Направления создания культурно ориентированных гостевых домов в Джизакской области

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
1-8
3

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Кочимов, А. (2023). Направления создания культурно ориентированных гостевых домов в Джизакской области. in Library, 22(2), 1–8. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/14007
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В статье излагаются направления создания туристических сельских аулов в Джизакской области нашей страны благодаря ее природному потенциалу, а также ее институциональные основы.

Похожие статьи


background image

________________________________________________________________
"Экономика и социум" №5(96) 2022 www.iupr.ru

JIZZAX VILOYATIDA MADANIY HORQIQQA MO’LJALLANGAN

MEHMON UYLARINI YARATISH YO’NALISHLARI

Kuchimov Abdujamil Hamraqulovich

iqtisod fanlari nomzodi

Jizzax Politexnika Instituti, “Menejment” kafedrasi dotsenti v.b.

ANNOTATSIYA:

Maqolada mamlakatimizning jizzax viloyatida uning

tabiiy potensiali orqali turistik qishloq ovullarini yaratish yo‘nalishlari hamda

uning institutsional asoslari bayon qilingan.

KALIT SOZLAR:

Turistik qishloq ovullari, rekreastiya, madaniy-tarixiy

meros, viza, infratuzilma, ziyorat, turizm mahallasi va qishlog‘i.

DIRECTIONS OF CREATION OF GUEST HOUSES FOR JUSTICE

IN JIZAK REGION

Kuchimov Abdujamil Hamraqulovich

candidate of economic sciences

Jizzakh Polytechnic Institute, Associate Professor of

"Management",etc.

ANNOTATION:

The article describes the directions of creation of tourist

villages in Jizzakh region of the country through its natural potential and its

institutional basis.

KEYWORDS:

Tourist villages, recreation, cultural and historical heritage,

visas, infrastructure, pilgrimage, tourist neighborhood and village.

Kirish

. Mamlakatimizda turizm sohasini strategik tarmoqlardan biri sifatida

rivojlantirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga

oshirilmoqda.

Shuningdek,

hududlarni

barqaror

ijtimoiy-iqtisodiy

rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri sifatida ichki turizmni jadal

rivojlantirish, sayyohlarni mamlakatimizning madaniy-tarixiy merosi hamda tabiiy

boyliklari bilan tanishtirish, uning asosi sifatida viza rejimining liberallashtirilishi,

chet el fuqarolarini ro‘yxatga olish tartibining soddalashtirilishi, turizm tarmog‘ini


background image

________________________________________________________________
"Экономика и социум" №5(96) 2022 www.iupr.ru

rivojlantirish uchun imtiyoz va preferensiyalar berilishi milliy turizm salohiyatini

ichki va tashqi bozorlarda samarali targ‘ib qilish imkonini beradi. Ammo,

o‘tkazilgan dastlabki tahlillar turizm tarmog‘ini tartibga soluvchi normativ-

huquqiy asosning nomukammalligi, alohida turizm xizmatlarini ko‘rsatish

qoidalarining, shuningdek, rivojlangan dunyo ahlining mamlakatimiz tabiatining

o‘ziga xosligi, ko‘plab hududlarda bahavo turistik ob’yektlar mavjudligi to‘g‘risida

ma’lumotlar mavjud emasligini ko‘rsatmoqda. Shuning uchun ham turizm

resursining asosi sanalgan dunyo xilma-xilligini namoyish qiluvchi turizm

predmetlari faqatgina reklama, targ‘ibot orqaligina xalqaro turizm ixlosmandlarini

o‘z domiga tortishi mumkin. O‘z navbatida ta’kidlash joizki, turizm sohasining

kirib kelishi va uning rivojlanishi dunyoning har qanday mamlakatiga ham nasib

qilavermaydi, chunki mazkur sohaga bo‘lgan turizm mahsulotlari bozoridagi unga

bo‘lgan talab to‘g‘ridan-to‘g‘ri iqtisodiy ehtiyojlar bilan emas, balki ijtimoiy

ehtiyojlar bilan belgilanadi. Ijtimoiy ehtiyojlar ichida ziyoratga, rekreatsiyaga

bo‘lgan ehtiyoj inson ruhiyatida uy-joyga bo‘lgan ehtiyojdan ham ko‘ra 3 marta

ko‘proqdir. Mamlakatimizda mazkur sohani rivojlantirishning dolzarbligi ham

shundadir. Turizm sohasining serdaromad, shuning bilan birgalikda mashaqqati

kamroq faoliyat turi ekanligini e’tirof etib,mamlakatimizda mazkur sohani

rivojlantirish, takomillashtirish yuzasidan tinimsiz izlanishlarni olib borish

maqsadga muvofiq sanaladi. Ana shunday yo‘llardan biri-aholi gavjum,

shuningdek, iqlim sharoiti mo‘tadil bo‘lgan hududlarda aholining turistik xizmat

ko‘rsatishini amalga oshirishi bilan birga aholining o‘zi ham mazkur turistik

mahsulotdan bahramand bo‘ladigan faoliyat turlaridan biri bu turistik qishloq

ovullarini tashkil etish hisoblanadi. Turistik qishloq ovullarini tashkil qilishning

institutsional asosi bo‘lib, birinchi navbatda, 2019 yil 16 aprelda qabul qilingan

“O‘zbekiston Respublikasining turizm to‘g‘risida” gi Qonuni, shuningdek,

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 13 avgustdagi “O‘zbekiston

Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi

PF-5781 son Farmoni xizmat qiladi. Mazkur institutsional asoslarga ko‘ra

2019 yil

1 noyabrdan boshlab eng yuqori turizm salohiyatiga ega bo‘lgan fuqarolar


background image

________________________________________________________________
"Экономика и социум" №5(96) 2022 www.iupr.ru

yig‘inlari (shaharcha, qishloq, ovullar hamda shahar, shaharcha, qishloq va

ovullarning mahallalari) ro‘yxatini shakllantirish, ushbu fuqarolar yig‘inlari

hududlarida 20 tadan kam bo‘lmagan oilaviy mehmon uylari tashkil etilganda va

turistlar uchun kamida besh xil xizmat turlari (yashash va/yoki ovqatlanish

bo‘yicha xizmatlardan tashqari) ko‘rsatilgan taqdirda ularga «Turizm mahallasi»,

«Turizm qishlog‘i» yoki «Turizm ovuli» maqomini berish, 2020 yildan boshlab

«Turizm mahallasi», «Turizm qishlog‘i» yoki «Turizm ovuli» maqomi berilgan

fuqarolar yig‘inlari «Obod qishloq» va «Obod mahalla» davlat dasturlariga

birinchi navbatda kiritilishi qat’iy belgilab qo‘yilgan

[2].

“O‘zbekiston

Respublikasining turizm to‘g‘risida” gi Qonunining 5-moddasiga ko‘ra xalqaro va

ichki turizm uning shakllari hisoblanadi. Turizm tashkil etilayotgan turning o‘ziga

xosligi, mavzusi, davomiyligi, harakatlanish usullari va turning boshqa

xususiyatlaridan kelib chiqqan holda madaniy-tarixiy, ziyorat, ekologik, ma’rifiy,

etnografik, gastronomik, ishbilarmonlik, ijtimoiy, sport, tibbiy, yoshlar turizmi,

agroturizm hamda turizmning boshqa turlariga bo‘linishi mumkin [1]. O‘zbekiston

turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli imkoniyatga, shuningdek,

juda katta rekreatsiya salohiyatiga ega, unda jami 7,4 ming madaniy meros

ob’ektlari mavjud, ulardan 209 tasi to‘rtta muzey shaharlar — «Xiva shahridagi

Ichan-qal’a», «Buxoro shahrining tarixiy markazi», «Shahrisabz shahrining tarixiy

markazi», «Samarqand shahri» hududida joylashgan bo‘lib, YUNESKO

butunjahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan [3].

Mamlakatimizda so‘nggi yillar davomida turizm xizmatlari eksporti hajmi

ikki baravar oshdi, xususan so‘nggi ikki yilda 546,9 million AQSh dollaridan 1041

million AQSh dollariga, ya’ni 190,3 foizga oshdi. Joriy yilda xorijiy tashrif

buyuruvchilar sonining o‘sish sur’ati o‘rtacha yillik 8 foizni tashkil etgan bo‘lsa,

o‘tgan yilda 7 foizni tashkil qilib, bu ko‘rsatkich 2,69 million nafardan

oshganligini ko‘rsatib turibdi.O‘tgan yil yakunlari bo‘yicha respublikaga 5,3

million xorijiy turistlar tashrif buyurdi. Xususiy sektorni qo‘llab-quvvatlash va

muhofaza qilishga qaratilgan choralar ko‘rilgani natijasida yil yakuni bo‘yicha 950

taga, mehmonxona xo‘jaliklari soni – 661 tadan 900 taga etdi. Respublika


background image

________________________________________________________________
"Экономика и социум" №5(96) 2022 www.iupr.ru

hududiga olib kirilayotgan 8 va undan ko‘proq yo‘lovchi tashishga mo‘ljallangan

turistik klassdagi avtotransport vositalarini sertifikatsiya qilishning yangi

mexanizmi joriy etilgani hamda buning natijasida so‘nggi yilda turistik klass

avtotransport vositalarining parki 128 donaga ko‘paytirilgani (47 avtobus va 81

mikroavtobus) mazkur sohaga berilayotgan e’tiborning yaqqol dalilidir. Eng

asosiysi qishloq ovullarini yaratishga ko‘maklashuvchi xorijiy fuqarolarni

respublika hududida vaqtinchalik ro‘yxatga olish tartibi soddalashtirilgani, mazkur

tartib «E-MENMON» tizimi orqali to‘liq elektron shaklga o‘tkazilganligi,

shuningdek, mehmon uylarini sertifikatsiya qilish tartibi bekor qilinganligi bu

borada ayni muddaodir. Bugungi kunda mamlakatimizda turizm sohasini

rivojlantirish bo‘yicha bir qancha istiqbolli dasturlar belgilab olingan bo‘lib uning

samarasi sifatida 2020 yilda turizmni rivojlantirish uchun mustahkam qonunchilik

bazani

yaratishga

qaratilgan

institutsional

islohotlar,

infratuzilmani

modernizatsiyalash va mamlakat brendini targ‘ib qilish, hamda 2021- 2025 yillarda

mamlakat iqtisodiyotida turizm industriyasi ulushini ko‘paytirish, ushbu

yo‘nalishda zarur infratuzilmani rivojlantirish va dunyo bozorida respublikaning

turizm salohiyatini targ‘ib qilish orqali mamlakatning yalpi ichki mahsulotida

turizm ulushini 5 foizgacha (shu paytgacha 2,3%) etkazish, shuningdek, 2025 yil

yakuniga qadar 9 milliondan ortiq turistlarni, shu jumladan uzoq xorijdan 2 million

turistni jalb qilish belgilab quyilgan [2]. Mamlakatimizda yaratilayotgan shunday

institutsional imkoniyatlardan kelib chiqqan holda xulosa qiladigan bo‘lsak Jizzax

viloyatida ham turizmni rivojlantirish uchun keng qamrovli imkoniyatlar mavjud.

Jizzax viloyati O‘zbekistonning markaziy mintaqasida joylashgan bo‘lib,

shu tufayli har taraflama keng ko‘lamli xo‘jalik yuritish imkoniyatiga egadir.

Uzunligi sharqdan g‘arbga, ya’ni Yangiobod tumanidan Forish tumanigacha 180

km, janubdan shimolga, ya’ni Baxmal tumanidan Mirzacho‘l tumanigacha 175 km.

ni tashkil etadi. Maydoni 21,1 ming kv.km. Shundan 4,8 ming kv.km. (22,7 %)

qishloq xo‘jaligida foydalanishda bo‘lgan erlardir. O‘rmon va o‘rmonchilik bilan

bog‘liq ekinlar ekiladigan maydon 1,8 ming (8,5 %) kv.km dan iboratdir.

Maydonining katta qismini sharqdan g‘arbga va qisman shimoli-g‘arb tomonga


background image

________________________________________________________________
"Экономика и социум" №5(96) 2022 www.iupr.ru

cho‘zilgan Chimqortog‘ va Molguzar, g‘arbdan sharqqa, sharqi-janubga va

janubga

tomon

cho‘zilgan Nurota tizma tog‘lari, shimol tomondan

Qozog‘istondagi Chordora to‘g‘onidan viloyatning shimoli-g‘arbidan Navoiy

viloyati hududiga qadar cho‘zilgan Aydarko‘l tashkil etadi. Bu qadimiy yurtda

ajdodlarimiz zakovati, salohiyatidan darak beruvchi – qadimiy turkiylarning

quyosh yili timsoli – “Quyosh taqvimi”, (“Saklar taqvimi”), 19 fevraldan 21

martgacha

quyosh

nuri

tushadigan

Huttosh,

shuningdek,

Qantartosh,

Hamaltoshlarning o‘zi sirli bir olam. Viloyatda ziyorat turizmini rivojlantirish

uchun ham Sa’d ibn Vaqqos, Usmand ota, Novqa ota, Xo‘jamushkent ota, Parpi

ota, Sayfin ota, Savruk ota, Qulfisar ota kabi ziyoratgohlarlar xizmat qiladi.

E’tiborli jihati bu yerdagi tabiiy buloqlardan yiliga o‘rtacha 16-20 mln. kubometr

suv olish imkoniyati mavjud. Eng asosiysi viloyatning Baxmal, Zomin, G‘allaorol

tumanlari hamda Sh. Rashidov va Forish tumanlarining tog‘li hududlarida

yog‘ingarchilik nisbatan mo‘l bo‘ladi. Shuningdek, haroratning mo‘tadilligi tufayli

Baxmal, G‘allaorol va Forish botiqlarida, Zominsoy, Ettikechuv va Ko‘rpasoyda

suvning parchalanishi nisbatan kam. Viloyatda turizm va uning zaminidagi

rekreatsiya klasterlarini rivojlantirish uchun ham birmuncha sezilarli imkoniyatlar,

ya’ni viloyat tabiatining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri tog‘lar va tog‘ yon

bag‘irlarida tarkibida temir, oltingugurt, vodorod, radiy, kremniy kislotasi, karbon

gazi, ishqorli termo-minerallar bo‘lgan bir qator mavjud shifobaxsh suv manbalari

mavjud. Darhaqiqat, ayni paytda viloyatning G‘allaorol, Forish, Mirzacho‘l

tumanlarida ana shunday balneologik suvlar bilan davolovchi “Marjonsuv”,

“Birlashgan”, “Gagarin” nomli sanatoriylar va bir nechta profilaktoriylar ishlab

turibdi. Shuning bilan birgalikda viloyatning Zomin, Jizzax, Baxmal tumanlarida

ham ma’danga boy manbalari bor. Viloyatdagi barcha ma’danli suvlar kimyoviy va

balneologik tarkibiga ko‘ra eng tabiiy o‘ziga xosligi bevosita hududning ancha

qismini egallagan tog‘liq zona ekanligi bilan bog‘liqdir. Mazkur hududlarning tog‘

yon bag‘irlarida bir-biridan go‘zal tabiat go‘shalari, archazorlar bodomzorlar

yong‘oqzorlar, shifobaxsh o‘tloqlar, soyliklar, zilol suvlar, hatto, musaffo toza

havo qatlamining o‘zi bir olam. Ulkan daralarda qir-adirlar va soyliklarda kamyob


background image

________________________________________________________________
"Экономика и социум" №5(96) 2022 www.iupr.ru

o‘simliklar va hayvonlar, parrandalarning turfa xillari mavjud. Baxmal va Zomin

tumanlaridagi qir-adirlar, ulkan bog‘-rog‘lar, shuningdek, Baxmaldagi dengiz

sathidan 2600 metr balandlikdagi ma’danli suv, Xalq bog‘i va qo‘riqxonalar,

ajoyib sharsharalar, qirlar bag‘ridagi o‘nlab chashmalar insoniyatni o‘ziga

chorlovchi saxiy tabiatning o‘ziga xos ne’matidir. Viloyatda turizm klasterlarining

asosiy poydevori sanalgan Zomin tumanidagi 1976 yilda tashkil etilgan 48 ming

gektarli Xalq bog‘ining tabiati o‘ta go‘zal. Balandligi dengiz sathidan 4 ming

metrgacha cho‘zilgan tog‘ yon bag‘rida yoz va bahorda havo qatlami kamalak

rangida tovlanadi. Qalin archazorlar va bahaybat daralar, soyliklardagi toshqin

suvlar go‘yo tabiatning haqiqiy tabiiy ko‘rgazmasini namoyish etadi. Albatta bu

kabi

jarayonlarning

xususiyati

shundaki,

inson

hamisha

ko‘pincha

o‘zlashtirilmagan, inson qo‘li tegmagan tabiiy go‘shalarga ehtiyoj sezishidadir.

Xalq bog‘i yonida Zomin qo‘riqxonasi tashkil etilgan, Xalq bog‘i va

qo‘riqxonaning umumiy maydoni 78 ming gektarni tashkil etadi. Bu qo‘riqxonada

100 dan ortiq shifobaxsh va dorivor o‘simliklar, oq tirnoqli ayiq, yovvoyi

cho‘chqa, bo‘rsiq, alqar, (tog‘ echkisi), jayra kabi hayvonlar, kemiruvchilar, kalxat,

qora turna, bulduruq, tuvaloq, kaklik, tustovuq kabi parrandalarning 150 dan ortiq

turlari uchraydi. Ushbu tabiat maskanida “Zomin” sanatoriysi, O‘riklisoy dam

olish maskani, sayyohlar uchun ko‘plab mexmonxona uylari faoliyat ko‘rsatib

turibdi. Shu sabab mazkur rekreatsion hududlarda yil mobaynida dam oluvchilar,

sayyohlar, ya’ni rekrentlar oqimi uzilmaydi.

Viloyat rel’efi shimol, shimoli-g‘arb tomondagi pasttekisliklar, cho‘l va

dashtlardan qirlar, tog‘lar sari balandlab borishi bilan bog‘liq ravishda hayvonlar

turlari ham ko‘payib boradi. Viloyatda baliqchilik sanoatini rivojlantirish uchun

ham keng ko‘lamli imkoniyatlar mavjud, xususan, Aydarko‘l-Tuzkon Arnasoy

ko‘llarida baliqlarning zog‘ora, laqqa, suzak va ilonbaliq kabi turlari bor. Buning

ajablanarli tomoni shundaki, aydarko‘l-tuzkon Arnasoy ko‘llari viloyatda

baliqchiliq sanoatini rivojlantirish bilan bir paytda rekreatsiyani rivojlantirishga

ham xizmat qiladi.


background image

________________________________________________________________
"Экономика и социум" №5(96) 2022 www.iupr.ru

Viloyatning tabiiy iqlim sharoiti keskin mo‘tadil.Yozi quruq va issiq, qishi

nisbatan yumshoq. Baxmal, qisman Zomin, Forish tumanlarining tog‘liq

hududlarida yoz fasli biroz salqin o‘tadi. Yilning eng issiq oyi cho‘l zonalarida

iyun-iyul, tog‘ zonasida iyul-avgust. Kunning uzunligi kunduz yozda 15 soat,

qishda 9 soat davom etadi. Yanvar oyida harorat +1+4 daraja, iyul oyida esa

+26+28 daraja. Bir yillik yog‘in miqdori 400-500 mm. Vegetatsiya davri 240-260

kun. Havoning namlik darajasi qishda 70-80 %. Bir yilda quyoshli kunlar 2800-

3000 soat atrofida. Birinchi qorning yog‘ishi asosan oktyabr oyiga to‘g‘ri keladi.

Viloyat hududining nisbatan yaxlitligi va subtropik kengliklarga yaqinligi

harorat rejimining birxilligini ta’minlaydi. Yil davomida o‘rtacha 250-270 kun

havo ochiq, osmon beg‘ubor bo‘ladi. Fevraldan noyabrgacha quyosh energiyasi

nisbatan ko‘proq bo‘ladi. Havoning harorat yig‘indisi janubiy pasttekisliklarda 5,5

ming daraja, shimoliy pasttekisliklarda 4,3-4,5 ming darajaga etadi.

Viloyat hududida yog‘ingarchilik asosan qish va bahor fasllariga to‘g‘ri

keladi. Shimoldan janubga tomon yog‘ingarchilik ko‘payib boradi. Yillik yog‘in

miqdori balandligi 276 metr bo‘lgan Mirzacho‘lda 295, balandligi 392 metr

bo‘lgan Sangzorda 400 mm.dan oshadi. Qor turib qoladigan kunlar bir yilda

tekisliklarda 20-22 kun, tog‘li hududlarda 60-70 kunni tashkil etadi. Hududning

tekislik qismida yillik yog‘in miqdori 200 mm. atrofida. Bug‘lanish darajasi 100-

120 mm.ga teng. Viloyat hududida shimoli-g‘arbda vaqti-vaqti bilan kuchli shamol

bo‘lib turadi. Aprel va may oylarida kuchli shamol, do‘l va jala yog‘ish holatlari

uchraydi. Viloyat aholisi 2020 yil yanvar oyi holatiga 1382100 kishini tashkil etib,

yil boshidan 29700 kishiga yoki 102,2 foizga ko‘paydi. Shundan 647900 kishi –

shahar joylarida (46,8%) va 734200 kishi qishloq joylarida (53,2 foiz) istiqomat

qiladi. Tarkibiga ko‘ra 70 dan ortiq millat vakillari bor. Umumiy aholisining 83

foizini o‘zbeklar tashkil qiladi. O‘rtacha zichligi bir kv.km. ga 65,5 kishi [4].

Yuqorida qayd etilgan ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, aholisi 163,6 ming

kishi bo‘lgan viloyatning Zomin tumanida (viloyat aholisining 11,8 %), aholisi

155,8 ming kishi bo‘lgan Baxmal tumanida (viloyat aholisining 11,3 %), aholisi

171,4 ming kishi bo‘lgan G‘allaorol tumanlarida (viloyat aholisining 12,4 %)


background image

________________________________________________________________
"Экономика и социум" №5(96) 2022 www.iupr.ru

negizida rekreastiya mavjud bo‘lgan turistik ovullarni, shuningdek, ularning o‘zaro

kooperastiyasi asosidagi turizm klasterlarini tashkil qilish uchun keng qamrovli

imkoniyatlar mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. “O‘zbekiston Respublikasining turizm to‘g‘risida” gi Qonuni. 2019 yil 16

aprelda qabul qilingan.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 13 avgustdagi

“O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari

to‘g‘risida” gi PF-5781 son Farmoni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 yanvardagi

“O‘zbekiston respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-

tadbirlar to‘g‘risida” gi PF-5611 son Farmoni.

Библиографические ссылки

“O‘zbekiston Respublikasining turizm to‘g‘risida” gi Qonuni. 2019 yil 16 aprelda qabul qilingan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 13 avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-5781 son Farmoni.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 yanvardagi “O‘zbekiston respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PF-5611 son Farmoni.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов