II гуруҳнинг кўкрак чуқурлиги 47,4 см, ни

ташкил этиб I гуруҳ тенгқурларидан кўкрак чуқурлиги 2,4 см ёки
5,33%, га III гурухдан 2,5 см,ёки 5,56%, IV гуруҳдан 0,2 см ёки
0,42% га, II гуруҳнинг кўкрак эни 28,4 см, ни ташкил этиб I гуруҳ
тенгқурларидан кўкрак эни 1,9 см ёки 7,16%, га III гуруҳдан 2,4 см,
ёки 9,23%, IV гурухдан 0,3 см ёки 1,06% га, II гуруҳнинг кўкрак
айланаси 131,5 см, ни ташкил этиб I гуруҳтенгқурларидан
кўкракайланаси 4,1, см ёки 3,21%, га III гурухдан 5,8 см, ёки
4,61%, IV гурухдан 0,4 см ёки 0,30% га,
II

гуруҳнинг тананинг қия узунлиги 108,6 см, ни ташкил этиб I

гуруҳ тенгқурларидан тананинг қия узунлиги 2,1 см ёки 1,97%, га
III гурухдан 2,9 см, ёки 2,74%, IV гурухдан 0,2 см ёки 0,18% га, II
гуруҳнинг орқа дўнг суяк эни 28,8 см, ни ташкил этиб I гуруҳ
тенгқурларидан орқа дўнг суяк эни 2 см ёки 7,46%, га
III

гурухдан 2,4 см, ёки 9,09%, IV гурухдан 0,3 см ёки 0,01%

гурухдан 0,6 см, ёки 4,13%, IV гурухдан 0,2 см ёки 1,34% га

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича.
Ҳаракатлар стратегияси. Тошкент “Маънавият”-2017

2.

Авазов Д.С., Кахаров А.К. Мясная продуктивность не-

которых молочных пород крупного рогатого скота и их помесей.
Науч. тр. Московской Мед. Академии им. И.М.Сеченова. Москва.
2005. с. 163-165.

3.

Кахаров А, Нарбаева М., Курбонова Ш., Махмадиёров О.

Корамолчиликда голштинлаштиришнинг зоотехникавий ва
иқтисодий самарадорлиги. // Зооветеринария. 2013. №9. 26-27-6.

4.

Кахаров А.К ва бошқалар Республикада чорвачилик

маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳолати ва янада ривож-
лантириш имкониятлари. «Қишлоқхўжалигида таълим, фан ва
ишлаб

чиқариш

интеграциям.

СамҚХИ

илмий-амалий

конференцияси мақолалар тўплами. Il-қисм. Самарқанд. 2018
й.100-114 б.

5.

НосировУ.Н ва бошқалар. Ўзбекистонда қорамолчиликни

ривожлантириш омиллари. Тошкент-ЗМ1-АБ1-2011

УУТ: 619:616.988:614.47

ЧОРВАЧИЛИК ЙЎНАЛИШИДАГИ ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА

ҲАЙВОНЛАРНИНГ БРУЦЕЛЛЁЗ КАСАЛЛИГИГА ҚАРШИ

КУРАШ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ

This article covers the main points of prevention, diagnosis and measures to combat brucellosis of farm animals, which are

necessary for farmers, dekhkan farms and people engaged in animal husbandry.

Бруцеллёз - (қора оқсоқ) ҳайвонларнинг кенг тарқалган

юқумли касаллиги бўлиб, оммавий бола ташлаш, қисир қолиш,
маҳсулдорликнинг камайиши, ёш моллар яшов- чанлигининг
пасайиши билан, баъзан эса умуман клиник белгиларсиз кечади.
Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкило- тининг (ЖССТ) Халқаро
бактериология бўйича номенклатура қўмитаси бруцеллаларни 6
хилга, 17 биотипга (биоварларга) ажратган.

Ҳар бир турдаги бруцелланинг ўзига хос манбаи бўлади.

Масалан, йирик шохли ҳайвонлар бруцелла абортуснинг асосий
манбаи ҳисобланади. Бруцелла мелитензиснинг асосий манбаи
майда шохли ҳайвонлардир. Улар йирик шохли ҳайвонларда ҳам
учраб туради. Бруцелла суиснинг аксари манбаи чўчқалардир.
Бруцелла канис кўпроқ итлар- да, бруцелла неотома эса
каламуш ва сичқонлар орасида тарқалган. Майда ва йирик
шохли

ҳайвонлар

биргаликда

сақланган

ҳолларда,

хўжаликларда абортус учраши мумкин ва аксарият бу ҳолларда
бруцелла мелитензис майда шохли ҳайвонлардан йирик шохли
ҳайвонларга миграция қилади.

Республикамизда чорвачилик кенг ривожланган. Маъ- лумки,

бруцеллёзга барча ҳайвонлар сезгир. Касалликнинг юқишида
майда шохли ҳайвонларнинг ҳиссаси катта. Бруцеллезга
чалинган ҳайвонлар соғлом ҳайвонлардан ўз вақтида
ажратилмаса,

касаллик

кўпайишига

замин

яратилади.

Шунингдек, касаллик кўпчилик фермер, бўрдоқичилик ва шахсий
хўжаликларда, майда ва йирик шохли ҳайвонлар биргаликда
сақланганда ҳам осонгина юқади. Бундай шароитларда
инфекция майда шохли ҳайвонлардан йирик шохли ҳайвонларга
юқиб, охир- оқибат фермер хўжалиги ходимлари, сут соғувчилар,
чўпонлар, тракторчилар ва бошқа ходимларнинг ҳам
касалланишига сабаб бўлади.

Шуни эътиборга олиб, биз тажриба гуруҳларидаги га ва II гуруҳнинг поча айланаси 15,1 см, ни ташкил этиб I

ҳайвонларнингэкстерьер кўрсаткичларини ўрганиб, қуйидаги гуруҳ тенгқурларидан поча айланаси 0,4 см ёки 2,72%, га III

Тана ўлчамлари

Гуруҳлар (n=10)

I

II

III

IV

X±Sx

Cv,%

X±Sx

Cv,%

X±Sx

Cv,%

X±Sx

Cv,%

Яғрин баландлиги

105.0±0.35

1,00

106,7±0,14

0,40

104,5±0,9

0,86

105.7±0,25

0.72

Кўкрак чуқурлиги

45,0±0,19

1.26

47,4±0,18

1,18

44,9±0,16

1.11

47,2±0,18

1,20

Кўкрак эни

26,5±0,16

1.88

28,4±0,15

1,61

26,0±0,12

1,41

28,1±0,2

2,13

Кўкрак айланаси

127,4±0,27

0,66

131,5±0,27

0,63

125,7±0,16

0,39

131,1±0,24

0,56

Тананинг қия

узунлиги

106,5±0,2

0,56

108,6±0,22

0,61

105,7±0,17

0,50

108,4±0,2

0,55

Орқа дўнг суяк эни

26,8±0,27

3.09

28,8±0,17

1,85

26,4±0,52

5,98

28,5±0,16

1.75

Поча айланаси

14,7±0,14

2,94

15,1±0,2

3,97

14,5±0,17

3,68

14,9±0,23

4,69

1-

жадвал маълумотларининг таҳлили шуни кўрсатдики, II

гурухдаги бузоқларнинг 6 ойлигидаги яғрин баландлиги 106,7 см,
тананинг қия узунлиги 108,6 см, кўкрак эни 28,4 см, кўкрак
айланаси 131,5 см, кўкрак чуқурлиги 47,4 см,

юқори кўрсаткичларга эга бўлди.

Хулоса шуки,

мамлакатимизнинг

Қорақалпоғистон Республикаси Бе-
руний туманига қарашли “Мақсуд”
фермер хўжалиги шароитида тажри-
бада турли генотипли голштинлаш-
тириш натижасида олинган чатишма
авлодлар ўз тенгдошлари соф зотли
буқачаларга нисбатан жадал равиш- да
ўсиб устуворликка эришган.

Т.НАЎРЬ13ОВ,

Тошкент давлат аграр

университета Нукус филиали

докторанти (PhD).

АДАБИЁТЛАР

1.

2017-

2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини

1-

жадвал

Тажриба гуруҳларидаги буқачаларнинг 6 ойлигида тана ўлчамлари, см


background image

№6. 2019

AGRD ИМ - 07BEKIST0N QISHLDH VA SUV XDIALIGI

61

Майда шохли ҳайвонлар ўчоғи эпидемиологии жиҳатдан

кишиларга катта хавф туғдиради. Бунда асосан қўй ва эчкилар
касаллик манбаи бўлиб ҳисобланади.

Ҳайвонлардан бруцеллалар ташқи муҳитга сўлак, сут, қон,

жинсий аъзолар суюқлиги, плацента ва чала туғилган қўзичоқ,
бузоқ орқали ажралади ва теварак-атрофни ифлослантиради.
Майда шохли ҳайвонлардан касаллик асосан хизматчиларга
ҳайвонларни боқишда ва парвариш қилиш натижасида,
шунингдек, етарлича термик ишлов берилмаган чорвачилик
маҳсулотлари истеъмол қилиш йўли орқали юқади. Бруцеллалар
ташқи муҳит шароитига анчагина чидамлидир: музлатилган гўшт
маҳсулотида 1,5 йилгача, хом ва яхши пиширилмаган гўштда 30
кунгача, бринза ва пишлоқда 15-40 кунгача, сутда 3-4 кунгача
ўзининг яшовчанлигини йўқотмайди. 70°С даражали иссиқликда
30

дақиқада

зарарсизланади,

қайнатилганда

дарҳол

зарарсизланади.

Шунинг учун касал моллар ўз вақтида подадан ажрати- лиши

ва касалликка қарши махсус ветеринария-санитария тадбирлари
амалга оширилиши зарур.

Ҳайвонларда касалликнинг яширин даври бир ой ва ундан

ҳам кўпроқ давом этиб, кўпинча клиник белгисиз ўтади, намоён
бўладиган асосий клиник белгиларидан бири - бруцеллез билан
касалланган сигир ва ғунажинлар кўпинча 5-7 ойлик бўғозлик
даврида бола ташлайди (аборт). Бундан ташқари, буқа ва
қўчқорларда орхит ва бурсит белгилари кузатилади (1-расм).

Касаллик асосан яширин формада ўтиб, фақат серологии

текширишлар орқали касаллик аниқланади. Илгари касаллик
учрамаган подада аборт 50-60 фоизгача куза- тилиши мумкин.

Қўй ва эчкилар эса 3-5 ойлик бўғозлик даврида бола

ташлайди. Чўчқаларда аборт бўғозликнинг биринчи ёки иккинчи
ярмида ҳам бўлиши мумкин, кўпроқ бўғозликнинг 60-90-кунлари
аборт кузатилади ва кўпгина ҳолларда ҳайвонларда ариқлаш
белгилари кузатилади

Бруцеллез билан касалланганлиги аниқланган ҳайвонлар

подадан тезда ажратилиб, 15 кун ичида бўрдоқига боқилмасдан,
наели, ёши, бўғозлик даври ино- батга олинмасдан, махсус
санитар кушхонада сўйилади. Касал молларни соғиш
таъқиқланади, касаллиги аниқланган сигирлардан олинган
бузоқлар ўстиришга қолдирилмайди.

Одамларда бруцеллез касаллигига чалиниш ва унинг

тарқалишига

асосий

сабаб,

хўжаликларда

молларнинг

ветеринария кўригидан тўлиқ ўтказилмаслиги, улар ора- сида
касал моллар бўлиши, ҳайвонларнинг ўзбошимчалик билан бир
подадан иккинчисига ўтказилиши, яхши ишлов берилмаган
чорвачилик маҳсулотларини (қайнатилмаган сут, сих кабоб ва
бошқа) истеъмол қилиш ва ниҳоят бозорлардан ветеринария-

санитария

экспертизаси-

дан

ўтказилмаган

чорвачилик

маҳсулотларини харид қилинишидир.

Одамларда касаллик тана хароратининг 39-40°С гача

кўтарилиши билан бошланиб, ҳолсизлик, терлаш, уйқусизлик,
артрит, неврит, орхит, эпидидимит каби клиник белгилар билан
кечади. Бруцеллёз организмнинг умумий касаллиги хисобланса
ҳам, унда таянч-ҳаракат, юрак-томир ва нерв системалари
жароҳатланиши яққол ифодаланади.

Шу кунгача одамларнинг бруцеллёз билан касалланиши

бевосита касал ҳайвонлар билан яқин алоқада бўлганда содир
бўлади, деб ўйлашарди. Ҳозирги кунда бу касаллик ҳайвонлар
билан умуман ишламайдиган кишилар орасида ҳам учраяпти.
Бунга сабаб, инсонларнинг чорва маҳсулотига бўлган талабини
қондириш мақсадида кўча- кўйларда савдо қилувчи сохта
“тадбиркорлар”дан ветеринария кўригидан ўтказилмаган сут-
гўшт маҳсулотларини харид қилиб истеъмол қилишидир.

Айниқса, бу баҳор ойларида организмда юқумли касал-

ликларга қарши курашувчи иммун тизимнинг кучсизлани- ши
кузатиладиган пайтда жиддий тус олади. Баҳорги қўй- эчкиларни
қўзилатиш (тўл) даврида касалликни тарқатиш ва юқтириб олиш
хавфи кучаяди, чунки бу мавсумда билиб-билмай ёшлар ва
хотин-қизларнинг ҳам ишга жалб қилиниши кузатилади.

Касалликнинг халқ хўжалигига катта зарари мавжудли- ги,

инсонлар соғлиги учун хавфлилиги туфайли инсоният томонидан
жаҳон миқёсида ушбу касалликка қарши 100 дан зиёд
вакциналар яратилган. Пекин уларнинг бирорта- си ҳам юқори
иммунологик самарага эга эмас.

Бунинг асосий сабаби, касаллик патогенезида яши- ринган

бўлиб, қўзғатувчининг иммун хужайралари ичига кириб, ўзининг
биологик турини сақлаш билан боғлиқ.

Юқоригилардан келиб чиқиб, ҳайвонларда бруцеллёз

касаллигини даволанмаслиги ва инсонлар учун ҳам катта хавф
мавжудлигини инобатга олиб, касалликка қарши профилактика
тадбирлари биринчи ўринда туради. Бу ўринда Ветеринария
илмий-тадқиқот

институти

бруцеллёз

лабо-

раторияси

ходимлари томонидан 2018 йилда “Ҳайвонлар бруцеллёз
касаллигининг диагностикаси бўйича илмий асосланган ТИЗИМ”
ва 2015 йилда “Ҳайвонлар бруцеллёз касаллигининг олдини
олиш ва бартараф қилиш бўйича илмий асосланган чора-
тадбирлар ТИЗИМИ” ишлаб чиқилган бўлиб, жойлардаги давлат
ветеринария орган- лари ва чорвачилик субъектлари учун
ижрога қаратилган. Унга биноан, мулкчилик шаклидан қатъий
назар, ҳар бир чорвачилик хўжалик раҳбарлари қуйидаги
профилактик тадбирларларнинг:

-

инсонларни касалликка чалинмаслиги учун ҳайвонларни

харид

қилишда

уларнинг

согломлигини

тасдиқловчи

ветеринария ҳужжатларини талаб қилиш;

-

ҳайвонларни ветеринария муассасаларида рўйхатга

қўйиш, яъни идентификация орқали биркалаш, диагностик
текширтириш, дезинфекция ўтказиш хақидаги ветеринария
мутахассислари тавсияларини сўзсиз бажариш;

-

ветеринария-санитария экспертизасидан ўтказилмаган ва

ветеринария

хулосасига

эта

бўлмаган

чорвачилик

маҳсулотларини истеъмол қилмаслик;

-

майда шохли молларни қўзилатиш мавсумида бруцеллёз

касаллиги ҳақида тушунчаси бор кишиларни жалб қилиш ва
шахсий гигиена талабларига қатъий эътибор бериш;

-

ҳайвонларда бола ташлаш, йўлдошнинг ушланиб қолиши,

метрит, оқсоқланиш ва уруғдоннинг катталашиши каби белгилар
учраганда, дарҳол ветеринария мутахас- сисига хабар бериш;

-

ферма доимий равишда гўнгдан тозаланиб туриши, касал

моллар учун алоҳида изоляторнинг мавжудлиги ва бундан
ташқари моллар фақат махсус рухсат этилган кушхона ёки сўйиш
пунктларида ветеринария врачлари назорати остида сўйилиши;

-

четдан янги келтирилган моллар, албатта 30 кунлик


background image

62

AGRO НМ - 0‘ZBEKISTDN QISHLOQ VA SUV X01ALIGI

№6. 2019

карантинда сақланиши ва тегишли диагностик тадбирлар
ўтказилиши;

-

хўжаликда бруцеллёз касаллиги мавжудлиги тасдиқланган

ҳолатда

Ўзбекистон

Республикасининг

“Ветеринария

тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ, барча зарурий чегаралаш,
ташкилий-хўжалик ва бошқа чора- тадбирларни ўтказишда
ҳамда бруцеллёз ўчоғини тугатиш тадбирлари учун зарур
материал техник ҳамда молиявий кўмакларини беришлари шарт.

Ҳудудий ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш

бўлимлари ҳамда ташхис марказларида аҳоли ва фермер
хўжаликларининг чорва молларини бруцеллёзга қарши
диагностик таҳлиллар ўтказишлари ва зарур ҳолларда
профилактик эмлаш тадбирлари ўтказишлари учун зарур шарт-
шароитларни яратишлари ва ветеринария мутахассисларининг
доимий назорати остида иш олиб боришлари зарур.

Шуни унутмаслик керакки, чорвачиликни талафот- лардан,

инсонларни бруцеллёз касаллигидан асрашга барчамиз
масъулмиз.

М.РЎЗИМУРОДОВ,

А.УЛУҒМУРАДОВ,

У.САТТАРОВ,

А.САИДОВ,

Ветеринария илмий-тадқиқот института.

АДАБИЁТЛАР

1.

М.А.Рузимуродов ва бошқалар. “Ҳайвонларда бруцеллёз

касаллигининг диагностикаси бўйича илмий асосланган
ТИЗИМ”./ Самарканд. 2018/.

2.

М.А.Рузимуродов ва бошқалар “Ҳайвонларда бруцеллёз

касаллигининг олдини олиш ва бартараф қилиш бўйича илмий
асосланган чора-тадбирлар ТИЗИМИ”. / Самарканд. 2015/.

3.

Ер усти ҳайвонлар саломатлиги Кодекси /Бутунжаҳон

ҳайвонлар соғлиғини сақлаш ташкилоти БҲССТ. 22-нашр/
Париж. 2013. 1-том. Б.423.

4.

Здрадовский П.Ф. “Бруцеллёз” /Инсон патологияси бўйича

замонавий таълим. “Москва” нашриёти. 1953. Б.264./

5.

Иванов М.М., ва бошқалар “Бруцеллёз диагности-

касининг айрим муаммолари” /Ж. Ветеринария. 1977. 1. Б.32-33./

6.

Авилов В.М., Селиверстов В.В., Шумилов К.В. ва

бошқалар “Ҳайвонлар бруцеллёзи ва унинг махсус про-
филактикаси” /Ж. Ветеринария. 1977. 7. 3-6. Б.

УДК: 636.22/28.082

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ВЫМЕНИ У

СИММЕНТАЛ-ГОЛШТИНСКИХ КОРОВ

The data of morphofunctional qualities improvement of udder of pure Simmental cattle by crossing with Red-and-White

Holstein breed are cited in the article.

В структуре поголовья крупного рогатого скота в Узбекистане

симментальская порода занимает около 15 %. Скот этой породы
отличается

комбинированной

продуктивностью,

дифференцированностью на внутри- породные типы, высокой
стрессоустойчивостью и т.д. Однако значительное количество
продуктивного поголовья коров не соответствует требованиям
интенсивных технологий производства молока из-за низких
морфофункциональных качеств вымени. Улучшить техноло-
гические качества симментальского скота и повысить молочную
продуктивность возможно за счет скрещивания маточного
поголовья с быками улучшающих пород. И в этом отношении
лучшей породой является краснопестрая голштинская порода,
которая наряду с высокими показателями по молочной
продуктивности, обладает хорошими акклиматизационными
способностями, о чем свидетельствуют данные о сохранении
высокой генетической изменчивости и продуктивности скота в
различных природно-климатических условиях.

На качество реализации хозяйственно полезных признаков, и

в частности, морфофункциональных характеристик вымени
коров влияет генотип. Как правило, животные с новыми
генотипами одновременно обладают как иными хозяйственно-

биологическими особенностями, в отличие от исходных пород,
так и высокими коэффициентами фенотипической изменчивости
по ряду селекционных признаков. С целью улучшения
морфофункциональных

качеств

вымени

нами

были

проанализированы селекционно-технологические особенности
коров

ООО

им.

«Ш.Мирахмедов».

Кибрайский

район

Ташкентской области, трех генотипов по трем лактациям:
чистопородные симменталы - контроль, I и II группа - симментал
-

голштины с разными долями кровности по красно-пестрой

голштинской породе (соответственно, 12,5-25% и 26-50%).
Морфологическую оценку вымени проводили путем осмотра и
взятия промеров за 1 ч до доения у коров на 2-3-м мес лактации.
Среднюю скорость молокоотдачи рассчитывали делением
количества надоенного за сутки молока на затраченное при этом
время (кг/ мин). Результаты исследований показали:

Промеры

вымени

чистопородных

и

помесных

симментальских коров по I и III лактации (п=23)

Показатель Группа
контрольная чистопородные симменталы I 12,5-25% КПГ II

26-

50% КПГ

Библиографические ссылки

М.А.Рузимуродов ва бошқалар. “Ҳайвонларда бруцеллёз касаллигининг диагностикаси бўйича илмий асосланган ТИЗИМ”./ Самарканд. 2018/.

М.А.Рузимуродов ва бошқалар “Ҳайвонларда бруцеллёз касаллигининг олдини олиш ва бартараф қилиш бўйича илмий асосланган чора-тадбирлар ТИЗИМИ”. / Самарканд. 2015/.

Ер усти ҳайвонлар саломатлиги Кодекси /Бутунжаҳон ҳайвонлар соғлиғини сақлаш ташкилоти БҲССТ. 22-нашр/ Париж. 2013. 1-том. Б.423.

Здрадовский П.Ф. “Бруцеллёз” /Инсон патологияси бўйича замонавий таълим. “Москва” нашриёти. 1953. Б.264./

Иванов М.М., ва бошқалар “Бруцеллёз диагности - касининг айрим муаммолари” /Ж. Ветеринария. 1977. 1. Б.32-33./

Авилов В.М., Селиверстов В.В., Шумилов К.В. ва бошқалар “Ҳайвонлар бруцеллёзи ва унинг махсус профилактикаси” /Ж. Ветеринария. 1977. 7. 3-6. Б.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов