Zaytun: botanikasi va fiziologiyasi

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
68-71
9
1
Поделиться
Ботиров, А., Халмирзаева, Л., & Алабердиев, Х. (2023). Zaytun: botanikasi va fiziologiyasi . in Library, 1(1), 68–71. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/23454
Лола Халмирзаева, Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета

Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali ―O‗simlikshunoslik va meva sabzavotchilik‖ kafedrasi katta o‗qituvchisi

Хайдар Алабердиев, Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета

Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali, Agrobiznes va logistika fakulteti
bakalavr talabasi

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Сегодня в нашей стране при выращивании оливкового растения существует ряд проблем (переохлаждение, низкая скорость роста, засухоустойчивость и т. д.). Прежде чем выращивать оливковое растение, наличие достаточных знаний о его ботанике и физиологии закладывает основу для хорошего выращивания этого растения. Учитывая это, в данной статье на основе данных литературы анализируются ботаника и физиология оливкового растения.


background image

Academic Research in Educational Sciences

Volume 4 | Issue 2 | 2023

ISSN: 2181-1385

ISI: 0,967 | Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,9 | ASI: 1,3 | SJIF: 5,771 | UIF: 6,1

68

https://t.me/ares_uz

February, 2023

Multidisciplinary Scientific Journal

ZAYTUN: BOTANIKASI VA FIZIOLOGIYASI

Alisher Erkinovich Botirov

Akademik Mahmud Mirzayev nomli bog‗dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy

tadqiqot instituti doktoranti

Lola Bahromovna Xalmirzayeva

Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali ―O‗simlikshunoslik va meva

sabzavotchilik‖ kafedrasi katta o‗qituvchisi

Xudayor Gayrat ugli Allaberdiev

Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali, Agrobiznes va logistika fakulteti

bakalavr talabasi

ANNOTATSIYA

Zaytun o‗simligini mamlakatimizda o‗stirishda bugungi kunda bir qancha

muammolarga duch kelinmoqda (sovuq urushi, o‗sish kuchini pastlig va hakozolar).
Zaytun o‗simligini o‗stirishdan oldin uni botanikasi va fiziologiyasi haqida yetarlicha
ma‘lumotlarga ega bo‗lish bu o‗simlikni yaxshi o‗stira olish uchun zamin yaratadi.
Shuni hisobga olgan holda ushbu maqolada Zaytun o‗simligining botanikasi va
fiziologiyasi haqida adabiyotlarda berilgan ma‘lumotlar asosida tahlillar keltirib
o‗tilgan.

Kalit so‘zlar:

zaytun kelib chiqishi, o‗sishi va rivojlanishi, mavjud navlari,

tuproq iqlim sharoitlariga bo‗lgan talabi.

ABSTRACT

There are a number of problems in the cultivation of the olive plant in our

country today (chilling, low growth rate, drought tolerance and etc). Before growing
an olive plant, having sufficient knowledge about its botany and physiology lays the
groundwork for growing this plant well. Taking this into account, this article analyzes
the botany and physiology of the olive plant based on the information given in the
literature.

Keywords:

origin, growth, and development of olive, available varieties, soil,

and climate requirements.


background image

Academic Research in Educational Sciences

Volume 4 | Issue 2 | 2023

ISSN: 2181-1385

ISI: 0,967 | Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,9 | ASI: 1,3 | SJIF: 5,771 | UIF: 6,1

69

https://t.me/ares_uz

February, 2023

Multidisciplinary Scientific Journal

ISSN: 2181-1385

ISI: 0,967 | Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,9 | ASI: 1,3 | SJIF: 5,771 | UIF: 6,1

KIRISH

Zaytun (Olea) — zaytundoshlar oilasiga kiruvchi o‗simlik turkumi. Zaytun

(

Olea europaea

L.) O‗rta er dengizi havzasidagi eng muhim mevali daraxtlardan biri

hisoblangan o‗zida ramziy ma‘noni ifodalovchi tur hisoblanadi (Loumou va Giourga,
2003).

Olea europaea, europaea

kenja turining yovvoyi (―

Olea europaea”

ning

“europaea” –

kenja turiga va

sylvestris‖- turkumiga oid) va madaniy zaytun (―

Olea

europaea”

ning ―

europaea”

– kenja turiga va ―

europaea”

– turkumiga oid) larini

o‗z ichiga olgan diploid turi (2n=2x=6) hisoblanadi (Kumar va boshq., 2011).

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Dunyo aholisi tahlili saytining ma‘lumotirga ko‗ra 2023 yilda zaytun moyi

yetishtirish bo‘yicha top 10 talik mamlakatlarga quyida berilgan davlatlar
ko‗rsatilgan; Ispaniya (5 965 080 t.), Italiya (2 191 110 t.), Morokko (1 912 238 t.),
Turkiya (1 525 000 t.), Gretsiya (1 228 130 t.), Misr (1 080 091 t.), Portugaliya (997
040 t.), Tunis (876 877), Jazoir (868 754 t.) Suriya (844 316 t.) kabilar, shu o‗rinda
O‘zbekiston (117 t.) ham bu ro‗yxatni quyi qismidan joy olgan.

Yetishtiradigan asosiy mamlakatlar sifatida esa Ispaniya, Italiya, Gretsiya

Portugaliya va boshqa davlatlar kiradi. Gruziya, Qrim, Turkmaniston, Rossiyaning
Krasnodar o‗lkasida ham zaytunzorlarni uchratishimiz mumkin. Zaytun daraxti 4-12
m balandlikgacha o‗sadi. Mevasi yetida 80% gacha, mag‗zida 30% gacha moy, oqsil,
vitamin S va karotin bor. Qurg‗oqchilikka chidamli, 13-18 °C sovuqqa bardosh
beradi. 300-400 (1000) yilgacha yashaydi. Unumdor, qumoq va qumloq, ohakli
tuproqlarda yaxshi o‗sadi.

Barglari.

Barglari

novdada

qarama-qarshi

joylashib,

ustki

tomoni

kumushsimon yaltirab tursa, orqa tomoni yashil rangda, uzunchoq lansetsimondir.

Zaytun bargining rangi och yashil bo

lib. Zaytun daraxti barglari mutloq to

kilib yalang

och bo

lib qolmaydi, qishda ham barglarini saqlab qolgani

uchun ekologik toza daraxtlar turiga kiradi (1-rasm. (a)).

Gullari.

Ikki jinsli, barg qo

ltig

ida rovaksimon holda bo

lib, bir rovakda

8-42 tagacha gul joylashadi. Gultoji barglari 4 ta, otaliklari 2 ta, onalik tugunchasi
bitta, aprel oyining oxiri, may oyi boshlarida, ba‘zan mayning oxiri, iyunda gullaydi.
Zaytun gullari oqish qaymoq rang bo‗lib, shingil shaklida, shingilning hajmi
kichikdir (1-rasm. (b)).

Zaytun mevalari.

Zaytunning mevasi cho‗ziq ovalsimon bo‗lib, navlariga

qarab mevasining vazni har xil bo

ladi. Zaytunning navlari,

turlari juda ko

p. Ayrim navlari kichik meva hosil qiladi,


background image

Academic Research in Educational Sciences

Volume 4 | Issue 2 | 2023

70

https://t.me/ares_uz

February, 2023

Multidisciplinary Scientific Journal

ISSN: 2181-1385

ISI: 0,967 | Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,9 | ASI: 1,3 | SJIF: 5,771 | UIF: 6,1

ularning vazni kichik bo‗lib 240-250 donasi, ayrimlarida 80-90 ta mevasi bir
kilogramm bo‗ladi. Sentabr oylarida mevalari to‗q yashil tusda bo‗lsa, oktabr oyi
oxirida mevasi qora rangga kiradi (1-rasm. (c)).

(a)

(b)

(c)

Zaytun ko‘chatini yetishtirish

Bu o‗simlik urug‗laridan, qalamchalaridan, bachkilari va payvandlash yo‗li

bilan ko‗paytiriladi. Ekishga ajratilgan mevalarining eti yoki mag‗zi qushlarga
yediriladi yoki suvga ivitib qo‗yilib, keyin urug‗i ajratib olinadi. qushlar cho

qib

tashlab ketgan mevalardan ko‗kargan novdalari baquvvat bo‗lib o‗sadi. Ildizlari juda
ko‗p bachki beradi, ularni alohida ajratib ko‗chatzorlarga ekiladi. Urug‗lari tuproqqa
ekilganda juda kech unib chiqadi. Shuning uchun ularni namli qumlarda ekib
ko‗kartirib, keyin ekish lozim. Novdalaridan

20-25

smqalamchalar tayyorlab, ular

orqali ham ko‗paytiriladi. Payvand qilish eng yaxshi natija beradi yoki hosilga kirish
tezlashadi, bu vaqtda to‗rtinchi yili meva beradi [3, 4].

Qalamchasidan ko‘paytirish

Ushbu usulnin bir necha turi bo‗lib, ular quyidagicha:

a)

uzun ortiqcha shoxlar yoki keraksiz novdalardan;

b)

ko‗chatlar ildizli bo‗lganda;

v)

kichkina novda holatida;

g)

payvandlash orqali ko‗paytirish.

Bundan tashqari yashilqalamchalaridan ko‗paytirish mumkin (ya‘ni, yangi

kesilgan, qurib qolmagan bo‗lishi lozim). Zaytun ko‗chatini urug‗idan yetishtirish
Barglari yaxshi turgan ko‗chat novdalaridan o‗stirilgan ko‗p novdali ko‗chatni ekish
tavsiya etiladi. Yosh ko‗chatlar yaxshi sharoitda ekilganining 3-4-yili meva berishni
boshlaydi.

XULOSA

Yuqoridagi

ma‘lumotlar asosida shuni aytishimiz

mumkinki, zaytun daraxtini botanik belgilaridan tashqari


background image

Academic Research in Educational Sciences

Volume 4 | Issue 2 | 2023

71

https://t.me/ares_uz

February, 2023

Multidisciplinary Scientific Journal

ISSN: 2181-1385

ISI: 0,967 | Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,9 | ASI: 1,3 | SJIF: 5,771 | UIF: 6,1

morfologik xususiyatlarini ham bilish juda muhimdir. Bu jihat asosiy zaytun
navlarini saqlab qolish, shuningdek, genetik xilma-xillikni yo'qotmaslik, kichik
genotiplarni saqlash uchun asosiy va ajralmas qismi hisoblanadi.

REFERENCES

1.

Kumar, S.; Kahlon, T. & Chaudhary, S. (2011). A rapid screening for adulterants

in olive oil using DNA barcodes, Food Chemistry Vol.127, pp. 1335–1341, ISSN
0308-8146
2.

Loumou, A. & Giourga, C. (2003). Olive groves: ―The life and identity of the

Mediterranean‖. Agriculture and Human Values Vol. 20, pp. 87–95, eISSN 1572-
8366.
3.

Botirov, A. E., & Xalmirzayeva, L. B. (2022). UNABI (ZIZIPHUS MILL):

DEVELOPMENT, RECENTLY AND NOWADAYS. Academic research in
educational sciences, (Conference), 194-198.
4.

Бойжонов, У. Ўрмон Мирзохидов, Гулрабо Рустамова, & Алишер Ботиров

(2022). САМАРҚАНД ИЛМИЙ ТАЖРИБА СТАНЦИЯСИ КОЛЛЕКЦИЯ
МАЙДОНЛАРИДАГИ

ИСТИҚБОЛЛИ

ЎРИК

НАВЛАРИДА

ФЕНОФАЗАЛАРНИ ЎТИШ МУДДАТЛАРИ. Academic research in educational
sciences, 3, 287-292.

Библиографические ссылки

Kumar, S.; Kahlon, T. & Chaudhary, S. (2011). A rapid screening for adulterants in olive oil using DNA barcodes, Food Chemistry Vol.127, pp. 1335-1341, ISSN 0308-8146

Loumou, A. & Giourga, C. (2003). Olive groves: “The life and identity of the Mediterranean”. Agriculture and Human Values Vol. 20, pp. 87-95, eISSN 15728366.

Botirov, A. E., & Xalmirzayeva, L. B. (2022). UNABI (ZIZIPHUS MILL): DEVELOPMENT, RECENTLY AND NOWADAYS. Academic research in educational sciences, (Conference), 194-198.

Бойжонов, У. Урмон Мирзохидов, Гулрабо Рустамова, & Алишер Ботиров (2022). САМАРКАНД ИЛМИЙ ТАЖРИБА СТАНЦИЯСИ КОЛЛЕКЦИЯ МАЙДОНЛАРИДАГИ ИСТИЦБОЛЛИ УРИК НАВЛАРИДА ФЕНОФАЗАЛАРНИ УТИШ МУДДАТЛАРИ. Academic research in educational sciences, 3, 287-292.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов