Жарроҳлик стоматология ва дентал имплантология кафедрасида тематик ўқув хоналаридан фойдаланиш ва талабаларга амалий кўникмаларни ўргатиш ҳолати

CC BY f
291-292
102
1
Поделиться
Садикова, Х., Каюмова, Н., Жилонова, З., & Олимов, А. (2021). Жарроҳлик стоматология ва дентал имплантология кафедрасида тематик ўқув хоналаридан фойдаланиш ва талабаларга амалий кўникмаларни ўргатиш ҳолати. in Library, 21(1), 291–292. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/14327
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Таълим сифатиниоширишнинг яна бир қирраси бу таълим беришда муляж, фантом, автоматлаштирилган маникенлар, тренажѐрлар ва аппаратлардан кенг фойдаланишдир. Тошкент давлат стоматология институтида талабаларни билим савиясини ошириш, ўқув  жараѐнини  янги  ахборот  технологиялар  билан  бойитиш,  интерактив  ўқитиш усуллари, фан бўйича жаҳондаги энг янги маълумотларга эга бўлиш, кафедраларнинг моддий техника базасини яхшилаш ва  ундан барча педагогик ва талабаларни  унумли фойдаланиши учун тематик ўқув хоналарини яратиш мақсад қилиб қўйилган. Бундай ўқув тематик хоналарни яратиш педагоглар, магистрлар ва талабаларнинг мустақил тайѐрланишларичун кенг шароит яратиб бериб, қуйидаги вазифаларни амалга ошириш имкониятини беради.

Похожие статьи


background image

291

4. Компьютеризации учебного процесса и наличии системы дистанционного
образования.
5. Реорганизации преподавательской деятельности (выделении ответственного за
модуль, новые нормативы организации труда).
6. Улучшении материально-технической, образовательной и клинической базы
профильных кафедр.
7. Возможности освоения мануальных навыков на универсальных модульных
фантомах.

Литература:

1. Лебеденко, И.Ю. От врача-специалиста к врачу-профессионалу [Текст] / И.Ю. Лебе-
денко // Российский стоматологический журнал. - 2014. - № 3. - С. 36-39.
2. Модульная организация учебного процесса в послевузовском профессиональном
образовании врачей [Текст] / Ж.М. Сизова [и др.] // Анестезиология и реаниматология.
- 2012. - № 5. - С. 4-7.
3. Смирнова, Г.И. Проектирование модульной программы компетентностного обучения
студентов технических вузов [Текст] / Г.И. Смирнова // Высшее образование сегодня. -
2016. - № 1. - С. 44-49.

ЖАРРОҲЛИК СТОМАТОЛОГИЯ ВА ДЕНТАЛ ИМПЛАНТОЛОГИЯ

КАФЕДРАСИДА ТЕМАТИК ЎҚУВ ХОНАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА

ТАЛАБАЛАРГА АМАЛИЙ КЎНИКМАЛАРНИ ЎРГАТИШ ҲОЛАТИ

Х.К. Садикова, Н.Н. Каюмова, З.А. Жилонова, А.Б. Олимов

Ташкент давлат стоматология институти

Таълим сифатиниоширишнинг яна бир қирраси бу таълим беришда муляж, фантом,

автоматлаштирилган маникенлар, тренажѐрлар ва аппаратлардан кенг фойдаланишдир.

Тошкент давлат стоматология институтида талабаларни билим савиясини ошириш,

ўқув жараѐнини янги ахборот технологиялар билан бойитиш, интерактив ўқитиш
усуллари, фан бўйича жаҳондаги энг янги маълумотларга эга бўлиш, кафедраларнинг
моддий техника базасини яхшилаш ва ундан барча педагогик ва талабаларни унумли
фойдаланиши учун тематик ўқув хоналарини яратиш мақсад қилиб қўйилган.

Бундай ўқув тематик хоналарни яратиш педагоглар, магистрлар ва талабаларнинг

мустақил тайѐрланишларичун кенг шароит яратиб бериб, қуйидаги вазифаларни амалга
ошириш имкониятини беради.
-

Ўқитилаѐтган фан бўйича амалий дарс беришни чуқурлаштириш.

-

Талабаларни мустақил тайѐрланишига шароит яратиш.

-

Қолдирилган дарсларни қайта ишлашга кенг имконият яратиш.

-

Фан бўйича ўқув адабиѐтлари, электрон дарсликларни, видео роликларни,

презентацияларни ўргатувчи ва назорат қилувчи тестлар ва вазиятли масалаларни
жамлаб, улардан рационал фойдаланиш.

Иқтидорли талабалрни кенгроқ билимолишларига имконият яратиш. Юқорида

санаб ўтилган вазифаларни амалга ошириш мақсадида жарроҳлик стоматология ва
дентал имплантология кафедрасида тўртта ўқув тематик хоналари режалаштирилган.
Шундан хозирги кунда олтита тематик хоналарда ўқув жараѐнлари олиб борилмоқда.

Бу тематик ўқув хоналари 3 курс стоматология ва болалар стоматология

факультети талабалари учун ташкиллаштирилган. Ўқув тематик хоналари: ―хирургик


background image

292

стоматология пропедевтика касалликлари‖, ―оғиз бўшлиғи жаррохлиги‖ ва ―пародонтал
хирургия‖ фанларига бағишланган. Бу хоналарда ҳар бир мавзу учун ишлатиладиган
муляжлар, фантомлар турли хил фармакологик дори воситалари ва жаррохлик харакати
учун ишлатиладин асбоб-ускуналар мавжуд. Ундан ташқари режалаштирилган мавзуни
акс эттирувчи адабиѐтлар, электрон дарсликлар,кафедрада бажарилган илмий ишлар
(илмий мақолалар, ўқув методик қўлланмалар, автореферат ва диссертациялар) билан
бойитилган ўқув жараѐнини янги технологиялар билан бойитиш мақсадида тематик
хоналарда телевизор, видео, DVD, компьютерлар мажуд. Компьтерлар интернет
тармоғига уланган. Бу хоналарда ҳар бир дарс мавзусини кенг ѐритадиган ягона
методик тизим (ЯМТ) бўйича методик қўлланмалар тарқатма материаллар, фотоальбом
ва расмлар талабалар ўз қўли билан ишлаш имконини берувчи асбоб-ускунлар
материаллар замонавий доскалар мавжуд. Ўқув тематик хоналари мавзулар бўйича энг
сўнги маълумотларга эга бўлган 7та баннерлар билан жиҳозланган. Талабаларни
билимини онгли равишда ўзлаштириши, қизиқиш уйғота олиши ва мустақил
фикрлашга ўргатадиган интерактив ўйинларнинг бир неча хили дарс давомида
талабалар билан муҳокама қилинади. Тиббиѐт олий ўвув юртларини ўзига хос
томонларидан бири, ўтилган мавзуни ўзлаштиришда амалий кўникмаларни бажара
олиш муҳим аҳамиятга эга. Талабаларни фантомларда ишлаши билан биргаликда ўз
билимларини назорат қилиш ва доимий равишда тўлдириб туриш учун
видеороликлардан фойдаланиш йўлга қўйилган. Мурожаат қилган беморларни айниқса
қизиқарли ва кам учрайдиган касалликлар бўлса уларни фото суръатларини олиш учун
рақамли

фото-аппарат

мавжуд.

Талабалар

амалий

кўникмаларни

амалий

машғулотларда ва дарслардан сўнг муляжларда ва волонтѐрларда ўрганадилар.
―Эшитдим-эсдан чиқардим,
Кўрдим –элаб қолдим,

Ўзим бажардим-маъносига тушундимва ўзлаштирдим‖. Амалий кўникмалар 5

баҳолик тизимда баҳоланади. Амалий кўникмаларни талабалар қанча кўп такрор-
такрор бажариб турсалар табиийки уларни шунча пухта ўзлаштирадилар. Ушбу ўқув
тематик хоналарда нафақат талаба, хаттоки ѐш педагогларимиз дарс беришдан олдин
талабаларга кўрсатиладиган ва талабалар қилиши шарт бўлган қўл ҳунар
кўникмаларини қадамма-қадам бажарилишини машқ қиладилар.
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, хозирги кунда талабаларни ижобий фикрлашга
ўргатиш, янги технологиялар асосида ўқитишни имконини яратиш учун бугунги кунда
ўқув-тематик хоналарнинг аҳамияти жуда катта.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Х.К. Садикова, Н.Н. Каюмова, З.А. Жилонова

Ташкентский государственный стоматологический институт

Большинство разрабатываемых учебных изданий, являющихся основной

методического обеспечения учебного процесса, направлены, главным образом, на
изложение требований к основанию лекционного и практического материала,
установленного стандартами по специальности, и не учитываются педагогические
принципы преподнесения информации студентам. Внедрение современных технологий
в учебном процессе предполагает не только использование новых средств обеспечения
давнего процесса, таких как компьютерные технологии и электроннные издания, но и

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов