Деловая значимость управления рисками в строительстве

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
110-112
1

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Кочимов, А. (2023). Деловая значимость управления рисками в строительстве. in Library, 21(4), 110–112. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/14006
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В статье описывается концепция риск-ориентированного управления рисками, а также теоретические рекомен-дации и идеи по его управлению, с целью формирования бизнес-стратегии в строительном секторе экономики.

Похожие статьи


background image

Проблемы архитектуры и строительства

2021, №4

110

ҚУРИЛИШ ЭКАНОМИКАСИ ВА УНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

ЭКАНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

QURILISHDA TAVAKKALCHILIKNI BOSHQARISHNING BIZNESDAGI AHAMIYATI

Ko‘chimov Abdujamil Hamraqulovich,

iqtisodiyot fanlari nomzodi

Jizzax Politexnika instituti

Maqolada iqtisodiyotning qurilish majmuasida bisnes strategiyani shakllantirish maqsadida, avvalo xavf-xatar

negizidagi tavakkalchilikni boshqarish to‘g‘risida tushuncha, shuningdek, uni boshqarish bo‘yicha nazariy tavsiyalar va

fikrlar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar.

Noaniqlik, tavakkalchilik, xavf-xatar, strategiya, motivatsiya, monitoring, ekspert baholash, anologik va

analitik baholash, axborot, inertsial hodisalar.

В статье описывается концепция риск-ориентированного управления рисками, а также теоретические рекомен-

дации и идеи по его управлению, с целью формирования бизнес-стратегии в строительном секторе экономики.

Ключевые слова:

Неопределенность, риск, опасность, стратегия, мотивация, мониторинг, экспертная оценка,

аналого-аналитическая оценка, информация, инерционные явления.

The article describes the concept of risk-based risk management, as well as theoretical recommendations and ideas for

its management, to form a business strategy in the construction sector of the economy.

Keywords

: Uncertainty, risk, danger, strategy, motivation, monitoring, expert assessment, analog-analytical assessment,

information, inertial phenomena.

Yangi O‘zbekistonni yaratish bo‘yicha taraqqiyot

strategiyasida yuqori texnologiyali qayta ishlash

tarmoqlarini, eng avvalo mahalliy xom ashyo resurs-

larini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo‘shimcha

qiymatli tayyor mahsulot islab chiqarishni jadal

rivolantirishga qaratilgan sifat jihatdan yangi bo-

sqichga o‘tkazish orqali sanoatni yanada moderniza-

tsiya va deversifikatsiya qilish, iqtisodiyot tarmoqlari

uchun samarali raqobatdosh muhitni shakllantirish

hamda mahsulot va xizmatlar bozorida monopoliyani

bosqichma-bosqich kamaytirish, prinsipial jihatdan

yangi mahsulot turlarini va o‘zlashtirish, shu asosida

ichki va tashqi bozorda milliy tovarlarning raqobat-

doshligini ta’minlash ko‘zda tutilgan.

Ammo, yanada modernizatsiya uchun bugungi kun

talabi bo‘yicha yuqorida zikr etilgan ustuvor

yo‘nalishlarni izchil, samarali, tizimli va jadal ravishda

amalga oshirish uchun zaruriy usul va vositalar kerak

bo‘ladi. Ana shunday usul va vositalardan biri xavf-

xatar negizidagi tavakkalchilikni boshqarishning lokal

tizimini barpo qilishdir.

O‘z mohiyatiga ko‘ra, qurilishda tavakkalchilikni

boshqarish noaniq iqtisodiy vaziyatda xavf darajasini

pasaytirish, daromad (foyda) olish va oshirish san’ati

bo‘yicha ishlarni maqsadli yo‘lga qo‘yish va tashkil

etishga asoslanadi. Suning uchun ham xavf-xatar

negizidagi tavakkalchilikni boshqarishning yakuniy

maqsadi biznesning maqsadli funktsiyasiga mos

keladi.

Qurilishda tavakkalchilikni boshqarisnni amliyot

tajribalaridan kelib chiqib, biznes maqsadlariga, shu

jumladan, moliyaviy maqsadlarga erishishga to‘sqinlik

qiluvchi omillarga qarshi kurashish mexanizmini o‘z

ichiga olgan tashkilotning moliyaviy boshqaruv tizimi

deb ta’riflash mumkin.

Yana qurilishda tavakkalchilikni boshqarish

tizimini ma’lum darajada xavf-xatarli vaziyatning

boshlanishini bashorat qilish va xavfni bartaraf etish,

xavf-xatarlardan kelib chiqadigan yo‘qotishlarni

kamaytirish yoki daromadni oshirish choralarini

ko‘rishga imkon beradigan usullar, uslublar va chora-

tadbirlar majmui yoki xavf-imkoniyat sifatida ham

tavsiflash mumkin.

Ushbu elementlarning o‘zaro ta’siri qurilish

korxonasining xavf-xatar negizidagi tavakkalchiligini

boshqarish tizimining samaradorligini belgilaydi.

Ushbu tizimning faoliyati qurilish korxonasining

strategik yo‘nalishiga ham albatta bog‘liq bo‘ladi.

Qurilishda tavakkalchilikni boshqarish jarayoni,

o‘ziga xos mazmunidan qat’iy nazar, doimo axborotni

olish, uzatish, qayta ishlash va undan foydalanishni o‘z

ichiga oladi.

Qurilishda tavakkalchilikni boshqarish jarayonida

ushbu sharoitlarda ishonchli va yetarli ma’lumot olish

asosiy rollardan birini o‘ynaydi, chunki bu korxonaga

tavakkalchilikka nisbatan dadilroq harakat qilish

imkonini beradi. U statistik, iqtisodiy, tijorat, moliya-

viy ma’lumotlarning butun majmuasini o‘z ichiga

oladi.

Ushbu ma’lumot ma’lum bir sug‘urta hodisasi yoki

sug‘urta hodisasi sodir bo‘lish ehtimoli, tovarlarga

bo‘lgan talab, kapital, moliyaviy barqarorlik va

mijozlar, sheriklar, raqobatchilarning to‘lov qobiliyati,

narxlar, stavkalar va tariflar, shuningdek, sug‘urta-

chilarning xizmatlari, sug‘urta shartlari, dividendlar,

foizlar va boshqalar to‘g‘risidagi ma’lumotlarning

mavjudligini nazarda tutadi.

Qurilishda tavakkalchilikni boshqarish tizimi

an’anaviy ravishda quyidagi funktsiyalarni amalga

oshirishni o‘z ichiga olishi lozim: maqsadlarni

belgilash, tashkil etish, rejalashtirish, xavflarni

boshqarish rejasini (dasturini) amalga oshirish, rejani

(dasturni) monitoring qilish va muvofiqlashtirish,

mutaxassislarni rag‘batlantirish.

Qurilishda tavakkalchilikni boshqarishning maq-

sadi tavakkalchilik (xavf holati) xususiyatlarini

biznesning muayyan maqsad va vazifalari talablariga

muvofiqlashtirishdan iboratdir.

Qurilishda tavakkalchilikni boshqarishda albatta


background image

Мe

morchilik va qurilish muammolari

2021 йил, №4 сон

111

motivatsiya mavjudki, (rag‘batlantirish) unda moliya-

viy menejerlar va boshqa mutaxassislarni o‘z ishining

natijalariga qiziqishni uyg‘otish o‘z aksini topadi.

Qurilishda tavakkalchilikni boshqarishda moni-

toring (nazorat) - bu xavf darajasini pasaytirish bo‘yi-

cha ishlarni tashkil etishni tekshirishdir. Nazorat orqali

rejalashtirilgan chora-tadbirlar dasturining bajarilish

darajasi, xavfli kapital qo‘yilmalarning rentabelligi,

foyda va tavakkalchilik nisbati to‘g‘risida ma’lumotlar

yig‘iladi, buning asosida moliyaviy dasturlarga o‘zgar-

tirishlar kiritiladi, shuningdek, rejalashtirish, tashkil

etish, tavakkalchilikni boshqarish kabi yo‘nalishlar

belgilanadi. Monitoring xavf darajasini pasaytirish

bo‘yicha chora-tadbirlarni tahlil qilishni o‘z ichiga

oladi.

Qurilishda tavakkalchilikni boshqarish tizimini

yaratish uchun aniq nima tahlil qilinishi va boshqaruv

ta’siriga qanday ijobiy jarayonga duchor bo‘lishi

mumkinligini oldindan tushunish kerak. Ushbu masala

doirasida eng birinchi vazifa korxonaning ichki

muhitida ham, tashqi muhitda ham tahlil bilan qamrab

olinishi kerak bo‘lgan ob’yektlarining umumiy sonini,

shuningdek, uni amalga oshirish usulini aniqlash

masalasi shakllanadi.

Shuni ta’kidlash kerakki, boshqaruv ob’yektlari

nafaqat ehtimoliy xususiyatga ega bo‘lgan, balki ega

bo‘lmagan xavf-xatarli hodisalardan ham iborat

bo‘ladi. Ushbu hodisalar mos ravishda xavf va

noaniqlik sifatida ko‘rib chiqiladi.

Qurilishda tavakkalchilikni boshqarish tizimining

ustuvor vazifasi noaniqlik sharoitida samarali ishlashni

ta’minlaydigan mexanizmni yaratish, ya’ni xavf muhi-

tida taqdim etilgan imkoniyatlardan maqbul darajada

foydalangan holda moslashuvchan qidiruv tizimini

yaratishdir. Noaniqlikni bartaraf etish vazifasi tavak-

kalchilikni boshqarish tizimining kichik funktsiyasidir.

Qurilishda tavakkalchilikni boshqarish sxemasi-

ning axborot bloki uchta axborot oqimi to‘plamini o‘z

ichiga olishi kerak:

-

korxonaning oldingi rivojlanish tajribasi, shunga

o‘xshash loyihalar, bozorning inertsial hodisalari va

tendentsiyalarini

umumlashtiruvchi

ma’lumotlar

to‘plami;

-

yechimni ishlab chiqish jarayonida olingan

ma’lumotlar;

-

qabul qilingan strategiyani amalga oshirish

jarayonida bevosita olingan, shu jumladan favqulodda

xarakterdagi ma’lumotlar.

Axborot parametrlariga qarab, bashorat va tahlil

qilinadigan muhitni shakllantirish uchun uni idrok

etishning u yoki bu usuli qo‘llanilishi kerak. Bino-

barin, tavakkalchilikni boshqarish tizimida axborot

muhitining xususiyatlari bilan belgilanadigan boshqa-

ruv usullarini ishlab chiqishning maqbullashtirish

bloki bo‘lishi kerak. Bularga quyidagilar kirishi

mumkin:

-

nazoratga asoslangan boshqaruv, kelajak o‘tmi-

shning takrorlanishi, bir qator ko‘rsatmalar va turg‘un

tartiblarni yaratish orqali faoliyatni tartibga solish

imkoniyati;

-

umumlashtirishga asoslangan, ya’ni o‘tmish

kelajak rivojlanish tendentsiyalarini belgilashini

hisobga olgan holdagi boshqaruv;

-

o‘zgarishlarni kutishga asoslangan boshqaruv;

-

“moslashuvchan favqulodda yechimlar” ga

asoslangan boshqaruv.

Shu munosabat bilan, korxonada tavakkalchilikni

boshqarish tizimi tegishli ravishda kiruvchi axborot

oqimining barcha bosqichlarida boshqaruv usullari

majmuasini qo‘llashga moslashtirilishi kerak.

Tavakkalchilikni samarali boshqarish tizimini

yaratishda yana bir muhim muammo mavjud. Bu

xavflarni aniqlash va baholash usulini tanlashdir.

Ushbu vazifani amalga oshirish uchun asosiy parametr

axborotning to‘yinganligi bo‘ladi.

Tanlangan qarorni amalga oshirishning bir qismi

sifatida tavakkalchilikni boshqarish vazifasi mo‘ljal-

langan yechim samaradorligini pasayishiga olib kelishi

mumkin bo‘lgan halokatli daqiqalarni yo‘q qilishga

yoki o‘ta og‘ir holatda loyihani amalga oshirishga bir

butun darajada qodir bo‘lmaydi.

Qurilish majmuasida quyidagi asosiy jarayonlar

tahlil qilinishi va ularning keyingi faoliyatiga bevosita

ta’sir qilishi kerak [1]:

-

mamlakatdagi

iqtisodiy

strategiya

yoki

vaziyatning o‘zgarishi, muayyan hududning iqtisodiy

muhitining holati va xususiyatlari;

-

siyosat, shartnomalar va bitimlar, me’yoriy-

huquqiy va qonunchilik bazasidagi o‘zgarish

tendentsiyalari;

-

mijozlar bilan axborot orqali ishlash tamoyillari

va usullariga yondashuvni o‘zgartirish;

-

tavakkalchilikni boshqarish funktsiyalarini yana-

da rivojlantirish va nazorat qilish funktsiyasi bilan bir

qatorda bo‘limlar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikda

yordam berish uchun maslahat funktsiyasini bajarish;

-

yuqori bo‘linmalarning quyi bo‘linmalar ustidan

boshqaruvini va nazoratini yengillashtirishga qaratil-

gan, funktsional tamoyil asosida ishlaydigan tashkiliy

tuzilmalarni birlashtirish asosida tavakkalchilikni

boshqarishning korporativ xarakterini rivojlantirish;

-

ishda avtomatlashtirilgan ish joylaridan foyda-

lanish imkoniyatini olish maqsadida axborotlashtirish

darajasini yanada oshirish, ochiq va yopiq ixtisos-

lashtirilgan ma’lumotlar bazalari va bilimlarini

yaratish, axborot ma’lumotlar bazalarini jamlash va

markazlashtirish;

-

tavakkalchilikni boshqarish jarayonining ilmiy va

madaniy salohiyatini oshirish va shunga mos ravishda

xodimlarning kasbiy tayyorgarligi, intellektual rivoj-

lanishi, bilimdonligi va ma’naviy-axloqiy fazilatlariga

qo‘yiladigan talablarni oshirish.

Tavakkalchilikni boshqarish jarayonidagi eng qiyin

va mas’uliyatli vazifa xavfni aniqlash bosqichidir.

Tavakkalchilikni boshqarish sohasidagi barcha keyin-

gi ishlar ushbu bosqich natijalariga asoslanadi [2].

Tavakkalchilikni baholash va o‘lchashning bir xil

darajada o‘ziga yarasha murakkabligi mavjud. Bu

yerda, hozirgi kunga qadar, xavflarni baholash va

o‘lchash uchun keng ko‘lamli amaliy vositalar va

imkoniyatlar mavjud. Bularga ekspert, statistik,

hisoblash va analitik va analogik (o‘xshash) baholash

usullari kiradi. Baholashning aniq usullarini tanlash

zarurati axborot bazasining mavjudligi va raxbar-

larning malaka va ko‘nikma darajasi bilan belgilanadi.

Ekspert baholash usullari - ekspert xulosalariga


background image

Проблемы архитектуры и строительства

2021, №4

112

asoslangan bashoratlash va xavf-xatar negizidagi

tavakkalchilikni tahlil qilish usullari guruhidir.

Tavakkalchilikni ekspert baholashning eng keng

tarqalgan usullari quyidagilardan iborat: “Delfi” usuli,

reyting usuli, ikkita shaklga nisbatan taqqoslash usuli,

xavfni ball shaklida baholash usuli. Mutaxassislarning

fikrlarini umumlashtirgan holda, olingan baholarning

ishonchliligi ekspertlarning malakasiga, ularning

qarorlarining mustaqilligiga, shuningdek, ekspertiza

o‘tkazishning uslubiy ta’minlanishiga bog‘liq. Olingan

qiymatlarning ishonchliligi ko‘rsatkichlaridan biri

ekspert

xulosalarining

muvofiqlik

(kelishuv)

koeffitsienti hisoblanadi.

Baholashning statistik usullarining mohiyati

tadbirkorlik faoliyatining o‘xshash turlarida sodir

bo‘lgan yo‘qotishlar statistikasini o‘rganish, ma’lum

darajadagi yo‘qotishlarning paydo bo‘lish chastotasini

belgilashdan iborat. Statistik baholash usullari

korxonaga xavf darajasi to‘g‘risida eng to‘liq miqdoriy

tushunchani olishga imkon beradi, shuning uchun ular

amalda ko‘pincha qo‘llaniladi. Baholashning statistik

usullaridan foydalanganda natijaning o‘rtacha kutila-

yotgan qiymati, standart og‘ish, o‘zgarish koeffitsienti

va boshqalar kabi ko‘rsatkichlar hisoblanadi.

Hisoblash va tahliliy baholash usullari korxonaning

ichki axborot bazasidan foydalanish asosida tavakkal-

chilik ehtimolini miqdoriy baholashga imkon beradi.

Bunday holda, alohida xavf-xatarning yuzaga kelish

ehtimoli korxona faoliyatining rejalashtirilgan ko‘rsat-

kichlariga qarab belgilanadi.

O‘xshash (anologik) baholash usullari korxonaning

alohida tez-tez takrorlanadigan operatsiyalari uchun

xavflarning yuzaga kelish ehtimoli darajasini

aniqlashga imkon beradi. Shu bilan birga, taqqoslash

uchun bunday moliyaviy operatsiyalarni amalga

oshirish bo‘yicha korxona o‘zining tajribasidan ham,

tashqi tajribadan ham foydalanishi mumkin [3].

Keyingi bosqich boshqaruv usullarini tanlash va

xavflarni kamaytirish yo‘llarini aniqlashni o‘z ichiga

oladi.

Tasniflash va baholash - bu xavflarni aniqlashning

miqdoriy tavsifi bo‘lib, uning davomida mumkin

bo‘lgan zararning ehtimoli va miqdori kabi xususi-

yatlari aniqlanadi. Bu vaqtda noqulay vaziyatlarning

rivojlanishi uchun ssenariylar to‘plami shakllantiriladi

va har xil xavflar uchun uning hajmiga qarab zarar

yetkazish ehtimolini taqsimlash funktsiyalari tuzilishi

mumkin.

Aniqlash va baholash bir-biri bilan chambarchas

bog‘liq bo‘lib, ularni umumiy jarayonning mustaqil

qismlariga bo‘lish har doim ham mumkin emas.

Bundan tashqari, tahlil ko‘pincha ikki qarama-qarshi

yo‘nalishda - baholashdan identifikatsiyaga va

aksincha bo‘ladi. Birinchi holda, allaqachon

yo‘qotishlar mavjud va buning sabablarini aniqlash

kerak. Ikkinchi holda, tizimni tahlil qilish asosida

xavflar va yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan oqibatlar

aniqlanadi.

Tavakkalchilikni baholagandan so‘ng, korxona

xavf-xatarlarining butun majmuasini boshqarishning

umumiy strategiyasini shakllantirish mumkin bo‘ladi.

Bu qaror qabul qilish bosqichi bo‘lib, zarur

moliyaviy va mehnat resurslari aniqlanadi, vazifalar

shakllantiriladi va menejerlar o‘rtasida taqsimlanadi,

tegishli xizmatlar bozori tahlil qilinadi va mutaxas-

sislar bilan maslahatlashiladi.

Uni yo‘q qilish siyosatini tavakkalchilikni bosh-

qarishning muhim qarorlaridan biri deb hisoblash

mumkin. Istisno tariqasida, ya’ni investitsiya loyi-

hasini yoki moliyaviy-xo‘jalik operatsiyasini rad etish

hisoblanadi. Shuni esda tutish kerakki, qaror qabul

qilish muayyan moliyaviy xarajatlarga arziydigan

voqeaning rivojlanish jarayoni haqida to‘liq

ma’lumotga ega bo‘lishni talab qiladi [4].

Bu, ayniqsa, har qanday innovatsion faoliyatga xos

bo‘lgan noaniqlikning kuchayishi sharoitida to‘g‘ri

keladi.Bu holatda qarorning haqiqiyligi har doim

shubhali bo‘ladi va bunday qarorni qabul qilishda

xatolik eng muhim bo‘ladi. Innovatsion loyihani

amalga oshirish doirasida boshqaruv qarori faqat

rejalashtirilgan rejani amalga oshirishni belgilovchi

voqea sodir bo‘lishiga ishonch yuqori bo‘lgan taqdirda

qo‘llaniladi. Bunday ishonch bo‘lmasa, korxonada

undan foydalanish uchun asosli sabab bo‘lmaydi.

Adabiyotlar:

1. Aynakulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya

samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali.

Samarqand Davlat Universiteti. 2020. № 2 (120). 91-94 b.

2. Aynakulov M.A. Problems, prestiges of animation

process and technique // Uz ACADEMIYA. SCIENTIFIC-

METHODICAL JOURNAL.ISSN (E)-2181-1334.VOL 1,

ISSUE 2, AUGUST 202. Jild-2

3. Айнакулов М.А. Абдухамидов Э.М.Нормативно-

правовая база интеграционных отношений хозяйствую-

щих субъектов.//«Молодой ученый». Международный

научный журнал. Спецвыпуск Джизакского политехни-

ческого института . 2016. № 7.2 (111.2) S. 48-50.

4. Hamraqulovich, K. C. A. (2021). TURMUSH

TARZIDA AHOLINING O ‘ZO ‘ZINI BAND

ETISHINING BA’ZI KO ‘RINISHLARI. Oriental

renaissance: Innovative, educational, natural and social

sciences, 1(5), 786-791.

QURILISH ISHLAB CHIQARISH JARAYONINI IXTISOSLASHTIRISH MASALALARI

Aynakulov Muxitdin Abduxamidovich,

iqtisod fanlari nomzodi, dotsent

Jizzax politexnika instituti

Maqolada milliy iqtisodiyotning qurilish tarmog‘ida “Yangi O‘zbekiston” ning strategik rejalari asosida ishlab

chiqarishini buyurtmachi korxonalar talabi asosida ekologik-iqtisodiy va hududiy jihatdan ixtisoslashtirish yo‘nalishlari

bayon qilingan.

Kalit so‘zlar:

Drayver, ekologik-iqtisodiy rayonlashtirish, tabiiy rеsurs salohiyati, ixtisoslashtirish, ijtimoiy mеhnat

unumdorligi, mеhnat taqsimoti, makro zonalar, ishlab chiqarish kuchlari, antropogеn ta’sir, “Yangi O‘zbekiston

strategiyasi”.

Библиографические ссылки

Aynakulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. 2020. № 2 (120). 91-94 b.

Aynakulov M.A. Problems, prestiges of animation process and technique // Uz ACADEMIYA. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL.ISSN (E)-2181-1334.VOL 1, ISSUE 2, AUGUST 202. Jild-2

Айнакулов М.А. Абдухамидов Э.М.Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов. // «Молодой ученый». Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакского политехни ческого института . 2016. № 7.2 (111.2) S. 48-50.

Hamraqulovich, K. C. A. (2021). TURMUSH TARZIDA AHOLINING O ‘ZO ‘ZINI BAND ETISHINING BA’ZI KO ‘RINISHLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(5), 786-791.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов