Қишлоқ ахолиси орасида пародонталогик касалликлар ва оғиз бўшлиғи гигиенси тушунчасини ўрганиш

CC BY f
55-56
5
0
Поделиться
Мукимов, О., Мукимов, Х., & Исанова, Д. (2019). Қишлоқ ахолиси орасида пародонталогик касалликлар ва оғиз бўшлиғи гигиенси тушунчасини ўрганиш. in Library, 19(4), 55–56. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/14000
О Мукимов, Ташкентский государственный стоматологический институт

ассистент, Кафедра хирургической стоматологии и дентальной имплантологии

Х Мукимов, Ташкентский государственный стоматологический институт

ассистент, Кафедра хирургической стоматологии и дентальной имплантологии

Д Исанова, Ташкентский государственный стоматологический институт

студентка 4 курса, Кафедра хирургической стоматологии и дентальной имплантологии

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Пародонт  –  генетик  ва  функционал  умумийликка  эга  тўқималар  комплексини бирлаштиради:  милк,  альвеола  суяги,  периодонтал  боғлам    ва  цементдан  ташкил  топган. Ушбу  комплекс  тўқималарни  маьлум  бир  қисми  зарарланиши  пародонтологик касалликларни  келтириб  чиқаради.  Бугунги  кунда  пародонтологик  касалликлар стоматологик  касалликларни  ўртача        87%ни  ташкил  килади.    Хозир  барча  СНГ давлатларида  дунё  стоматологлари  қуллайдиган  пародонт  касалликлари  таснифига  кўп жиҳатдан мос келадиган тасниф XVI бутун иттифоқ стоматологлари пленумида (Ереван шаҳри)  1983 йилда қабул килинган бўлиб  Улар куйидагилар  :  I. Гингивит  (gingivitis)  — маҳаллий ва умумий нохуш таъсиротлар оқибатида келиб чиқадиган ва тиш милк бойлами бутунлиги  бузилмасдан  кечадиган  милк  яллиғланиши.II.  Пародонтит  (parodontitis)—Пародонт  тукимасини  ва  жағлар  альвеола  ўсимтаси  суяги  тузилишини  бузиб  борадиган (деструкция)  пародонт  тўқимасининг  ЯЛЛИҒЛАНИШИ.  III.Пародонтоз  (pаradontosis)—пародонтнинг дистрофик зарарланиши.IV.Пародонт тўқимасининг сўрилиши (лизис) билан кечадиган  идиопатик  касалликлар  (пародонтолиз  —  paradontolysis)  —Папийон-Лефевра синдроми,  нейтропения,  гаммаглобулинемия,  компенсацияланмаган  қандли  диабет  ва бошкалар).V. Пародонтома (parodontoma)—ўсмалар ва ўсмасимон касалликлар (эпулис, фиброматоз ва бошкалар).

Похожие статьи


background image

“ХХI АСРДА ИЛМ

-

ФАН ТАРАҚҚИЁТИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА УЛАРДА ИННОВАЦИЯЛАРНИНГ

ТУТГАН ЎРНИ” МАВЗУСИДАГИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ

-

ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯСИ МАТЕРИАЛЛАРИ

55

ҚИШЛОҚ АХОЛИСИ ОРАСИДА ПАРОДОНТАЛОГИК КАСАЛЛИКЛАР

ВА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ГИГИЕНСИ ТУШУНЧАСИНИ ЎРГАНИШ

Муқимов О.А.

,

ассистент

,

Муқимов

X.

О

.,

ассистент

,

Исанова Д.Р.,

4-

курс талабаси,

Жаррохлик стоматологияси ва дентал имплантология кафедраси,

Тошкент давлат стоматология институти, Ўзбекистон Республикаси

Пародонт

генетик ва функционал умумийликка эга тўқималар комплексини

бирлаштиради: милк, альвеола суяги, периодонтал боғлам ва цементдан ташкил топган.
Ушбу комплекс тўқималарни маьлум бир қисми зарарланиши пародонтологик
касалликларни келтириб чиқаради. Бугунги кунда пародонтологик касалликлар
стоматологик касалликларни ўртача 87%ни ташкил килади. Хозир барча СНГ
давлатларида дунё стоматологлари қуллайдиган

пародонт касалликлари таснифига кўп

жиҳатдан мос келадиган тасниф XVI бутун иттифоқ стоматологлари пленумида (Ереван
шаҳри) 1983 йилда қабул килинган бўлиб Улар куйидагилар : I. Гингивит

(gingivitis)

маҳаллий ва умумий нохуш таъсиротлар оқибатида келиб

чиқадиган ва тиш милк бойлами

бутунлиги бузилмасдан кечадиган милк яллиғланиши.

II.

Пародонтит (parodontitis)—

Пародонт тукимасини ва жағлар альвеола ўсимтаси суяги тузилишини бузиб борадиган
(деструкция) пародонт тўқимасининг

ЯЛЛИҒЛАНИШИ

. III

.Пародонтоз

(

pаradontosi

s)

пародонтнинг дистрофик зарарланиши

.IV.

Пародонт тўқимасининг сўрилиши (лизис) билан

кечадиган идиопатик касалликлар (пародонтолиз —

paradontolysis)

—Папийон

-

Лефевра

синдроми, нейтропения, гаммаглобулинемия, компенсацияланмаган қандли диабет ва

бошкалар).V. Пародонтома (parodontoma)—ўсмалар ва ўсмасимон касалликлар (эпулис,
фиброматоз ва бошкалар).

Тадқиқот мақсади:

қишлоқ ахолисини оғиз бўшлиги гигиеник холатини аниқлаш,

улардаги пародонталогик касалликлар учраш частотасини аниқлаш, улардаги оғиз бўшлиғи
гигиеник холатини ўрганиш ва профилактика ишларини олиб боришни режалаштириш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари:

тадқиқот ўтказиш учун сўровнома рентген

текшируви билан биргаликда оғиз бўшлиғининг кўриги ўтказилди. Сўровномада ахолининг
оғиз бўшлиғи гигиенаси хақидаги тушунчаларини ўрганиш учун 15 та савол берилди.
Сўровнома 35

-

45 ёшли инсонлар орасида олиб борилди.

Барча

текшириш

усулларидан

хулосалар олинди.

Натижалар

EXCEL

дастурида математик –

статистик усулда текширилди.

Тадқиқот натижалари:

респондентлар сони 30 та, шулардан аёллар 65%, эркаклар

35% ташкил этади. Ўртача ёши 38,7±2,1га тенг. Сўровнома натижаларига кўра барча
респондентлардан стоматолог кўригига бир йилда 2 марта 55%, 1 марта 25,5%, кўп маротаба
19,5%. Респондентлардан

4

5,7% кунига икки марта, 54,3% кунига бир маротаба тишларини

ювиши, уларнинг барчаси

Colgate

тиш пасталаридан ва ўртача қаттиқликдаги тиш чўткасини

қўллашади. Тиш тозаловчи қўшимча воситалардан 35% тиш тозалагич ва иплардан, 2,8%
сақичлардан фойдаланар экан. Тиш ювиш техникасини 35% билишини, 65% билмаслиги
аниқланди. Оғиз бўшлиғида даволанган тишлар сони 3дан кўп 100% ташкил

қилди.

Респондентларнинг барчаси оғиз гигиенасига риоя қилмаслик кариес келтириб чиқариши
хақида маьлумотга эга, бошқа оғиз бўшлиғи касалликлари хақида маьлумотга эга емас.

Хулоса:

35-

45 ёшдаги ахоли орасида ўтказилган сўровнома натижасига кўра, ахоли

орасида оғиз бўшлиғи гигиенаси қоидалари хақида, тиш ювиш қоидалари, тиш тозаловчи
асосий ва қўшимча воситалар ҳақида маьлумотга эга

бўлишлари учун ахоли орасида врач

стоматологлар томонидан тушунтириш ишлари олиб бориш тавсия этилади.


background image

“ХХI АСРДА ИЛМ

-

ФАН ТАРАҚҚИЁТИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА УЛАРДА ИННОВАЦИЯЛАРНИНГ

ТУТГАН ЎРНИ” МАВЗУСИДАГИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ

-

ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯСИ МАТЕРИАЛЛАРИ

56

Фойдаланган адабиётлар

1.

Александров Е.В., Барауля А.А. Состояние и пути совершенствования стоматологической помощи

сельскому населению (по материалам медико

-

социологического исследования) //Проблемы стоматологии.

-

2005.-

№1.

-

С.49

-51.

2.

Алимский А.В. Предлагаемая модель организации стоматологической помощи населению Российской

Федерации // Экономика и менеджмент в стоматологии.

- 2010. -

№ 30.

-

С. 44—

50.

3.

Алимский, А.В. Организационные аспекты пародонтологической стоматологической помощи населению/

А.В. Алимский //Экономика и

менеджмент в стоматологии, 2011.

-

№3.

-

С. 20

-21

4.

Большов И.Н. Организация выездной стоматологической помощи жителям села// Вестник РУДН. Серия:

Медицина, 2016, № 3.

-

С.88

-91.

5.

Булгакова Д.М. Совершенствование организации и повышение качества стоматологической помощи

сельскому населению Республики Дагестан: Автореф. Дис… канд. мед.наук.

-

М., 2004.

-

24 с.

6.

Буляков,

Р.Т.

Клинико

-

организационное

и

экономическое

обоснование

совершенствования

стоматологической помощи сельскому населению Республики Башкортостан : диссертация ... доктора
медицинских наук.

-

Москва, 2011.

-

358 с.: ил.

7.

Гаджиев Р.С.,Расулов К.М., Булгаков Д.М. Качество стоматологической помощи сельскому населению

//Проблемы социальной гигиены, здравоохранения

и истории медицины.

-2003.-

№2.

-

С.23

8.

Диасамидзе Э.Д., Жуков К.В. Лабунец А.З. Реформирование политики кадрового обеспечення и

стоматологического направления оказания медицинской помощи населению Украины//Вестник стоматологии.

-

2014.-

№3.

-

С.112

-116.

9.

Ермуханова Г.Т., Рысбаева Ж.И., Камиева З.Р. Проблема заболеваний пародонта у детей и подростков в

отдельных регионах Казахстана//Вестник КазНМУ.

-2018.-

№4.

-

С.63

-68

10.

Ерошенко Р.Э., Стафеев А.А. Анализ распространенности стоматологических заболеваний, требующих

ортопедического лечения, среди сельского населения Омской области//Стоматология.

-2018.-

№1.

-

С.8

-12

Библиографические ссылки

Александров Е.В., Барауля А.А. Состояние и пути совершенствования стоматологической помощи сельскому населению (по материалам медико-социологического исследования) //Проблемы стоматологии.-2005.-№1.-С.49-51.

Алимский А.В. Предлагаемая модель организации стоматологической помощи населению Российской Федерации // Экономика и менеджмент в стоматологии.- 2010. -№ 30.-С. 44—50.

Алимский, А.В. Организационные аспекты пародонтологической стоматологической помощи населению/ А.В. Алимский //Экономика и менеджмент в стоматологии, 2011. - №3. - С. 20-21

Большов И.Н. Организация выездной стоматологической помощи жителям села// Вестник РУДН. Серия: Медицина, 2016, № 3.-С.88-91.

Булгакова Д.М. Совершенствование организации и повышение качества стоматологической помощи сельскому населению Республики Дагестан: Автореф. Дис... канд. мед.наук.- М., 2004.-24 с.

Буляков, Р.Т. Клинико-организационное и экономическое обоснование совершенствования стоматологической помощи сельскому населению Республики Башкортостан : диссертация ... доктора медицинских наук.- Москва, 2011.- 358 с.: ил.

Гаджиев Р.С.,Расулов К.М., Булгаков Д.М. Качество стоматологической помощи сельскому населению //Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины.-2003.-№2.-С.23

Диасам идзе Э.Д., Жуков К.В. Лабунец А.З. Реформирование политики кадрового обеспечения и стоматологического направления оказания медицинской помощи населению Украины//Вестник стоматологии.-2014.-№3.-С. 112-116.

Ермуханова Г.Т., Рысбаева Ж.И., Камиева З.Р. Проблема заболеваний пародонта у детей и подростков в отдельных регионах Казахстана//Вестник КазНМУ.-2018.-№4.-С.63-68

Ерошеико Р.Э., Стафеев А.А. Анализ распространенности стоматологических заболеваний, требующих ортопедического лечения, среди сельского населения Омской области//Стоматология.-2018.-№1.-С.8-12

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов