Комплекс Этис-2 возбудителя колибактериоза чувствительность и устойчивость к препарату

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
47-50
0

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Наврузов, Н., Мамадуллаев, Г., Джуракулов, О., & Хамидов, С. (2024). Комплекс Этис-2 возбудителя колибактериоза чувствительность и устойчивость к препарату. in Library, 3(3), 47–50. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/31273
Нурали Наврузов, Ветеринарный научно-исследовательский институт
Ветеринарный научно-исследовательский институт Зав. лаборатории Микробиологии
Г Мамадуллаев, Ветеринарный научно-исследовательский институт
v.f.d., научный руководитель
О Джуракулов, Ветеринарный научно-исследовательский институт
базовый докторант
С Хамидов, Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии
Студент
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В статье описана идентификация диффузионного индикатора disc для изучения устойчивости к комплексному препарату ЭТИС-2 и чувствительности к некоторым другим антибиотикам при возбудителях колибактериоза, обнаруженных у сельскохозяйственных животных.


background image

“AGROSANOAT MAJMUINING DOLZARB MUAMMOLARINI HAL ETISHDA

VETERINARIYA FANI VA BIOTEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI”

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

47

UDK: 619:615:636.2/.3:579

KOLIBAKTERIOZ QO‘ZG‘ATUVCHISINING ETIS-2 KOMPLEKS

PREPARATIGA NISBATAN SEZUVCHANLIGI VA CHIDAMLILIGI

Mamadullayev G.H., v.f.d., ilmiy rahbar, Navruzov N.I., v.f.f.d., kata ilmiy xodim,

Djurakulov O.K. tayanch doktorant, Xamidov S.G. SamDVMChBU talabasi

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti, Samarqand. Toyloq

gmamadullayev@mail.ru

Annotatsiya:

Maqolada qishloq xo‘jalik hayvonlarida uchraydigan

kolibakterioz qo‘zg‘atuvchilarida ETIS-2 kompleks preparati va boshqa bazi
antibiotiklarga sezuvchanligi bilan rezistenligini o‘rganish bo‘yicha disk diffuziyali
ko‘rsatgichini aniqlash bayon qilingan.

Аннотация:

В статье описана идентификация диффузионного

индикатора disc для изучения устойчивости к комплексному препарату
ЭТИС-2 и чувствительности к некоторым другим антибиотикам при
возбудителях колибактериоза, обнаруженных у сельскохозяйственных
животных.

Summary:

The article describes the identification of the diffusion indicator

disc for the study of resistance to the complex drug ETIS-2 and sensitivity to some
other antibiotics in colibacteriosis pathogens found in farm animals.

Kalit so‘zlar: Mikroorganizm, shtammlar kolleksiyasi, E.coli, kolibakterioz,

antibiotik, probirka, Enroflan, Nitoks, Ditrim, ETIS-2, Endo agar oziqa muhiti,
disk.

Tadqiqotning dolzarbligi.

Kolibakteriozga, shuningdek boshqa yuqumli

kasalliklarga qarshi muvaffaqiyatli kurashda hal qiluvchi omillardan biri bu to‘g‘ri
davolash rejimidir. Mikroorganizmlarning antibiotiklarga chidamli shtammlarining
keng tarqalishi tufayli, ayniqsa enterobakteriyalar oilasida, ko‘plab antibakterial
dorilar va antibiotiklarning samaradorligi keskin kamayadi [1].

Patogen enterobakteriyalar keltirib chiqaradigan o‘tkir ichak infeksiyalari

bilan bog‘liq muammo hozirgi vaqtda dolzarb bo‘lib qolmoqda [2]. Kolibakterioz
qo‘zg‘atuvchisi hayvonlarning yuqumli patologiyasida yetakchi o‘rinlardan birini
egallaydi, masalan bu qo‘zg‘atuvchi parrandalar o‘limining taxminan 50-60 foizini
tashkil qiladi [3].

Material va metodlar.

2022-2023-yillar davomida Veterinariya ilmiy-

tadqiqot instituti Hududiy diagnostik laboratoriyasidagi mikroorganizmlar
shtammlar kolleksiyasidan olingan

E.Coli

shtammi bilan Mikrobiologiya va

Tuberkulyoz laboratoriyalarida ilmiy-tadqiqotlar bajarildi. Kolibakterioz shtammi


background image

“AGROSANOAT MAJMUINING DOLZARB MUAMMOLARINI HAL ETISHDA

VETERINARIYA FANI VA BIOTEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI”

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

48

E.coli

liofilizatsiya qilingan va -80

o

C sovuq sharoitida saqlangani bois,

tajribalardan oldin

Endo

yarim suyuq agarlarida jonlantirib olindi.

Tadqiqotlarda VITI Mikrobiologiya laboratoriyasida tayyorlangan antibiotik

disklari ishlatildi.

E.coli

qo‘zg‘atuvchisi 4 xil turdagi - Enroflan, Nitoks, Ditrim

antibiotiklariga va ETIS-2 kompleks preparatining suv va moyli emulsiyalariga
nisbatan sezuvchanligi

Endo

agarlarida disk diffuziya usuli bilan aniqlandi.

Antibakterial preparat disklari bo‘lgan kulturalar+37°C haroratda 24 soat

davomida inkubatsiyada saqlandi. Antibiotiklarga sezuvchanlik toifalariga ko‘ra
(disk o‘rnatilgan bakteriyaning o‘sgan hududi 1,5-2,5 sm gacha bo‘lsa sezuvchan,
1,5 sm gacha kam sezuvchan va bakteriyaning o‘smagan hududi bo‘lmasa
sezuvchan emas) har bir koloniyalar uchun o‘sish zonasini taqqoslash orqali
aniqlandi [4].

ETIS-2 kompleks preparatini 10 kunlik yoshdan boshlab fiziologik holatidan

qat’iy nazar, barcha turdagi hayvonlarga qo‘llash mumkin [5].

Natijalar va ularning tahlili.

Kolibakteriozga shuningdek, boshqa yuqumli

kasalliklarga qarshi muvaffaqiyatli kurashda hal qiluvchi xususiyatlardan biri bu
to‘g‘ri davolash rejimidir. Mikroorganizmlarning antibiotiklarga chidamli
shtammlarining paydo bo‘lib borishi tufayli, ayniqsa enterobakteriyalar oilasida
ko‘plab antibakterial dorilar va antibiotiklarga chidamli shtammlar vujudga kelishi
natijasida kasalliklarni davolash samaradorligi keskin kamayadi [6]. Bu borada
VITI Hududiy diagnostik laboratoriyasidagi mikroorganizmlar shtammlar
kolleksiyasidan olingan

E.Coli

shtammi bilan Mikrobiologiya va Tuberkulyoz

laboratoriyalarida ilmiy-tadqiqotlar bajarildi. Kolibakterioz shtammi (

E.coli)

liofilizatsiya qilingan va -80

o

C haroratda sovutgichda saqlangani bois, tajribalardan

oldin

Endo yarim suyuq agarida

jonlantirib olindi.

Tadqiqotlarda VITI Mikrobiologiya laboratoriyasida tayyorlangan antibiotik

disklari ishlatildi. ETIS-2 kompleks preparatining kolibakterioz qo‘zg‘atuvchisiga
qarshi antibakterial faolligi boshqa tur antibiotiklar bilan solishtirma ravishda
qiyosiy tadqiq qilindi.

E.coli

qo‘zg‘atuvchisi 3 xil turdagi - Enroflan, Nitoks,

Ditrim antibiotiklariga va ETIS-2 kompleks preparatining suv va moyli
emulsiyalariga nisbatan sezuvchanligi

Endo agarida

disk diffuziya usuli bilan

aniqlandi.

Antibakterial preparat disklari bo‘lgan kulturalar+37°C haroratda 24 soat

davomida inkubatsiyada saqlandi. Antibiotiklarga sezuvchanlik toifalariga ko‘ra
(disk o‘rnatilgan bakteriyaning o‘sgan hududi 1,5-2,5 sm.gacha bo‘lsa sezuvchan,
1,5 sm.gacha kam sezuvchan va bakteriyaning o‘smagan hududi bo‘lmasa
sezuvchan emas), har bir koloniyalar uchun o‘sish zonasini taqqoslash orqali
aniqlandi [7].


background image

“AGROSANOAT MAJMUINING DOLZARB MUAMMOLARINI HAL ETISHDA

VETERINARIYA FANI VA BIOTEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI”

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

49

Antibakterial preparatlar disklari va ETIS-2 kompleks preparatini o‘zida

saqlagan

oziqa

muhitlarida

kolibakterioz

qo‘zg‘atuvchisi

koloniyalariga

inkubatsiya davridan keyin preparatlar quyidagicha ta’sir (ta’sir etish zonasi)
ko‘rsatdi (1-rasm).

1-rasm natijalaridan ko‘rinib turibdiki, kolibakterioz qo‘zg‘atuvchisi 3 xil

antibiotikka nisbatan ETIS-2 preparatining qariyib barcha konsentratsiyalariga
sezuvchan ekanligi aniqlandi.

Xulosa qilish mumkinki, ETIS-2 kompleks preparatining 1:10 va 1:50

konsentratsiyasiga kolibakterioz kasallik qo‘zg‘atuvchisi sezuvchan ekanligi,
preparatning asosiy konsentratsiyasi esa kuchli bakteritsid ta’sir ko‘rsatganligi
ma’lum bo‘ldi. ETIS-2 preparatining bakteritsidligi Enroflan, Nitoks va Ditrim
antibiotiklariga nisbatan faolroq ekanligi aniqlandi.

1)

(№1 suv) ETIS-2 preparatining 1:10 nisbatdagi suvli eritmasiga -

sezuvchan.

(№2) ETIS-2 preparatining 1:10 nisbatdagi moyli emulsiyasiga -

sezuvchan.

2)

(№1) ETIS-2 preparatining 1:100 nisbatdagi suvli eritmasiga -

kam sezuvchan.

(№2) ETIS-2 preparatining 1:100 nisbatdagi moyli emulsiyasiga –

sezuvchan.

3)

(№1) ETIS-2 preparatining 1:50 nisbatda (suvli) -

kam sezuvchan.

(№2) ETIS-2 preparatining 1:50 nisbatda (moyli) –

sezuvchan.

4)

(№1) Nitoks 1:10 nisbatdagi eritmasi

- sezuvchan emas.

5)

(№2) Enroflan 1:10 nisbatdagi eritmasi

- kam sezuvchan.

6)

(3) Ditrim 1:10 nisbatdagi eritmasi

- sezuvchan emas.

7)

ETIS-2 preparatining asosiy konsentratsiyasi -

o‘ta sezuvchan

.

1 – rasm: Endo agar oziqa muhitida o‘sgan kolibakterioz

qo‘zg‘atuvchisining antibakterial preparatlarga sezuvchanligi.

Xulosalar:

1. ETIS-2 kompleks preparatining suv va moyli emulsiyalari

Endo

agarida

disk diffuziya usulida kolibakterioz qo‘zg‘atuvchisiga 24 soat davomida
bakteritsid va bakteriostatik ta’sir etishi aniqlandi.


background image

“AGROSANOAT MAJMUINING DOLZARB MUAMMOLARINI HAL ETISHDA

VETERINARIYA FANI VA BIOTEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI”

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

50

2. ETIS-2 kompleks preparatining 1:1 va 1:10; 1:50 va 1:100 nisbatdagi

moyli emulsiyasiga kolibakterioz qo‘zg‘atuvchisi sezuvchanligi aniqlandi.

3.

Bakterial infeksiyalarni, shu jumladan kolibakteriozni samarali nazorat

qilish ushbu muammoni hal qilishda kompleks yondashuvni talab qiladi.
Izolyatsiya qilingan mikroorganizmning antibakterial dorilarga sezgirligini o‘z
vaqtida aniqlash davolash samaradorligini oshiradi va ko‘p chidamli shtammlar
ehtimolini kamaytiradi.

4. Ditrim preparatining 1:10 nisbatdagi moyli emulsiyasi salmonella

qo‘zg‘atuvchisiga sezuvchan emas.

5. Nitoks preparatining 1:10 nisbatdagi moyli emulsiyasi salmonella

qo‘zg‘atuvchisiga sezuvchan emas.

6. Enroflan preparatining 1:10 nisbatdagi moyli emulsiyasi salmonella

qo‘zg‘atuvchisiga kam sezuvchan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.

Макавчик С.A. Колибактериоз птиц: особенности экспресс-

диагностики, профилактики и лечения тетраголда: дис. канд. вет. наук. -
СПб., 2008. – 189 с.

2.

Antibiotiklarni tavsiya qilish uchun qanday ko‘rsatmalar bo‘lishi kerak?

Ushbu savolga Shtab a’zosi Barno Abdusamatova javob berdi. Xalq so‘zi 19
oktabr 2020.

3.

Борисенкова

А.Н.,

Рождественская

Т.Н.,

Новикова

О.Б.

Бактериалные

болезни

птиц,

вызываемые

зоопатогенными

и

эпидемиологически

опасными

микроорганизмами

//

Материалы

Всероссийского ветеринарного конгрессса. - М., 2004. - С. 34-37.

4.

Loshchinin, M.N, and Sokolova, N.A. (2015). Antimicrobial sensitivity

of Salmonella strains. Trudy VIEV [ARIEV Proceedings], 78, 250-256.

5.

Mamadullayev G.X., Fayziyev U.M., Allazov A.S., Eshquvvatov R.

ETIS-2 kompleks preparatining davolash va profilaktik samaradorligi. Veterinariya
meditsinasi jurnali, Toshkent 2021 yil, № 2 son, 30-33-betlar.

6.

Salimov Н.S, Qambarov A.A, I.X.Salimov “Epizootologiya va infeksion

kasalliklar” darslik Toskent-2021, 441-447.

7.

Veber-Dabrowska V., Zimecki M., Kruzel M.,et al. (2006). Alternative

therapies in antibiotic-resistant infection. Adv. Med. Sci. Vol. 51: 242-244.

Библиографические ссылки

Макавчик С.А. Колибактериоз птиц: особенности экспресс-диагностики, профилактики и лечения тетраголда: дис. канд. вет. наук. -СПб., 2008,- 189 с.

Antibiotiklami tavsiya qilish uchun qanday koTsatmalar bo‘lishi kerak? Ushbu savolga Shtab a’zosi Bamo Abdusamatova javob bcrdi. Xalq so‘zi 19 oktabr 2020.

Борисенкова A.H., Рождественская Т.Н., Новикова О.Б. Бактериалные болезни птиц, вызываемые зоопатогенными и эпидемиологически опасными микроорганизмами // Материалы Всероссийского ветеринарного конгрессса. - М., 2004. - С. 34-37.

Loshchinin, M.N, and Sokolova, N.A. (2015). Antimicrobial sensitivity of Salmonella strains. Trudy VIEV [ARIEV Proceedings], 78, 250-256.

Mamadullayev G.X., Fayziyev U.M., Allazov A.S., Eshquvvatov R. ETIS-2 kompleks preparatining davolash va profilaktik samaradorligi. Veterinariya meditsinasi jurnali, Toshkent 2021 yil, № 2 son, 30-33-betlar.

Salimov H.S, Qambarov A.A, l.X.Salimov “Epizootologiya va infeksion kasalIiklar” darslik Toskent-2021,441 -447.

Veber-Dabrowska V., Zimecki M., Kruzel M.,et al. (2006). Alternative therapies in antibiotic-resistant infection. Adv. Med. Sci. Vol. 51: 242-244.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов