Uzum yetishtirishning hududlar kesimidagi tahlili

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
293-297
3
0
Поделиться
Ботиров, А., Муртозаев, А., Рустамова, Г., & Ачилов, Б. (2023). Uzum yetishtirishning hududlar kesimidagi tahlili . in Library, 22(3), 293–297. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/23453
Гулрабо Рустамова, Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета


 

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Роль винограда в народном хозяйстве имеет особое значение. В данной статье мы проанализировали статистические наблюдения за общим количеством винограда, произведенного в Самаркандской области в 2015-2021 годах на районном участке. Результаты наблюдаемого анализа показали, что изначально Булунгурский район считался ведущим районом по выращиванию винограда, а с 2018 года на первом месте по выращиванию винограда находится Ургутский район. В 2021 году в Самаркандской области произведено 387 910 тонн винограда.


background image

Akademik M.Mirzaev nomidagi
Bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik
ilmiy-tadqiqot instituti

Volume 3 | Special Conference 1 | 2022

MEVACHILIK VA UZUMCHILIKNING

RIVOJLANISHIDA ILM-FAN YUTUQLARI

293

15-iyun, 2022

Google Scholar

Respublika anjumani

UZUM YETISHTIRISHNING HUDUDLAR KESIMIDAGI TAHLILI

Alisher Botirov

Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali

Akbarxon Murtazayev

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali.

Baxodir Ochilov

Akademik M.Mirzayev nomli bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot

institutiga qarashli Charxin ilmiy-tajriba stansiyasi

Gulrabo Rustamova

.Akademik M. Mirzayev nomidagi bogʻdorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy

tadqiqot institutiga qarashli Samarqand ilmiy-tajriba stansiyasi.

ANNOTATSIYA

Uzumning xalq xo‘jaligida tutgan o‘rni alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu

maqolada Samarqand viloyatida jami ishlab chiqarilgan uzum miqdorini 2015-2021
yillardagi statistik kuzatuvlarini tumanlar kesimida tahlildan o‘tkazdik. Kuzatilgan
tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki ilk boshda Bulung‘ur tumani uzum yetishtirish
bo‘yicha peshqadam tuman hisoblangan bo‘lsa, Urgut tumani 2018-yildan buyon
uzum yetishtirish bo‘yicha oldingi o‘rinlarda kelmoqda. Samarqand viloyatida 2021-
yilda 387 910 tonna uzum ishlab chiqarilgan.

Kalit so‘zlar:

uzum, hosildorlik, navlar, ekin maydoni.


KIRISH

Uzum mamlakatimizda qadim zamonlardan beri yetishtirilib kelinadi. Uni

mavjudligi eramizdan oldingi IV asrlarda yozma adabyotlarda mavjudligi bilan
ajralib turadi. Shu o‘rinda uzum Vitaceae Juss oilasining Vitis turkumiga mansub
o‘simlik hisoblanadi [3].

Uzum xalq xo‘jaligida o‘zining parxezboplik xususiyati jihatdan ham

qadirlanadi. Yangi uzilgan uzum tarkibida bir qancha mevalarda mavjud
kislotalarning

mujassamlashganligi

haqida

adabiyotlarda

manbalar mavjud. Bundan tashqari uzumning tarkibida inson
organizmi uchun oson o‘zlashtirila oladigan shakarlar mavjud.


background image

Akademik M.Mirzaev nomidagi
Bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik
ilmiy-tadqiqot instituti

Volume 3 | Special Conference 1 | 2022

MEVACHILIK VA UZUMCHILIKNING

RIVOJLANISHIDA ILM-FAN YUTUQLARI

294

15-iyun, 2022

Google Scholar

Respublika anjumani

Bundan tashqari uzum tarkibida inson organizmi uchun zarur bo‘lgan vitaminlar
guruhi joy olgan [1,2,3,6,7].

Bugungi kunda uzum yetishtirish bo’yicha 7000 ming gektar yer maydoni

xizmat qilsa, undan salkam 80 mln tonna uzum hosili olinadi. Ular asosan iste’molga,
vino tayyorlash sanoatiga hamda qayta ishlash uchun foydalaniladi. Uzum
yetishtirish bo‘yicha gigomon dvlat Xitoy hisoblanadi, u yerda 15 milyon tonna uzum
yetishtiriladi. Bundan tashqari Italiya, AQSH, Ispaniya va fransiya kabi davlatlar
keyingi gegamon davlatlar hisoblansa, O‘zbekiston FAO ro‘yhatining 13-o‘rnidan
joy olgan [4].

Shu o‘rinda mamlakatimizning uzum yetishtirish bo‘yicha dunyo mamlakatlari

orasidan joy olishi uzumchilikka bo‘lgan e’tiborning bir ko‘rinishidir. Ushbu
maqolamizda Samarqand viloyatida uzum ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarini tumanlar
kesimida statistik kuzatuvlar asosida tahlil qildik.

MATERIALLAR VA USULLAR

Ushbu maqolada Samarqand viloyati qishloq xo’jalik boshqarmasining 2015-

2021 yillardagi uzum ishlab chiqarish bo‘yicha statistik ma’lumotlaridan
foydalanildi. Ma’lumotlarni tahlil qilishda grafik tahlil usulidan foydalanildi.
Tayyorlangan grafalar Microsoft Excel 2019 dasturi yordamida tayyorlandi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR

1-

grafik. Samarqand viloyatida 2015-2021 yillarda jami ishlab

chiqarilgan uzum (tonna) miqdori.

320000

330000

340000

350000

360000

370000

380000

390000

400000

410000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

J

a

m

i

uzum

is

hla

b

chiqa

rish

,

to

nn

a

(Sa

m

a

rqa

nd

v

ilo

y

a

ti

k

esim

ida

)

Yillar


background image

Akademik M.Mirzaev nomidagi
Bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik
ilmiy-tadqiqot instituti

Volume 3 | Special Conference 1 | 2022

MEVACHILIK VA UZUMCHILIKNING

RIVOJLANISHIDA ILM-FAN YUTUQLARI

295

15-iyun, 2022

Google Scholar

Respublika anjumani

Samarqand viloyatida 2019-yilda uzum ishlab chiqarish salmog‘i boshqa

yillardagiga qaraganda yuqori bo’lgan (1-grafik). Undan oldingi va keyingi ikki
yildagi ko’rsatkichlar bo‘yicha o‘zgarish bo‘lmaganligini kuzatish mumkin. Bunday
o‘zgarishlardan shu narsani aytish mumkinki uzum ishlab chiqarish sanoatidagi bu
o‘zgarish boshqa meva ekinlari maydonlari ko‘payganligi yoki bo‘lmasa ba’zi tok
maydonlari qaytadan rekonstruksiya qilinayotganligi bilan baholash mumkin.

Uzum ishlab chiqarish bo‘yicha viloyatning Bulung‘ur, Urgut, Ishtihon va

Payariq tumanlari ilg‘orlikda oldingi o‘rinlarda turishi bilan alohida ahamiyat kasb
etadi (2-grafik). Bulung‘ur tumani uzum ishlab chiqarish bo‘yicha 2017-yilga qadar
peshqadamlikda bo‘lgan bo‘lsa, 2018-2021 yillarda Urgut tumani oldingi o‘rinlarda
joy olib kelmoqda. Bundan tashqari Bulung‘ur tumani peshqadamlikda Ishtixon va
Payariq tumanlaridan keyingi o‘rinlarga tushib qolganligini kuzatishimiz mumkin.
Ishtixon va Payariq tumanlarining ko‘rsatkichlari izchil tarzda yildan yilga oshib
borishini kuzatishimiz mumkin.

2-grafik. Ilg‘or uzum yetishtiruvchi tumanlarning uzum ishlab chiqarish bo‘yicha 2015-2021

yillardagi ko‘rsatkichlari.

Bulung‘ur tumani 2016 yilda yetakchi uzum ishlab chiqaruvchi tuman sifatida

oldinda bo‘lgan (3-grafik). Urgut, Tayloq va Ishtixon tumanlari keyingi yetakchi
o‘rinlarda ajralib turgan bo‘lsa, viloyatning Nurobod, Jomboy, Oqdaryo, Paxtachi va
Narpay tumanlari kam uzum ishlab chiqaruvchi tumanlar sifatida ko‘rishimiz
mumkin.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

J

a

m

i

uzum

is

hla

b

chiqa

rish

,

to

nn

a

Yillar

Bulung'ur

Urgut

Ishtixon

Payariq


background image

Akademik M.Mirzaev nomidagi
Bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik
ilmiy-tadqiqot instituti

Volume 3 | Special Conference 1 | 2022

MEVACHILIK VA UZUMCHILIKNING

RIVOJLANISHIDA ILM-FAN YUTUQLARI

296

15-iyun, 2022

Google Scholar

Respublika anjumani

3-grafik. Tumanlar kesimida 2016 yilda jami uzum ishlab chiqarish (tonna) ko‘rsatkichlari

4-grafik. Tumanlar kesimida 2021 yilda jami uzum ishlab chiqarish (tonna) ko‘rsatkichlari.


Top uchtalik uzum ishlab chiqaruvchi tumanlar 2021 yilda Urgut, Ishtixon va

Payariq tumanlari misolida 4-grafik keltirib o‘tilgan. Shuningdek oxirgi top uchtalik
tumanlar sifatida Paxtachi, Nurobod va Jomboy ko‘rsatkichlarini ko‘rishimiz
mumkin.


XULOSA

Samarqand viloyatida jami uzum ishlab chiqarish holati statistik kuzatuvlar

natijasida shunday xulosalarga kelindi:

-jami uzum ishlab chiqarish 2015-yildan 2019-yilgacha

o‘sgan va 2019-2021 yilga ishlab chiqarish ulushi nisbatan
kamaygan;

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

J

a

m

i

uzum

is

hla

b

chiqa

rish

,

to

nn

a

(2

0

1

6

)

Tumanlar

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Urgut

Payariq

Bulung'ur

Kattaqo'rg'on

Qo'shrabot

Narpay

Nurobod

JAMI UZUM ISHLAB CHIQARISH, TONNA (2021)

T

UM

ANLAR


background image

Akademik M.Mirzaev nomidagi
Bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik
ilmiy-tadqiqot instituti

Volume 3 | Special Conference 1 | 2022

MEVACHILIK VA UZUMCHILIKNING

RIVOJLANISHIDA ILM-FAN YUTUQLARI

297

15-iyun, 2022

Google Scholar

Respublika anjumani

-ishlab chiqarish bo‘yicha dastavval Bulung‘ur tumani gegamonlik qilgan

bo‘lsa, 2018- 2021 yillarga kelib Urgut tumani bu gegamonlikni qo‘ldan boy
bermayapti;

-ilk boshda uzum ishlab chiqarish bo‘yicha Nurobod tumani oxirgi o‘rinlarda

bo‘lgan va 2021 yilgi kuzatuvlar Paxtachi tumanini eng kam uzum ishlab chiqaruvchi
sifatida baholamoqda.


REFERENCES

1.

Alisher Botirov, Baxodir Ochilov, & Furqat Hasanov (2022). ILMIY-TAJRIBA

STANSIYASINING SO‘NGI YILLARDAGI STATISTIK KUZATUVLARI.
Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (2), 202-207.
2.

Alisher, B. (2021). Promoting Young Apple Tree Growth after Planting in Water

Limited Areas (Doctoral dissertation,

岩手大

).

3.

Sh.Temurov (2002) Uzumchilik. O’ME. Toshkent.

4.

H.Haydarov (2021) Uzum eksporti tahlili. Shirin meva. 8-9 betlar.

5.

Botirov, A., & Arakawa, O. (2021). Root growth changes in the winter planting of young

‘Miyabi Fuji’apple trees. International Journal of Horticultural Science and
Technology, 8(3), 227-233.
6.

Botirov, A., An, S., Arakawa, O., & Zhang, S. (2022). Application of a visible/near-

infrared spectrometer in identifying flower and non-flower buds on ‘Fuji’apple trees. Indian
Journal of Agricultural Research, 56(2), 214-219.
7.

Botirov, A., & Arakawa, O. (2022). THE INTERACTION OF ROOTSTOCKS, WATER

AND SOIL HUMECTANTS AND YOUNG APPLE TREE GROWTH. Academic research
in educational sciences, 3(Speical Issue 1), 43-56.

Библиографические ссылки

Alisher Botirov, Baxodir Ochilov, & Furqat Hasanov (2022). ILMIY-TAJRIBA STANSIYASINING SO‘NGI YILLARDAGI STATISTIK KUZATUVLARI. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (2), 202-207.

Alisher, B. (2021). Promoting Young Apple Tree Growth after Planting in Water Limited Areas (Doctoral dissertation, 岩手大学).

Sh.Temurov (2002) Uzumchilik. O’ME. Toshkent.

H.Haydarov (2021) Uzum eksporti tahlili. Shirin meva. 8-9 betlar.

Botirov, A., & Arakawa, O. (2021). Root growth changes in the winter planting of young ‘Miyabi Fuji’apple trees. International Journal of Horticultural Science and Technology, 8(3), 227-233.

Botirov, A., An, S., Arakawa, O., & Zhang, S. (2022). Application of a visible/near-infrared spectrometer in identifying flower and non-flower buds on ‘Fuji’apple trees. Indian Journal of Agricultural Research, 56(2), 214-219.

Botirov, A., & Arakawa, O. (2022). THE INTERACTION OF ROOTSTOCKS, WATER AND SOIL HUMECTANTS AND YOUNG APPLE TREE GROWTH. Academic research in educational sciences, 3(Speical Issue 1), 43-56.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов