Нозологическая структура офтальмологических заболеваний

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
Отрасль знаний
CC BY f
64-65
13
1
Поделиться
Хамраева, Л., Абдихашимовна, С., & Согиржонов, Ж. (2021). Нозологическая структура офтальмологических заболеваний. in Library, 21(4), 64–65. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/16814
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Для родителей ребенок любого возраста кажется уязвимым, поэтому взрослые заботятся о нем они хотят защиты от всех трудностей. К сожалению, человек не силен и некоторые болезни очень опасы для жизни детей . Некоторые патологии быстро проходят и влияют на дальнейшую жизнь в противном случае другие существенно повлияют на будущую жизнь ребенка. Для того чтобы уменьшить влияние патологий на детский организм, можно диагностировать заболевание на ранних стадиях необходимо выявить и немедленно начать лечение. К числу таких заболеваний относятся офтальмологические мы не можем обойтись без введения болезней. Если у ребенка проблемы со зрением с раннего возраста, это может привести к задержке развития ребенка в будущем. Офтальмологические заболевания основная часть: травмы глаз, глаукома, катаракта, глаукома, ретинопатия, миопия, катаракта болезни и др. Более 20% заболеваний в офтальмологической практике в зависимости от травмы травмы повреждают орбиту и глазное яблоко. От травмы глаза затем в 13% случаев развивается субатрофия глаза, в 25% может возникнуть анофтальм. Что касается особенностей травматизма, то 10% детей страдают поражением органа зрения. Это приводит к различным патологиям глаза, в 30-60% случаев к одно- или двусторонней слепоте может принести. Наиболее важные травмоопасные факторы у детей: ножи, пули, камни и клюшки, хоккей палки, копья, гвозди, проволока и т. д. К числу таких заболеваний относится глаукома. Болезнь также требует особого внимания. Причина: распространенность глаукомы у детей Встречается в 1:10000-1:12000 случаев. Его удельный вес в патологии глаз составляет 0,1%. достаточно. Более 75% заболеваний глаукомой являются двусторонними. Параллельно была глаукома у 5 до 15% среди детей, слепых и неслепых школьников. Слепота у детей доля данной патологии колеблется от 2 до 15%. в Российской Федерации Врожденная глаукома составляет 10,1% детской слепоты.

Похожие статьи


background image

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ

64

OFTALMOLOGIK KASALLIKLARNING NOZOLOGIK TUZILISHI

НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

NOSOLOGICAL STRUCTURE OF OPHTHALMIC DISEASES

Xamrayeva Lola Salimovna,

Sattorova Zulxumor Abdixashimovna,

Sodiqjonov Jahongir Shuxratjon o`g`li

E-mail:lola251167@mail.ru

E-mail:zulhumorsattarova@gmail.com

Ota- onalar uchun har qanday yoshdagi bola himoyasiz ko’rinadi, shuning uchun kattalar ularni

barcha qiyinchiliklardan himoya qilishni xohlashadi. Afsuski, inson qudratli emas va ba’zi kasalliklar

bolalarning hayoti juda ham xavfli. Ba’zi patologiyalar tez o’tib ketib, keyingi hayotga ta’sir

qilmasa, boshqalari esa bolaning keyingi hayotiga sezilarli darajada o`z ta`sirini ko`rsatadi. Bunday

patologiyalarning bolaning tanasiga ta’sirini kamaytirish uchun siz kasallikni erta bosqichlarda

aniqlab, darhol davolanishni boshlashingiz kerak. Mana shunday kasalliklar sirasiga oftalmologik

kasalliklarni kiritmasdan ilojimiz yo`q. Agar bolada erta davrdan ko’rish muammolari bo’lsa, bu

kelajakda bolaning rivojlanishining kechikishiga olib kelishi mumkin. Oftalmologik kasalliklarni

asosiy qismini: ko`z jarohatlari, g`ilaylik , katarakta, glaukoma, retinopatiyalar, miopiyalar , qovoq

kasaliklari va boshqalar tashlik qiladi. Oftalmologik amaliyotda kasalliklarning 20% dan ortig`i

shikastlanishga bog’liq bo`lib, jarohatlar orbitaga va ko’z olmasiga zarar yetkazadi. Ko’z jarohatidan

keyin 13% hollarda ko’zning subatrofiyasi rivojlansa, 25% - anoftalmga olib kelishi mumkin. Bolalar

travmatizmining xususiyatlariga keladigan bo`lsak, ko’ruv a`zosining shikastlanishi 10% bolalarda

ko’zning turli patologiyalariga olib kelsa, 30-60 % holatlarda bir yoki ikki tomonlama ko’rlikka

olib kelishi mumkin. Bolalarda eng muhim jarohat omillari : pichoqlar, o’qlar, tosh-tayoqlar, xokkey

tayoqchalari, nayzalar, mixlar, simlar va boshqalardir.

Bunday kasaliklar sirasiga glaukoma

kasaligi ham alohida e`tibor talab qiladi. Sababi shundaki : bolalarda glaukomaning tarqalishi

1:10000-1:12000 holatda uchraydi. Ko’z patologiyalari tarkibida uning o’ziga xos ulushi 0,1% ga

yetadi. Glaukoma kasalliklarining 75% dan ko’pi ikki tomonlama. Shu bilan birga, glaukoma bo’lgan

bolalar, ko’r va ko’r bo’lmagan maktab o’quvchilari orasida 5dan 15% gacha. Bolalardagi ko’rlik

tarkibida ushbu patologiyaning ulushi 2 dan 15% gacha o’zgarib turadi. Rossiya Federatsiyasida

bolalar ko’zi ojizligi tarkibida tug’ma glaukoma 10,1%, ni tashkil etadi.

Tug`ma katarakta ko’zning rivojlanishidagi barcha anomaliyalarning 60% ni tashkil qilsa, ko’zning

jarorahatlanishi esa gavharning mexanik shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Buning natijasida

jarohardan keying katarakta rivojlanadi.

Moskvadagi bolalar oftalmologlarining hisobotlarini

tahlil qilish shuni ko’rsatdiki, so’nggi 15 yil ichida ko’zida yallig’lanish kasalliklari bo’lgan bolalar

soni 5-6 marta oshdi. 58 da % da ko’z sirtining virusli kasalliklari uchrasa, ularning 33% ni 9

yoshdan katta bolalar tashkil qiladi.

Biz ham shu ma`lumotlar asosida quyidagi kichik bir tatqiqot ishini amalga oshirdik.

Maqsad.

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasi ko`z kasalliklari bo`limida davolangan

bemorlarning nozologik tuzilishi taxlili.

Tekshiruv materiallari va usuli.

2020-yil mart oyidan 2021-yil yanvar oyiga qadar Toshkent

pediatriya tibbiyot instituti klinikasi ko`z kasalliklari bo`limida Toshkent viloyatidan murojat qilgan

bemorlarning kasallik tarixining retrospektiv taxlili.

Tekshiruv natijalari va uning muhokamasi.

Mazkur davrda davolangan bemorlar umumiy soni

257 ta bo`lib, ular yoshi bo`yicha Butun Jahon Sog`liqni Saqalash Tashkilotining tavsiyasiga ko`ra

5ta guruhga ajratildi. [ 6]:

I. 0-1 yoshagacha bo`lgan bemorlar soni 16ta (6,22%)

II.1-3 yoshgacha bo`lgan bemorlar soni 58 ta (22,56%)

III. 3-6 yoshgacha bo`lgan bemorlar soni 74ta (27,26%)

IV. 6-12 yoshgacha bo`lgan bemorlar soni 57 ta (22,18%)

V.12-18 yoshgacha bo`lgan bemorlar soni 55 ta (21,4%).

Kasalliklar tarixi taxlili shuni ko`rsatdiki, 257 ta bemordan 129 tasi (50,2%) jarohat tufayli

murojaat etgan bemorlar bo`lib, ular orasida 3 yoshdan 6 yoshgacha bo`lgan bemorlar eng ko`pni


background image

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ

65

tashkil etsa ( 40 ta -31%), 1 yoshgacha bo`lgan bemorlarda esa bunday jarohatlar uchramaydi. Bu

xolatni quyidagicha izohlashimiz mumkin: 1 yoshgacha bo`lgan bolalar ko`proq ota-onasining doimiy

nazoratida bo`lsa , 3yoshdan 6yoshgacha bo`lgan bolalar jismoniy va ruhiy jihatdan tez o`sadi , tinib

–tinchimas va judayam qiziquvchan bo`ladi, ozgina e`tiborsizlik ham yuqoridagi og`ir oqibatlarni

keltirib chiqarishi mumkin.

12,84% (33 bemor) xollarda katarakta tufayli murojat qilingan bo`lib, ushbu kasallik asosan

1yoshdan 3 yoshgacha bo`lgan bemorlar orasida aniqlanib, ushbu ko`rsatkich 33,33%ni tashkil etgan

bo`lsa, 1 yoshgacha bo`lgan bemorlar orasida 6% ni tashkil etdi .

Tug`ma glaukoma tashxisi bilan davolangan bemorlar soni 20ta (7,78%) bo`lib, shundan

1yoshdan 3 yoshgacha bo`lgan bolalar asosiy o`rinni egallasa (10ta -50%), 3 yoshdan 6 yoshgacha

bo`lgan bemorlar orasida 5% xollarda aniqlandi.

Katarakta va glaukoma bilan bunday holatda bizga murojat qilinishining asosiy sababi ota-

onalarning beparvoligi va erta tashxis qo`yishning kechikishi deb qarashimiz mumkin ;

Yotqizilgan bemorlarning 29 tasi (11,28%) birlamchi hamkor g`ilaylik tufayli murojat qilgan

bemorlardir, shulardan 5 dan 12 yoshgacha bo`lgan bemorlar asosiy qismni egallasa (25ta -86,2%),

5 yoshagacha bo`lgan bemorlar yotqizilmagan. 5 yoshgacha bo`lgan bemorlarda aniqlanganida ular

turar joy okulisti nazorati ostida turmog`i kerak.

Bu kasalliklardan tashqari yana 46 ta bemor (17,9%) boshqa kasalliklar (keratitlar, to`r parda

ko`chishi, ko`z yosh xaltasi flegmonasi, dakriosistit, yuqori qovoq ptozi ) tufayli yotqizilgan

bemorlardir.

Xulosa.

Toshkent viloyatidan 2020-yil mart oyidan 2021-yil yanvar oyiga qadar 257 ta bemor

murojat qilgan. Ularning asosiy qismini ko`z jarohatlari (50,2%), karatakta (12,84%), g`ilaylik

(11,28%) va glaucoma (7,78%) tashkil qildi.

Adabiyotlar ro`yxati.

1. Е.А. Егоров. Офтальмология. Учебник для вузов / Издательство: Гэотар- Медиа, 2010 -

242 стр. ил. 218-234 bet

2. Бузруков Б.Т., Левченко О.Г., Хамроева Ю.А. «ПЕРВИЧНАЯ ГЛАУКОМА» (Современные

аспекты этиопатогенеза, клиники, дигностики и лечения) . 5-bet

3. Е.А. Егоров. Офтальмология. Учебник для вузов / Издательство: Гэотар- Медиа, 2010 -

242 стр. ил. 142-bet.

4. Заболевания глазной поверхности в детской офтальмологии: учебное пособие. — М.,

ФМБА России, 2019. — 28 с.

5. Офталмология : национальное руководство/ под ред. С.Э. Авитисова, Е.А Егорова , Л.К.

Мошетовой, В.В.Нерова , Х.П. Тахчити. – М. :ГЭОТАР 2008. -994 с. 23-24 bet

6. Е.Е. Сомова. Избранные разделы детской клинической офтальмологии/ 2016.-308с.:ил.

32-33 bet

Библиографические ссылки

Е.А. Егоров. Офтальмология. Учебник для вузов / Издательство: Гэотар- Медиа, 2010 - 242 стр. ил. 218-234 bet

Бузруков Б.Т., Левченко О.Г., Хамроева Ю.А. «ПЕРВИЧНАЯ ГЛАУКОМА» (Современные аспекты этиопатогенеза, клиники, дигностики и лечения) . 5-bet

Е.А. Егоров. Офтальмология. Учебник для вузов / Издательство: Гэотар- Медиа, 2010 - 242 стр. ил. 142-bet.

Заболевания глазной поверхности в детской офтальмологии: учебное пособие. — М., ФМБА России, 2019. — 28 с.

Офталмология : национальное руководство/ под ред. С.Э. Авитисова, Е.А Егорова , Л.К. Мошетовой, В.В.Нерова , Х.П. Тахчити. – М. :ГЭОТАР 2008. -994 с. 23-24 bet

Е.Е. Сомова. Избранные разделы детской клинической офтальмологии/ 2016.-308с.:ил. 32-33 bet

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов