Синдром профессионального стресса у детских анестезиологов-реаниматологов

CC BY f
51-62
5
0
Поделиться
Маматкулов, И., Сатвалдиева, Э., Бекназаров, А., & Хайдаров, М. (2022). Синдром профессионального стресса у детских анестезиологов-реаниматологов. in Library, 22(2), 51–62. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/18844

Аннотация

В работе затрагивается одна из значимых социальных проблем отечественной медицины - синдром профессионального выгорания медицинских работников. Опрос 130 анестезиологов-реаниматологов и данные, полученные в результате исследования, позволили изучить распространенность и выраженность различных компонентов синдрома профессионального выгорания: эмоционального истощения, деперсонализации и снижения личных достижений в разных возрастных группах.

Похожие статьи


background image

57

ном (традиционная методика ВИМА) у детей с
неврологической симптоматикой различной
урологической, хирургической и офтальмо-
логической патологии. Метод ВИМА, двух-
болюсная методика индукции севофлюрана в

анестезию, обеспечивает предусловный ре-
зультат и минимизирует частоту развития бра-
дикардии, а также ажитацию и ажитацию у
детей. На наш взгляд, использование данного
метода ингаляционного наркоза перспективно,
необходимо продолжить его исследования.

Beknazarov A.B., Satvaldieva E.A., Xaydarov M.B., Mamatkulov I.B.

NEW INSTRUCTIONS FOR THE INTRODUCTION OF SEVOFLURANE AND

INTRODUCTION TO ANESTHESIA IN CHILDREN

Key words:

children, sevoflurane, anesthesia, induction.

Comparison of the effect of the traditional

inhalation method and the method of using IMMA
(flying induction and maintenance anesthesia) and
the incidence of agitation, bradycardia and
agitation in children using the new IMMA
technique

with

two-bolus

induction

with

sevoflurane. The study was conducted in the clinic
of the Tashkent Pediatric Medical Institute. The
study is retrospective and promising. A clinical
analysis of 245 anesthetic procedures with
sevoflurane (traditional VIMA technique) in

children with neurological symptoms of various
urological, surgical and ophthalmic pathologies
was carried out. The VIMA method, a doublebolus
technique of induction of sevoflurane to
anesthesia, provides a preconditioned result and
minimizes

the

frequency

of

bradycardia

development, as well as agitation and agitation in
children. In our opinion, the use of this method of
inhalation anesthesia is promising, it is necessary
to continue its research.

Маматкулов И.Б.,Сатвалдиева Э.А., Бекназаров А.Б., Гайдаров М.Б.

БОЛАЛАР АНЕСТЕЗИОЛОГЛАР ВА РЕАНИМАТОЛОГЛАРДА КАСБИЙ ЗУРИЦИШ

СИНДРОМИ

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

Тадцицод мацсади.

Анестезиологлар ва реаниматологлар орасида касбий зурикиш синдромининг (КЗС)

таркалишини Узбекистан мисолида урганиш.

Материал ва услублар.

Maslach Bumout Inventor (MBI) буйича -тиббиёт ходимларидан 130 анестезио- лог-

реаниматологлар (71 - Тошкентда, 59-вилоятларда; 52 аёллар ва 78 эркаклар) Н. Е. Водопянова томонидан олиб
борилган аноним суровномасида иштирок этишди. Ёшга караб барча респондентлар олти гурухра булинди. Назорат
гурухи (таккослаш) 23 ёшдан 35 ёшгача булган ТошПТИ клиникаси анестезиология ва реанимация булимининг 17
нафар ходимидан иборат булди.

Натижалар.

Тадкикотлар натижасида олинган маълумотлар шуни курсатдики, анестезиолог-реаниматоло-

гларнинг кундалик иш фаолияти, албатта, касбий мухцм зарари борлиги ва юкори масъулият билан ботик эканли-
гини, катта иш микдорининг бажарилиши, уйкусиз навбатчиликнинг мавжудлиги, шахсий деформацияларини ша-
кллантириш ва «нормал турмуш тарзини саклаган холдаги кийинчиликлардаги стресс»ни ривожлантириш намоён
булганлигини курсатади.

Хрзирги вактда тиббиётнинг энг мухим

ижтимоий муаммоларидан бири касбий чарчок
ёки касбий зурикиш синдроми (КЗС) деб
аталиши мумкин, бу биринчи навбатда
одамларга ёрдам бериш билан боглик касблар
(тиббиёт ходимлари, укитувчилар, психо-
логлар, ижтимоий ишчилар ва бошкалар.)
[1,3,4]. Бу муаммога багишланган дастлабки
асарлар утган асрнинг 70-йилларида АКЩда
пайдо булди. 1974-йилда мукобил согликни
саклаш тизимида ишлаган америкалик психо-
лог ва психиатр Х. Ж. Фреуденбергер [2,7] узи
ва хамкасблари учун чарчокни, мотивация ва
масъулиятни йукотишни уз ичига олганлиги
тугрисидаги ходиса кузатилганлигини ёзган.

Бу ходиса «burnout» (зурикиш) деб аталган.
Касбий зурикиш белгилари узок муддатли
стресс ва рухий юкланиш мавжудлигининг ха-
рактерли хусусиятларини курсатиб беради, бу
эса ишлайдиган шахснинг турли аклий сохала-
рининг дезинтеграциясига ва энг аввало хис-
сиётга олиб келади [1,5,8].

ЖССТ

таърифига

кура

(2011),»зурикиш синдроми” (burnout syndrome)
- физик, хис-


background image

58

сиёт ёки мотивацион чарчоклик, иш унум-
дорлиги ва чарчаш, уйкусизлик, соматик
касалликларга таъсир килиш, шунингдек,
вактинчалик ёрдам олиш учун спиртли ичим-
ликлар ёки бошка психоактив препаратлардан
фойдаланиш, бу эса физиологик карамлик- ни
ва баъзи холларда уз жонига касд килиш
кайфиятини ривожлантиришга олиб келади.
Ушбу синдром одатда оилавий хаёт ёки дам
олиш билан бирга шафкатсиз ишлаб чика- риш
ва ортикча садокатдан келиб чикадиган хиссий
талабларга жавобан стресс реакцияси сифатида
каралади. Дастлаб «burnout» уз-узи- ни
кадрламаслик хисси билан толикиш холати деб
тушунилган булса, кейинчалик у бир маъ- ноли
ва купкомпонентли булиб уни урганишда
мухим кийинчиликларга сабаб булди. Бугунги
кунда «зурикиш»билан боFлик юзга якин тур-
ли симптомлар бор. B Perlman, Е.А. Hartman
1982 йилда «зурикиш» куплаб т ърифларни ва
унинг уч асосий компонентларини белгилаб
беришдилар: хиссий толикиш, деперсонализа-
ция ва редукция -шахсий ютуклари камайти-
риш [6,9]. Шундай килиб, W.N. Blikbem (2003)

маълумотларига кура, касбий деформациялари
окибатлари анестезиолог - реаниматологларда
узига хос хиссий толикиш бошка мутахас-
сисларга нисбатан тез-тез етти марта купрок
содир булади ва факат психиатрлар анесте-
зиолог-реаниматологларнинг жонига касд ки-
лишга уринишлар сонини четлаб утган [10].

Тадкикот максади -

анестезиологлар

ва реаниматологлар орасида касбий зурикиш
синдромининг (КЗС) таркалишини Узбеки-
стон мисолида урганиш.

Материаллар ва услублар

Maslach Bumout Inventor (MBI) буйича

-тиббиёт ходимларидан 130 анестезиолог-реа-
ниматологлар (71 - Тошкентда, 59-вилоятлар-
да; 52 аёллар ва 78 эркаклар) Н. Е. Водопянова
томонидан олиб борилган аноним суровнома-
сида иштирок этишди [5]. Ёшга караб барча
респондентлар олти гурухга булинди (1-жад-
вал). Назорат гурухи (таккослаш) 23 ёшдан 30
ёшгача булган ТошПТИ клиникаси анестези-
ология ва ре нимация булимининг 17 афар
ходимидан иборат булди.

1-жадвал

Респондентларнинг ёш гурухлари буйича таксимланиши

Гурух

Тошкент ша\ри шифокорлари

Вилоятдаги шифокорлар

Умумий абс.

(%)

Э, абс. (%)

А, абс. (%)

Э, абс. (%)

А, абс. (%)

30 ёшгача

7 (9,8 %)

8 (11,2 %)

7 (11,5 %)

6 (9,8 %)

28 (21,2 %)

31

-

35

ёш

6 (8,5 %)

5 (7,0 %)

5 (8,2 %)

3 (4,9 %)

19 (14,4 %)

36

-

40

ёш

6 (8,5 %)

7 (9,8 %)

2 (3,3 %)

4 (6,5 %)

19 (14,4 %)

41

-

45

ёш

8 (11,2 %)

1 (1,4 %)

7 (11,5 %)

-

16 (12,1 %)

46

-

50

ёш

3 (4,2 %)

8 (11,2 %)

10 (16,4 %)

1 (1,6 %)

22 (16,7 %)

50 ёшдан катта

6 (8,5 %)

6 (8,5 %)

11 (18,0 %)

3 (4,9 %)

26 (19,7 %)

Умумий

36(50,7 %)

35 (49,3 %)

42 (72,1 %)

17 (27,9 %)

130(100 %)

Суров натижалари 3 та шкала буйича

бахоланди:

1-шкала

хиссий

толикишни

(ке-

чинмалар, эмоционал туснинг пасайиши,
атроф-мухитга кизикишнинг йуколиши ёки
эмоционал туйиниш, агрессив реакциялар, Fа-
забнинг кучайиши, депрессия аломатларининг
пайдо булиши) бахолайди.

-шкала

деперсонализация

(бошка

одамлар билан муносабатларни деперсона-
лизация килиш, бошкаларга карамликнинг
ортиши ёки аксинча, негативизм, беморларга
нисбатан муносабат ва хис-туЙFуларнинг ку-

нимсизлиги) мавжудлигини аниклайди.

3-шкала шахсий ютуклари камайтириш

(уз-узини салбий бахолаш тенденцияси, унинг
ютуклари ахамиятини камайтириш, уларнинг
салохиятини чегараси, вазифаларига боFлик
негативизм, узига бахо бериш ва касбий моти-
вация, уз-узига хурматни камайтириш, маъсу-
лятни узидан сокит килиш ёки узидан четла-
тиш). Суров натижаларини бахолаш куйидаги
«калит» билан таккосланди.(2-жадвал)

2


background image

59


Касбий чарчаш даражасини бахолаш

Кичик улчов

Зурикиш даражасини бахолаш

Паст даража

Урта даража

Юкори даража

Хиссий чарчок

0

-

15

16

-

24

25

ва ундан юкори

Деперсонализация

0

-

5

6

-

10

11

ва ундан юкори

Шахсий ютукларни

камайтириш

37

ва ундан катта

31

-

36

30 ва ундан кичик

Тадкикот натижаларини статистик кайта
ишлаш Statistica 6.0. ёрдамида амалга оширил-
ди. Суров баллари натижалари median кури-
нишида ва интерквартил оралоти (25 ва 75%)
сифатида такдим этилади. Гурухлар уртасида.

-

ги фаркларни бахолаш учун Уилкоксон мезони
кулланилди ва фарклари

р

<0,05 статистик бел-

гилар билан хисобланди.

Натижалар ва мухокама

Тадкикот давомида олинган натижалар

анестезиологлар ва реаниматологлар орасида
КЗС нинг турли куринишларини жуда кенг

таркалганини курсатади. Шундай килиб, ёш
ахоли уртасида эмоционал толикиш курсат-
кичи 20 (17-26) баллни ташкил этиб, Тошкент -
24 (20-30) балл (п = 0.026) ва вилоятларда -24
(20-31) балл (п = 0.224) (3-жадвал) даги
анестезиологларга нисбатан статистик жихат-
дан анча паст булди. Шу билан бирга барча
урганилган гурухларда эмоционал толикиш
курсаткичлари кийматлари КЗС намоён бу-
лишининг уртача даражасига мос келди (паст
даражаси-15 баллгача; уртача даража-16-24
балл; юкори даража-25 баллдан ортик).

3-жадвал

Тошкент шахри ва вилоят шифокорлари КЗС курсаткичлари

Гурухлар

Кичик улчовлар

Умумий балл

Хиссий чарчок

Деперсона лизация

Шахсий ютукларни

камайтириш

Ординаторлар

20 (17-26)

13 (11-16)

33 (28-40)

67 (63-72)

Тошкент шахри

24 (20-30) р = 0,026

15 (12-18) р = 0,039

34 (31-38) р = 0,124

75 (68-83) р = 0,014

Вилоятлар

24 (20-31) р = 0,224

р1 = 0,601

16 (14-18) р = 0,029

р1 = 0,611

38 (33-43) р = 0,619

р1 = 0,007

78 (72-84) р = 0,084

р1 = 0,122

Илова: р - назорат гурухи билан фаркларнинг ахамияти (ординаторлар); р1 - Тошкент ва ви-
лоятдаг шифокорлар гурухи уртасидаги фаркларнинг ахамияти

Барча грухла да КЗС кейинги боски- чи

сифатида деперсонализацион кийматлари
юкори даражада эди ва ординатор гурухлари
учун 13 (11-16) балл ташкил этди. Маълумот-
лар мутахассис врачлар учун юкори булиб,
Тошкентда 15 (12-18), вилоятларда 16 (14-18)
баллни (п = 0.039 ва п = 0.029, мос равишда)
ташкил этди. Таккослаш гурухидаги шахсий
ютукларнинг редукцияси (профессионализ-
мнинг камайиши) 33 (28-40) балл, яъни КЗС
нинг уртача даражасида бахоланд. Бу курсат-
кич амалиётчи анестезиологлар ва реанима-
торлар учун бир оз юкори булди -Тошкентда 34
(31-38) балл ва вилоятда 38 (33-43) балл. Шу
билан бирга, вилоятлрдаги шифокор- лрда
шахсий ютукларни редукция кийматла- ри КЗС

нинг паст даражасига туFри келди ва статисик
жихатдн сезларли даражада (п1 = 0.007)
Тошкент шахидаги шифокорларники- дан фарк
килди. КЗС нинг ёш хусусиятлари- ни аниклаш
максадида барча респондентлар ёшига карб 6
та кчик гурухларга булинди. (4-жадвал)

2- жадвал


background image

60В послеоперационном периоде у пациентов были зарегистрированы 3 степени снижения

слуха: нормальный слух - 2 пациента (2,7%), 1-я степень - 32 пациента (42,7%), 2-я степень -30
пациентов (40%), 3-я степень - 11 пациентов (14,7%) (см.

45

40

35

30

25

20

15

10

5
0 •

нормальный 1 степень

2 степень

3

степень

4 степень

Илова: р - биринчи кичик гурух билан фаркларнинг ахамияти; р1 - олдинги кичик гурух

билан фаркларнинг ахамияти.

Шундай килиб, анестезиолог-реани-

матологларда 30 ёшгача булган эмоционал
толикиш курсаткичи 23 (20-25) баллни таш-
кил этди ва КЗС нинг уртача намоён булиш
даражасига мос келди. 31-35 ёш гурухида 27
(23-32) баллга тенг булган ва кейинчалик 28 ёш
гурухида 36-40 (24-32) баллнинг максимал
кийматига эришган. 41-45 ёшларда хиссий
зурикиш даражасининг 25 (23-28) баллгача
пасайиши кузатилган булса-да, бу узгаришлар
статистик жихатдан ахамиятли фарклар бул-
маган. Катта ёшдаги кичик гурухларда (46-50
ёш ва 50 ёшдан ошган) эмоционал толикиш
курсаткичлари бироз пасайди ва ёш шифокор-
лар кийматларидан сезиларли фарк килмай-
диган мос равишда 24 (20-26) ва 24.5 (22-28)
ташкил этди. Деперсонализация курсаткичи:
30 ёшгача булган ёш кичик гурухида 14.4 (13-
15. 5) балл ва КЗС намоён булишига юкори
даражада мос келди.. 31-35 ёш кичик гурухида
деперсонализация даражалари 16 (14-18) балл-
гача (п = 0.049) ошди. Унинг 17 (15-19) баллик
максимал кийматлари 36-40 ёшдаги шифокор-
ларда кайд этилган (п = 0.007). 41-45 ва 46-50
йиллардаги ёш кичик гурухларида деперсона-
лизация кийматлари 16.5 (15-18) ва 17 (15-18)
ни ташкил этиб, шифокорларда бу курсаткич
даражаси (30 ёшгача) жиддий фаркларга эга
булган. 50 ёшдан кичик гурухда деперсонали-
зация курсаткичи 14 (13-17) баллгача пасайган
ва статистик жихатдан олдинги кичик гурух

(п1 = 0.021) дан анча фарк килган. 30 ёшгача
булган ёш кичик гурухида шахсий ютуклар-
нинг редукцияси 34,5 (33-36) балл даражасига
мос келади. 31-35 ва 36-40 йиллардаги ёш ки-
чик гурухларида бу курсаткичнинг 32 (30-34)
га пасайиши ва 32 (30-36) балл, уз навбатида,
ва 41-45ёшгача булган кичик гурух ва 34.5 (28-
36) балл ёшли кичик гурухда ва 35.5 (3436)
балл учун бир оз усиш 46-50 ёшли кичик гурух
анивланди.. Бу курсаткичнинг максимал
кийматлари - 38 (34-39) балл-50 ёшдан кичик
гурухда топилган (п = 0.014).

Шундай килиб, тадкикот натижалари

шуни курсатдики, энг аник хиссий толикиш
булган даврда КЗС нинг ривожланиши учун
энг «муаммоли» ёш 30 дан 40 ёшгача бул- ган.
КЗСнинг кейинги ривожи 35 ёшдан 50 ёшгача
энг куп тилга олинадиган деперсона-
лизациянинг ривожланишига олиб келади.
Шахсий ютукларнинг редукцияси КЗС на-
моён булишининг паст даражада OFирлиги 30-
40 ёшли даври билан ифодаланади. Ушбу
курсаткичлар асосан ёш анестезиологлар ва
реаниматологлар томонидан касбий тажриба-
ни шакллантириш ва туплаш даври, шунин-
гдек, бу ёш тоифасига тайинланган мухим иш
юкламаси ортиб бораётганлиги ва кадр- лар
етишмаслиги билан изохланиши мум- кин.
Респондентларнинг

Тошкент

шахри

ва

вилоятлар анестезиолог- реаниматологлари
орасида КЗС статистик жихатдан сезиларли

ПЕДИАТРИЯ

Жв

Турли ёш гурухларидаги КЗС курсаткичлари

4- жадвал

ОРИ

Г

ИН

АЛ

ЬНЫ

Е

СТАТЬИ


background image

61

ПЕДИАТРИЯ

фаркларнинг намоён булиш даражасига кура
гурухларга таксимланиши аникланган, аммо
олинган натижалар тиббий ходимларнинг ане-
стезиология-реанимация хизматларидан ушбу
муаммонинг мавжудлигини аник курсатди.
Шундай килиб, Тошкент ва вилоят буйича ре-
спондентларнинг 47,7% ва 43,1% да эмоцио-
нал толикишнинг юкори ва уртача даражалари
топилди, юкори даража эса барча ёш гурухла-
рида сакланиб колмокда. Деперсонализация
КЗС куринишларидан бири сифатида шифо-
корларнинг 93.1 % да юкори даражада намоён
булди ва ёш гурухларида устунлик килди (30
йилгача - 36-40 йил). Катта ёшдаги гурухлар-
да деперсонализация курсаткичлари бироз
пасайди, лекин 6.2-8.5% даражасида колди.
Шахсий ютукларнинг редукцияси паст ва урта
даражадаги куринишларга эга эди (Тош- кент
ва вилоят буйича мос равишда 45,4% ва 36,9%).
КЗСнинг намоён булишининг максимал
куринишлари 30 ёшгача ва 50 ёшдан катта
гурухларда кайд этилган. 36 ёшдан 50 ёшгача
булган урта ёшдаги гурухларда курсаткичлар
2,3-3,8% даражасида булди. Юкори даражада
намоён булиши барча ёш гурухларида шахсий
ютукларнинг редукцияси анча баркарор бу-
либ колди ва 1.5-2.3% ни ташкил этди. Шах-
сий ютукларни кискартириш курсаткичидаги
бундай узгаришлар, эхтимол, мутахассислик-
нинг узига хос хусусиятлари билан боFлик
булиб, тиббиёт фанининг замонавий ютукла-

ридан кундалик амалиётда
фойдаланиш

учун

рухий-

хиссий охангни доимий саклашни та- лаб
килади.

Утказилган

тадкикотлар

Тошкент

шахри ва вилоятлардаги анестезиолог- реани-
матологларда КЗС нинг кенг таркалганлигини
аниклади. КЗСнинг намоён булиши аллакачон
ёш шифокорларда аникланган ва энг куп хис-
сий толикиш ва деперсонализациянинг юкори
даражасида намоён булади. КЗСнинг якуний
боскичи сифатида шахсий ютукларнинг ре-
дукцияси касбий фаолиятга сезиларли таъсир
курсатмасдан, асосан паст даражадаги кури-
нишларга эга. Реанимация ва интенсив терапия
булимида узок йиллар давомида ишлаган урта
тиббиёт ходимлари шифокор

сифатида

мутахасисликка келиши КЗС билан изохлаш
мумкин.

Тадкикотлар натижасида олинган маъ-

лумотлар шуни курсатдики, анестезиолог-реа-
ниматологларнинг кундалик иш фаолияти, ал-
батта, касбий мухим зарари борлиги ва юкори
масъулият билан боFлик эканлигини, катта иш
микдорининг бажарилиши, уйкусиз навбат-
чиликнинг мавжудлиги, шахсий деформаци-
яларини шакллантириш ва «нормал турмуш
тарзини саклаган холдаги кийинчиликлардаги
стресс»ни ривожлантириш намоён булганли-
гини курсатади.

Адабиётлар

1.

Амиров Н.Х. Труд и здоровье руководителей. М.: Гэотар-мед, 2002:136.

2.

Белов В.Г. Практикум по психологии здоро-вья. СПб., 2008:789.

3.

Белов В.Г., Яковлева Н.В., Силина В.И., Парфенов Ю.А., Телепнев Н.А. Особенности професси-

онального выгорания врачей анестезиологов-реаниматологов в различных возрастных периодах. Успехи
геронтологии. 2012;31(2):228-232.

4.

Васильев В.Ю., Пушкаренко И. А. Причины развития «эмоционального выгорания» у анестезио-

логов-реаниматологов. Общая реаниматология. 2011;7(2):66-70.

5.

Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. - СПб.:

Питер, 2008:336.

6.

Blikbern WN. (2003). Selfefficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psych. Rev., 84,

191-215.

7.

Freudenberger HJ. (1974). Staff burnout. J. Soc. Iss., 30 (2), 159-165.

8.

Paine WS. (1982). Job stress and burnout. Beverly Hills, 9, 44-50.

9.

Perlman B, Hartman EA. (1982). «Burnout»: summary and future and research. J. Hum. Rel., 14 (5),

153-161.

10.

Silverstein JH. (1993). Psychosomatic medicine. Psychiatry, 45 (2), 129-131.

ORIG

INA

L

AR

T

ICLE

S


background image

Ключевые слова:

синдром профессионального выгорания, анестезиологи-реаниматологи, воз

растные группы.

В работе затрагивается одна из значимых со-
циальных проблем отечественной медицины -
синдром профессионального выгорания ме-
дицинских работников. Опрос 130 анестезио-
логов-реаниматологов и данные, полученные в
результате исследования, позволили изучить

The work touches upon one of the significant
social problems of domestic medicine - the
syndrome of professional burnout of medical
workers. A survey of 130 anesthesiologists-
resuscitators and the data obtained as a result of the

study allowed us to study распространенность и
выраженность

различных

компонентов

синдрома

профессионального

выгорания:

эмоционального истощения, деперсонализации
и снижения личных достижений в разных
возрастных группах.

the prevalence and severity of various components
of the professional burnout syndrome: emotional
exhaustion, depersonalization and reduction of
personal achievements, in different age groups.

Нурмухамедова Ф.Б.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРО-

НИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ПАЦИЕНТОВ С ДЕПРЕССИВНЫ-

МИ РАССТРОЙСТВАМИ

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Цель исследования.

Данного исследования явилось определение, могут ли предоперационные депрессив-

ные симптомы влиять на качества жизни (КЖ) после операций на среднем ухе у пациентов с хроническим гнойным
средним отитом (ХГСО).

Материалы и методы.

Нами было исследовано 80 пациентов с ХГСО (с холестеатомой или без). Предопе-

рационная оценка КЖ и психологического состояния пациента проводился за 1 день до операции. Повторно показа-
тели были оценены спустя 6 месяцев после операции. Послеоперационная оценка включала измерение КЖ, скрининг
на наличие и тяжести депрессии, тональная аудиометрия.

Результаты.

Это исследование включало 80 пациентов: мужчин - 34 (42,5%), женщин - 46 (57,5%). Возраст

пациентов составил от 18 до 70 лет, средний возраст - 37±5,68 лет.

ХГСО в виде одностороннего поражения встречался у 52 пациента (65%), в виде двустороннего - у 28 чело-

век (35%), причем статистически значимой разницы по полу не наблюдалось (р>0,05).

Хронический отит - это общее забо-

левание, которое влияет на 0,45-2,6% населе-
ния [3,4]. Пациенты с хроническим гнойным
средним отитом (ХГСО) страдают от частого
гноетечения, боли и снижение остроты слуха;
из-за больших проблем с общением, это
приводит к социальным и эмоциональным
ограничениям. Кроме того, ХГСО приводит к
ограничениям в повседневной жизни, а также к
частым посещениям лечебных учреждениях [4-
6]. В настоящее время качество жизни,

связанное со здоровьем (КЖ) стало важным
параметром в жизни пациента. Результат по-
казателей КЖ даже после хирургического ле-
чения на среднем ухе, является актуальным
[1,2,15]. Предыдущие исследования в основ-
ном сосредоточены на развитии и валидации
опросников связанных с КЖ, а также с изу-
чением факторов влияющих на их показатели
[4,8-10]. Депрессия долгое время была связана
с расстройствами слуха [11-13]. Тем не менее,
сосуществование нарушений настроения

ОРИ

Г

ИН

АЛ

ЬНЫ

Е

СТАТЬИ

Mamatkulov I.B., Satvaldieva E.A., Beknazarov A.B., Haydarov M.B.

PROFESSIONAL BURNOUT BY DOCTORS OF CHILDREN’S

ANESTHESIOLOGISTS-

RESEANIMATORS

Key words:

professional burnout syndrome, anesthesiologists-resuscitators, age groups

62

Маматкулов И.Б.,Сатвалдиева Э.А., Бекназаров А.Б., Гайдаров М.Б.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У ВРАЧЕЙ ДЕТСКИХ

АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

Библиографические ссылки

Амиров Н.Х. Труд и здоровье руководителей. М.: Гэотар-мед, 2002:136.

Белов В.Г. Практикум по психологии здоро-вья. СПб., 2008:789.

Белов В.Г., Яковлева Н.В., Силина В.И., Парфенов Ю.А., Телепнев Н.А. Особенности профессионального выгорания врачей анестезиологов-реаниматологов в различных возрастных периодах. Успехи геронтологии. 2012;31(2):228–232.

Васильев В.Ю., Пушкаренко И. А. Причины развития «эмоционального выгорания» у анестезиологов реаниматологов. Общая реаниматология. 2011;7(2):66–70.

Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. – СПб.: Питер, 2008:336.

Blikbern WN. (2003). Selfefficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psych. Rev., 84, 191-215.

Freudenberger HJ. (1974). Staff burnout. J. Soc. Iss., 30 (2), 159-165.

Paine WS. (1982). Job stress and burnout. Beverly Hills, 9, 44-50.

Perlman B, Hartman EA. (1982). «Burnout»: summary and future and research. J. Hum. Rel., 14 (5), 153-161.

Silverstein JH. (1993). Psychosomatic medicine. Psychiatry, 45 (2), 129-131.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов