Значение святынь в развитии туризма в Республике Узбекистан

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
Отрасль знаний
CC BY f
243-251
0
0
Поделиться
Ешиниязов, Б., Салиев , Е., & Турсинбаев, А. (2024). Значение святынь в развитии туризма в Республике Узбекистан. in Library, 3(3), 243–251. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/24924
Бердинияз Ешиниязов, Нукусский государственный педагогический институт
2-kurs talabasi
Еркин Салиев , Нукусский государственный педагогический институт
Geografiya o’qitish metodikasi kafedrasi o’qituvchisi
Алпамис Турсинбаев, Нукусский государственный педагогический институт
2-kurs talabasi
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В настоящее время продолжающиеся процессы взаимной интеграции во всех сферах мира в эпоху глобализации стимулируют дальнейшее развитие туристической сферы. Паломнический туризм, наряду с другими направлениями туризма, имеет особое значение и служит развитию духовной и материальной культуры всех народов. Поэтому все страны мира используют все возможности для развития этой отрасли. Паломнический туризм не только помогает народам мира осознать свою национальную самобытность, но и открывает широкий путь для развития культурно-гуманитарных связей между ними. Дальнейшее развитие этой области как важной составляющейдуховной культуры создает основу для культурных и духовных связей между народами.

Похожие статьи


background image

Oriental Renaissance: Innovative,

educational, natural and social sciences

(E)ISSN:2181-1784

www.oriens.uz

SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7

3(10), October, 2023

243

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA

ZIYORATGOHLARNING AHAMIYATI

Eshiniyazov Berdiniyaz Ańsatbay ulı

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti 2-kurs talabasi

berdiniyaz.eshiniyazov@ndpi.uz

Saliev Erkin Polatbay ulı

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Geografiya o’qitish metodikasi

kafedrasi o’qituvchisi

Tursınbaev Alpamıs Kenesbaevich

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti 2-kurs talabasi

Nukus shahri, Qoraqalpog’iston Respublikasi, O’zbekiston

ANNOTATSIYA

Ayni paytda jahonda globallashuv davrida davom etayotgan barcha sohalardagi

o‘zaro integratsiya jarayonlari turizm sohasini yanada rivojlantirishga turtki
bo‘lmoqda. Ziyorat turizmi turizmning boshqa sohalari qatori alohida ahamiyatga
ega bo‘lib, barcha xalqlarning ma’naviy va moddiy madaniyatini rivojlantirishga
xizmat qiladi. Shu bois dunyoning barcha davlatlari ushbu sohani rivojlantirish
uchun barcha imkoniyatlardan foydalanmoqda. Ziyorat turizmi nafaqat dunyo
xalqlariga o‘z milliy o‘zligini anglashda yordam beradi, balki ular o‘rtasidagi
madaniy-gumanitar aloqalarni rivojlantirishga ham keng yo‘l ochadi. Ma’naviy
madaniyatning muhim tarkibiy qismi sifatida bu sohaning tobora rivojlanib borishi
xalqlar o‘rtasidagi madaniy-ma’naviy munosabatlar uchun zamin yaratadi.

Kalit so’zlar:

turizm, ziyoratgohlar, ziyorat turizmi, madaniy-ma’naviy

munosabatlar, madaniy meros obyektlari.

ЗНАЧЕНИЕ СВЯТЫНЬ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ

УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

В настоящее время продолжающиеся процессы взаимной интеграции во

всех сферах мира в эпоху глобализации стимулируют дальнейшее развитие
туристической сферы. Паломнический туризм, наряду с другими
направлениями туризма, имеет особое значение и служит развитию духовной
и материальной культуры всех народов. Поэтому все страны мира используют
все возможности для развития этой отрасли. Паломнический туризм не
только помогает народам мира осознать свою национальную самобытность,
но и открывает широкий путь для развития культурно-гуманитарных связей
между ними. Дальнейшее развитие этой области как важной составляющей


background image

Oriental Renaissance: Innovative,

educational, natural and social sciences

(E)ISSN:2181-1784

www.oriens.uz

SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7

3(10), October, 2023

244

духовной культуры создает основу для культурных и духовных связей между
народами.

Ключевые слова

: туризм, святыни, паломнический туризм, культурно-

духовные связи, объекты культурного наследия.

THE IMPORTANCE OF SHRINES IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM

IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

Currently, the processes of mutual integration in all spheres, which are ongoing

in the era of globalization in the world, give impetus to the further development of the
tourism sector. Pilgrimage tourism, along with other areas of tourism, is of
particular importance and serves the development of the spiritual and material
culture of all peoples. Therefore, all countries of the world are using all opportunities
to develop this industry. Pilgrimage tourism not only helps the peoples of the world to
understand their national identity, but also opens a wide way for the development of
cultural and humanitarian relations between them. The growing development of this
field as an important component of spiritual culture creates a foundation for cultural
and spiritual relations between peoples.

Keywords:

tourism, shrines, pilgrimage tourism ,cultural and spiritual relations,

objects of cultural heritage.

KIRISH

Davlatimiz doimo ko’plab madaniyatlar va sivilizatsiyalarning kesishish

markazi bo’lib kelgan, bu yerda turli dinlar targ’ib qilingan, shuning uchun ham
mamlakatimizda islom, buddizm va xristian dinlariga tegishli noyob yodgorliklar
saqlanib qolgan. Shu munosabat bilan mahalliy va xorijiy ziyoratchilar va sayyohlar
oqimini shakllantirish va ular uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, respublikaning
ziyorat turizm salohiyatini keng targ‘ib qilish chora-tadbirlarini amalga oshirishga
qaratilgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida
ziyorat turizmini yana-da rivojlantirish va ziyoratchilar uchun qulay shart-sharoitlar
yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmon loyihasi ishlab chiqildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 9 fevraldagi PF-6165-son

«Ichki va ziyorat turizmini Yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida», 2022
yil 15 yanvardagi PF-52-son «Turizm, madaniyat, madaniy meros va sport sohalarini
Yanada rivojlantirish uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratish to‘g‘risida», 2022 yil 28
yanvardagi pf-60-son «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi o‘zbekistonning
taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi farmonlari, 2022 yil 18 fevraldagi pq-135-son
«turizm va madaniy meros vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida»gi qarori,


background image

Oriental Renaissance: Innovative,

educational, natural and social sciences

(E)ISSN:2181-1784

www.oriens.uz

SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7

3(10), October, 2023

245

o‘zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining 2018 yil 15 fevraldagi 120-son
«muqaddas qadamjolar, ziyoratgoh, masjid va qabristonlarni obodonlashtirish
ishlarini samarali tashkil etish to‘g‘risida», 2021 yil 24 fevraldagi 100-son «ichki va
ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi
qarorlarida belgilab berilgan vazifalar davlatimizda ziyorat turizmini yanada
rivojlantirishga muayyan darajada xizmat qiladi.

ASOSIY QISM

Ziyorat turizmi o’z sohasida juda ko’p davrlarni bosib o’tgan va bugingi kunda

turizmning eng daromadli sohalaridan biriga aylandi. Ziyorat so’zi arab tilidan
tarjima qilinganda “safar”, “sayohat” ma’nolarini anglatadi. Turkiy xalqlar tilida u
mahalliy ziyoratgohlarni diniy maqsadda ziyorat qilishni ifodalaydi. Lotinchadan
tarjima qilinganda “palmarius”, “palmovnik” – Palma (G’alaba daraxti )
palmanavdasini olib yurish so’zidan oilngan.

Diniy va Ziyorat turizmining nazariy masalalari, uning rivojlanishi hamda

hududiy hususiyatlari ko’plab iqtisodchi, geograf va tarixchi olimlar tomonidan
o’rganilgan. Jumladan bu masalada xorijlik olimlardan K.Griffin, G.Vilkinson,
D.H.Olsen, N.Nilson, R.Raj, S.Singh, S.Nolan, V.Vang, K.Huang, J.S.Chen,
X.Oxovat, L.E.Hudman, M.L.Nolan, R.Eid, R.H.Jekson kabi olimlarning
tadqiqotlarida Ziyorat turizmi masalalari tadqiq etilgan.

Shu jumladan MDH davlatlari olimlari A.V.Babkin, G.N.Gujina, T.T.Xrislov,

S.R.Erdavletov,

A.IZiryanov,

T.A.Prokopenko,

S.Y.Jitenov,

D.ATroitskiy,

T.L.Dubnik, T.V.Boyka, K.A.Mazin, S.V.Dusuyen, V.N.Yakunin, G.P.Doljenko,
L.B.Savenkovalarning ilmiy ishlarida diniy va ziyorat turizm sohasini rivojlantirish
masalalari o’rganilgan.

Hozirgi

kunda O‘zbekistonda tarixiy-madaniy ob’ektlar, muqaddas

qadamjolarga e’tibor kuchayib, ziyorat turizmini rivojlantirishga alohida e’tibor
qaratila boshlandi. Respublikamizda 2023-yilning 1-yanvar holatiga ko’ra jami 8 210
ta madaniy meros obyektlari mavjud boʻlib, shundan 7 827 tasi davlat mulki va 383
tasi xususiy mulk hisoblanadi.

Islom dini ta’limotiga ko‘ra aziz-avliyo va allomalarning maqbaralari va

qabrlarini ziyorat qilish mustahab, savobli amallardan sanalib, ziyorat orqali insonlar
o‘tmishdan ibrat olib, ularning qalblari yumshab, dunyoning o‘tkinchi ekanini anglab,
savobli va hayrli ishlar qilishga undaydi. Zero, islom dini ta’sirida ziyoratgohlar
haqidagi qarashlarning ilohiy jihatlari, ularning ajdodlardan avlodlarga o‘tib,
odamlarning ruhiy-ma’naviy tasavvurini boyishiga xizmat qilayotganligi muhimdir

Hozirgi kunda dunyoda 10 dan ortiq ziyorat turizmining yirik markazlari


background image

Oriental Renaissance: Innovative,

educational, natural and social sciences

(E)ISSN:2181-1784

www.oriens.uz

SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7

3(10), October, 2023

246

mavjud bo’lib, ular orasida Islom qadriyatlari yuqori bo’lgan O’rta Osiyo

davlatlarining borligi mamlakatimizda ushbu tarmoqni rivojlantirish imkoniyatlari

kattaligidan dalolat beradi.
Ziyorat turizmi va ziyoratgohlarga oid qarashlar asosida muqaddas qadamjolar

va ziyoratgohlar asosan uch turga bo‘linadi. Bular quyidagilar:

- Xalqaro ahamiyatga ega ziyoratgohlar;
- Respublika ahamiyatiga ega ziyoratgohlar;
- Mahalliy ahamiyatga ega ziyoratgohlar
Mamlakatimiz turistik resurslarga boyligi bilan ajralib turadi. Markaziy Osiyoda,

xususan vatanimizda ham buyuk avliyolar, olimlar, yashab, dafn etilgan qadamjolar,
ziyorat maskanlari ham, ko’plab turistlarni o’ziga jalb etadi. Ko’pgina avliyolarning
dafn etilgan joylari va qabrlari qayta rekanstruksiya qilinib, asl holatiga
qaytarilmoqda. Butun jahonga tanilgan allomalarimizdan Imom al-Buxoriy,
G’ijdivoniy, Bahoviddin Naqshbandiy, Imom al-Moturidiy, Mahmudi A’zam,
Zangiota, Shayx Hovand Tohur kabi ko’plab aziz avliyolar, imomlar maqbaralari
musulmon ahli ziyorat qiladigan va ma’naviy oziqa oladigan maskanlarga
aylantirilmoqda. Imom Al-Buxoriy majmuosini muhim ziyoratgohga aylantirish
xalqaro ahamiyat ega bo’lib, musulmon olamida bu ziyoratgoh muhim va ahamiyatli
ziyoratgoh hisoblanadi. Ziyoratshi turistlarga infratuzilmalarni shakllantirish bilan
ularga qulay shart-sharoit yaratish, bugungi kunning muhim masalalaridan biridir.
Xorijiy davlatlar fuqoralari, ziyoratchi turistlarning mamlakatimiz ziyoratgohlariga
va boshqa turistik obyektlariga ortiqcha qiyinchiliklarsiz kelib ketishlarini ta’minlash,
samarali reklama tizimini yo’lga qo’yish bo’yicha hukumatimiz tomonidan keng
qamrovli shora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Imom Al-Buxoriy ziyoratgohi

Musulmon olamining mashhur allomalaridan biri Imom al-Buxoriy 810-yil 21-

iyulda Buxoroda tavallud topgan, 870-yilda Samarqanddan (hozirgi Samarqand
viloyatining Chelak tumani) 25 km uzoqlikda joylashgan Xartang qishlogʻida vafot
etgan va u yerda dafn etilgan. Biroq, bu joy asrlar davomida qarovsiz qolgan edi lekin
davlatimiz mustaqillikka erishgach, majmua qayta tiklanib rekanstruksiya ishlari
amalga oshirildi. O‘zbekiston Respublikasi hukumati 1997-yil 29-aprelda Imom al-
Buxoriy tavalludining 1225 yilligini hijriy qamariy taqvim bo‘yicha nishonlash
to‘g‘risida qaror qabul qildi.

Respublikamiz hududida boshqa dinlar singari islom madaniyati va uning

so‘fiylik oqimiga oid ko‘plab muqaddas joylar mavjud. Eng qimmatbaho, noyob
yodgorliklar va qadamjolar YUNESKO ning Butunjahon merosi obyektlari sifatida
tan olingan. Ular orasida Islom olamida Muborak Buxoro maʼnosini anglatuvchi


background image

Oriental Renaissance: Innovative,

educational, natural and social sciences

(E)ISSN:2181-1784

www.oriens.uz

SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7

3(10), October, 2023

247

Buxoroyi-Sharif deb nomlangan Buxoro shahri, ko‘plab bebaho yodgorliklarga ega
Samarqand shahri, Amir Temurning vatani hisoblanuvchi Shahrisabz, shaharlari
qadimiy va boy tarixga ega bo‘lib, butun hayoti davomida jiddiy o‘zgarishlarga duch
kelgan. Hozirgi kunda O’zbekstonda O‘zbekistonda 10 dan ortiq muqaddas va
eʼzozlangan nasroniy va musulmon joylari, ziyoratgohlar mavjud.

Tadqiqotlarga ko‘ra ziyoratgohlar ijtimoiy-ma’naviy ahamiyatiga ko‘ra quyidagi

4 turga bo‘lgan holda tasniflandi:

1. Kishilarni vatanparvalik, mardlik, jasurlik ruhida tarbiyalashga da’vat etuvchi

avliyo va ulamolarning ziyoratgohlari. Ya’ni, bunday ziyoratgohlarga tashrif
buyurgan ziyortachilar o‘zlarida jasurlik va mardlik tuyg‘ularini va ulamolarning
bunday fazilatlarini mujassam etishga intiladilar. (masalan, Najmiddin Kubro, Amir
Temur, Pahlavon Maxmud, Mirzo Ulug‘bek, Muxammad Raximxon Feruz va
boshqalar);

2. Kishilarda adolat, sahovat, mehnatsevarlik, mehr-oqibat tuyg‘ularini

ta’minlashga xizmat qiluvchi ulamolarning ziyoratgohlari. Bunday ziyoratgohlarga
tashrif buyurgan insonlar o‘tmish ajdodlarimizdagi sahovat, mehr muruvvat,
mehnatsevarlik singari ezgu tuyg‘ularni o‘zlarida mujassam qilishga intiladilar
(masalan, Baxovuddin Naqshband, Qaffol Shoshiy, Xoja Axrori Valiy, Xoja
Muxammad Porso, Ahmad Yugnakiy va boshqalar);

3. Kishilarni diniy e’tiqodga, diniy axloq va sadoqat, vafodorlik ma’naviyat va

ma’rifatga chaqiruvchi avliyolarning ziyoratgohlari (Imom al-Buxoriy, Imom al-
Moturidiy, Shayx Hovandi Toxur, Ahmad Yassaviy, Imom at-Termiziy, Hakim at-
Termiziy, Abul Muin an-Nasafiy, Hazrati Imom (Xasti Imom), Zangi Ota, Maxdumi
A’zam va boshqalar);

4. Kishilarni ilm-ma’rifatga chaqiruvchi avliyolarning ziyoratgohlari. Ya’ni,

bunday fazilatli avliyolarning avliyolik darajasiga etishida ilmga intilish, tinimsiz
mehnat yotganligi bois ziyoratchilarda ilmli bo‘lishga intilish, mehnatga bo‘lgan
munosabat, ilm-ma’rifatga nisbatan hurmat-ehtirom shakllanadi. (Abu Ali Ibn Sino,
Burxoniddin al-Marg‘inoniy, Abu Bakr al-Xorazmiy, Muso al-Xorazmiy, Ahmad al-
Farg‘oniy va boshqalar).

XULOSA

O’zbekston hududida joylashgan ziyoratgoh maskanlardan xalqaro darajada

turizm maqsadlarida foydalanish uchun imkoniyatlar serob. Davlatimiz rahbari
tomonidan turizmni isloh qilish uchun bir qator farmon va qarorlar qabul qilindi.
Ammo, uchbu farmon va qarorlarning ijrosi mahalliy hokimyatlar tomonidan va
hududiy turizm boshqarmalari tomonidan ijrosi sust darajada olib borilmoqda.


background image

Oriental Renaissance: Innovative,

educational, natural and social sciences

(E)ISSN:2181-1784

www.oriens.uz

SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7

3(10), October, 2023

248

Prezident tomonidan o’tkazilgan selektorda tanqidiy xulosalar bildirilib kelajakda
turizm imkoniyatlarini oshirishni vazifa qilib belgilab berdi.

ADABIYOTLAR RO’YXATI: (REFERENCES)

1.

Egamberdiev, F., & Eshiniyazov, B. A. (2022). Turizmniń rawajlanıwındaǵı

geografiyalıq kórsetkishler. In

International conferences

(Vol. 1, No. 21).

2.

Egamberdiev, F. B., & ulı Eshiniyazov, B. A. (2022). TURIZM

TARAWLARINIŃ GEOGRAFIYALÍQ TIYKARLARÍ. In

INTERNATIONAL

CONFERENCES

(Vol. 1, No. 21, pp. 243-246).

3.

Iskenderov, A. B., & ulı Eshiniyazov, B. A. (2023). ÓZBEKSTAN

AYMAǴINDA TURIZMNIŃ JAŃA TÚRLERINIŃ RAWAJLANÍWÍ.

Educational

Research in Universal Sciences

,

2

(6), 217-220.

4.

Iskenderov, A. B., & ulı Eshiniyazov, B. A. (2023). TURIZMDI

RAWAJLANDÍRÍWDA

TURIZM-REKREACIYALÍQ

RESURSLARDÍŃ

ÁHMIYETI.

Educational Research in Universal Sciences

,

2

(6), 212-216.

5.

Iskenderov

A.B.,

Saliev

E.P.,

Eshiniyazov.B.A.

GEOGRAFIYA

SABAQLARINDA TURIZM TARAWLARINIŃ ÚYRENILIWI//Aniq va tabiiy
fanlarni masofaviy oıqitishning dolzarb masalalari. – 2023. С.125-128.
6.

Iskenderov A.B., Uzaqbaev Q.K., Sharibaev A.m., Djanabaev I.B. “Turizm hám

rekreaciyalıq geografiya” páninen oqıw-metodikalıq qollanba. Nókis- 2019, 128 bet.
7.

Eshiniyazov , B. A. uli, Saliyev, E. P. uli, & Egamberdiev, F. B. (2023).

TURIZM

TARAWLARINIŃ

ILIMIY

TIYKARLARINIŃ

ÚYRENILIWI.

Educational Research in Universal Sciences

,

2

(4), 821–825. Retrieved from

http://erus.uz/index.php/er/article/view/2237
8.

Eshiniyazov, B.A. ÓZBEKSTAN EKONOMIKALIQ HÁM SOCIALLIQ

GEOGRAFIYASIN

ÚYRENIWDE

TURIZMDI

RAWAJLANDIRIW

MÁSELELERI//

Aniq va tabiiy fanlarni masofaviy oıqitishning dolzarb masalalari

. –

2023. С.128- 131.
9.

Orziqulov

Bahrom Xolmuradovich. O’zbekistonda ziyorat turizmini

rivojlantirishning ijtimoiy-ma’naviy asoslari// Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PHD) dissertatsiyasi. – Toshkent-2023.
10.

Ешиниязов,

Б.А.

КОРАКАЛПОГИСТОНДА

САНОАТНИНГ

РИВОЖЛАНИШИДА МИНЕРАЛ РЕСУРСЛАРИНИГНГ АХАМИЯАТИ//

Aniq

va tabiiy fanlarni masofaviy oıqitishning dolzarb masalalari

. – 2023. С.134-137.

11.

Эралиев Б. Остонақулов И, Абдулахатов Н. Ўзбекистон зиёратгоҳлари ва

қадамжолари (Андижон ва Наманган вилоятлари). – Тошкент: Турон замин зиё,
2014.


background image

Oriental Renaissance: Innovative,

educational, natural and social sciences

(E)ISSN:2181-1784

www.oriens.uz

SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7

3(10), October, 2023

249

12.

Қурбаниязов А., Искендеров А.Б., Айтмуратов Б. Қорақалпоғистон

Республикасида рекреация ресурсларидан фойдаланиш масалалари// Жанубий
Ўзбекистонда география мактабининг шаклланиши ва ривожланиши. Илмий-
амалий конф.материаллари. – 2006.-Б.116-117.
13.

Баллиева, Руза; Искендеров, Алишер. История исследования природных

ресурсов и природопользования в Приаралье// Актуальные проблемы
современной науки. -2003/2. С.22-25.
14.

Искендеров, А.Б. Тәбийий ресурслардан пайдаланыўдың географиялық

тийкарлары// 2009-жыл «Аўылды раўажландырыў ҳәм абаданластырыў»
жылына бағышланған 2008-жыл илим-изертлеў жумысларының нәтийжелери
бойынша профессор-оқытыўшылар ҳәм аспирантлардың илимий-теориялық
конференция материаллары. -2009. Б.124-125.
15.

Искендеров А.Б. Инженерлик географияда табиий ресурслардан

фойдаланиш масалалари// География ҳәм геоэкология пәниниң регионаллық
машқалалары атамасындағы Республикалық илмий-әмелий конференция
материаллары. Н.ҚМУ.2009. Б.-244-245.
16.

Искендеров А.Б. Султон-Увайс тоғи минерал ресурсларининг географик

жойлашишини ўрганиш масалалари (металли фойдали бойликлар мисолида)//
Қўҳна ва навқирон география. Илмий-амалий конф.материаллари. –Т.,ЎзМУ,
2009. Б.-107-108.
17.

Искендеров А.Б. Табиий ресурслардан фойдаланишда инженер

географиянинг аҳамияти// География: тарих, назария, методлар, амалиёт.
Иқтидорли талабалар ва ёш олимларнинг республика илмий-амалий
конференцияси материаллары. Т.,ЎзМУ.2010. Б.-72-74.
18.

Искендеров А.Б. Султон-Увайс тоғи минерал ресурсларининг географик

жойлашиши ва хўжаликдаги аҳамияти// Ўзбекистон География жамияти
ахбороти, № 37.-Т., 2011.-Б. - 47-49.
19.

Искендеров А.Б. Ландшафттаныўда тәбиятдан пайдаланыўды болжаў

мәселелери// «Жоқары билимли ҳәм интелектуаллығы раўажланган әўладты
тәрбиялаў-елди турақлы раўажландырыў және модернизациялаўдың әҳмийетли
шәрти» темасындағы илимий-теориялық конференция материаллары топламы.
Нөкис. 2012. -Б.-184-185.
20.

Искендеров А.Б., Сатимов Т.Қ., Таженов А. Табиий ресурслардан

фойдаланишнинг баъзи масалалари// География: тарих, назария, методлар,
амалиёт. Иқтидорли талабалар ва ёш олимларнинг республика илмий-амалий
конференцияси материаллары. Т.,ЎзМУ.2010. Б.-35-38.


background image

Oriental Renaissance: Innovative,

educational, natural and social sciences

(E)ISSN:2181-1784

www.oriens.uz

SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7

3(10), October, 2023

250

21.

Искендеров А.Б., Собиров М. Табиатдан фойдаланишнинг таълим-

тарбиявий жиҳатлари// Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университетида ўтказилган «География: инновацион ғоялар, технологиялар ва
лойиҳалар» мавзусидаги республика илмий –амалий конференцияси
материаллари. Т.,ЎзМУ, 2012. -Б.-304-306.
22.

Вахобов Хурбой Вахобович, Искендеров Алишер Базарбаевич. Развитие

инженерного направления в физической географии// Вестник ККО АН РУз. –
2003. С. 40-41.
23.

Вахобов Хурбой Вахобович, Вахобов Улугбек Хурбоевич, Искендеров

Алишер

Базарбаевич.

Типизация

горнодобывающих

и

горно-

перерабатывающих сооружений по степени их влияния на окружающую среду//
Табиий географиянинг регионал муаммолари Илмий конференция материалари
тўплами. – 2002. С.103-105.
24.

Искендеров Алишер, Атананазаров Курал, Турдымамбетов Изимбет.

Загрязнение природной среды Республики Каракалпакстан в связи с ростом
антропотехнический

нагрузки//

Материалы

международной

научно-

практической конференции посвященной “Теоретические и прикладные
проблемы географии на рубеже столетий”. Часть-I Алма-Ата, КазНУ, 2004.-С.
91-93.
25.

Искендеров, А. Б., & Абдираманов, Б. С. У. (2022). ЖАНУБИЙ

ОРОЛБЎЙИДАГИ

ТАБИИЙ

ГАЗ

КОНЛАРИДАН

ФОЙДАЛАНИШ

МАСАЛАЛАРИ.

Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social

sciences

,

2

(10), 335-339.

26.

Искендеров, А. Б., & Длимбетов, Қ. Ж. (2022). ЎЗБЕКИСТОН

РЕСПУБЛИКАСИ НЕФТЬ-ГАЗ ТАБИИЙ РЕСУРСЛАРИДАН КЕЛАЖАК
ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. In

INTERNATIONAL CONFERENCES

(Vol.

1, No. 21, pp. 251-254).

27.

Баллиева Р., Искендеров А.Б. Значение топонимии для изучения

природопользования Приаралья в XIX и началеXXвв // Аспирант и Соискатель
М. 2002 №3. -С. 29-30.
28.

Iskenderov A. B., uli Saliyev E. P., ulı Abdiramanov B. S. SANAATTI

RAWAJLANDIRIWDA

TÁBIYIY

SHÁRAYAT

HÁM

TÁBIYIY

RESURSLARDIŃ POTENCIALLARI //Educational Research in Universal Sciences.
– 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 826-830.
29.

Eshiniyazov.

B.

TOURISM

POTENTIAL

OF

REPUBLIC

OF

KARAKALPAKSTAN

AND

PROSPECTS

FOR

ITS

DEVELOPMENT//

Экономика и социум. -2023. T.111. - №.8. – C.76-78.


background image

Oriental Renaissance: Innovative,

educational, natural and social sciences

(E)ISSN:2181-1784

www.oriens.uz

SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7

3(10), October, 2023

251

30.

Iskenderov

A.B.,

Eshiniyazov

B.A.

OPPORTUNITIES

FOR

THE

DEVELOPMENT OF PILGRIMAGE TOURISM ON THE TERRITORY OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

// Экономика и социум. -2023. T.112. - №.9. –

C.138-141.

Библиографические ссылки

Egamberdiev, F., & Eshiniyazov, B. A. (2022). Turizmniń rawajlanıwındaǵı geografiyalıq kórsetkishler. In International conferences (Vol. 1, No. 21).

Egamberdiev, F. B., & ulı Eshiniyazov, B. A. (2022). TURIZM TARAWLARINIŃ GEOGRAFIYALÍQ TIYKARLARÍ. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 21, pp. 243-246).

Iskenderov, A. B., & ulı Eshiniyazov, B. A. (2023). ÓZBEKSTAN AYMAǴINDA TURIZMNIŃ JAŃA TÚRLERINIŃ RAWAJLANÍWÍ. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 217-220.

Iskenderov, A. B., & ulı Eshiniyazov, B. A. (2023). TURIZMDI RAWAJLANDÍRÍWDA TURIZM-REKREACIYALÍQ RESURSLARDÍŃ ÁHMIYETI. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 212-216.

Iskenderov A.B., Saliev E.P., Eshiniyazov.B.A. GEOGRAFIYA SABAQLARINDA TURIZM TARAWLARINIŃ ÚYRENILIWI//Aniq va tabiiy fanlarni masofaviy oıqitishning dolzarb masalalari. – 2023. С.125-128.

Iskenderov A.B., Uzaqbaev Q.K., Sharibaev A.m., Djanabaev I.B. “Turizm hám rekreaciyalıq geografiya” páninen oqıw-metodikalıq qollanba. Nókis- 2019, 128 bet.

Eshiniyazov , B. A. uli, Saliyev, E. P. uli, & Egamberdiev, F. B. (2023). TURIZM TARAWLARINIŃ ILIMIY TIYKARLARINIŃ ÚYRENILIWI. Educational Research in Universal Sciences, 2(4), 821–825. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/2237

Eshiniyazov, B.A. ÓZBEKSTAN EKONOMIKALIQ HÁM SOCIALLIQ GEOGRAFIYASIN ÚYRENIWDE TURIZMDI RAWAJLANDIRIW MÁSELELERI// Aniq va tabiiy fanlarni masofaviy oıqitishning dolzarb masalalari. – 2023. С.128- 131.

Orziqulov Bahrom Xolmuradovich. O’zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirishning ijtimoiy-ma’naviy asoslari// Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PHD) dissertatsiyasi. – Toshkent-2023.

Ешиниязов, Б.А. КОРАКАЛПОГИСТОНДА САНОАТНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА МИНЕРАЛ РЕСУРСЛАРИНИГНГ АХАМИЯАТИ// Aniq va tabiiy fanlarni masofaviy oıqitishning dolzarb masalalari. – 2023. С.134-137.

Эралиев Б. Остонақулов И, Абдулахатов Н. Ўзбекистон зиёратгоҳлари ва қадамжолари (Андижон ва Наманган вилоятлари). – Тошкент: Турон замин зиё, 2014.

Қурбаниязов А., Искендеров А.Б., Айтмуратов Б. Қорақалпоғистон Республикасида рекреация ресурсларидан фойдаланиш масалалари// Жанубий Ўзбекистонда география мактабининг шаклланиши ва ривожланиши. Илмий-амалий конф.материаллари. – 2006.-Б.116-117.

Баллиева, Руза; Искендеров, Алишер. История исследования природных ресурсов и природопользования в Приаралье// Актуальные проблемы современной науки. -2003/2. С.22-25.

Искендеров, А.Б. Тәбийий ресурслардан пайдаланыўдың географиялық тийкарлары// 2009-жыл «Аўылды раўажландырыў ҳәм абаданластырыў» жылына бағышланған 2008-жыл илим-изертлеў жумысларының нәтийжелери бойынша профессор-оқытыўшылар ҳәм аспирантлардың илимий-теориялық конференция материаллары. -2009. Б.124-125.

Искендеров А.Б. Инженерлик географияда табиий ресурслардан фойдаланиш масалалари// География ҳәм геоэкология пәниниң регионаллық машқалалары атамасындағы Республикалық илмий-әмелий конференция материаллары. Н.ҚМУ.2009. Б.-244-245.

Искендеров А.Б. Султон-Увайс тоғи минерал ресурсларининг географик жойлашишини ўрганиш масалалари (металли фойдали бойликлар мисолида)// Қўҳна ва навқирон география. Илмий-амалий конф.материаллари. –Т.,ЎзМУ, 2009. Б.-107-108.

Искендеров А.Б. Табиий ресурслардан фойдаланишда инженер географиянинг аҳамияти// География: тарих, назария, методлар, амалиёт. Иқтидорли талабалар ва ёш олимларнинг республика илмий-амалий конференцияси материаллары. Т.,ЎзМУ.2010. Б.-72-74.

Искендеров А.Б. Султон-Увайс тоғи минерал ресурсларининг географик жойлашиши ва хўжаликдаги аҳамияти// Ўзбекистон География жамияти ахбороти, № 37.-Т., 2011.-Б. - 47-49.

Искендеров А.Б. Ландшафттаныўда тәбиятдан пайдаланыўды болжаў мәселелери// «Жоқары билимли ҳәм интелектуаллығы раўажланган әўладты тәрбиялаў-елди турақлы раўажландырыў және модернизациялаўдың әҳмийетли шәрти» темасындағы илимий-теориялық конференция материаллары топламы. Нөкис. 2012. -Б.-184-185.

Искендеров А.Б., Сатимов Т.Қ., Таженов А. Табиий ресурслардан фойдаланишнинг баъзи масалалари// География: тарих, назария, методлар, амалиёт. Иқтидорли талабалар ва ёш олимларнинг республика илмий-амалий конференцияси материаллары. Т.,ЎзМУ.2010. Б.-35-38.

Искендеров А.Б., Собиров М. Табиатдан фойдаланишнинг таълим-тарбиявий жиҳатлари// Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида ўтказилган «География: инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар» мавзусидаги республика илмий –амалий конференцияси материаллари. Т.,ЎзМУ, 2012. -Б.-304-306.

Вахобов Хурбой Вахобович, Искендеров Алишер Базарбаевич. Развитие инженерного направления в физической географии// Вестник ККО АН РУз. – 2003. С. 40-41.

Вахобов Хурбой Вахобович, Вахобов Улугбек Хурбоевич, Искендеров Алишер Базарбаевич. Типизация горнодобывающих и горно-перерабатывающих сооружений по степени их влияния на окружающую среду//Табиий географиянинг регионал муаммолари Илмий конференция материалари тўплами. – 2002. С.103-105.

Искендеров Алишер, Атананазаров Курал, Турдымамбетов Изимбет. Загрязнение природной среды Республики Каракалпакстан в связи с ростом антропотехнический нагрузки// Материалы международной научно-практической конференции посвященной “Теоретические и прикладные проблемы географии на рубеже столетий”. Часть-I Алма-Ата, КазНУ, 2004.-С. 91-93.

Искендеров, А. Б., & Абдираманов, Б. С. У. (2022). ЖАНУБИЙ ОРОЛБЎЙИДАГИ ТАБИИЙ ГАЗ КОНЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10), 335-339.

Искендеров, А. Б., & Длимбетов, Қ. Ж. (2022). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НЕФТЬ-ГАЗ ТАБИИЙ РЕСУРСЛАРИДАН КЕЛАЖАК ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 21, pp. 251-254).

Баллиева Р., Искендеров А.Б. Значение топонимии для изучения природопользования Приаралья в XIX и началеXXвв // Аспирант и Соискатель М. 2002 №3. -С. 29-30.

Iskenderov A. B., uli Saliyev E. P., ulı Abdiramanov B. S. SANAATTI RAWAJLANDIRIWDA TÁBIYIY SHÁRAYAT HÁM TÁBIYIY RESURSLARDIŃ POTENCIALLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 826-830.

Eshiniyazov. B. TOURISM POTENTIAL OF REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT// Экономика и социум. -2023. T.111. - №.8. – C.76-78.

Iskenderov A.B., Eshiniyazov B.A. OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF PILGRIMAGE TOURISM ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN// Экономика и социум. -2023. T.112. - №.9. – C.138-141.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов