Симптомы и гематологические показатели нарушений кальциевого и фосфорного обмена у цыплят-несушек

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
15-17
0
0
Поделиться
Элмуродов, Б., Хамракулов, Н., & Эшбуриев, С. (2022). Симптомы и гематологические показатели нарушений кальциевого и фосфорного обмена у цыплят-несушек. in Library, 22(2), 15–17. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/29557
Бозорбой Элмуродов, Ветеринарный научно-исследовательский институт

Директор Научно-исследовательского ветеринарного института, профессор, доктор ветеринарных наук

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В статье описаны симптомы и гематологические показатели нарушений кальциевого и фосфорного обмена у кур-несушек.

Похожие статьи


background image

VETERINARIYA

MEDITSINASI

ПАРАЗИТАР КАСАЛЛИКЛАР

#02 (171) 2022

15

UDK: 636.5: 637.

N.Sh Hamraqulov,

tayanch doktorant,

B.A. Elmurodov,

v.f.d. katta ilmiy xodim,

S.B. Eshburiyev,

ilmiy rahbar, v.f.d., dotsent,

G.T. Abduraimova,

magistrant,

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

TUXUM YO‘NALISHDAGI TOVUQLARDA KALSIY VA FOSFOR ALMASHINUVI

BUZULISHINING SIMPTOMLARI VA GEMATOLOGIK KO‘RSATKICHLARI

Аннотация

В

статье описаны клинические признаки нарушений фос-

форно-кальциевого обмена в яичном направлении и наблюдаемые
изменения биохимических показателей крови.

Summry

The article describes the clinical signs of disorders of phos- phorus-

calcium metabolism in the egg direction and the observed changes

in

biochemical parameters of blood.

Kalit so‘zlar:

tovuqlar, tuxum, qon, kalsiy, fosfor, mineral, tuxum yo'li, gipodinamiya osteomalyastiya

Mavzuning dolzarbligi:

Parrandachilik xalqi- mizning

oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondirishda muhim
manba bo‘lib xizmat qilmoqda. Parrandalarning genetik
potensiali darajasida mah- suldorligini ta’minlashning nazariy
asoslari va pro- filaktik tadbirlarini ishlab chiqish bugungi
kunda veterinariya sohasi oldidagi asosiy vazifalardan
hisoblanadi.

Hozirgi

paytda

mamlakatimizda

yuqori

mahsuldor par- randa zotlari va krosslari mavjud. Ammo
parrandalar- ni oziqlantirishdagi kamchiliklar: sifatsiz
oziqalar,

rat-

sion

tarkibida

vitaminiar,

makro

va

mikroelementlar va boshqa biologik faol qo‘shimchalaming
yetishmasligi ularning mahsuldorligi, reproduktiv qobiliyati va
ka- salliklarga chidamliligining pasayishi, tuxumdan jo‘ja
ochib

chiqishidagi

kamchiliklarga

sabab bo‘lmoqda.

Parrandalar organizmida bir vaqtning o‘zida bir necha mineral
moddalarning yetishmovchiliklari aralash pa- tologiya holida
noaniq belgilar bilan kechadi. Shuning uchun tovuqlarda
modda almashinuvi buzulishi bilan kechadigan kasalliklarga
tashxis qo‘yishda klinik tek- shirishlar va ozuqa ratsionlarini
zootexnikaviy tahlil qilish bilan bir qatorda qon, suyak, tuxum
po‘chog‘i va tuxum sarig‘ida biokimyoviy, patologoanatomik,
organoleptik hamda tuxumni fizikaviy tekshirishlardan
o‘tkazilishi talab etiladi.

Kalsiy-fosfor almashinuvi buzulishlarini o‘ziga xos klinik

belgilari va kasal parrandalar qondagi ko‘rsat- kichlarda bir
qator o‘zgarishlar kuzatiladi. Mineral- lar, jumladan kalsiy-
fosfor yetishmovchiligi qondagi umumiy, ayniqsa, ionlangan
kalsiy hamda anorga- nik fosfor miqdorlari, oqsilsiz kalsiy
darajasi va rent- genologik tekshirish natijalari e’tiborga
olinadi [2,6].

Tuxum beradigan tovuqlarda kalsiy-fosfor yetish-

movchiligida qon ishlab chiqaruvchi a’zolar zo‘riqadi,
xususan, qondagi eritrotsitlar soni 42,8 va gemoglobin
miqdori-43,1 foiz pasayadi, leykotsitlar miqdori esa 1,9
martaga oshadi.

Kalsiy-fosfor almashinuvi buzulishi ayniqsa tuxum

beradigin mahsuldor tovuqlarda klinik belgilar yaqqol
namoyon boTadi, xususan holsizlanish, patlaming xur-
payishi, qanotlaming tushishi, ishtahaning pasayishi va lizuxa

kuzatiladi. Keyinchalik, oyoqlarning zaiflashu- vi, oqsash,
o‘tirib qolish va harakat muvozanatining buzulishi belgilari
kuzatiladi. Uzoq vaqt davomida yetishmasligi osteomalyatsiya
rivojlanadi. Uning dast- labki belgilariga tuxumning yupqa
po‘choqli va ba’zan po‘choqsiz tug‘ilishi, shuningdek,
tovuqning tuxum berishdan qolishi, ovqat hazm qilish
tizimining o‘ziga xos buzilishlari va keyinchalik, suyaklar
deformatsiya-

si,

suyaklarning yumshab qolishi va sinuvchan

bo‘lishi kuzatiladi.

Tadqiqot obyekti, joyi va uslubiyatlari.

Tuxum yo‘nalishidagi tovuqlarda kalsiy-fosfor al-

mashinuvi buzilishlarini o‘rganish maqsadida Lomann Braun-
Klassik zotli tovuqlarda klinik va organoleptik tekshirishlar
olib borildi. Tekshirishlar uchun tuxum

be

radigan tovuqlardan

30 boshdan uchta yoshdagi jami 90 bosh etalon guruh ajratib,
birinchi guruhdagi tovuqlar

24-28-32-

haftalik tuxum

beradigan tovuqlar ajratib olindi, tekshirishlar 60 kun
mobaynida olib borildi. Tovuqlarda har

15

kunda bir marotaba

tekshirishlar olib borildi. Tovuqlar xo‘jalik ratsioni bilan
oziqlantirildi.

Tovuqlarda klinik tekshirishlar o‘tkazish orqa- li umumiy

holat, ishtaha, ko‘z shilliq pardalari, toj va sirg'alarining rangi,
par va patlar, harakat a’zolarining holati, tumshuq va
oyoqlarning rangi, tuxum berish foizi, tuxum po‘chog‘i
yupqaligi, 1 daqiqadagi yurak urishi va nafas soni aniqlandi.

Laborator tekshirishlar VITI mikrobiologiya labo-

ratoriyasida olib borildi. Tovuqlardan olingan qon na-
munalarida gemoglobin (gemoglobin- sianidli usul), umumiy
kalstiy (V.P.Vichev, L.V.Karakashov usuli), anorganik fosfor
(Puls bo‘yicha V.F.Kromislov va L.A.Kudryavsteva usuli),
tokoferol (xromatografiya usulida), glyukoza (Orto-toluidin
bilan rangli reaksiya) usullardan foydalanildi.

Olingan natijalar va uning tahlili.

Tadqiqotlari- mizda

kalsiy-fosfor yetishmovchiligi paytida klinik tek-


background image

VETERINARIYA

MEDITSINASI

ПАРАЗИТАР КАСАЛЛИКЛАР

16

#02 (171)2022

shirishlar o‘tkazish orqali umumiy holat, ishtaha, ko‘z shilliq
pardalari, toj va sirg‘alarining rangi, teri, par va patlar, harakat
a’zolarining holati, tumshuq va oyoqlar- ning rangi, tuxum
berish foizi, tuxum po‘chog‘i yupqa- ligi, 1 daqiqadagi yurak
urishi va nafas soni aniqlandi. Tekshirishlar tajribalardan oldin
va har 30 kunda bir marta o‘tkazildi. Fermer xo'jaligining
tuxum yo‘na- lishidagi Lomann Braun-Klassik zotli
tovuqlarda klinik tekshirishlar natijalariga ko‘ra 40-45% da
umumiy holsizlanish, toj va sirg‘alarning oqarishi,
gipodinami- ya, ishtahaning pasayishi, o‘sishdan qolish,
oriqlash, mahsuldorlikning pasayishi, terming yupqalashishi
va quruqlashishi, patlarning hurpayishi, 10-14% tovuqlarda
burun teshiklaridan zardobli kataral oqmalar oqishi, patlaming
tushishi kabi kalsiy-fosfor etishmovchiligiga xos bo‘lgan
klinik belgilar kuzatildi.

1-rasm. Tajribadagi tovuqlarning klinik

■ ko‘rsatkichlari n=30.

Ayrim tovuqlarda oyoqlarning zaiflashuvi, choToq- lanib

harakatlanish, oyoqlarini bukib o'tirib qolish, harakat
muvozanatining

buzilishi

kuzatildi.

Kalsiy-fosfor

yetishmovchiligi uchun tavsifiy simptom hisoblan- gan
oyoqlarning qiyshayishi, 14,6% tovuqlarda tu- xumning yupqa
po‘choqli, ba’zida po‘choqsiz boTishi va tuxum berishdan
qolish, suyaklarning yumshab qoli- shi va sinuvchan boTishi,
ba’zi tovuqlarda boshni orqa- ga yoki bir tomonga qilib yotish,
oyoq va qanotlarning zaiflashuvi, qaltirash kabi kalsiy-fosfor
etishmovchiligiga xos klinik belgilar kuzatildi. Tajribadagi
tovuqlarda tekshirishlar boshida tuxum mahsuldorligi o‘rtacha
89,6%, tekshirishlar oxiriga kelib, 78,4% ni tashkil etdi.
Tovuqlarda tuxum berishning kamayishi, yupqa po‘choqli
tuxum tug‘ishi ularda kalsiy-fosfor yetishmovchiligi oqibatida
kelib chiqadi.

Tekshirishlar davomida tuxum beradigan tovuqlarning

klinik ko‘rsatkichlari puls va nafasning tezlashishi ya’ni,
tekshirishlar

boshidagi

koTsatkichlarga

nisbatan

bir

daqiqadagi nafas sonining o‘rtacha 1,2 martaga, yurak
urishining 1,07 martaga tezlashganligi aniqlandi.

2-rasm. Tovuqda patlarning tushishi va hurpayishi.

3-rasnt. Tovuq tuxumining yupqa po ‘choqli va po ‘choqsiz

bo ‘lishi

“Darg‘omparranda” parrandachilik fermer xo‘jaligi- da

tajribadagi tuxum beradigan tovuqlarda qonning biokimyoviy
koTsatkichlari

tekshirishlaming

boshidagi

(24-hafta)

koTsatkichlarga nisbatan tekshirishlaming oxiriga kelib (32-
hafta), gemoglobin miqdorining o‘r- tacha 98,7±2,5 g/1 dan
86,6±2,5g/l gacha, umumiy kalsiyni 2,86±0,12 mmol/1 dan
l,72±0,06 mmol/1 gacha, anorganik fosfomi

-

2,38±0,31

mmol/1 dan l,96±0,32 mmol/1 gacha, glyukozani

-

5,54±0,48

mmol/1 dan

Tekshirishlar vaqti

Gemoglabin, g/1

Umumiy kalsiy,

mmol/1

Glyukoza mmol/1

Anorganik fosfor

mmol/1

Tokoferol Mkmol/1

meyor

89-129

2,0 - 3,0

1,44-7,77

1,78-2,42

7-12 мкг/мл

24-hafta

98,7±2,5

2,86±0,12

5,54±0,46

2,38±0,31

0,60±0,06

28-hafta

92,5±2,1

2,05±0,03

5,40±0,38

2,27±0,24

0,56±0,06

32-hafta

86,6±2,5

l,72±0,06

5,32±0,32

l,96±0,38

0,50±0,06

1-jadval.

Tovuqlar qonining biokimyoviy ko‘rsatkichlari (p=30)


background image

VETERINARIYA

MEDITSINASI

ПАРАЗИТАР КАСАЛЛИКЛАР

#02 (171) 2022

17

5,32±0,38 mmol/1 gacha, tokoferolni - 0,60±0,06 mk- mol/1
dan 0,50±0,07 mkmol/1 gacha kamayishi xarak- terli bo‘ldi.

4-rasrn. Tovuqlar qonidagi umumiy kalsiy va anor-

ganik fosfor ко ‘rsatkichlari

Tovuqlarda tuxum berish davrida qonning bio- kimyoviy

ko‘rsatkichlarini keskin o‘zgarib borishi tovuqlarda yengil,
o‘rta va og‘ir kalsiy-fosfor yetish- movchiligiga olib keladi.

Tovuqlaming kalsiy-fosfor yetishmovchiligi pay- tida

tajribalaming boshdagi ko'rsatgichga nisbatan tajribalaming
oxirdagi ko'rsatkichlar qondagi gemo- globin miqdorining
o‘rtacha 12,1 g/1, glyukozani 0,22 mmol/1 ga, umumiy
kalsiyni - 1,14 mmol/1, anorganik fosforning 0,42 mmol/1 va
tokoferolni 0,10 mkmol/1 ga kamayishi aniqlandi. Tovuqlarda
tuxum berish davrin- ing kuchaygan paytida (24-32 hafta)
tuxumga kirgan davri (20-24-haftalik)ga nisbatan qondagi

gemogla- bin, umumiy kalsiy, glyukoza, anorganik fosfor va
to- kaferolning miqdorini kamayishi mahsuldorlikning
ko'payishi bilan to'yimli oziqalarga va minerallarga bo'lgan
talabning kuchaishi bilan izohlanadi.

Xulosa.

Tovuqlarda kalsiy va fosfor almashinuvi

buzilishlari o‘rtacha 30-40% tovuqlarda toj va sirg‘alar- ning
oqarishi,

ishtahaning

pasayishi,

oriqlash,

terining

quruqlashishi, patlarning hurpayishi, qanotlaming tushishi,
14,6% da tuxumning yupqa po‘choqli boTishi, tuxum
mahsuldorligining

11

,2%

gacha

kamayishi

bilan

xarakterlanadi.

Tovuqlarda tuxum berish davrining kuchaygan paytida

(24-32

hafta) tuxumga kirgan davri (20-24-hafta- lik)ga

nisbatan qon tarkibidagi gemoglobin miqdorini o‘rtacha 12,3%
ga, glyukozani- 4,0

%

ga, umumiy kalsiyni- 39,86 %,

anorganik fosfomi

-

17,6%,

ga ka

mayishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.

Norboyev

Q.N.,

Bakirov B.B., Eshburiyev

B.M.

Hayvonlaming ichki yuqumsiz kasalliklari. Darslik.

Sa-

marqand 2020. 485 b.

2.

Душейко

A.A.

Витамин

А

обмен и функции. - Киев:

“Наукова Думка”, 1989. -

С. 244-245.

3.

Bakirov

В.В.,

Ro‘ziqulov

N.B.

Yosh hayvonlar va

parrandalarning yuqumsiz kasalliklari. O’quv uslu- biy
qo‘llanma. Samarqand, 2018.

Ахмедов Суннат Мухитдинович,

мустацил изланувчи, ассистент,

Даминов Асадулл о Сувонович,

в.ф.д., профессор,

Кулиев Боходир Амридинович,

в.ф.н., доцент,

Самарканд ветеринария медицинаси института

ПАРАМФИСТОМАТОЗ ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ ВА

ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ

Аннотация

В статье анализирована научные литературы посвященной

эпизоотологии, составу вида и патанатомически изменения
парамфистоматоза крупного и мелкого рогатого скота. Даётся
заключение о целях научно-исследовательских работ.

Summary

The article analyzes the scientific literature on epizootology, species

composition and pathological changes inparamphistomatosis in cattle
and small ruminants. The conclusion about the purposes of research
works is given.

Калит сузлар:

paramphistomum cervi, p.ichikawai, liorchis scotiae, gastrothylax crumenifer, фолликула, парамфистоматоз, дуоденит,

энтерит, кахексия, атрофия, ворсинка.

Мавзунинг долзарблиги:

Кейинги йилларда экологик

мухитнинг кескин узгариши бир томондан хайвонлар
резистентлигига салбий таъсир утказаётган булса, иккинчи
томондан касаллик кузгатувчи паразит- ларнинг турли

экологик худудларга кенг таркалишига имконият яратмокда.
Шунинг учун илмий-тадкикотлар худудларнинг экологик
холатини урганиш билан боглик холда олиб борилса,
максадга мувофик булади. Куйлар

УДК:576.89:616

Библиографические ссылки

Norboyev Q.N., Bakirov B.B., Eshburiyev B.M. Hayvonlaming ichki yuqumsiz kasalliklari. Darslik. Samarqand 2020. 485 b.

Душейко A.A. Витамин А обмен и функции. - Киев: “Наукова Думка”, 1989. - С. 244-245.

Bakirov В.В., Ro‘ziqulov N.B. Yosh hayvonlar va parrandalarning yuqumsiz kasalliklari. O’quv uslu- biy qo‘llanma. Samarqand, 2018.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов