Диагностика и эпизоотический статус эймерии кроликов в некоторых районах Самаркандской области

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
38-42
1

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Диагностика и эпизоотический статус эймерии кроликов в некоторых районах Самаркандской области. in Library, 1(2), 38–42. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/31128
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В данной статье в хозяйствах, специализирующихся на современном кролиководстве Булунгурского и Джомбойского районов Самаркандской области, проведена инспекционная работа по эймерозу кроликов, описано состояние экстенсивности и интенсивности инвазии.

Похожие статьи


background image

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

18-aprel 2023-yil.

38

UDK:616-093:636.92

SAMARQAND VILOYATINING AYRIM TUMANLARIDA QUYON

EYMERIOZINING DIAGNOSTIKASI VA EPIZOOTIK HOLATI

Xushnazarov A.X

., tayanch doktorant,

Davlatov R.B.,

professor

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar

universiteti

Annotatsiya.

Ushbu maqolada Samarqand viloyatining Bulung‘ur va Jomboy

tumanlaridagi zamonaviy quyonchilikka ixtisoslashgan xo‘jaliklarda quyon eymerozi
uchun tekshirish ishlari amalga oshirilgan bo‘lib invaziyaning ekstensivlik va
intensivlik holati bayon qilingan.

Kalit so‘zlar.

Quyon,

eymerioz, eymeriya, protozoa, apicomplexa, sporozoa,

coccidiida, ootsista, invaziya, Darling usuli, ekstensivlik, intensivlik.


Mavzuning dolzarbligi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-

fevraldagi PQ-120-son qarorida O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va
uning tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha 2022 - 2026-yillarga mo‘ljallangan dasturi
tasdiqlangan bo‘lib, mamlakatda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni
ko‘paytirish hisobiga oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash, ishlab chiqarishning
zamonaviy usullarini keng joriy etish, bu orqali qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish,
kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirish, chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini
davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, mazkur sohada zamonaviy
axborot-kommunikatsiya

texnologiyalari

va

ilm-fan

yutuqlaridan

samarali

foydalanishni tashkil etish maqsadida: chorvachilik sohasi va uni tarmoqlarining joriy
holati tahlil qilinganda bugungi kunda respublikamizda 254 ta quyonchilik xo‘jaligi
faoliyat yuritayotganligi ilg‘or xorijiy tajriba asosida chorvachilik sohasining
quyonchilik tarmoqlarida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar salmog‘ini oshirish;
quyon go‘shti mahsulotlarining ichki va tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini
oshirish hamda mahalliy mahsulotlarni xalqaro sifat talablariga moslashtirish; quyon
go‘shtining tavsiya etilgan minimal iste’mol normalarini qayta ko‘rib chiqish,
shuningdek, aholining sog‘lom ovqatlanish madaniyatini oshirish; quyonchilik
tarmog‘ini yanada rivojlantirish hamda kooperatsiya tizimi asosida mahsulot ishlab
chiqarish hajmini ko‘paytirish.

Ushbu ustuvor yo‘nalishlar doirasida respublikamizda sifatli quyon go‘shtini

iste’mol qilish darajasini ko‘tarish hamda umumiy go‘sht mahsulotlari hajmida uning
ulushini oshirish nazarda tutilgan va ijrosi bo‘yicha barcha mas’ul tashkilot va
korxonalarning faoliyatini jadallashtirish talab etilgan.

Dasturni amalga oshirishdan kutilayotgan natijalar quyonchilik tarmog‘ini

rivojlantirish yo‘nalishida: quyon go‘shtini yetishtirish hajmi 100 tonnadan 23 ming
tonnaga yetkazish aholi jon boshiga quyon go‘shtini iste’mol qilish hajmini 3
kilogrammdan oshirishga imkoniyat yaratadi; quyon boqishni ilmiy asosda yo‘lga


background image

18-aprel 2023-yil.

VETERINARIYA SANITARIYA EKSPERTIZASI KAFEDRASI

39

qo‘yish maqsadida respublika hududlarida quyonchilik naslchilik xo‘jaliklarini
tashkil etish va naslli quyonlar bosh sonini ko‘paytirish choralarini ko‘rish; go‘sht
yo‘nalishidagi quyon zotlarini mahalliy sharoitga moslashtirish va ixtisoslashgan
quyonchilik bo‘rdoqichilik xo‘jaliklarini tashkil etish hisobiga kooperatsiya tizimini
joriy etish va qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish choralarini ko‘rish; ilm-fan va
ishlab chiqarishni tizimli asosda uzviy integratsiyalashtirish, innovatsion
texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish, quyonchilik tarmog‘ida yuqori malakali
mutaxassislarga bo‘lgan joriy va istiqboldagi ehtiyojni hisobga olgan holda kadrlar
tayyorlash, ularning malakasini oshirish maqsadida o‘quv-uslubiy qo‘llanma va
amaliy tavsiyalar tayyorlash, chop etish zaruriyati mavjud.

Ayni paytda quyonlarning kasallanishida parazitar kasalliklarning salmog‘i

ham sezilarli darajada oshmoqda, bunga asosiy sabab quyonchilik bilan
shug‘ullanuvchilarning malakasini yetishmasligi, veterinariya mutaxassislarining jalb
etilmaganligi, zoogigyena va sanitariya qoidalariga rioya etmaslik, parazitar
kasalliklarga qarshi rejali profilaktika choralari ko‘rilmasligidir.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash dolzarb vazifa hisoblangan hozirgi davrda

quyonchilik tarmog‘ini ham samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu
dolzarb vazifani bajarishda quyonlarda uchraydigan kasalliklarni oldini olish va
samarali davolash usullarini joriy etish ushbu tarmoq uchun ishlab chiqarishdagi
zarurat hisoblanadi. Chunki so‘nggi yillarda Respublikamizda quyonlarning parazitar
va boshqa kasalliklari ilmiy izlanuvchilar tomonidan deyarli o‘rganilmagan.

Tadqiqotning maqsadi

. Samarqand viloyatining Bulung‘ur va Jomboy

tumanlarida ko‘paytirilayotgan naslli (Hycole zotli) quyonlar orasida eymeriozni
diagnostikasi hamda epizootologik holatini o‘rganishdan iborat.

Tadqiqot ob’ekti va uslublari.

Tadqiqotlar Samarqand viloyatining Bulung‘ur

hamda Jomboy tumanlaridagi shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo‘jaliklari,
“Bo‘riboy Mustaev zamin nur” F/X hamda “Jomboy ko‘chatchilik tomorqa xizmati”
MCHJ larida ko‘paytirilayotgan turli yoshdagi spontan (tabiiy) zararlangan
quyonlarda olib borildi. Tadqiqotlarda quyonlardan olingan tezak namunalarini
tekshirishda Darling usulidan foydalanildi.

Muammoning urganilganlik darajasi.

Quyon eymeriozining qo‘zg‘atuvchisi

sistematika bo‘yicha

Protozoa

hayvonot olamiga,

Apicomplexa

tipiga,

Sporozoa

sinfiga,

Coccidiida

turkumiga,

Eimeriidae

oilasiga,

Eimerinae

kichik oilasiga va

Eimeria

avlodiga mansub. Ushbu koksidiyalar turlaridan biri

Eimeria stiedae

quyon

jigarida parazitlik qiladi va eymeriozni keltirib chiqaradi, boshqa turlari

E.perforans,

E.media, E. magna, E.irresidua

lar esa ichakda parazitlik qilib, patologik jarayon

uzoq vaqt davom etadi (30-50 kun).

Barcha sporalilar kabi quyon eymeriozi ham uchta taraqqiyot davrini boshdan

kechiradi: 1 davr – shizogoniya yoki jinssiz ko‘p marta bo‘linish yo‘li bilan
ko‘payish; 2 davr – gametogoniya yoki jinsiy ko‘payish; 3 davr – sporogoniya yoki
jinssiz ko‘payish yo‘li bilan sporozoitlar hosil qilish va ularni bir xo‘jayin ishtirokida
rivojlanuvchilarida tashqi muhit taassurotidan himoya qiluvchi spora hosil qilish
davrlari bilan ko‘payadi.


background image

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

18-aprel 2023-yil.

40

Eymeriyalarni hayvon ozganizmida joylashuviga bog‘liq ravishda quyon

eymerozining uch shakli farqlanadi: 1. Ichak, 2. Jigar, 3. Aralash shakllari.
Amaliyotda invaziyaning aralash shakli muhim o‘rin tutadi. Kasallikning
boshlanishida quyonning ichaklari zararlanib, keyinchalik jigari invaziyalanadi va
natijada aralash shakl boshlanadi. Invaziyaning yashirin davridan keyin quyonchalar
loxaslanadi, odatdagidek harakatchanligi yo‘qolib, qornini yerga berib yotadi.
Ishtahasi pasayib, ozuqa yemay qo‘yadi. Qorin bo‘shlig‘i shishadi va og‘riq beradi,
axlati suyuqlashib, bazan shilliq va qon aralash bo‘ladi. Kasal quyonlar o‘sishdan
qoladi, oriqlaydi, jun qoplami hurpayib turadi. Siydik ajralishi tezlashadi. Ba’zan
so‘lak ajralish kuchayib, burun shilliq pardasi kataral yallig‘lanadi va kon’yuktivit
rivojlanadi. Jigarda yallig‘lanish jarayonlarini boshlanishi bilan organizm
nimjonlashib, quyon tashqi muhitga e’tiborsiz bo‘lib qoladi va uzoq yotadi. Ishtahasi
yo‘qoladi, qorni shishgan bo‘lib, o‘ng tomonini bosib ko‘rganda og‘riq sezadi.
Ko‘rinarli shilliq pardalari sarg‘ayadi, oyoqlari va bo‘yin mushaklari shol bo‘lib,
qaltiray boshlaydi, so‘ngra esa 7-10 kunda nobud bo‘ladi.

Tadqiqot usullari va natijalari.

Tadqiqotlarimiz Samarqand viloyatining

Bulung‘ur va Jomboy tumanlarida o‘tkazildi. Ilmiy tadqiqot davomida eksperimental,
mikroskopik va statistik usullardan foydalanildi. Kasallikka gumon qilingan va
kasallangan quyonlarning 3-5 gr tezak namunasi suv bilan zichlik darajasi yarim
suyuq holatga kelguncha aralashtirildi, sentrifuga probirkalariga suzildi va 1-2 daqiqa
davomida sentrifuganing 1000-1500 tezlik/min davomida sentrafuga qilindi.
Suyuqlik qismi to‘kib tashlandi, cho‘kmaga glitserin va osh tuzining to‘yingan
eritmasidan teng miqdorda tayyorlangan aralashmadan qo‘shildi, sentrifuga
probirkasi yaxshilab chayqatilib, qaytadan 2 daqiqa davomida 1000-1500
tezlik/minutda sentrafuga qilindi. Suyuqlik yuzasiga qalqib chiqqan eymeriya
ootsistalari simli ilmoq bilan olinib, buyum oynasiga qo‘yilib, mikroskopda
tekshirildi. Tekshirilgan quyonlarning tezak namunasida eymeriya ootsistalari
mavjudligi aniqlandi.

1-jadval.

Quyon eymeriozini koprologik tekshirish natijalari

Xo‘jalik nomi

Quyonlar

bosh soni

Tekshirish

usuli

Invaziyaning

ekstensivligi

soni

foyizi

“Bo‘riboy Mustaev

zamin nur” F/X

355

koprologik

24

6,2

“Jomboy ko‘chatchilik

tomorqa xizmati” MCHJ

125

koprologik

36

28,8

Ushbu jadval ma’lumoti bo‘yicha “Bo‘riboy Mustaev zamin nur” F/X da

parvarishlanayotgan 355 bosh quyonlarning 24 boshida eymeriyalar bilan
zararlanganligi tekshiruv natijasida aniqlanib, invaziyaning ekstensivligi 6,2 % ni
tashkil qildi.

Jomboy tumanidagi “Jomboy ko‘chatchilik tomorqa xizmati” MCHJ da

ko‘paytirilayotgan 125 bosh quyonlarning 36 boshi eymerioz bilan kasallanganligi


background image

18-aprel 2023-yil.

VETERINARIYA SANITARIYA EKSPERTIZASI KAFEDRASI

41

koprologik usul yordamida aniqlanib invaziyaning ekstinsivligi 28,8 ni tashkil etdi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra kasallikni ikki tumandagi tarqalish holati, saqlash

sharoiti, oziqlantirish va profilaktika tadbirlarini rejali amalga oshirish
ko‘rsatkichlariga bog‘liq bo‘lib, “Bo‘riboy Mustaev zamin nur” F/X da oxirgi
zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanganlik va oziqlantirish uchun
boyitilgan qo‘shimchalari mavjud oziqa berilganligi, profilaktika maqsadida
eymerostatik vositalardan foydalanilganligi natijasida kasallik ko‘rsatgichi nisbatan
past ko‘rsatkichda bo‘lsa, “Jomboy ko‘chatchilik tomorqa xizmati” MCHJ esa
invaziya ekstensivligi yuqori ko‘rsatkichda qayd etildi, chunki ushbu MCHJ
quyonxonasida asrash uchun yetarli gigiyenik qulayliklar yaratilmaganligi,
profilaktika maqsadida eymerostatiklarni qo‘llamaslik va oziqlantirish uchun sifatli
omuxta yemdan foydalanilmaganligi asosiy sabab hisoblanadi.

Xulosa.

Ushbu tadqiqot bo‘yicha olingan ma’lumotlarga ko‘ra “Bo‘riboy

Mustaev zamin nur” F/X da parvarishlanayotgan 355 bosh quyonlarning 24 boshida
eymeriyalar bilan zararlanganligi tekshiruv natijasida aniqlanib, invaziyaning
ekstensivligi 6,2 % ni Jomboy tumanidagi “Jomboy ko‘chatchilik tomorqa xizmati”
MCHJ da ko‘paytirilayotgan 125 bosh quyonlarning 36 boshi eymerioz bilan
kasallanganligi koprologik usul yordamida aniqlanib invaziyaning ekstinsivligi 28,8
ni tashkil etdi.

Foydalanilagan adabiyotlar

1. Ахмадалиев, Н. Т., Хушназаров, А. Х., & Давлатов, Р. Б. (2023). ҚУЁН

ЭЙМЕРОЗИНИНГ ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ.

2. Berdiyevich, D. R., Khudoiyberdi o‘g‘li, K. A., & Ilhomovna, K. M. (2022).

EPIZOOTOLOGY

OF

EIMERIOSIS

(COCCIDIOSIS)

OF

RABBITS,

TREATMENT AND PREVENTIVE MEASURES.

Ann. For. Res

,

65

(1), 602-607.

3. Davlatov, R. (2023). ҚУЁНЛАРНИ АСРАШ, ОЗИҚЛАНТИРИШ,

КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ.

inlibrary. uz

.

4. Давлатов, Р. Б., & Хушназаров, А. Х. (2022). ҚУЁН ЭЙМЕРИОЗИ

ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ

ДАВОЛАШ

ВА

ПРОФИЛАКТИКА

ЧОРА-

ТАДБИРЛАРИ.

AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY

JURNALI

, 181-184.

5. Ergashov, S. I., Xushnazarov, A. X., & Davlatov, R. B. (2023).

QUYONLAR EYMERIOZNI DAVOLASHDA KENG QO ‘LLANILADIGAN
PREPARATLAR.

Journal of new century innovations

,

22

(3), 58-64.

6. Khushnazarov, A. K., & Davlatov, R. B. (2023). DIAGNOSTICS OF

RABBIT EMERIOSIS.

Journal of new century innovations

,

22

(3), 72-77.

7. O‘G‘LI, X. A. X. (2021). ҚУЁНЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ДАВР

ТАЛАБИ.

Veterinariya meditsinasi

.

8. Хушназаров, А. Х., Райимкулов, И. Х., Эшқораев, А. М., & Давлатов, Р.

Б.

(2023).

ҚУЁН

ЭЙМЕРИОЗИНИНГ

КИМЁПРОФИЛАКТИКАСИ.

SCHOLAR

,

1

(2), 56-62.

9. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Қуён эймериозининг тарқалиши


background image

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

18-aprel 2023-yil.

42

ва патологоанатомик ташҳиси.

in Library

,

1

(1), 15-17.

10. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Қуён эймериозини даволашда

янги эймериостатикнинг самарадорлиги.

in Library

,

22

(1), 28-29.

11. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Пастдарғом ва ургут

туманларида қуён эймериозининг эпизоотик ҳолати.

in Library

,

22

(1), 31-32.

12. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. Б. (2022). Quyon eymeriozini

davolashda vazuril preparatining samaradorligi.

in Library

,

22

(2), 173-174.

13. Хушназаров, А. Х., Эшқораев, А. М., Ахмадалиев, Н. Т., & Давлатов,

Р.

Б.

(2023).

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

И

ПРОФЕЛАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЭЙМЕРИОЗ КРОЛИКОВ.

Innovations in

Technology and Science Education

,

2

(7), 1068-1080.


УДК: 619:616.9- :638.15

ҚУЁН ГЎШТИНИНГ ЯРОҚЛИЛИГИНИ ВЕТЕРИНАРИЯ САНИТАРИЯ

ЖИҲАТДАН БАҲОЛАШ

Хушназарова М.И. -

3 босқич талаба,

Расулов Ў.И. –

илмий раҳбар, в.ф.д.,

доцент в.б.

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар

университети

Аннотация.

В данной статье приведены методы ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса кроликов по органолептических и лабораторных
исследований.

Калит сўзлар:

қуён, чорвачилик, тармоқ, ранги, парҳез, Ph, реакция.

Кириш.

Қуёнчилик чорвачиликнинг соҳасининг, қолаверса қишлоқ

аҳолиси учун озиқ-овқат ва даромад олишнинг муҳим манбаи ҳисобланади.

Озиқ-овқатга талаб ортиб бораётган ушбу кунларда мазкур соҳа

самарадорлигини ва рақобатдошлигини янада ошириш вазифаси муҳим
аҳамият касб этади. Қуён гўшти таркибидаги ёғ биофаол модда жароҳатларни
даволайди, юмшатувчи, қичима ва аллергияга қарши восита сифатида
қўлланилади. Гўшт йўналишидаги қуён болалари 60-70 кунлигида, гўшт- мўйна
йўналишида эса 3-5 ойлигида сўйилади. Ҳар бир она қуёндан бир йил давомида
5-6 марта бола олиш мумкин. Бу эса 70-80 кг гўшт ва 25-30 дона сифатли мўйна
демакдир [1].

Мавзунинг долзарблиги.

Қуён гўштининг биологик қиймати,

юмшоқлиги ҳамда ёғ ва холестерин моддасининг камлигини ҳисобига аллергия,
гипертония, ошқозон-ичак, меъда, ўт пуфак, жигар хасталигига чалинган
беморларга истеъмол қилиш тавсия этилади. Қуён гўшти жуда мулойим,
хуштаам ҳисобланиб, парранда гўштига нисбатан тўлиқ қийматли оқсилларга

Библиографические ссылки

Ахмадалиев, Н. Т., Хушназаров, А. Х., & Давлатов, Р. Б. (2023). ҚУЁН ЭЙМЕРОЗИНИНГ ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ.

Berdiyevich, D. R., Khudoiyberdi o‘g‘li, K. A., & Ilhomovna, K. M. (2022). EPIZOOTOLOGY OF EIMERIOSIS (COCCIDIOSIS) OF RABBITS, TREATMENT AND PREVENTIVE MEASURES. Ann. For. Res, 65(1), 602-607.

Davlatov, R. (2023). ҚУЁНЛАРНИ АСРАШ, ОЗИҚЛАНТИРИШ, КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ. inlibrary. uz.

Давлатов, Р. Б., & Хушназаров, А. Х. (2022). ҚУЁН ЭЙМЕРИОЗИ ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКА ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ. AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI, 181-184.

Ergashov, S. I., Xushnazarov, A. X., & Davlatov, R. B. (2023). QUYONLAR EYMERIOZNI DAVOLASHDA KENG QO ‘LLANILADIGAN PREPARATLAR. Journal of new century innovations, 22(3), 58-64.

Khushnazarov, A. K., & Davlatov, R. B. (2023). DIAGNOSTICS OF RABBIT EMERIOSIS. Journal of new century innovations, 22(3), 72-77.

O‘G‘LI, X. A. X. (2021). ҚУЁНЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ДАВР ТАЛАБИ. Veterinariya meditsinasi.

Хушназаров, А. Х., Райимкулов, И. Х., Эшқораев, А. М., & Давлатов, Р. Б. (2023). ҚУЁН ЭЙМЕРИОЗИНИНГ КИМЁПРОФИЛАКТИКАСИ. SCHOLAR, 1(2), 56-62.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Қуён эймериозининг тарқалиши ва патологоанатомик ташҳиси. in Library, 1(1), 15-17.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Қуён эймериозини даволашда янги эймериостатикнинг самарадорлиги. in Library, 22(1), 28-29.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Пастдарғом ва ургут туманларида қуён эймериозининг эпизоотик ҳолати. in Library, 22(1), 31-32.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. Б. (2022). Quyon eymeriozini davolashda vazuril preparatining samaradorligi. in Library, 22(2), 173-174.

Хушназаров, А. Х., Эшқораев, А. М., Ахмадалиев, Н. Т., & Давлатов, Р. Б. (2023). ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРОФЕЛАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЭЙМЕРИОЗ КРОЛИКОВ. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 1068-1080.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов